Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 69. Från sida 355ren sida tillbaka

Upproret

(355)(Se appendix)
(355) Vår nations fruktansvärda tillstånd uppmanar till djup ödmjukhet från Guds folk. Den fråga som är viktigare än alla andra, och som nu borde uppta allas tankar är: Är jag förberedd för Guds stora dag? Kan jag klara det svåra test som ligger framför mig? rätt

(355)Jag såg att Gud håller på att rena och pröva sitt folk. Han kommer att luttra dem som guld, tills slagget har bränts bort och hans bild återspeglas i dem. Alla har inte den självförnekande anda och den villighet att uthärda svårigheter och att lida för sanningens sak, som Gud begär. De har inte underordnat sin vilja. De har inte avskilt sig själva fullständigt för Gud så att de inget hellre vill än att göra hans vilja. Pastorer och folk saknar andlighet och sann gudsfruktan. Allt som kan sållas kommer att sållas. Guds folk kommer att hamna i de mest prövande situationer, och alla måste vara fasta, rotade och grundade i sanningen, annars kommer de helt visst att halka snett. Om Gud tröstar själen och ger den näring med sin inspirerande närvaro, då kan de härda ut även om vägen är mörk och fylld av törne. För mörkret kommer snart att lätta, och det sanna ljuset lysa för alltid. Jag hänvisades till Jesaja 58; 59:1-15 och Jeremia 14:10-12, som beskrivningar av vår nations nuvarande tillstånd. Denna nations folk har övergett och glömt Gud. De har valt andra gudar och har följt sina egna fördärvliga vägar tills Gud har vänt sig bort ifrån dem. Jordens invånare har trampat på Guds lag och brutit hans eviga förbund. rätt

(356)Jag fick se den upprördhet som artikeln i the Review med rubriken ”Nationen”, skapade bland vårt folk. Somliga uppfattade den på ett sätt, andra på ett annat. Dess tydliga uttalanden förvanskades så att man fick dem att betyda något som författaren inte avsåg. Han gav det klaraste ljus som han hade då. Det var nödvändigt att något blev sagt. De som firade sabbaten drog till sig många människors uppmärksamhet eftersom de inte visade något större intresse för kriget och inte tog värvning som frivilliga. På en del platser betraktade man dem som om de sympatiserade med upproret. Det var dags att vår verkliga uppfattning om slaveriet och upproret blev känd. Det var nödvändigt att agera klokt för att bemöta den misstro som väckts mot sabbatsfirare. Vi borde agera med stor försiktighet. ”Så långt det är möjligt och beror på er, lev i fred med alla människor.” Vi kan lyda denna uppmaning, utan att offra en enda princip i vår tro. Satan och hans här ligger i krig med dem som håller buden, och kommer att arbeta för att få dem in i svåra situationer. De ska inte försätta sig själva i sådana situationer genom dåligt omdöme. rätt

(356)Jag blev visad att somliga agerade mycket tanklöst när det gäller tidningsartikeln som jag nämnt. Den stämde inte överens med deras åsikter i alla avseenden, och istället för att lugnt överväga saken och se alla dess aspekter, blev de upprörda och upphetsade, och somliga grep pennan och drog förhastade slutsatser som inte kunde hålla för närmare granskning. Somliga var ologiska och oresonliga. De gjorde det som Satan alltid hetsar dem att göra, nämligen att omsätta sina egna upproriska känslor i handling. rätt

(356)I Iowa gick de väldigt långt och blev fanatiska. De blandade ihop iver och fanatism med pliktkänsla. Istället för att ledas av förnuft och sunt (357) omdöme lät de sina känslor styra. De var redo att bli martyrer för sin tro. Ledde alla dessa känslor dem till Gud, till större ödmjukhet inför honom? Ledde de dem till att förtrösta på hans kraft att befria dem från den svåra situation som de skulle kunna hamna i? Oh, nej! Istället för att framföra sina böner till Gud i himlen och lita enbart på hans kraft, skickade de en petition till den lagstiftande församlingen som avvisades. De visade sin svaghet och blottade sin brist på tro. Allt detta tjänade bara till att man särskilt la märke till denna säregna grupp, sabbatsfirare, och utsatte dem för risken att trängas in i svåra situationer av dem som inte sympatiserade med dem. rätt

(357)Somliga har varit redo att hitta fel och klaga på alla förslag som lagts fram. Det är få som har visat klokhet i denna mycket svåra tid genom att tänka utan fördomar och uppriktigt tala om vad som ska göras. Jag såg att de som varit radikala och som talat så bestämt om att vägra att lyda en inkallning inte fattar vad de pratar om. Om de verkligen skulle bli inkallade och vägra att lyda, hotas av fängelse, tortyr eller död, då skulle de rygga tillbaka och upptäcka att de inte hade berett sig på en sådan nödsituation. De skulle inte klara att få sin tro prövad. Det som de trodde var tro var bara fanatisk förmätenhet. rätt

(357)De som skulle vara bäst förberedda att till och med offra livet om så krävdes, hellre än att försätta sig själva i en position där de inte kunde lyda Gud, är de som har minst att säga. De skulle inte skryta. De skulle bli djupt påverkade och begrunda saken noga, och deras uppriktiga böner om visdom att handla rätt och nåd att härda ut, skulle stiga mot himlen. De som känner att de i gudsfruktan och med gott samvete inte kan delta i detta krig, kommer att vara mycket tysta. När de blir förhörda kommer de helt enkelt att framföra det som de tvingas säga för att svara förhörsledaren, och sedan låta förstå att de inte sympatiserar med upproret. rätt

(358)(358) Det finns några få i sabbatsfirarnas led som sympatiserar med slavägarna. När de tog emot sanningen lämnade de inte alla felaktigheter bakom sig, som de borde ha lämnat. De behöver dricka djupare från sanningens renande källa. Somliga har tagit med sig sina gamla politiska fördomar, som inte är i harmoni med sanningens principer. De vidhåller att slaven är sin herres egendom, och inte borde tas ifrån honom. De värderar dessa slavar som boskap och säger att det vore lika fel mot ägaren att ta ifrån honom hans slavar som att ta hans boskap. Jag blev visad att det inte spelar någon roll hur mycket slavägaren hade betalat för mänskliga kroppar och människors själar. Gud ger honom inga rättigheter till människors själar, och han har ingen rätt att hålla dem som sin egendom. Kristus dog för hela människosläktet, oavsett om de är vita eller svarta. Gud har gjort människan till en fri moralisk varelse, vare sig hon är vit eller svart. Slaveriet avskaffar detta och tillåter en man att utöva en makt över sin medmänniska som Gud aldrig har gett honom, och som enbart tillhör Gud. Slavägaren har dristat sig till att ta på sig Guds ansvar för sin slav, och kommer i enlighet med det att hållas ansvarig för slavens synder, okunnighet och brott. Han kommer att kallas att avlägga räkenskap för den makt som han utövar över slaven. De färgade är Guds egendom. Bara deras Skapare är deras herre, och de som har vågat binda slavens kropp och själ med kedjor, för att hålla honom i förnedring som djuren, kommer att få sitt straff. Guds vrede har vilat, men den kommer att vakna och utgjutas utan att blandas med nåd. rätt

(358)Somliga har varit så oförsiktiga att de gett uttryck för sina slavvänliga åsikter – åsikter som inte kommer från himlen, utan har sitt ursprung i Satans domän. Dessa rastlösa individer talar och agerar på ett sätt som drar skam över (359) Guds sak. Jag kommer här att visa en kopia av ett brev som skrivits till broder A, från Oswego County i New York: rätt

(359) ”Jag blev visad några saker som gäller dig. Jag såg att du var bedragen när det gäller dig själv. Du har gett fienderna till vår tro tillfälle att håna och förakta sabbatshållare. Genom ditt oförsiktiga agerande har du täppt till öronen på somliga som skulle ha lyssnat till sanningen. Jag såg att vi bör vara listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Du har varken visat ormens list eller duvans oskuld. rätt

(359) Satan var den första stora upprorsmakaren. Gud straffar nordstaterna för att de så länge har låtit slaveriets förbannade synd pågå, för i himlens ögon är det den svartaste synd. Gud står inte på sydstaternas sida, och han kommer att straffa dem fruktansvärt hårt till slut. Satan är upphovsman till alla uppror. Jag såg att du, broder A, har låtit dina politiska åsikter förstöra ditt omdöme och din kärlek till sanningen. De tar bort sann gudsfruktan ur ditt hjärta. Du har aldrig betraktat slaveriet i det rätta ljuset, och dina åsikter i frågan har gjort att du är för upproret, som startades av Satan och hans här. Dina åsikter om slaveri kan inte harmoniera med de heliga, viktiga sanningarna för denna tid. Du måste antingen överge dina åsikter eller sanningen. Båda kan inte hysas i samma hjärta, för de är i strid med varandra. rätt

(359) Satan har hetsat dig. Han ville inte låta dig vila förrän du uttryckt dina åsikter på mörkrets makters sida, och därmed stärka de ondas händer, som Gud har förbannat. Du har stött fel sida, dem vars uppgift i livet är att så törnen och plantera elände för andra. Jag såg dig stödja en eländig grupp, en gudsförgäten grupp och Guds änglar flydde från dig i avsky. Jag såg att du var fullständigt bedragen. Om du hade följt det ljus (360) som Gud hade gett dig, tagit emot dina bröders undervisning och lyssnat till deras råd, skulle du ha besparat både dig själv och den dyrbara sanningens sak skammen. Men trots det ljus som getts har du offentliggjort dina åsikter. Om du inte backar från det du gjort kommer det att bli Guds folks plikt att offentligt dra tillbaka sin sympati och sin gemenskap från dig, för att bevara det intryck som vi som ett folk måste göra. Vi måste låta det bli känt att vi inte har några sådana människor i vår gemenskap och att vi inte vill vandra tillsammans med dem i egenskap av församling. rätt

(360) Du har förlorat sanningens helgande inflytande. Du har förlorat din förbindelse med den himmelska härskaran. Du har allierat dig själv med den förste store upprorsmakaren, och Guds vrede vilar över dig, eftersom hans heliga verk har vanärats och sanningen förefaller avskyvärd för dem som inte tror. Du har vållat Guds folk sorg och avvisat råden från hans ambassadörer på jorden, som arbetar tillsammans med honom och i Kristi ställe enträget ber människor att låta sig försonas med Gud. rätt

(360) Jag blev visad att vi som ett folk inte kan vara nog försiktiga med vilket inflytande vi har. Vi borde ge akt på vartenda ord. När vi genom ord eller handling placerar oss själva på fiendens slagfält, driver vi bort heliga änglar från oss och uppmuntrar och drar till oss skaror av onda änglar. Detta har du gjort, broder A, och genom ditt oförsiktiga och egensinniga agerande har du fått människor som inte tror att betrakta sabbatshållare runt omkring dig med misstänksamhet. Dessa ord presenterades för mig gällande Guds tjänare: `Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig.´ Måtte Gud hjälpa dig, min bedragna broder, att se dig själv sådan som du är och att känna samhörighet med samfundet.” rätt

(360)Vårt rike är inte av den här världen. Vi väntar på att vår Herre från himlen ska komma till jorden, för att slå ner alla auktoriteter och makter och upprätta sitt eviga rike. (361) Jordiska makter skakas. Vi behöver inte, och kan inte förvänta oss enighet bland jordens nationer. Vår position i Nebukadnessars bildstod representeras av tårna, i ett splittrat tillstånd och av ett söndersmulat material, som inte kommer att hålla ihop. Profetian visar oss att Guds stora dag är över oss. Det är mycket bråttom. rätt

(361)Jag såg att det är vår plikt att i alla avseenden lyda vårt lands lagar, om de inte strider mot den högre lag som Gud med ljudlig röst uttalade från Sinai berg och därefter skrev på sten med sitt eget finger. ”Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan, och jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.” Den som har Guds lag skriven i hjärtat, kommer hellre att lyda Gud än människor och kommer snarare att vara olydig mot alla människor än att avvika på minsta sätt från Guds bud. Guds folk som har undervisats genom sanningens inflytande och som vägletts av ett rent samvete för att leva av varje Guds ord, kommer att ta hans lag som skrivits i deras hjärtan, som den enda auktoritet de kan erkänna eller samtycka till att lyda. Den gudomliga lagens visdom och auktoritet är överlägsen. rätt

(361)Jag blev visad att Guds folk, som är hans särskilda skatt, inte kan delta i detta förvirrande krig, eftersom det strider mot deras tros alla principer. I armén kan de inte lyda sanningen och samtidigt lyda sina befäls krav. Det skulle innebära att de ständigt gick emot sina samveten. Världsliga människor styrs av världsliga principer. De kan inte uppskatta något annat. Världslig politik och folklig opinion utgör den handlingsprincip som styr dem och som får dem att utåt sett göra rätt. Men Guds folk kan inte låta sig styras av dessa motiv. Guds ord och befallningar som är inskrivna i själen, är ande och liv. Det finns kraft i dem att framkalla underkastelse och lydnad. Jehovas tio bud är grunden för alla rättfärdiga och (362) alla goda lagar. De som älskar Guds bud kommer att rätta sig efter varje god lag i landet. Men om myndigheternas krav är sådana att de strider mot Guds lagar, är den enda frågan man måste ta ställning till: Ska vi lyda Gud eller människor? rätt

(362)Till följd av ett långvarigt och tilltagande uppror mot den högre konstitutionen och lagarna, breder ett dystert täcke av mörker och död ut sig över jorden. Jorden suckar under bördan av ackumulerad skuld och överallt tvingas döende människor att uppleva det elände som är en del av orättfärdighetens lön. Jag blev visad att människor genom slughet och bedrägeri har genomfört Satans avsikter och att ett dödligt slag nyligen har utdelats. Det kan verkligen sägas: ”Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, det som är rätt får inte komma fram,” ”och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad.” I några av de fria staterna sjunker den moraliska standarden allt lägre. Människor med fördärvade begär och korrupta liv har nu tillfälle att triumfera. De har valt män med låga principer till sina makthavare, som inte kommer att hejda ondskan eller undertrycka människors fördärvade lustar, utan ge dem fritt utlopp. Om de som väljer att bli som djur, genom att dricka flytande gift, vore de enda som led, om de var de enda som fick skörda frukterna av sina egna handlingar, då skulle det inte vara så illa. Men många, väldigt många, måste genomgå otroliga lidanden på grund av andras synder. Hustrur och barn måste, trots att de är oskyldiga, tömma den bittra bägaren i botten. rätt

(362)Utan Guds nåd, älskar människor att göra ont. De vandrar i mörker och saknar självbehärskning. De ger lösa tyglar åt sina lidelser och begär, tills alla finare känslor har försvunnit och bara djuriska lidelser återstår. Sådana människor behöver känna av en högre kontrollerande makt som tvingar dem att lyda. Om makthavarna inte utövar en makt som skrämmer den som gör det onda, kommer han att sjunka till ett djurs nivå. Jorden håller på att bli mer och mer fördärvad. rätt

(363)(363) Många var förblindade och grovt bedragna i det sista valet. Deras inflytande utnyttjades för att sådana män skulle komma till makten som inte skulle bry sig om det onda, män som oberörda skulle bevittna en flod av bedrövelser och elände, vars principer är korrumperade och som sympatiserar med sydstaterna och vill bevara slaveriet sådant som det är. rätt

(363)Förtroendeställningar i nordstaternas armé innehas av män som är rebeller i hjärtat och som inte sätter högre värde på en soldats liv än en hunds. De kan oberörda se tusentals av dem sönderslitna, lemlästade och döende. Befälen i sydstatsarmén får ständigt information om nordstatsarmén planer. Korrekt information har getts till nordstaternas officerare om hur rebellerna förflyttar sig och närmar sig, information som har ignorerats och föraktats eftersom informatören var svart. Och genom att man låtit bli att förbereda sig för ett angrepp har unionens trupper överrumplats och nästan hackats i bitar, eller, vilket är lika illa, har många av de stackars soldaterna tagits till fånga för att få ett öde värre än döden. rätt

(363)Om det fanns enighet i nordstaternas armé skulle detta uppror snart upphöra. Upprorsmakarna vet att de har sympatisörer överallt i nordstaternas armé. Historieberättelsen blir allt mörkare. Lojala män som inte har sympatiserat med upproret eller med slaveriet som har förorsakat det, har utnyttjats. Deras inflytande har hjälpt till att sätta män vid makten, vars principer de motsatte sig. rätt

(363)Allt förbereds för Guds stora dag. Det kommer bara att dröja en kort tid innan jordens invånare har fyllt sin ondskas bägare och då kommer Guds vrede, som så länge har legat vilande, att vakna och detta ljusets land kommer att tömma hans vredes bägare outspädd. Guds ödeläggande kraft har kommit över jorden för att slita sönder och förgöra. Jordens invånare är dömda till svärd, svält och pest. rätt

(363)Väldigt många män med makt, generaler och officerare, agerar (364) enligt instruktioner som kommunicerats genom andar. Djävulska andar, som utger sig för att vara döda krigare och skickliga generaler, kommunicerar med män i maktpositioner och kontrollerar många av deras ageranden. En general får anvisningar från dessa andar att handla på speciella sätt, och inbillar sig att det ska leda till framgång. En annan får anvisningar som skiljer sig helt från dem som gavs åt den första. Ibland vinner de som följer anvisningarna en seger, men oftare möts de av nederlag. rätt

(364)Andarna ger ibland dessa ledande män en redogörelse för händelser som ska utspelas i slag som de snart ska utkämpa, och om individer som kommer att falla i striden. Ibland visar det sig att det blir som dessa andar har förutsagt, och det stärker tron hos den som tror på andemanifestationer. En annan gång visar det sig att korrekt information inte har getts, men då kommer den lögnaktiga anden med någon förklaring, och den accepteras. Människor blir så bedragna att många inte lägger märke till de lögnaktiga andarna som leder dem till säker undergång. rätt

(364)Den store rebell-överbefälhavaren, Satan, är väl insatt i hur detta krig utspelar sig, och han ger sina änglar direktiv att uppträda som döda generaler, att imitera deras manér och uppvisa deras särskilda karaktärsdrag. Och ledarna i armén tror verkligen att deras vänner och döda krigare och förfäderna i det amerikanska frihetskriget leder dem. Om de inte behärskades av detta mycket starka och fascinerande bedrägeri, skulle de börja tänka att krigarna i himlen (?) inte förde gott och framgångsrikt befäl, eller att de hade glömt bort sin berömda jordiska skicklighet. rätt

(364)Istället för att de ledande männen i detta krig förtröstar på Israels Gud, och leder sina arméer att lita på den Ende som kan rädda dem undan deras fiender, så rådgör majoriteten med de onda andarnas furste och förlitar sig på honom. 5 Mosebok 32:16-22. Ängeln sa: ”Hur kan Gud ge ett sådant folk framgång? Om de såg upp till honom och litade på honom, om de bara ville ställa sig där han kunde hjälpa dem, då skulle han verkligen göra det, till sin egen ära.” rätt

(365)Jag såg att Gud inte skulle överlämna nordstaternas armé fullständigt i händerna på ett upproriskt folk, för att helt bli nedgjorda av sina fiender. Jag hänvisades till 5 Mosebok 32:26-30: ”Jag sa: Jag vill skingra dem, jag vill göra så att minnet av dem utplånas bland människor, om det inte vore för att jag fruktade från fiendens vrede, så att deras motståndare skulle missförstå det och säga: Vår upplyfta arm och inte HERREN har gjort allt detta. Det är ett rådlöst folk och förstånd finns inte heller i dem. O, att de vore visa så att de förstod detta och besinnade vilket slut som väntar dem. Hur skulle en kunna jaga bort tusen och två driva tio tusen på flykt, om inte deras Klippa hade sålt dem och HERREN hade utlämnat dem?” rätt

(365)Det finns generaler i armén som är fullständigt lojala och som försöker göra allt de kan för att stoppa detta fruktansvärda uppror och onaturliga krig. Men de flesta officerare och ledande män har sina egna själviska motiv. Var och en söker skaffa sig fördelar av sina egna mannar, och många av de trogna, helhjärtade soldaterna blir försagda och modfällda. De gör ädelt sin del när de drabbar samman med fienden, men den behandling de får från sina egna officerare är brutal. Bland soldaterna finns män som är känsliga och frihetsälskande. De har aldrig varit vana vid att beblanda sig med så degraderade män som förs samman av krig, och att bli tyranniserade, misshandlade och behandlade som djur. Det är mycket svårt för dem att stå ut med allt detta. Många officerare är brutala, och när de kommer i maktpositioner får de många tillfällen att leva ut sin brutala natur. De tyranniserar sina underlydande på samma sätt som slavägare i sydstaterna tyranniserar sina slavar. Detta kommer att göra det svårt att värva män till armén. rätt

(366)I vissa fall, när generaler har lett de hårdaste strider, när deras män har fallit som slagregn, skulle förstärkning i rätt stund ha gett dem seger. Men andra generaler brydde sig inte ett dugg om hur många liv som gick förlorade, och istället för att komma de stridande till undsättning, som om de hade samma intressen, undanhöll de den nödvändiga hjälpen eftersom de var rädda att den andra generalen som var deras vapenbroder, skulle få äran av att framgångsrikt ha slagit tillbaka fienden. På grund av avund och svartsjuka har de till och med glatt sig åt att se fienden segra och driva tillbaka unionens män. Män från sydstaterna drivs av en djävulsk anda i detta uppror, men nordstatarna är inte fläckfria. Många av dem drivs av själviskt avund och är rädda att andra ska få hedersbetygelser och upphöjas över dem själva. Oh, så många tusentals liv som har offrats på grund av detta! Andra nationer som fört krig har haft ett gemensamt intresse. Med osjälvisk målmedvetenhet har de avancerat för att segra eller dö. Ledarna i frihetskriget agerade enigt, och därigenom vann de sitt oberoende. Men nu beter sig människor som demoner istället för människor. rätt

(366)Satan har, genom sina änglar, kommunicerat med officerare som var kyliga och beräknande män när de fick agera självständigt. De har överlåtit sitt eget omdöme och letts av dessa lögnaktiga andar in i mycket svåra situationer, där de har drivits tillbaka i fruktansvärda blodbad. Det passar hans majestät Satan bra att se blodbad och massakrer på jorden. Han älskar att se stackars soldater mejas ned som gräs. Jag såg att upprorsmännen ofta har varit i lägen där de kunde ha besegrats utan större ansträngning. Men kommunikation från andarna har lett nordstaternas generaler och förblindat dem tills upprorsmännen var utom räckhåll. Och vissa generaler ville hellre låta upprorsmännen slippa undan än att besegra dem. De sätter sin älsklingsinstitution slaveriet högre (367) än nationens framgång. Detta är några av orsakerna till att kriget är så utdraget. rätt

(367)Information som sänts från våra generaler till Washington om vår armés förflyttningar, kunde nästan lika gärna telegraferas direkt till upprorsmakarnas styrkor. Det finns upprorssympatisörer i kärnan av unionens ledning. Detta krig är olikt alla andra. Den stora bristen på enighet när det gäller åsikter och ageranden, gör att det ser mörkt och nedslående ut. Många av soldaterna har tappat alla hämningar och sjunkit ner i ett skrämmande tillstånd av förfall. Hur kan Gud hjälpa en så fördärvad armé? Hur kan han, med hänsyn till sin egen ära, besegra deras fiender och leda dem framåt till seger? Där råder oenighet och kamp om ära, samtidigt som de stackars soldaterna dör i tusental på slagfältet eller av sina sår och av strapatser och umbäranden. rätt

(367)Detta krig är mycket egendomligt och samtidigt en mycket fasansfull och hjärtskärande konflikt. Andra nationer ser med avsky på både nordstaternas och sydstaternas agerande. De ser en sådan beslutsam ansträngning att förlänga kriget till en enorm kostnad i liv och pengar, samtidigt som man egentligen inte uppnår någonting. Det förefaller för dem som en strid som går ut på att visa vem som kan döda flest människor. Det gör dem indignerade. rätt

(367)Jag såg att upproret stadigt har tilltagit och att det aldrig har varit mer beslutsamt än just nu. Många män som påstår sig stå på unionens sida, som innehar betydelsefulla positioner, är illojala i hjärtat. Deras enda avsikt med att gripa till vapen var att bevara unionen som den var, och med den även slaveriet. De skulle gärna kedja fast slaven i ett liv i plågsam träldom, om de kunde. Sådana personer hyser stark sympati för sydstaterna. Blod har utgjutits som vatten och till ingen nytta. I varje stad och by råder sorg. Hustrur sörjer sina män, mödrar sina söner och systrar sina bröder. Men trots all denna sorg vänder de sig inte till Gud. rätt

(368)Jag såg att både nordstaterna och sydstaterna straffas. När det gäller sydstaterna, blev jag hänvisad till 5 Mosebok 32:35- 37: ”Min är hämnden och vedergällningen. När deras tid kommer ska deras fot vackla, för deras fördärv är nära och det som ska komma över dem kommer med hast. För HERREN ska döma sitt folk och förbarma sig över sina tjänare, när han ser att deras kraft är borta, och att ingen finns kvar, varken bunden eller fri. Och han ska säga: Var är deras gudar, deras klippa som de förtröstade på?”

-----------
rätt

nästa kapitel