Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 85. Från sida 485ren sida tillbaka

Hälsoreformen

(485)I den syn jag fick i Rochester, New York, den 25 december 1865 blev jag visad, att vårt sabbatsfirande folk har försummat att handla efter det ljus som Gud har gett när det gäller hälsoreformen. Jag såg att det återstår ett stort arbete framför oss, och att vi som ett folk har varit för motsträviga för att följa efter när Guds försyn öppnat vägen, så som han har valt att leda oss. rätt

(486)(486) Jag blev visad att arbetet med hälsoreformen knappt har påbörjats än. Medan några verkligen engagerar sig och omsätter sin tro i handling, förblir andra likgiltiga och har knappt tagit det första steget mot reform. De verkar sakna tro och eftersom denna reform begränsar den vällustiga aptiten, ryggar många tillbaka. De har andra gudar före Herren. Deras smak och deras aptit är deras gud. När yxan har satts till trädets rot och de som har gett efter för sin fördärvade aptit på bekostnad av hälsan berörs, när deras synd pekas ut och deras avgudar visas för dem, då vill de inte bli övertygade. Även om Guds röst skulle säga direkt till dem, att de ska lägga bort dessa hälsovådliga njutningar, skulle somliga fortfarande klamra sig fast vid de skadliga ting som de älskar. De verkar vara förenade med sina avgudar och Gud kommer snart att säga till sina änglar: Låt dem vara. rätt

(486)Jag blev visad att hälsoreformen är en del av den tredje ängelns budskap och att den är lika nära förbunden med det som armen och handen med den mänskliga kroppen. Jag såg att vi som ett folk måste göra framsteg i detta stora arbete. Pastorer och medlemmar måste agera tillsammans. Guds folk är inte förberett för den tredje ängelns höga rop. De har ett arbeta att utföra för sig själva som de inte borde lämna åt Gud att utföra åt dem. Gud har överlämnat detta arbete åt dem att utföra. Det är ett individuellt arbete. En person kan inte göra det åt någon annan. ”Eftersom vi nu har dessa löften, älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande, och i gudsfruktan fullborda helgelsen.” Frosseri är den förhärskande synden i denna tid. En vällustig aptit gör både män och kvinnor till slavar. Den fördunklar deras intellekt och bedövar den moraliska känsligheten i så hög grad att de heliga och upphöjda sanningarna i Guds ord inte uppskattas. De lägre drifterna har styrt män och kvinnor. rätt

(486)Guds folk måste lära känna sig själva för att kunna bli redo för förvandlingen. De måste förstå att det kan bli möjligt för dem att tillsammans med psalmisten utbrista, om sina egna fysiska kroppar: (487) ”Jag prisar dig för att jag är så vördnadsfullt och underbart skapad.” De borde alltid låta aptiten styras av moralen och förståndet. Kroppen borde vara förståndets tjänare och inte tvärtom. rätt

(487)Jag blev visad att det ligger ett mycket större arbete framför oss än vi ännu har en aning om, om vi vill försäkra oss om hälsa genom att sätta oss själva i rätt relation till livet. Doktor A har gjort ett stort och gott arbete genom att behandla sjukdomar och att upplysa dem som i hela sina liv har varit okunniga om det förhållande som mat, dryck och arbete har till hälsan. Gud har i sin barmhärtighet gett sitt folk ljus genom sitt ödmjuka redskap, om att de för att övervinna sjukdomar måste förneka en förvänd aptit och vara måttliga i allt. Han har låtit stort ljus lysa på deras stig. Ska de som ”vänta på det saliga hoppet, vår store Gud och Frälsare Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet. Han som gav sig själv för oss, för att han skulle friköpa oss från all orättfärdighet och rena åt sig ett egendomsfolk, uppfyllt av iver att göra goda gärningar.”, hamna efter dagens religiösa som inte har någon tro på vår Frälsares snara återkomst? Detta speciella folk som han renar åt sig, för att förvandlas för himlen utan att se döden, borde inte ligga efter andra när det gäller goda gärningar. I sina ansträngningar att rena sig själva från köttets och andens orenhet medan de fullkomnar helighet i gudsfruktan, borde de vara lika långt före alla andra grupper av människor på jorden, som deras bekännelse är mer upphöjd än andras. rätt

(487)Somliga har fnyst åt detta reformarbete och sagt att det var helt onödigt och att det bara är något spännande som vänder folks tankar bort från sanningen för vår tid. De har sagt att saker och ting gått till överdrift. Dessa personer vet inte vad de pratar om. När män och kvinnor som bekänner sig vara gudfruktiga är sjuka från hjässan till fotsulorna, (488) när deras fysiska, mentala och moraliska styrka är försvagad för att man tillfredsställt en förvänd aptit och på grund av alltför mycket arbete, hur kan de då bedöma argumenten för sanningen och förstå Guds krav? Om deras moraliska och förståndsmässiga förmågor är fördunklade kan de inte uppskatta försoningens värde eller Guds verks upphöjda karaktär. De kan heller inte glädja sig åt att studera hans ord. Hur kan en nervsvag person som lider av dålig matsmältning, alltid vara beredd att svara med saktmod och gudsfruktan, varje människa som ber honom redogöra för skälen för det hopp han har? Hur snabbt skulle en sådan person bli förvirrad och upprörd, och på grund av sin sjukliga fantasi se saker och ting i ett fullständigt felaktigt ljus, och av brist på den ödmjukhet och det lugn som utmärkte Kristi liv, dra skam över sin bekännelse när han argumenterar med oresonliga människor? Om vi ser saken ur ett upphöjt religiöst perspektiv måste vi bli grundliga reformatorer för att bli Kristuslika. rätt

(488)Jag såg att vår himmelske Fader har gett oss den stora välsignelse som består av ljus över hälsoreformen, för att vi ska kunna lyda de krav han ställer på oss och ära honom med våra kroppar och vår ande, som är hans och till sist stå felfria inför Guds tron. Vår tro kräver att vi ska höja standarden och göra framsteg. Även om många ifrågasätter den livsstil som andra hälsoreformatorer rekommenderar, bör de som förnuftiga människor göra något själva. Vårt släkte är i ett eländigt tillstånd och lider av alla tänkbara sjukdomar. Många har ärftliga sjukdomar och lider mycket på grund av sina föräldrars felaktiga vanor. Trots det agerar de lika felaktigt när det gäller dem själva och deras barn, som man gjorde mot dem. De är okunniga när det gäller dem själva. De är sjuka och vet inte att deras egna felaktiga levnadsvanor orsakar dem enormt lidande. rätt

(488)Det är få som ännu är vakna nog för att (489) inse hur mycket deras kostvanor har att göra med deras hälsa, deras karaktär, deras användbarhet i den här världen och deras eviga öde. Jag såg att det är deras plikt, som hade tagit emot himlens ljus och har insett nyttan av att följa det, att visa ett större intresse för dem som fortfarande lider eftersom de saknar kunskap. Sabbatsfirare som väntar på sin Frälsares snara ankomst borde vara de sista att visa brist på intresse för detta stora reformarbete. Män och kvinnor måste undervisas, och pastorer och medlemmar borde känna att ansvaret för detta arbete vilar på dem, att diskutera ämnet och övertyga andra. rätt

(489)Jag blev visad att vi borde erbjuda ett hem för dem som lider av sjukdom och för dem som vill lära sig hur de ska ta hand om sina kroppar så att de kan förebygga sjukdomar. Vi borde inte förbli likgiltiga och tvinga dem som är sjuka och som vill genomföra sanningen i sina liv, att resa till de populära vattenkurorterna för att återfå hälsan. Där finns det ingen förståelse för vår tro. Om de återvinner hälsan kan det bli till priset av deras religiösa tro. De som lidit mycket av kroppsliga problem är svaga både mentalt och moraliskt. När de inser fördelarna med korrekt användning av vatten, rätt användning av luft och en riktig diet, då leds de att tro att de läkare som förstod hur de skulle behandla dem så framgångsrikt, inte kan ha så fel när det gäller sin religiösa tro. De drar slutsatsen att eftersom de är engagerade i det stora och goda arbetet med att göra gott för den lidande mänskligheten, måste de ha nästan rätt eller helt rätt. På det sättet riskerar vårt folk att bli förledda genom sina ansträngningar att återvinna hälsan vid dessa institutioner. rätt

(489)Återigen blev jag visad att de som är starkt befästa i sina religiösa principer och fast beslutna att lyda alla Guds krav, inte kan ha samma nytta av dagens populära hälsoinstitutioner, som andra människor med en annan tro kan. Sabbatsfirare har en speciell tro. Att hålla alla Guds (490) bud så som han kräver att de ska göra, för att de ska kunna vara hans egendom och godkända av honom, är enormt svårt på en populär vattenkurort. De måste ha evangeliets såll med sig hela tiden och sikta allt de hör, så att de kan välja ut det goda och avvisa det dåliga. rätt

(490)Vattenkurorten i ___ har varit den bästa institutionen i USA. Dess ledning har gjort ett stort och gott arbete när det gäller behandling av sjukdomar. Vi kan ändå inte ha förtroende för deras religiösa principer. Medan de bekänner sig vara kristna, rekommenderar de sina patienter kortspel, dans och teaterbesök. Allt detta har en dragning mot det som är ont, eller framstår åtminstone som ont, och står i direkt motsättning till Kristus och hans apostlars undervisning. Samvetsgranna sabbatsfirare som besöker dessa institutioner för att återfå hälsan, kan inte få den nytta som de skulle kunna få om de inte tvingades att hela tiden vara på sin vakt för att inte kompromissa med sin tro, vanära sin Återlösares verk och göra sina egna själar till slavar. rätt

(490)Jag blev visad att sabbatsfirare borde öppna en möjlighet för dem som har samma dyrbara tro att dra nytta av behandling, utan att tvingas spendera sina pengar på institutioner där deras tro och religiösa principer äventyras, och där de inte kan möta förståelse eller enighet i religiösa frågor. Gud ledde i sin försyn doktor B till ___, för att han skulle få erfarenhet där, som han annars inte skulle kunna få, för Gud hade en uppgift för honom att utföra i hälsoreformen. Som praktiserande läkare hade han i åratal skaffat sig kunskap om mänskokroppen och Gud ville nu att han genom teori och praktik skulle lära sig hur man tillämpar de välsignelser som finns inom räckhåll för människor. Han ville att han skulle bli förberedd för att hjälpa de sjuka och instruera dem som inte förstår hur de ska bevara den kraft (491) och hälsa som de redan har och hur de ska förebygga sjukdom genom att på ett förnuftigt sätt använda himlens hjälpmedel - rent vatten, luft och kost. rätt

(491)Jag blev visad att doktor B var en försiktig och mycket samvetsgrann man, en man som Gud älskar. Han har gått igenom många prövningar som har samverkat till hans bästa, även om han medan han gick igenom dem inte alltid kunde se hur han skulle få nytta av dem. Doktor B är inte en människa som kommer att göra sig märkvärdig, när han tror på sanningen och följer dess väg. Han är inte en man som kommer att bli godtycklig eller dominerande. Han är för orolig att ta den rang som hans ställning skulle tillåta honom att ha, för att bli det. Han kommer att rådgöra med andra och det är lätt att be honom om något. Den största risken för honom är att han är villig att ta på sig bördor som han inte borde bära. Han ser och förstår vad som borde göras, och kommer att riskera att göra alltför mycket. Han är extremt känslig och sympatisk och kommer att visa stor medkänsla för alla sina patienter. Om man låter honom, kommer han att ta ett så stort ansvar att han skulle krossas under dess tyngd. rätt

(491)Inflytelserika män och kvinnor bör hjälpa broder B genom sina böner, sin medkänsla, sitt helhjärtade samarbete, sina uppmuntrande och hoppfulla ord, och med sina råd och sin vägledning. Han kommer att sätta värde på allt detta. Hans ställning kan inte vara avundsvärd. Om han tar på sig så stort ansvar kommer det inte att bero på att han själv valt det, eller för att tjäna sitt levebröd. Det kan han nämligen få på ett betydligt enklare sätt och då slippa de bekymmer, den ängslan och allt trassel som en sådan position skulle föra med sig. Enbart pliktkänsla kommer att styra honom, och när han väl har förvissat sig om var pliktens väg går, kommer han att följa den och stå på sin post, oavsett konsekvenserna. Han borde få inflytelserika personers förståelse och medverkan, personer som Gud skulle vilja stod vid hans sida och stöttade honom i hans mödosamma arbete. rätt

(491)Doktor B kunde, ur världsligt perspektiv, ha mer framgång i en annan position än den han nu har. Jag blev visad att denna (492) ställning skulle bli mycket vansklig. Många som saknar erfarenhet skulle inte ha en aning om hur omfattande denna verksamhet är. De skulle önska att saker och ting utfördes efter deras idéer. Somliga skulle undra varför de fattiga inte bara kan komma och bli behandlade gratis. De skulle frestas att tro att verksamheten, när allt kommer omkring, var till för att generera pengar. Den ene och den andre skulle vilja ha något att säga till om, och skulle hitta hur många fel som helst, oavsett hur bra det gick. Jag blev visad att somliga skulle betrakta det som en dygd att vara kritiska och opponera sig. De är stolta över att inte ta emot saker och ting på en gång. Liksom Thomas skryter de över sin otro. Men berömde Jesus den tvivlande Thomas? Samtidigt som han gav Thomas de bevis som han sagt att han måste få innan han trodde, sa Jesus till honom: ”Eftersom du har sett mig, Tomas, tror du. Saliga är de som inte ser och ändå tror.” rätt

(492)Jag blev visad att det inte saknas pengar bland sabbatshållande adventister. För närvarande består deras största fara i att de samlar på sig ägodelar. Somliga ökar ständigt sina bekymmer och sitt arbete. De är överbelastade. Följden blir att de nästan glömmer bort Gud och behoven i hans verk. De är andligt döda. Det krävs av dem att de gör en uppoffring för Gud, ger en offergåva. Ett offer blir inte större, utan mindre och förtärs. Jag blev visad att det här är en verksamhet som är värd att Guds folk engagerar sig i den, en verksamhet som de kan investera sina pengar i till hans ära och för att ge hans verk framgång. En stor del av de pengar som finns bland våra bröder visar sig bara vara till skada för dem som klamrar sig fast vid dem. rätt

(492)Vårt folk borde ha en egen institution, som de själva kontrollerar, till nytta för de sjuka och lidande bland oss som vill få hälsa och kraft så att de kan förhärliga Gud i sina kroppar och sina liv, som tillhör honom. En sådan institution skulle, om den styrdes på rätt sätt, vara ett redskap för att (493) framföra våra synpunkter för många som det annars skulle vara omöjligt för oss att nå på det sätt vi brukar framföra sanningen på. När icke-troende söker sig till en institution som ägnar sig åt framgångsrik behandling av sjukdomar, och som leds av sabbatsfirande läkare, kommer de direkt under sanningens inflytande. Genom att lära känna vårt folk och vår verkliga tro, kommer deras fördomar att övervinnas och de kommer att få ett gott intryck. Genom att på detta sätt hamna under sanningens inflytande, kommer somliga inte bara att få hjälp för sina kroppsliga svagheter, utan kommer också att få läkande balsam för sina själar, som är sjuka av synd. rätt

(493)När patienternas hälsa förbättras under omdömesgill behandling och de börjar njuta av livet, får de förtroende för dem som har bidragit till deras tillfrisknande. Deras hjärtan fylls av tacksamhet och sanningens goda säd kommer lättare att finna en plats där och kommer i vissa fall att få näring, växa upp och bära frukt till Guds ära. En enda sådan dyrbar själ som blir frälst, kommer att vara mer värd än alla de medel som går åt för att upprätta en sådan institution. Somliga kommer att sakna tillräckligt mod för att ge efter för sin övertygelse. De kan vara övertygade om att de som håller sabbaten har sanningen, men världen och icke-troende släktingar står i vägen för att de ska ta emot den. De kan inte förmå sig till att offra allt för Kristus. Trots det kommer somliga i den sistnämnda gruppen att vara befriade från sina fördomar när de åker iväg, och kommer att försvara Sjundedagsadventisternas tro. En del av dem som åker därifrån friska eller som har haft stor nytta av behandlingen, kommer att bli redskap för att introducera vår tro på nya platser, och höja sanningens banér där det skulle ha varit omöjligt att få tillträde om inte fördomar först hade tagits bort ur deras tankar genom att de vistats bland vårt folk för att bli friska. rätt

(493)Andra kommer att visa sig bli en källa till problem när de åker hem. Men det borde inte avskräcka någon eller hindra deras ansträngningar i detta goda arbete. Satan och hans representanter kommer att göra allt (494) de kan för att hindra, förvirra och lägga bördor på dem som helhjärtat går in för att främja denna reform. rätt

(494)Det finns riklig tillgång på pengar bland vårt folk, och om alla kände att arbetet är viktigt kunde denna stora satsning drivas framåt utan bakslag. Alla borde känna ett särskilt intresse för att stödja den. I synnerhet borde de som har tillgångar investera i denna verksamhet. Ett lämpligt hem borde göras iordning för att ta emot patienter så att de, med hjälp av de rätta metoderna och Guds välsignelse, kan bli fria från sina sjukdomar och lära sig hur de ska ta hand om sig själva och på så sätt förebygga sjukdom. rätt

(494)Många som bekänner sig tro på sanningen håller på att bli snåla och giriga. De behöver vara oroliga för sin egen skull. De har så stor andel av sina rikedomar på jorden att de bryr sig mest om sina rikedomar. Den allra största delen av deras rikedomar finns i denna världen och bara en liten del i himlen. Därför värdesätter de jordiska ägodelar i stället för det himmelska arvet. Nu har de ett bra tillfälle att använda sina tillgångar till nytta för den lidande mänskligheten och även för att sprida sanningen. Denna verksamhet borde aldrig lämnas att kämpa med dålig ekonomi. Dessa förvaltare, som Gud har anförtrott medel, borde nu engagera sig i Guds verk och använda sina tillgångar till hans ära. För dem som av girighet håller tillbaka sina tillgångar, kommer de att visa sig bli en förbannelse snarare än en välsignelse. rätt

(495)De som Gud har anförtrott medel borde upprätta en fond för att hjälpa de fattiga som är värdiga, som är sjuka och inte har möjlighet att bekosta behandlingen på institutionen. Det finns några dyrbara, värdiga fattiga, vars inflytande har varit till nytta för Guds verk. En fond borde upprättas med det uttryckliga syftet att behandla sådana fattiga, som patientens hemförsamling bedömer värdiga att få hjälp från den. Om inte (495) de som har överflöd ger till detta ändamål, utan att kräva vinst, kommer de fattiga inte att kunna dra nytta av den hjälp man kan få genom sjukbehandling på en sådan institution, där kostnaderna är höga för det arbete som utförs. En sådan institution borde inte, när den är nystartad och kämpar för att överleva, besväras av ständiga utgifter utan att generera någon vinst. rätt

nästa kapitel