Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 79. Från sida 426ren sida tillbaka

Brev till pastor Hull

(426)Generalkonferensens kommitté vill här uttrycka sitt godkännande av att detta Vittnesbörd publiceras. I synnerhet rekommenderar vi publicering av de brev som adresserats till äldste Hull och som överlämnats till honom vid tiden för deras dateringar. Vi riktar speciellt läsarens uppmärksamhet på förklaringen på sidan 442. Där konstateras att pastor Hull behövde ledas som en blind man som är beroende av någon annan för att kunna se. Vid generalkonferensen i Battle Creek i maj 1863 erkände pastor Hull att uttalandet var berättigat, men har senare protesterat mot det. Kommittén vidhåller nu att hans agerande under de senaste fyra månaderna, när han övergett varje religiös trospunkt som vi som ett folk håller kära, mycket påtaglig bevisar riktigheten i ovanstående uttalande, att han borde följa sina bröders råd. Generalkonferensens komitté. rätt

(426)
Den 5 november 1862 blev jag visad broder Hulls tillstånd. Han befann sig i en oroväckande situation. Hans brist på helgelse och vital fromhet gjorde honom till föremål för Satans infall. Han har litat på sin egen kraft i stället för på Herrens starka arm, och den mäktiga armen har delvis dragits undan. rätt

(426)Jag blev visad att det mest oroväckande i broder Hulls fall är att han är ovetande om den fara han befinner sig i. Han känner ingen oro utan känner sig fullständigt säker och lugn, medan Satan och hans (427) änglar triumferar över sin erövring. Så länge broder Hull fortsatte att kämpade emot tyglades hans sinne och olika andar stred emot varandra. Nu har han slutat kämpa och striden upphör. Han har lugn i sinnet och Satan låter honom få frid. Oh, vilken farlig situation jag fick se att han är i! Hans fall är nästan hopplöst, eftersom han inte gör någon ansträngning för att stå emot Satan och frigöra sig ur hans fruktansvärda snara. rätt

(427)Broder Hull har behandlats på ett trofast sätt. Han har känt att han har hållits tillbaka för mycket, så att han inte har kunnat bete sig så som det var naturligt för honom. Medan sanningens kraft i all dess styrka påverkade honom, var han förhållandevis trygg. Men bryt sanningens kraft och makt över sinnet, och det finns inget som håller tillbaka. De naturliga böjelserna tar över och det finns inget stopp. Han har tröttnat på kampen och har en tid önskat att han var mer fri att vara sig själv, och har känt sig sårad över sina bröders tillrättavisningar. Han presenterades för mig som stående vid randen av en fruktansvärd avgrund, färdig att hoppa. Om han hoppar kommer det att bli slutgiltigt. Hans eviga öde kommer att vara avgjort. Han arbetar och fattar beslut för evigheten. Guds verk är inte beroende av broder Hull. Om han lämnar deras led, som bär prins Emmanuels blodstänkta banér, och ansluter sig till den skara som bär det svarta banéret, kommer han själv att förlora på det. Det blir hans eget eviga fördärv. rätt

(427)Jag såg att de som vill kan få stort utrymme att tvivla på Guds ords inspiration och sanning. Gud tvingar ingen att tro. De kan välja att lita på de bevis som han har behagat ge, eller tvivla och gå under. Det handlar om liv eller död för dig, broder Hull. Jag såg redan ett moln av onda änglar omge dig, och att du känner dig fullkomligt bekväm bland dem. Satan har berättat en tilltalande historia för dig om ett lättare sätt, än att ständigt föra krig med motstridiga andar. Men om du väljer den vägen kommer du till slut att finna att du kommer att få betala ett tungt och fruktansvärt pris. rätt

(428)(428) Jag såg att du har känt dig stark i dig själv, känt att du hade argument som inte kunde motsägas och du har inte förlitat dig på Herrens kraft. Du har alltför ofta kastat dig in på Satans mark för att möta en motståndare. Du har inte väntat tills du visste att sanningen eller Guds verk krävde en diskussion. Du har tagit upp kampen med motståndare när du, om du bara hade tänkt efter litet, skulle ha beslutat att sanningen inte skulle främjas eller Guds verk ha någon nytta av det. Dyrbar tid har slösats bort på detta sätt. rätt

(428)Satan såg på och bevittnade den stora förlust som broder Hull tillfogade spiritualismen i Battle Creek. Spiritualister förstod hur han fungerade, och kände sig säkra på att det skulle löna sig att beslutsamt försöka besegra honom, som skadade deras sak så mycket. När du diskuterar med spiritualister måste du inte bara möta människor och deras argument, utan Satan och hans änglar. Man borde aldrig sända någon människa ensam för att strida med en spiritualist. Om Guds verk verkligen kräver att vi konfronterar Satan och hans här, representerade av ett spiritualistiskt medium, om tillräckligt mycket står på spel för att en sådan diskussion ska vara motiverad, då bör många följas åt så att mörkrets härar kan drivas tillbaka med bön och tro, och talaren beskyddas av änglar med överlägsen styrka. rätt

(428)Broder Hull, det visades för mig att du är under det lugnande inflytandet av en lockelse som kommer att visa sig vara dödlig, om inte förtrollningen bryts. Du har förhandlat med Satan och resonerat med honom och dröjt dig kvar på förbjuden mark. Du har funderat på saker som var för stora för dig, och genom att ägna dig åt tvivel och otro har du dragit till dig onda änglar och drivit bort Guds rena och heliga änglar från dig. Om du ståndaktigt hade stått emot Satans förslag och med beslutsam ansträngning hade sökt kraft från Gud, skulle du ha brutit varje boja, drivit tillbaka din andlige fiende, kommit närmare Gud och segrat i hans namn. Jag såg att det var övermod som fick dig att gå för att möta en (429) spiritualist, när du själv var insvept i otrons moln och förvillad av dem. Du gick för att strida mot Satan och hans här utan rustning, och har blivit svårt sårad utan att känna det. Jag är rädd att inte ens Sinais åska och blixtar skulle påverka dig. Du sitter i Satans vilstol och inser inte din fruktansvärda situation och gör inget försök att fly därifrån. Om du inte vaknar och tar dig loss ur djävulens snara, går du förlorad. Bröderna och systrarna skulle vilja rädda dig, men jag såg att de inte kunde. Du måste göra något. Du måste göra en desperat ansträngning om du inte ska gå förlorad. Jag såg att de som är under spiritualismens förtrollande inflytande är omedvetna om det. Du har tjusats och hypnotiserats, men vet inte om det, och därför gör du inte minsta ansträngning för att komma till ljuset. rätt

(429)Jag såg att vi nu befinner oss i sållningens tid. Satan arbetar med all kraft på att rycka själar ur Kristi hand och få dem att trampa Guds Son under sina fötter. En ängel upprepade långsamt och med eftertryck dessa ord: ”Hur mycket strängare straff tror ni då inte att den förtjänar som har trampat Guds Son under fötterna och ansett förbundets blod för orent, det som har helgat honom, och som har smädat nådens Ande?” Karaktären håller på att utvecklas. Guds änglar väger moralisk styrka. Gud testar och prövar sitt folk. Följande ord presenterades för mig av ängeln: ”Bröder, se till att inte någon av er har ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande Guden, utan förmana varandra varje dag så länge det heter i dag, för att ingen av er ska bli förhärdad genom syndens bedrägeri. För vi är delaktiga i Kristus, om vi håller fast vid vår första tillförsikt ända till slutet.” Det misshagar Gud att någon av hans folk, som har upplevt hans nåds kraft, skulle tala om sina tvivel och därigenom göra sig själva till en kanal för Satan att överföra sina idéer till andra. Ett otrons och ondskans frö (430) som såtts, är inte lätt att rycka upp. Satan ger det näring varje ögonblick och det frodas och blir kraftigt. Ett gott frö som såtts behöver få näring, vattnas och omsorgsfullt skötas om, eftersom all slags giftig påverkan sprids omkring det för att hämma dess tillväxt och få det att dö. rätt

(430)Satan ansträngningar är mer kraftfulla nu än någonsin tidigare, eftersom han vet att den tid han har kvar för att bedra är kort. Broder Hull, jag såg att du hade skadat dig själv svårt genom att visa din svaghet och berätta om dina tvivel för dem som är Satans verktyg. Du har blivit förledd med milda ord och vackert tal och har på ett mycket dumdristigt sätt blottat dig för Satans attacker. Hur kunde du skada dig själv och dra skam över Guds ord på det sättet? Du har vårdslöst kastat dig in på Satans slagfält och det är inte underligt att du blivit så trögtänkt och likgiltig. Satan har redan genom sina ombud förgiftat den atmosfär du andas. Onda änglar har redan meddelat hans redskap på jorden vilken kurs de ska välja mot dig. Och du är en, som Gud har kallat att stå mellan de levande och de döda. Du är en av väktarna som är stationerad på Sions murar för att meddela folket hur långt natten är gången. Ett tungt ansvar vilar på dig. Om du går under kommer du inte att göra det ensam, för Satan kommer att använda dig som sitt redskap för att leda själar i döden. rätt

(430)Jag såg att Guds änglar såg bedrövat på dig. De hade lämnat din sida och vände sig med sorg bort, medan Satan och hans änglar hånlog triumferande över dig. Om du hade kämpat mot dina tvivel själv och inte uppmuntrat djävulen att fresta dig genom att ge uttryck för din otro och älska att dröja vid den, skulle du inte ha dragit till dig de fallna änglarna att omge dig i ett så stort antal. Men du valde att tala om ditt mörker. Du valde att ägna dig åt det, och ju mer du talar och ägnar dig åt det, desto mörkare blir du. Du stänger ute varenda himmelsk ljusstråle från dig själv och en stor avgrund öppnar sig mellan dig (431) och de enda som kunde hjälpa dig. Om du fortsätter på den väg du har slagit in på, väntar olycka och elände. Guds hand kommer att stoppa dig på ett sätt som du inte kommer att gilla. Hans vrede kommer inte att slumra. Men nu inbjuder han dig. Nu, just nu, kallar han dig att vända tillbaka till honom utan dröjsmål, och han kommer nådigt att förlåta dig och hela alla dina felsteg. Gud leder ett folk ut, som är speciellt. Han kommer att luttra och rena dem och göra dem passande för förvandling. Allt köttsligt kommer att rensas bort från Guds särskilda klenoder, tills de blir som guld som har renats sju gånger. rätt

(431)Jag såg att det var en svår position för bröderna A och B, att tjäna Satans syften genom att låta sina tankar vandra exakt i de otrons banor som han ville leda dem. Deras största synd var att uttrycka dessa mörka tvivel, denna nattsvarta otro, och dra med sig andras tankar i samma mörka banor. rätt

(431)Guds folk kommer att sållas, som korn sållas i ett såll, tills alla agnar har sållats bort från de rena sädeskornen. Vi ska se på Kristus som vårt föredöme och efterlikna den ödmjuka mönsterbilden. Du har inte förlikat dig med den disciplin du behöver. Du utövar och praktiserar inte den självförnekelse som Kristus kräver av dem som är frälsningens sanna arvtagare. De som är engagerade i arbetet med att rädda själar, är Kristi medarbetare. Hans arbete var att osjälviskt göra gott och att ständigt uppoffra sig. De som fått ett så stort offer utfört för sig, för att de ska kunna ta del av hans himmelska nåd, borde i sin tur uppoffra och förneka sig för att hjälpa till i det stora arbetet med att ge andra kunskap om sanningen. Egoism borde läggas bort. Själviska önskemål och egen bekvämlighet borde inte stå i vägen för Guds arbete med att rädda själar. Guds pastorer arbetar i Kristi ställe. De är hans ambassadörer. De ska inte söka det som är lättast, sin egen bekvämlighet, njutning, önskningar eller bekvämlighet. De måste lida för Kristus, korsfästas med honom och (432) glädja sig över att de i ordets alla bemärkelser delar Kristi lidanden. rätt

(432)Jag såg att pastorer som arbetar med att förkunna ordet och undervisa har ett stort arbete framför sig. Ett tungt ansvar vilar på dem. I sitt arbete kommer de inte människor tillräckligt nära. Deras arbete är för generellt och ofta alltför splittrat. Deras arbete måste koncentreras på just dem som de arbetar för. När de talar från predikstolen är det bara början på deras arbete. Sedan måste de leva upp till det som de förkunnar och alltid vara på sin vakt så att de inte drar skam över Guds verk. De borde genom sitt exempel illustrera Kristi liv. 1 Korintierbrevet 3:9: ”För vi är Guds medarbetare.” 2 Korintierbrevet 6:1: ”Som hans medarbetare förmanar vi också er att ni inte så tar emot Guds nåd att den blir till ingen nytta.” Pastorns arbete är inte färdigt när han lämnar predikstolen. Han borde inte lägga av sig ansvaret och ägna sig åt att läsa eller skriva, om det inte verkligen är nödvändigt. Han borde följa upp sin offentliga verksamhet genom privata ansträngningar, och personligen arbete för människor närhelst ett tillfälle ges, samtala vid brasan, och i Kristi ställe vädja och bönfalla människor om att låta försona sig med Gud. Vårt arbete här ska snart avslutas ”och var och en ska få sin lön efter sitt arbete.” rätt

(432)Jag blev visad de heligas lön, det eviga arvet. Därefter blev jag visad hur mycket Guds folk hade uthärdat för sanningens skull och att de skulle anse himlen billig nog. De ansåg att denna tids lidanden inte var värda att jämföras med den härlighet som skulle uppenbaras i dem. Guds folk i dessa sista dagar kommer att prövas. Men snart kommer deras sista prövning och sedan kommer de att få evigt liv som gåva. rätt

(432)Broder Hull, du har utstått vanära för sanningens skull. Du har känt kraften i sanningen och i ett oändligt liv. Din ande har vittnat tillsammans med Guds Ande om att du (433) tillhörde Gud och var accepterad av honom. Jag såg att om du på nytt spänner på dig rustningen och står på din post, står emot djävulen och manligt utkämpar Herrens strider, då kommer du att segra och snart lägga av dig din rustning och bära segerkronan. Oh, är inte arvet stort nog? Var inte priset högt, Guds Sons ångest och blod? Jag uppmanar dig i Herrens namn att vakna upp. Bryt dig loss från den fruktansvärda illusion som Satan har fångat dig i. Grip tag i det eviga livet. Stå emot djävulen. Onda änglar omger dig, viskar i ditt öra och hemsöker dig med lögnaktiga drömmar, och du lyssnar på dem och är nöjd. Oh, för Kristi skull, för din egen själs skull, slit dig loss från denna fruktansvärda påverkan innan du bedrövar Guds Ande så att han lämnar dig fullständigt. rätt

(433)Sabbaten den 6 juni 1863 blev jag visad några ting om Guds verk och spridandet av sanningen. Predikanter och medlemmar har för litet tro, för litet hängivenhet och för litet sann gudsfruktan. Medlemmarna tar efter predikanten, och på så sätt har han ett mycket stort inflytande över dem. Broder Hull, Gud vill att du ska komma närmare honom, så du kan gripa tag i hans styrka och genom levande tro göra anspråk på hans frälsning och bli en stark man. Om du var en andaktsfull och gudfruktig man, såväl i predikstolen som utanför den, skulle ditt förkunnande få ett mäktigt inflytande. Du rannsakar inte eget ditt hjärta grundligt. Du har studerat många böcker för att göra dina predikningar grundliga, kompetenta och tilltalande, men du har försummat det viktigaste och nödvändigaste studiet, studiet av dig själv. En grundlig kunskap om dig själv, eftertanke och bön, har kommit i andra hand. Din framgång som pastor beror på om du bevarar ditt eget hjärta. Du kommer att få mer kraft genom att använda en timme varje dag till eftertanke och att sörja över dina misslyckanden och hjärtesynder och att be om Guds förlåtande (434) kärlek och visshet om att dina synder är förlåtna, än du skulle få genom att använda många timmar och dagar till att studera de bästa författare och att bekanta dig med varje invändning mot vår tro och med de starkaste bevisen som talar för den.

-----------
rätt

(434)Orsaken till att våra predikanter åstadkommer så litet, är att de inte vandrar tillsammans med Gud. Han är en dagsresa ifrån de flesta av dem. Ju noggrannare du granskar på ditt eget hjärta, desto mer vaksam och försiktig kommer du att bli, så att du inte med dina ord eller handlingar vanärar sanningen. Du kommer att försöka undvika att ge näring åt skvaller om dig själv och sanningen, och att bli orsak till att människor går förlorade för att du försummat självrannsakan, att rannsaka ditt hjärta och vital gudsfruktan. Kristi förkunnares helgade uppträdande borde vara en tillrättavisning för ytliga och lättsinniga trosbekännare. Sanningens och helighetens strålar, som lyser från dina seriösa och himmelska samtal kommer att övertyga andra och leda dem till sanningen, och de som omger dig måste säga: Gud är verkligen med denne man. Det är likgiltigheten och slappheten hos Kristi bekännande pastorer som gör att de har så litet inflytande. Det finns många trosbekännare, men det finns få bedjande människor. Om våra predikanter var män som ägnade mer tid åt enskild bön, som praktiserade sin förkunnelse i sina familjer, och som styrde sina hem med värdighet och allvar, då skulle deras ljus verkligen lysa för dem som finns omkring dem. rätt

(434)Broder Hull, jag har blivit visad att om du ville hänge dig själv åt Gud, ha gemenskap med honom, ägna mycket tid åt eftertanke, vara vaksam på dina fel och brister och sörja och gråta över dem inför Herren i djupaste ödmjukhet och förtrösta på honom för att få kraft, då skulle du ha mer framgång än du någonsin haft. Du skulle dricka ur den levande källan och skulle sedan kunna ge andra att dricka från samma källa som gav dig nytt liv och kraft. rätt

(434)Käre broder, om inte en förändring sker i din kristna karaktär kommer du att gå miste om evigt liv, för vår ständigt verksamma fiende kommer att lägga ut sina snaror framför dina fötter. Och om du inte håller dig nära Gud, kommer du att fastna i nätet. Du känner dig rastlös och olustig och (435) du tycker om att studera. Men ibland väljer du fel ämne. När du borde rannsaka ditt eget hjärta, ägnar du dig åt att läsa böcker. När du genom tro borde komma närmare Kristus, studerar du böcker. Jag såg att allt ditt studerande kommer att vara meningslöst om du inte troget studerar dig själv. Du känner inte dig själv och du tänker inte mycket på Gud. Du är självsäker och går vidare utan att förstå att jaget måste dö, om du ska vara en framgångsrik Kristi tjänare. Du saknar allvar och värdighet utanför predikstolen. Detta motverkar ditt arbete i predikstolen. rätt

(435)Ända sedan jag första gången fick se ditt fall i en syn, har jag sett en brist hos dig. Ditt sinne är inte upphöjt. Du står i predikstolen och avhandlar de mest heliga, helgade och upphöjda sanningar på ett skickligt sätt. Men när du talar om de mest allvarliga ämnen lägger du ofta in något komiskt, för att locka fram ett leende. Detta tar ofta kraften ur hela din predikan. Du avhandlar enkelt allvarliga sanningar, men lever inte upp till dem. Det är orsaken till att du saknar himlens godkännande. Många som har tyckt om att lyssna till dig kommer att tala om din välformulerade predikan och den skickliga predikanten. Men de är inte mer påverkade av hur nödvändigt det är att lyda sanningen, än de var innan de hörde den. De fortsätter att överträda Guds lag som tidigare. Det var pastorn som var tilldragande, inte de sanningar som han presenterade. Du fortsätter att vara så långt ifrån Gud att hans kraft inte får sanningen att gå in. Du borde leva upp till din tro där hemma. Då skulle den få ett upplyftande inflytande på din familj och din hustru. När du är hemma kastar du av dig hämningarna och beter dig som en pojke. Sanningens tyngd och ansvar för arbetet vilar inte på dig. Du är inte noga med dina ord eller ditt föredöme. rätt

(435)Din enda trygghet är att rannsaka dig själv, din svaghet och dina brister. Sluta inte vara på din vakt. Var mer noga med hur du beter dig när du är hemma. Var noga med hur du beter dig när du är hemifrån. Du försummar dina plikter hemma. Du tar av dig din vapenrustning och låter en vårdslös anda ta över, som driver bort änglarna från dig (436) och din familj. Försumma inte att rannsaka ditt eget hjärta när du är hemma. Slösa inte hela din tillgivenhet på din familj. Spara ditt hjärtas bästa känslor till Jesus, som har återlöst dig med sitt blod. Därhemma ska du hela tiden förbereda dig för din Mästares tjänst, när du kommer att vara hemifrån. Om du gör det kommer du att ha rustningen på hela tiden. Din högsta önskan kommer att vara att förhärliga Gud, och att göra hans vilja på jorden. Du kommer att ha en lugn förtröstan och tillit till honom. Du kommer inte att vara så rastlös, utan ha ett ständigt ämne för eftertanke, andakt och helighet. Jag blev hänvisad till 1 Korintierbrevet 9:27: ”Jag disciplinerar min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte ska predika för andra och själv inte hålla provet.” Du har en uppgift att utföra, att förstå dig själv. Låt dig inte smickras av kommentarer som oförståndiga och dumma bröder kan göra om dina bedrifter. Om de berömmer dina predikningar, låt det inte göra dig uppblåst. Om Guds välsignelse följer dig i ditt arbete kommer det att bära frukter. Din förkunnelse kommer inte bara att vara omtyckt, utan också samla själar. rätt

(436)Broder Hull, du måste vara på din vakt åt alla håll. Jag såg att allt som skingrar tillgivenheten eller tar bort den överordnade kärleken till Gud från hjärtat, eller hindrar obegränsad förtröstan och odelad tillit till honom, liknar och utgör en avgud. Jag hänvisades till det första stora budet: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.” Det är inte tillåtet att ta bort vår tillgivenhet från Gud. Ingenting ska dela vår överordnade kärlek till honom eller vår glädje i honom. Din vilja, dina önskningar, planer och nöjen måste alla underordnas. Du har något att lära dig, att upphöja Herren Gud i ditt hjärta, i dina samtal och i allt vad du gör. Då kan Jesus undervisa dig och hjälpa dig, när du kastar ut ditt nät på den högra sidan av båten, för att dra det till stranden fyllt med fisk. Men utan Kristi hjälp när du kastar ut ditt nät, kan du (437) slita i veckor, månader och år utan att se mycket frukt av ditt arbete. rätt

(437)Jag såg att du skulle bli frestad att känna att dina bröder vill få dig att anpassa dig, och att de vill kontrollera dig alltför mycket. Men dina bröder vill bara att du ska leva efter instruktionerna i Guds ord. Gud vill få dig till det, och änglar vakar över dig med stor ängslan. Du måste anpassa ditt liv efter Guds ord, så att du kan bli välsignad och styrkt av honom. Annars kommer du att bli efter på vägen och medan du förkunnar för andra kommer du själv att komma till korta. Men du kan segra och vinna det eviga livet. Du håller på att befria dig från Satans snara, men han förbereder andra snaror för dig. Gud kommer att hjälpa och styrka dig om du söker honom på allvar. Men granska dig själv. Pröva varje motiv. Låt det inte vara ditt mål att hålla briljanta predikningar för att visa upp Moses Hull, utan försök att visa upp Kristus. Förenkla sanningen inför dina åhörare, så att enkla hjärnor kan förstå den. Gör dina predikningar enkla, tydliga och allvarliga. Få folket att fatta ett beslut. Gör så att de känner sanningens livgivande kraft. Om någon säger ett enda smickrande ord till dig, tillrättavisa dem strängt. Berätta för dem att Satan har skapat problem för dig genom detta en tid och att de inte behöver hjälpa honom i hans arbete. rätt

(437)När du är bland trossystrarna, var reserverad. Det spelar ingen roll om de tycker att du är oartig. Om systrar, gifta såväl som ogifta, blir familjära, avvisa dem. Var snabb och beslutsam, så att de för all framtid förstår att du inte uppmuntrar sådan svaghet. När du befinner dig inför unga människor, och alltid annars, var allvarsam, var seriös. Jag såg att om broder Loughborough och du själv gör Gud till er styrka, kommer ett arbeta att bli utfört av er för hans stackars folk, för två personer kan vara en hel härskara. Kom nära varandra, be tillsammans och enskilt och var frimodiga inför varandra. Broder Hull borde lita på broder Loughboroughs omdöme och lyssna till hans råd och vägledning.

-----------
rätt

nästa kapitel