Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 95. Från sida 543ren sida tillbaka

Lydnad för sanningen

(543)(543) Käre broder D, jag minns ditt ansikte bland många andra ansikten som visades för mig i en syn i Rochester, New York, den 25 december 1865. Jag blev visad att du höll dig i bakgrunden. Förståndsmässigt är du övertygad om att vi har sanningen, men du har ännu inte upplevt dess helgande inflytande. Du har inte följt tätt i vår Frälsares fotspår och därför är du oförberedd att vandra så som han vandrade. När du lyssnar till sanningens ord säger ditt omdöme dig att det är rätt. Det kan inte förnekas. Men genast säger det ohelgade hjärtat: ”Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Du kan lika gärna ge upp dina ansträngningar att hålla jämna steg med Guds folk, för nya, främmande och prövande saker kommer att dyka upp hela tiden. Du kommer att bli tvungen att sätta stopp någon gång, och du kan lika gärna stoppa nu. Det är bättre än att fortsätta.” rätt

(543)Du kan inte hålla med om att du bekänner sanningen utan att leva efter den. Du har alltid beundrat ett liv som stämmer överens med bekännelsen. Jag blev visad en bok där ditt namn stod skrivet tillsammans med många andras. Vid ditt namn fanns en svart plump. Du såg på den och sa: ”Den kan aldrig suddas ut.” Jesus höll sin sårade hand över den och sa: ”Endast mitt blod kan utplåna den. Om du från och med nu väljer den ödmjuka lydnadens väg och litar enbart på mitt blods förtjänster för att täcka över dina tidigare överträdelser, då ska jag utplåna dina överträdelser och täcka över dina synder. Men om du väljer överträdarens väg måste du skörda överträdarens lön. Syndens lön är döden.” rätt

(543) Jag såg onda änglar som omgav dig och försökte avleda dina tankar från Kristus och få dig att betrakta Gud som en dömande Gud, och förlora en korsfäst Frälsares kärlek, medkänsla och barmhärtighet ur sikte, denna Frälsare som helt och fullt kommer att frälsa alla som kommer (544) till honom. Ängeln sa: ”Men om någon syndar, har vi en försvarare hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige.” rätt

(544)När du utsätts för mental oro, när du lyder Satans impulser att knota och klaga, får en ängel i uppdrag att komma till din undsättning och motbevisa dina trossvaga tankar. Du litar inte på Gud. Du tvivlar på hans makt att frälsa helt och fullt. Du vanärar Gud med denna hemska otro och vållar dig själv mycket onödigt lidande. Jag såg himmelska änglar som omgav dig och drev bort de onda änglarna. De såg medlidsamt och sorgset på dig och riktade din uppmärksamhet mot himlen och odödlighetens krona och sa: ”Den som vill vinna måste kämpa!” rätt

(544)Trots att du har tvivlat och varit rådvill har du inte vågat bryta förbindelsen helt mellan dig själv och Guds laglydiga folk. Ändå har du inte gett upp allt för sanningens skull. Du har inte överlämnat dig själv, din egen vilja. Du är rädd för att lägga dig själv och allt vad du har på Guds altare, eftersom det kanske kan komma att krävas av dig att du ska ge något tillbaka till honom av det som han har lånat ut till dig. Himmelens änglar känner våra ord och handlingar, till och med vårt hjärtas tankar och avsikter. Du, käre broder, är rädd att sanningen ska kosta dig för mycket, men det är en av Satans idéer. Låt den ta allt du äger, och det kommer inte att vara för mycket. Det som du får ta emot har ett evigt och underbart värde, om det värderas rätt. Så litet som begärs av oss! Så liten den uppoffring är som vi kan göra, i jämförelse med det som vår gudomlige Herre gjorde för oss! Och ändå blir du missnöjd på grund av priset för det eviga livet. Du, liksom andra bröder i ___, har haft en hård kamp med den store själafienden. Du har åtskilliga gånger nästan gett upp kampen, men din hustrus och din äldsta dotters inflytande har fått överhanden. (545) Dessa medlemmar av din familj skulle lyda sanningen av hela sitt hjärta, om de kunde få stöd av ditt inflytande. rätt

(545)Dina döttrar har dig som föredöme, eftersom de tror att deras far måste ha rätt. Deras frälsning beror mycket på vilken väg du väljer. Om du slutar sträva efter evigt liv, kommer du att ha stort inflytande när det gäller att dra dina barn med dig. Du kommer att kuva din trofasta hustrus anda, krossa hennes hopp och försvaga hennes livskraft. Hur kan du möta dem vid domen för att vittna om att din trolöshet blev orsak till deras undergång? rätt

(545)Jag såg att du flera gånger hade gett efter för Satans förslag att sluta sträva efter att leva ut sanningen, för frestaren sa till dig att du skulle misslyckas oavsett hur mycket du försökte, och att med alla dina svagheter och brister skulle det vara omöjligt för dig att fortsätta ett hängivet liv. Jag blev visad, att din hustru och din äldsta dotter har varit dina goda änglar, som sörjt över dig och uppmuntrat dig att i viss mån stå emot Satans kraftiga frestelser. Genom din kärlek till dem har du förmåtts att återigen försöka fästa din vacklande tro vid Guds löften. Satan väntar på att besegra dig, så att han kan jubla över ditt fall. De som trampar Guds lag under fötterna blir styrkta av dig i sitt uppror. Det är omöjligt för dig att vara stark, förrän du beslutsamt tar ställning för sanningen. rätt

(545)Du tycker systematisk välgörenhet verkar onödig. Du förbiser det faktum att den är instiftad av Gud, som i sin visdom är ofelbar. Denna plan införde han för att undvika förvirring och för att korrigera girighet, habegär, själviskhet och avgudadyrkan. Syftet med detta system är att göra bördan lätt, men att den ska vila lagom tungt på alla. Människans frälsning var dyrköpt. Den kostade till och med härlighetens Herre livet, som han gav av fri vilja, för att lyfta människan upp ur förnedringen och upphöja henne till att ärva världen. Gud har ordnat det så att människan ska hjälpa sin medmänniska (546) i det stora återlösningsarbetet. Den som drar sig undan detta, som inte vill förneka sig själv för att andra tillsammans med honom ska kunna få del av den himmelska förmånen, visar att han är ovärdig det tillkommande livet, ovärdig den himmelska skatten som krävde en så stor uppoffring. Gud vill inte ha några ovilliga gåvor, inget offer sker ges av tvång. De som är helt och fullt omvända och som sätter värde på Guds verk, kommer med glädje att ge det lilla som begärs av dem, och betrakta det som ett privilegium att få ge. rätt

(546)Ängeln sa: ”Akta er för de köttsliga begären, som för krig mot själen.” Du har snubblat på hälsoreformen. Du tycker att den är ett onödigt bihang till sanningen. Så är det inte. Den är en del av sanningen. Här har du ett arbete framför dig som kommer att vara svårare och mer prövande än något annat som krävts av dig. Så länge du tvekar och håller dig på avstånd och inte griper tag i den välsignelse som det är din förmån att ta emot, kommer du att lida skada. Du snubblar över just den välsignelse som himlen har placerat i din väg för att göra din väg framåt mindre svår. Satan framställer den för dig i det mest motbjudande ljus, för att du ska motsätta dig det som skulle visa sig vara till största hjälp för dig, och som skulle kunna ge dig fysisk och andlig hälsa. Av alla människor är du en som skulle ha nytta av en hälsoreform. Den sanning som tas emot i alla delar i denna reformsak kommer att vara till största nytta. Du är en människa som skulle ha nytta av en mager diet. Du var i fara att drabbas av stroke och bli förlamad på ett ögonblick, så att halva kroppen blev som död. Att förneka aptiten är din räddning, men ändå betraktar du det som en stor försakelse. rätt

(546)Orsaken till att nutidens unga inte är mer religiöst intresserade beror på brister i deras uppfostran. Det är ingen riktig kärlek till barnen som tillåter dem att följa alla sina böjelser eller som låter olydnad mot föräldrarnas regler passera utan bestraffning. ”Det ska böjas i tid, det (547) som krokigt ska bli.” Modern borde alltid få faderns stöd i sina ansträngningar att lägga grunden för en god kristen karaktär hos sina barn. En far som avgudar sina barn borde inte blunda för sina barns fel, för att det är otrevligt att dela ut bestraffning. Ni behöver båda vakna upp och beslutsamt, inte hårdhänt men bestämt, låta era barn förstå att de måste lyda er. rätt

(547)En far får inte vara som ett barn, som styrs enbart av impulser. Han är bunden till sin familj med heliga och gudfruktiga band. Familjens alla medlemmar har fadern som medelpunkt. Hans namn ”husbonde” är den verkliga definitionen av husets far. Han är den som sätter upp regler, och som genom sitt eget manliga sätt visar de fastare goda egenskaperna, energi, integritet, ärlighet och praktisk förmåga. Fadern är på ett sätt hemmets präst som lägger morgon- och aftonoffret på Guds altare, medan hustru och barn förenas med honom i bön och lovprisning. I ett sådant hem vill Jesus dröja kvar. Genom hans livgivande inflytande kommer föräldrarna i en härlig framtid med glädje att utbrista: ”Se, här är jag och barnen som HERREN har gett mig” Frälsta, frälsta, för evigt frälsta! Befriade från det fördärv som genom begäret har kommit in i världen, och genom Kristi förtjänst har de ärvt odödlighet! Jag såg att det är få fäder som inser sitt ansvar. De har inte lärt sig att kontrollera sig själva och tills de har lärt sig denna läxa kommer de att lyckas dåligt med att styra sina barn. Fullständig självkontroll kommer att verka som en förtrollning på familjen. När detta uppnås är en stor seger vunnen. Då kan de lära sina barn självkontroll. rätt

(547)Jag längtar efter församlingen i ___, för det finns ett arbete som behöver uträttas där. Det är Guds plan att ha ett folk på denna plats. Det finns underlag för en bra församling där, men mycket arbete måste göras för att avlägsna de ojämna kanterna och få dem i arbetsdugligt skick, så att alla kan arbeta tillsammans och dra åt samma håll. Hittills har det varit (548) så, att när en eller två känt att det var nödvändigt att resa sig och stå enade och mer beslutsamt på sanningens upphöjda grund, gjorde andra ingen ansats att resa sig. Satan väcker en upprorsanda i dem, för att göra dem som skulle vilja gå framåt missmodiga. De spjärnar emot när de uppmanas att engagera sig i arbetet. Somliga blir hårdnackade och när de borde hjälpa till hindrar de istället. Somliga vill inte underkasta sig Guds hyvel. När den passerar över dem och den ojämna ytan störs, klagar de över att arbetet är alltför ansträngande och svårt. De vill komma ut från Guds snickarverkstad, till en plats där deras defekter lämnas i fred. De verkar helt ovetande om sitt tillstånd, men deras enda hopp är att stanna kvar där bristerna i deras kristna karaktär kommer att ses och åtgärdas. rätt

(548)Somliga ger efter för en vällustig aptit, som för krig mot själen och är ett ständigt hinder för deras andliga utveckling. De har alltid dåligt samvete och om någon säger sanningen rakt ut är de redo att bli kränkta. De fördömer sig själva och utgår från att man avsiktligt valt samtalsämnen som berör dem. De känner sig ledsna och sårade och drar sig undan från de heligas sammankomster. De undviker att samlas med andra, för då får de inte så dåligt samvete. De tappar snart intresset för mötena och sin kärlek till sanningen. Om de inte ändrar sig fullständigt kommer de att gå tillbaka och ta sin plats i den upproriska skara som står under Satans svarta baner. Om dessa människor ville korsfästa köttsliga lustar som för krig mot själen skulle de komma ur skottlinjen, där sanningens pilar går förbi dem utan att skada dem. Men så länge de ger efter för en vällustig aptit och på så sätt värnar om sina avgudar, gör de sig själva till måltavla för sanningens pilar, och om sanningen förkunnas överhuvudtaget måste de bli sårade. Somliga tror att de inte kan bättra sig och att de skulle offra hälsan om de skulle sluta använda te, tobak och kött. Det är Satans idéer. Det är dessa skadliga stimulantia (549) som förvisso undergräver hälsan och förbereder kroppen för akut sjukdom genom att skada naturens fina mekanism och bryta ner dess försvar mot sjukdom och för tidigt åldrande. rätt

(549)De som gör en förändring och slutar med dessa onaturliga uppiggande medel, kommer under en tid att sakna dem och må riktigt dåligt utan dem, precis som alkoholisten som är beroende av sitt brännvin. Ta bort rusdryckerna och han kommer att må väldigt dåligt. Men om han håller ut kommer han snart att komma över denna hemska saknad. Naturen kommer till hans hjälp och stannar på sin post tills han på nytt ersätter den med sin falska stöttepelare. Somliga har bedövat den naturliga fina känslighet så mycket att det kan ta litet tid innan den återhämtar sig efter det missbruk som den fått stå ut med genom människors syndiga vanor, att man gett sig hän åt en fördärvad och förvänd aptit, vilket har tryckt ner och försvagat naturens krafter. Ge naturen en chans och den kommer att återhämta sig och göra sin del igen på ett förnämligt och utmärkt sätt. Att använda onaturliga stimulerande medel är skadligt för hälsan och har en bedövande påverkan på hjärnan, som gör att det blir omöjligt att uppskatta eviga ting. De som omhuldar dessa avgudar kan inte rätt värdera den frälsning som Kristus har berett för dem genom ett liv i självförnekelse, under ständigt lidande och vanära, och genom att till slut ge sitt eget syndfria liv för att frälsa människan som höll på att gå under, från döden.

-----------
rätt

nästa kapitel