Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 74. Från sida 390ren sida tillbaka

Faror för de unga

(390)(390) Den 6 juni 1863 visades för mig en del av farorna för de unga. Satan kontrollerar de ungas sinnen och leder deras oerfarna fötter vilse. De är ovetande om hans knep, och i dessa farliga tider borde föräldrar vara vakna och arbeta uthålligt och energiskt för att avvärja fiendens första närmande. De borde undervisa sina barn när de går ut och när de kommer hem, när de reser sig upp och när de sätter sig ner, genom att ge dem ”bud på bud, ljud på ljud, litet här, litet där”. rätt

(390)Moderns arbete börjar när barnet är litet. Hon borde tygla sitt barns vilja och humör, få det att underordna sig och lära det att lyda. Släpp inte greppet när barnet blir äldre. Varje mor borde ta sig tid att samtala med sina barn, att tillrättavisa deras fel och tålmodigt lära dem den rätta vägen. Kristna föräldrar borde vara medvetna om att de uppfostrar och förbereder sina barn för att bli Guds barn. Barnens hela andliga erfarenhet påverkas av den undervisning de får och den karaktär som formas under barnaåren. Om man inte tyglar deras vilja då och lär dem att underordna sig sina föräldrar, kommer det att bli en svår uppgift för dem att lära sig denna läxa senare. Vilken svår kamp, vilken strid det blir att överlämna den vilja som aldrig underordnats Guds krav. Föräldrar som försummar detta viktiga arbete begår ett (391) stort misstag. De syndar mot sina stackars barn och mot Gud. rätt

(391)Barn som uppfostras ordentligt kommer ibland att vara missnöjda. De kommer att bli otåliga när de hålls tillbaka, och kommer att vilja få sin egen vilja fram och gå och komma som det behagar dem. Särskilt från tioårsåldern upp till arton, kommer de ofta att tycka att det inte skulle skada någon om de fick vara med på utflykter och andra ungdomsträffar. Men deras föräldrar som har erfarenhet kan se faror med det. De känner sina barns speciella temperament och vet vilken inverkan dessa träffar skulle ha på deras sinnen. Eftersom de vill att de ska bli frälsta, håller de dem borta från sådana spännande nöjen. När dessa barn själva beslutar sig för att lämna världens nöjen och bli Kristi lärjungar, vilken börda som då lyfts från omsorgsfulla och trogna föräldrars hjärtan! Men inte ens då får föräldrarnas arbete upphöra. Barnen borde inte få följa sin egen väg och att alltid välja själva. De har bara nyss på allvar börjat striden mot synd, stolthet, passioner, missundsamhet, avund, hat och allt det onda som finns i det naturliga hjärtat. Föräldrar behöver vaka över sina barn och ge dem råd, fatta beslut åt dem, och visa dem att om de inte villigt och glatt fogar sig efter sina föräldrar kan de inte heller villigt lyda Gud, och det är omöjligt för dem att vara kristna. rätt

(391)Föräldrar borde uppmuntra sina barn att anförtro sig åt dem och att lätta sina hjärtan för dem om sina hjärtesorger, sina små dagliga bekymmer och motgångar. På så sätt kan föräldrarna lära sig att ha förståelse för sina barn, och de kan be för dem och med dem, att Gud ska beskydda och leda dem. De borde hänvisa dem till deras vän och rådgivare som aldrig sviker, som kommer att ha medlidande med eras svaghet, en som varit frestad i allt som vi, men utan synd. rätt

(391)Satan frestar barn att ha hemligheter för sina föräldrar och att välja sina unga och oerfarna (392) kamrater till sina förtrogna, sådana som inte kan hjälpa dem utan kommer att ge dem dåliga råd. Pojkar och flickor samlas och pratar, skrattar och skämtar och driver ut Kristus från sina hjärtan och änglarna från sin omgivning, med sitt dumma struntprat. Meningslöst prat om vad andra har gjort, småprat om den ena unga mannen eller den andra flickan får ädla och fromma tankar och känslor att vissna bort. Det driver bort goda och heliga önskningar från hjärtat och lämnar det kallt och utan sann kärlek till Gud och hans sanning. rätt

(392)Barn skulle räddas från mycket ont om de vore mer öppna mot sina föräldrar. Föräldrar borde uppmuntra sina barn att vara öppna och rättframma mot dem, att komma till dem med sina svårigheter, och att lägga fram saker precis som de ser dem när de är osäkra på vilken väg som är rätt och be om föräldrarnas råd. Vem är mer lämpad att se och peka ut faror som hotar, än troende föräldrar? Vem kan förstå sina egna barns speciella temperament lika bra som de? Modern som vakat över varje steg i den mentala utvecklingen ända från spädbarnsåldern, och därför är bekant med barnets naturliga läggning, är bäst lämpad att ge sina barn råd. Vem kan bedöma lika bra, vilka karaktärsdrag som bör tyglas och hållas tillbaka, som modern, med hjälp av fadern? rätt

(392)Barn som är kristna kommer att föredra sina troende föräldrars kärlek och gillande framför varje annat jordisk välsignande. De kommer att älska och ära sina föräldrar. Det borde vara ett av deras huvudsyften i livet, hur de ska kunna göra sina föräldrar lyckliga. I denna upproriska tidsålder har barn, som inte fått rätt undervisning och uppfostran, inte mycket känsla för sina skyldigheter mot sina föräldrar. Det är ofta så, att ju mer föräldrarna gör för barnen desto mer otacksamma är de och desto mindre respekterar de dem. Barn som blivit bortskämda och uppassade väntar sig alltid att bli det, och om deras förväntningar inte infrias blir de besvikna och missmodiga. Detta sinnelag kommer att märkas under hela deras liv. De kommer att vara hjälplösa och förlita sig på andra för att få hjälp, (393) medan de väntar sig att andra ska favorisera dem och låta dem få sin vilja fram. Om någon säger emot dem, även efter att de har vuxit upp till vuxna män och kvinnor, tror de att de har blivit kränkta. På så sätt bekymrar de sig framåt på sin väg genom livet och kan knappt bära sin egen vikt. De klagar ofta och är retliga eftersom allt inte blir som de vill. rätt

(393)Föräldrar lär sina barn, av missriktad kärlek, saker som kommer att visa sig ödesdigra för dem och de skapar bekymmer åt sig själva. De tror att de genom att uppfylla sina barns önskningar och låta dem göra som de vill, kan vinna deras kärlek. Vilket misstag! Barn som skäms bort på det sättet växer upp med otyglade viljor och oböjliga sinnen. De blir själviska, fordrande och dryga, en förbannelse för sig själva och för alla omkring dem. Föräldrar håller i stor utsträckning sina barns framtida lycka i sina egna händer. På dem vilar det viktiga arbetet med att forma dessa barns karaktärer. Den undervisning de får i barnaåren kommer att följa dem genom hela livet. Föräldrar sår den säd som kommer att växa upp och bära frukt, antingen god eller ond. De kan forma sina söner och döttrar för lycka eller elände. rätt

(393)Barnen borde mycket tidigt få lära sig att vara till nytta, att hjälpa sig själva och andra. Många döttrar i vår tid kan utan att få dåligt samvete se sina mödrar slita med matlagning, tvätt eller strykning, medan de själva sitter i vardagsrummet och läser romaner, stickar, virkar eller broderar. Deras hjärtan är hårda som sten. Men varifrån kommer detta fel? Vilka är det som oftast bär det största ansvaret för detta? Jo, de stackars vilseledda föräldrarna. De bortser från barnens framtida väl och i sin missriktade kärlek låter de dem sitta sysslolösa, eller ägna sig åt sådant som inte är så viktigt, som inte kräver att man anstränger sinnet eller musklerna. Sedan ursäktar de sina sysslolösa döttrar för att de är klena. Vad är det som har gjort dem klena? I många fall är det föräldrarnas felaktiga (394) agerande. Lagom mycket motion omkring hemmet skulle ha stärkt både sinne och kropp. Men barnen har gått miste om detta på grund av felaktiga idéer, tills de blivit ovilliga att arbeta. De tycker det är motbjudande och det stämmer inte överens med deras idéer om fint folk. Det anses opassande för en dam, och till och med ofint att diska, stryka eller stå vid tvättbaljan. Sådan är den moderna uppfostran som barn i denna olyckliga tid får. rätt

(394)Guds folk borde styras av högre principer än världsliga människor som försöker anpassa allt de gör efter vad som är modernt. Gudfruktiga föräldrar skulle uppfostra sina barn till att bli nyttiga i livet. De borde inte låta sina uppfostringsprinciper färgas av de extravaganta idéer som råder i denna tid, att de måste anpassa sig efter modet och styras av världsliga människors åsikter. De borde inte låta sina barn välja sina egna kamrater. Lär dem om att det är föräldrarnas uppgift att välja åt dem. Förbered dem för att ta ansvar medan de är unga. Om era barn har varit ovana vid arbete kommer de snabbt att bli trötta. De kommer att klaga över värk i sidan, smärtor i skuldrorna och trötta ben, och risken är att ni gör arbetet själva för att ni tycker synd om dem, hellre än att de har litet ont. Låt den börda som läggs på barnen vara mycket lätt början, och öka den sedan litet varje dag, tills de kan göra en rimlig mängd arbete utan att bli så trötta. Overksamhet är den främsta orsaken till värk i sidan och i skuldrorna bland barn. rätt

(394)Det finns en grupp unga damer i vår tid som är onyttiga varelser, som bara kan andas, äta, klä sig, konversera och prata strunt, medan de håller ett broderi eller en virkning i sina händer. Det är få ungdomar som visar verkligt gott omdöme och vanligt sunt förnuft. De lever ett fjärilsliv utan något särskilt mål i sikte. När denna grupp världsliga kamrater träffas hör man nästan inget annat än några fåniga kommentarer (395) om kläder eller något trams, och så skrattar de åt sina egna kommentarer som de tycker är mycket kvicka. Detta sker ofta i äldre personers närvaro, som inte kan bli annat än ledsna över en sådan brist på respekt för äldre. Dessa ungdomar verkar ha tappat all känsla för anständighet och god ton. Ändå får deras uppfostran dem att tro att det är höjden av finess. rätt

(394)Denna anda är som en smittsam sjukdom. Guds folk borde välja sällskap åt sina barn och lära dem att undvika dessa fåfänga och världsliga människors sällskap. Mödrar borde ta sina döttrar med sig till köket och tålmodigt lära dem. Kroppen kommer att må bättre av sådant arbete, deras muskler kommer att få spänst och styrka och deras tankar kommer att bli sundare och mer upphöjda i slutet av dagen. De kanske är trötta, men så skön vilan blir efter en lagom mängd arbete. Sömn, naturens ljuvliga återuppbyggare, ger kraft åt den trötta kroppen och förbereder den för nästa dags arbetsuppgifter. Ge inte era barn intrycket att det inte spelar någon roll om de arbetar eller inte. Lär dem att deras hjälp behövs, att deras tid är värdefull och att du är beroende av deras arbete. rätt

(395)Jag har blivit visad att mycket synd har berott på sysslolöshet. Verksamma händer och sinnen har inte tid att lyssna på varje frestelse som fienden kommer med, men sysslolösa händer och hjärnor är redo att kontrolleras av Satan. Tankarna ägnas åt opassande ting, när de inte är upptagna med något bra. Föräldrar borde lära sina barn att sysslolöshet är synd. Jag hänvisades till Hesekiel 16:49: "Se, detta var din syster Sodoms synd: Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige." rätt

(395)Barn borde känna att de står i skuld till sina föräldrar, som har vakat över dem när de var små och skött dem när de varit sjuka. De borde inse att deras föräldrar ofta varit oroliga för deras skull. Speciellt har samvetsgranna, (396) troende föräldrar haft det djupaste intresse för att deras barn skulle välja rätt inriktning. När de har sett brister hos sina barn har varit ledsna. Om de barn som fick dessa hjärtan att värka, kunde inse konsekvenserna av sitt agerande skulle de säkert vekna. Om de kunde se sin mors tårar och höra hennes böner till Gud för dem, om de kunde lyssna till hennes återhållna och förkrossade suckar, skulle deras hjärtan röras och de skulle snabbt erkänna sina fel och be om förlåtelse. Det finns ett arbete som behöver göras för både unga och äldre. Föräldrar borde lära sig att bättre utföra sin plikt mot sina barn. En del föräldrar förstår inte sina barn och känner dem inte riktigt. Det är ofta stor distans mellan föräldrar och barn. Om föräldrar ville sätta sig in i sina barns känslor bättre och få dem att öppna sina hjärtan, skulle det göra dem gott. rätt

(396)Föräldrarna borde vara trogna när det gäller att ta hand om de själar som anförtrotts dem. De borde inte uppmuntra stolthet, extravagans eller en längtan efter att visa upp sig, hos sina barn. De borde inte lära dem, eller tillåta att de lär sig, bus som verkar sött hos små barn men som de kommer att tvingas lägga bort och bli tillrättavisade för när de blir äldre. De första vanorna som formats är inte lätta att glömma. Föräldrar, ni borde börja fostra era barns sinnen när de är mycket unga, för att de ska bli kristna. Låt alla era ansträngningar ha deras frälsning som mål. Handla som om de hade placerats i er vård för att slipas som dyrbara juveler som ska stråla i Guds rike. Var försiktig så att ni inte vaggar dem till sömns på undergångens rand, i den felaktiga uppfattningen att de inte är gamla nog att ta ansvar för sina handlingar och inte gamla nog att ångra sina synder och bekänna att de tror på Kristus. rätt

(396)Min uppmärksamhet riktades mot de många dyrbara löften som finns nedtecknade för dem som söker sin Frälsare tidigt. Predikaren 12:1 ”Tänk på din Skapare i din ungdomstid, innan de onda dagarna kommer, och de åren nalkas om vilka du säger: De ger mig ingen glädje." Ordspråksboken 8:17 "Jag älskar dem som älskar mig och de som söker mig med iver, de ska finna mig. " Israels store Herde säger fortfarande: "Låt småbarnen komma till mig och hindra dem inte. För sådana hör himmelriket till." Lär era barn att ungdomstiden är den bästa tiden att söka Herren. Då vilar inte livets bördor så tungt på dem. Deras unga sinnen är inte plågade av bekymmer, och medan de är så fria borde de ägna sina bästa krafter åt Gud. rätt

(397)Vi lever i en ogynnsam tid för barn. En stark ström drar nedåt mot undergången, och det krävs mer än barnens erfarenhet och styrka för att gå mot denna ström och inte bli neddragen av den. Ungdomarna tycks i allmänhet vara Satans fångar, och han och hans änglar leder dem mot en säker undergång. Satan och hans här för krig mot Guds regering, och alla som vill ge sina hjärtan till honom och lyda hans fordringar, kommer Satan att försöka göra förvirrade och besegra med sina frestelser, så att de blir missmodiga och ger upp striden. rätt

(397)Föräldrar, hjälp era barn. Vakna upp ur den apati som ni varit i. Vaka ständigt för att bryta strömmen och avlägsna den onda börda som Satan försöker att tvinga på era barn. Barnen kan inte göra det själva, men föräldrar kan göra mycket. Genom ivrig bön och en levande tro kan stora segrar vinnas. En del föräldrar har inte insett vilket ansvar som vilar på dem och har försummat sina barns andliga utbildning. På morgonen borde den kristnes första tankar riktas mot Gud. Världsligt arbete och egna intressen skulle komma i andra hand. Barn borde få lära sig att respektera och visa aktning för bönestunden. Innan man lämnar hemmet för att åka till arbetet, borde hela familjen kallas samman och fadern, eller modern när han är borta, borde innerligt be Gud att bevara dem under dagen. Kom ödmjukt med hjärtat fyllt av (398) ömhet och med en känsla av de frestelser och faror som ligger framför er och barnen. Lägg dem i tro på bönealtaret, och vädja om Guds omsorg för dem. Tjänande änglar kommer att beskydda de barn som på så sätt överlämnas åt Gud. Det är kristna föräldrars plikt att morgon och kväll, genom enträgen bön och uthållig tro, skapa en mur omkring sina barn. De borde tålmodigt undervisa dem och vänligt och oförtröttligt lära dem hur de ska leva för att behaga Gud. rätt

(398)Otålighet hos föräldrarna väcker otålighet hos barnen. När föräldrarna visar häftiga känslor skapas häftiga känslor hos barnen och det onda i deras natur väcks. En del föräldrar tillrättavisar sina barn strängt och otåligt, ofta under vredesutbrott. Sådana tillrättavisningar leder inte till något gott. När de försöker att rätta till en dålig sak skapar de i stället två. Ständigt klandrande och smisk med riset gör barn förhärdade och driver dem från sina föräldrar. Föräldrar borde först lära sig att behärska sig själva, sedan kan de bättre behärska sina barn. Varje gång de förlorar självkontrollen och talar och agerar på ett irriterat sätt, syndar de mot Gud. De borde först resonera med sina barn, tydligt peka på deras fel, visa dem deras synd och göra klart för dem att de inte bara har syndat mot sina föräldrar utan även mot Gud. Med era egna hjärtan under kontroll, fyllda av medlidande och sorg över era barn som gjort fel, bör ni be tillsammans med dem innan ni bestraffar dem. Då kommer era tillrättavisningar inte att få era barn att hata er. De kommer att älska er. De kommer att inse, att ni inte straffar dem för att de har försatt er i en besvärlig situation, eller för att ni vill låta ert missnöje få utlopp emot dem, utan för av att ni känner att det är er plikt, för deras bästa, så att de inte ska lämnas att växa upp i synd. rätt

(398)En del föräldrar har misslyckats med att ge sina barn en kristen fostran och har också försummat deras skolgång. Ingetdera borde ha försummats. Barns sinnen kommer att vara aktiva och om de inte är sysselsatta med fysiskt arbete eller med studier, kommer de att exponeras för dålig påverkan. Föräldrar syndar (399) om de låter sina barn växa upp i okunnighet. De borde förse dem med nyttiga och intressanta böcker och lära dem att arbeta, och ha vissa timmar avsatta för fysiskt arbete och andra för studier och läsning. Föräldrar borde sträva efter att höja barnens tankar och förbättra deras intellektuella förmågor. Det sinne som lämnats att klara sig själv utan fostran, blir vanligtvis lågt, sinnligt och fördärvat. Satan tar tillfället i akt och utbildar sysslolösa sinnen. rätt

(399)Föräldrar, den ängel som för anteckningar noterar varje otåligt, irriterat ord ni säger till era barn. Varje misslyckande från er sida, att ge dem en ordentlig uppfostran och att visa dem hur förskräcklig synden är och vad som blir det slutliga resultatet av ett syndigt agerande, står noterat vid era namn. Varje obehärskat ord som talas inför dem, vårdslöst eller på skoj, varje ord som inte är rent och upphöjt, antecknar ängeln som en fläck på er kristna karaktär. Alla era handlingar antecknas, vare sig de är goda eller onda. rätt

(399)Föräldrar kan inte lyckas med att styra sina barn förrän de först har full kontroll över sig själva. De måste först lära sig att behärska sig själva, att ha kontroll över sina ord och även sitt ansiktsuttryck. De borde inte låta tonfallet bli irriterat eller upprört för att de blivit uppretade eller arga. Därefter kan de ha ett tydligt inflytande över sina barn. Barn kan önska att göra det rätta. De kan ha för avsikt att vara lydiga och vänliga mot sina föräldrar eller dem som har hand om dem, men de behöver hjälp och uppmuntran från dem. De kan ha goda avsikter, men om inte deras principer stärks av gudstro och deras liv påverkas av Guds förvandlande nåd, kommer de inte att hålla måttet. rätt

(399)Föräldrar borde fördubbla sina ansträngningar när det gäller deras barns frälsning. De borde troget undervisa dem och inte låta dem skaffa sig sin utbildning bäst (400) de kan. De unga borde inte tillåtas att lära gott och ont utan åtskillnad, i tro att det goda någon gång i framtiden ska få överhanden och det onda förlora sitt inflytande. Det onda kommer att växa fortare än det goda. Det är möjligt att det onda som de har lärt, kan bli utraderat efter många år, men vem vill chansa på det? Tiden är kort. Det är lättare och mycket tryggare att så ren och god säd i dina barns hjärtan än att rycka upp ogräset efteråt. Det är föräldrars plikt att vara vaksamma så att inte omgivningens inflytande har en skadlig inverkan på deras barn. Det är deras plikt att välja barnens kamrater åt dem, och att inte låta dem välja själva. Vem kommer att utföra denna uppgift om inte föräldrarna gör det? Kan andra ha det intresse för era barn, som ni själva borde ha? Kan de ha denna ständiga omsorg och djupa kärlek som föräldrar har? rätt

(400)Sabbatsfirande barn kan bli otåliga när de hålls tillbaka, och tycka att deras föräldrar är för stränga. De kan bli arga och tänka missnöjda och sorgsna tankar mot dem som arbetar för deras nuvarande, deras framtida och deras eviga väl. Men om de får leva några år till kommer de att välsigna sina föräldrar för den noggranna omsorg och den trogna vaksamhet som de ägnade dem när de var unga och oerfarna. Föräldrar borde förklara och förenkla frälsningsplanen för sina barn så att deras unga sinnen kan fatta den. Barn på åtta, tio eller tolv år är gamla nog för att man ska kunna tala med dem om personlig tro. Undervisa inte dina barn med sikte på något framtida tillfälle, när de kommer att vara gamla nog att ångra sina synder och tro sanningen. Om de blivit ordentligt uppfostrade kan mycket unga barn ha rätt uppfattning om sitt tillstånd som syndare och vägen till frälsning genom Kristus. Pastorer visar i allmänhet alltför litet intresse för barns frälsning och är inte så personliga som de borde vara. Man tar ofta inte vara på gyllene tillfällen att påverka barns sinnen. rätt

(400)Det onda inflytandet omkring våra barn är nästan övermäktigt. Det fördärvar deras sinnen och leder till deras undergång. (400) Ungdomars sinnen dras av naturen till tokigheter, och i unga år, innan deras karaktärer har formats och deras omdöme mognat, föredrar de ofta kamrater som har ett skadligt inflytande på dem. En del ingår förbindelser med det motsatta könet, tvärs emot sina föräldrars önskan och vädjanden, och bryter det femte budet genom att vanära dem på detta sätt. Det är föräldrars plikt att vaka över barnen, var de är och vad de har för sig. De borde uppmuntra dem och motivera dem så att hemmet blir tilldragande, och få dem att förstå att deras föräldrar vill deras bästa. De borde göra hemmet trevligt och glatt. rätt

(401)Fäder och mödrar, tala vänligt till era barn. Kom ihåg hur känsliga ni själva är och hur litet ni tål av kritik. Fundera på det, och tänk på att barnen är lika er. Utsätt inte dem för det som ni inte kan stå ut med själva. Om ni inte kan stå ut med klander och beskyllningar, så kan inte era barn det heller. De är svagare än ni och kan inte stå ut med lika mycket. Låt era vänliga och gladlynta ord alltid vara som solstrålar i er familj. De andliga frukterna självbehärskning, omtänksamhet och noggrannhet från er sida kommer att vara en hundrafaldig skörd. Föräldrar har ingen rätt att skapa ett dystert moln som skymmer deras barns lycka genom att vara kritiska eller klandra dem strängt för småsaker. Verkliga fel och synd borde däremot framställas just så syndiga som de är, och fasta beslutsamma åtgärder vidtas för att förhindra att det upprepas. Barnen borde få rätt förståelse för sina fel, men inte känna att det är hopplöst, utan känna tillförsikt att de kan bättra sig och återfå ert förtroende och gillande. rätt

(401)En del föräldrar gör misstaget att ge sina barn för mycket frihet. Ibland har de så stort förtroende för dem att de inte ser deras brister. Det är fel att låta barn utan sina föräldrar eller förmyndare, åka och hälsa på någon som bor långt bort, en resa som dessutom kostar pengar. Det ger barnen fel intryck. (402) De får för sig att de är viktiga och att de har rätt till särskilda förmåner, och om de inte får det tycker de att de har blivit illa behandlade. De hänvisar till andra barn som får komma och gå som de vill och har många privilegier, medan de själva har så få. rätt

(402)Och modern, som är rädd att hennes barn ska tycka att hon är orättvis, låter dem få som de vill ha, något som i slutänden visar sig bli till stor skada för dem. Ungdomar som är borta på besök och inte har föräldrarnas vakande ögon över sig som ser och tillrättavisa deras fel, får ofta sådana intryck som det tar månader att få bort. Min uppmärksamhet riktades på familjer som hade goda och lydiga barn och som hade fullt förtroende för vissa familjer. De lät sina barn resa bort för att besöka dessa vänner. Efteråt var deras barns uppförande och karaktär fullständig förändrade. Tidigare var de nöjda och lyckliga hemma och hade ingen större lust att spendera mycket tid i andra ungdomars sällskap. När de återvänder till sina föräldrar tycker barnen att begränsningar är orättvisa och att hemmet påminner om ett fängelse. Sådant oklokt agerande från föräldrar blir avgörande för deras barns karaktär. rätt

(402)Genom att åka och hälsa på vänner på det sättet skapar en del barn vänskapsband som kommer att leda till deras undergång till slut. Föräldrar, håll era barn hos er om ni kan, och vaka över dem med största omsorg. När ni låter dem åka långt bort för att hälsa på någon, tror de att de är gamla nog att ta hand om sig själva och göra val på egen hand. När de unga på så sätt lämnas åt sig själva pratar de ofta om saker som inte kommer att göra dem ädlare eller upphöjda, eller ge dem mer kärlek till andliga ting. Ju mer de tillåts att åka iväg för att besöka andra, desto mer kommer de att längtan efter att resa iväg, och desto mindre tilldragande kommer hemmet att verka för dem. rätt

(402)Barn, Gud har bedömt det lämpligt att placera er i era föräldrars vård för att de ska undervisa er och fostra er och på så sätt göra sin del för att forma era karaktärer för himmelen. Ändå vilar ansvaret på er att bestämma om ni vill utveckla en god kristen karaktär genom att ta vara på de fördelar ni har haft (403) av gudfruktiga, trogna och bedjande föräldrar. Oavsett hur mycket ängslan och trofasthet föräldrar visar när det gäller deras barn, kan de inte ensamma rädda dem. Det finns ett arbete för barnen att utföra. Varje barn har sig själv att ta hand om. Troende föräldrar, ni har ett ansvarsfullt arbete framför er, att leda era barns steg även i deras andliga erfarenhet. När de verkligen älskar Gud, kommer de att välsigna och uppskatta er för den omsorg ni visat dem och för er trohet när det gällt att begränsa deras önskningar och tygla deras vilja. rätt

(403)Den rådande trenden i världen är att låta de unga följa sina egna naturliga böjelser. Om de som unga är mycket vilda, säger deras föräldrar att de kommer att rätta till sig efter ett tag, och att de när de blir sexton eller arton år själva kommer att ta sitt förnuft tillfånga, och bryta sina dåliga vanor för att bli användbara män och kvinnor. Vilket misstag! I åratal tillåter de fienden att så sina frön i hjärtats trädgård. De tillåter felaktiga principer att växa, och i många fall kommer inte allt det arbete man senare gör i den jordmånen att tjäna något till. Satan är en skicklig och uthållig arbetare, en dödlig fiende. Närhelst ett oförsiktigt ord yttras som skadar ungdomar, vare sig det är fråga om smicker eller något som får dem att se på någon synd med mindre avsky, drar Satan nytta av det och ger näring åt den onda sådden, för att den ska slå rot och ge en riklig skörd. En del föräldrar har låtit sina barn skaffa sig dåliga vanor, något som kommer att märkas under hela deras liv. Denna synd vilar på föräldrarna. Dessa barn kan bekänna sig vara kristna, men om inte ett särskilt nådens verk utförs i deras hjärtan och en genomgripande reform i deras liv, kommer tidigare vanor att synas i hela deras livserfarenhet, och de kommer att visa just den karaktär som deras föräldrar lät dem utveckla. rätt

(403)Renhetsstandarden är så låg bland bekännande kristna i allmänhet, att de som uppriktigt önskar följa Kristus finner arbetet mycket svårare och tyngre än de annars skulle göra. Inflytandet från världsligt (404) sinnade kristna är skadligt för de unga. De flesta bekännande kristna har tagit bort skiljelinjen mellan kristna och världen, och medan de bekänner sig leva för Kristus lever de för världen. Deras tro medför inte många inskränkningar på deras nöjen. Medan de bekänner sig vara ljusets barn vandrar de i mörkret och är nattens och mörkrets barn. De som vandrar i mörker kan inte älska Gud och uppriktigt längta efter att förhärliga honom. De är inte upplysta så att de kan urskilja de himmelska tingens härlighet, och kan därför inte verkligen älska dem. De påstår sig vara kristna eftersom det anses hedervärt, och det finns inte något kors för dem att bära. Deras motiv är ofta själviska. En del sådana bekännare kan gå till dansställen och delta i alla nöjen som erbjuds där. Andra kan inte gå så långt, men de kan vara med på partyn, utflykter, donationspartyn och uppvisningar. Det skarpaste öga skulle inte kunna upptäcka ett enda tecken på kristendom i sådana bekännande kristnas. Man skulle inte kunna upptäcka någon skillnad på deras utseende och den värsta gudsförnekare. Den som påstår sig vara kristen, den som lever i utsvävningar, den som öppet hånar religionen och den som öppet hädar, alla blandar sig med varandra till en enhet. Och Gud betraktar dem som ett, i anda och vanor. rätt

(404)En kristen bekännelse utan motsvarande tro och gärning tjänar inget till. Ingen kan tjäna två herrar. Den ondes barn är sin egen herres tjänare. Den som de villigt lyder, hans tjänare är de, och de kan inte vara Guds tjänare förrän de avvisar djävulen och alla hans gärningar. Det kan inte vara ofarligt för den himmelske Konungens tjänare att ta del i de njutningar och nöjen som Satans tjänare deltar i, även om de ofta upprepar att sådana nöjen är ofarliga. Gud har uppenbarat helgade och heliga sanningar för att skilja sitt folk från de ogudaktiga och rena dem så de tillhör honom. Sjundedagsadventister borde leva ut sin tro. De (405) som lyder de tio buden betraktar tillståndet i världen och religiösa ting från en synvinkel som är fullständigt annorlunda jämfört med de bekännande kristna som älskar nöjen, undandrar sig korset och lever i överträdelse av det fjärde budet. Under de förhållanden som nu råder i samhället, är det ingen lätt uppgift för föräldrar att tygla sina barn och undervisa dem med bibeln som rättesnöre. Bekännande kristna har gått så långt från Guds ord att när hans folk vänder åter till hans heliga ord och vill uppfostra sina barn enligt dess principer, och styra sin familj efter dem som Abraham gjorde för länge sedan, då tror de stackars barnen som har ett sådant inflytande omkring dem, att deras föräldrar är onödigt krävande och överdrivet noga, i förhållande till deras kamrater. De vill av naturen följa världsliga och nöjesälskande bekännares exempel. rätt

(404)I våra dagar hör man knappast talas om förföljelse och vanära för Kristi skull. Det krävs inte mycket självförnekelse och uppoffring för att ge ett sken av gudsfruktan och få sitt namn i församlingsmatrikeln. Men att leva på ett sådant sätt att vårt agerande kommer att behaga Gud och våra namn blir skrivna i Livets bok, kommer att kräva vaksamhet och bön, självförnekelse och uppoffringar från vår sida. Bekännande kristna är inga goda föredömen för ungdomar, när de inte följer Kristus så som de borde. Rätta handlingar är entydiga frukter av sann gudsfruktan. Han som är hela jordens domare kommer att belöna var och en efter hans gärningar. Barn som följer Kristus har en strid framför sig. De har ett dagligt kors att bära när det gäller att dra ut ur världen, skilja sig från den och efterlikna Kristi liv.

-----------
rätt

nästa kapitel