Vittnesbörd för Församlingen Band 3 kapitel 2. Från sida 22ren sida tillbaka

Förmåga som inte blivit helgad

(22)(22) Det har visats för mig att broder B har allvarliga brister i sin karaktär, som gör att han inte är lämpad att bli nära knuten till Guds verk, där han måste ta på sig viktiga, ansvarsfulla uppdrag. Han är tillräckligt begåvad, men hjärtat, känslorna, har inte blivit helgade åt Gud. Därför kan man inte lita på honom som en som är lämpad för ett så viktigt arbete som publicering av sanningslitteratur på förlagskontoret vid Battle Creek. Ett misstag eller en försummelse av plikt i detta arbete berör Guds verk i sin helhet. Broder B har inte förstått hur han kommit till korta. Därför har han inte förändrats till det bättre. rätt

(22)Det är i små ting som vi formar karaktärsfasta vanor. Du, min bror, har varit benägen att underskatta betydelsen av små händelser i det dagliga livet. Detta är ett stort misstag. Ingenting som vi har att göra med är verkligen litet. Varje handling har någon betydelse, antingen på det rättas eller orättas sida. Det är bara genom att öva principer i små handlingar i det vanliga livet som vi prövas och våra karaktärer formas. I livets olika förhållanden prövas vi och genom detta får vi kraft att gå igenom de större och viktigare prövningarna som vi har kallats att uthärda. Vi blir kvalificerade att fylla allt viktigare befattningar. Genom att sättas på dagliga prov måste sinnet tränas till trohetens vanor, till en känslighet för rättfärdighetens krav och till den plikt som står högre än våra böjelser och vår njutning. Sinnen som tränats på detta sätt vacklar inte mellan rätt och orätt och vajar med vinden som sävstrån, men så snart en sak dyker upp urskiljer de den princip som är berörd och väljer instinktivt det rätta utan längre övervägande. De är lojala eftersom de har tränat sig i sanningens och trofasthetens vanor. Genom trofasthet i det minsta förvärvar de styrka och det blir lätt för dem att vara trofasta i större ting. rätt

(22)Broder B:s utbildning har inte varit sådan att den styrker (23) de högre moraliska egenskaperna, som skulle göra det möjligt för honom att stå ensam i Guds styrka för att försvara sanningen bland dem som häftigt sätter sig emot den. Försvaret skulle vara principfast som klippan, sant mot den moraliska karaktären och oberört av mänskligt beröm, av kritik eller belöning. Det skulle vara så att man föredrar döden framför ett kränkt samvete. En sådan redbarhet är nödvändig i tjänsten på förlaget, där heliga, högtidliga sanningar går ut, sanningar som skall sätta världen på prov. rätt

(23)Guds verk kräver män med de krafter som en hög moralisk standard ger för att engagera sig i spridningen av budskapet. Det behövs män vars hjärtan har stärkts av helig glöd, målmedvetna män som inte lätt blir rubbade, som kan lägga undan varje själviskt intresse och som kan ge allt för korset och kronan. Sanningen för vår tid och dess sak lider brist på män som är trofasta mot medvetandet om rätt och plikt. Det behövs män vars moraliska okränkbarhet är fast och som har energi som motsvarar de möjligheter som Guds försyn öppnar. Sådana lämpliga egenskaper har mer värde än oräknelig förmögenhet som investeras i Gud verk och sak. Energi, moralisk okränbarhet och stark beslutsamhet att stå för det rätta är goda egenskaper som inte kan ersättas av högar med guld. Män som äger dessa kvalifikationer kommer att ha inflytande överallt. Deras liv kommer att vara mer kraftfullt än imponerande vältalighet. Gud kräver män med hjärta, män med förstånd, män med moralisk redbarhet. Hos dem kan han förvara sin sanning och de kommer att representera dess heliga principer i sina liv. rätt

(23)I en del avseenden har broder B. en skicklighet som bara få människor har. Om hans hjärta vore helgat åt arbetet, kunde han fylla en viktig post på förlagskontoret med Guds godkännande. Han behöver bli omvänd och ödmjuka sig som ett litet barn och söka det rena hjärtats religion för att hans inflytande på kontoret eller i Guds sak var som helst skall vara vad det borde vara. Så som hans inflytande har varit har det skadat alla som har haft förbindelse med kontoret, men alldeles särskilt de unga. Hans ställning som förman gav honom inflytande: Han uppförde sig inte samvetsgrant med gudsfruktan. Han favoriserade särskilt några och gynnade dem mer än de andra. Han förbisåg dem som på grund av sin trohet och duglighet förtjänade särskild uppmuntran. De som skulle ha fått speciell (24) uppmärksamhet gjorde han oroliga och bekymrade. De som fäster sina känslor och knyter sitt intresse till en eller två och gynnar dem medan andra missgynnas, skulle inte en enda dag få bli kvar i sin ställning på kontoret. Att man på ett ohelgat sätt favoriserar några särskilda, som kanske faller i smaken på grund av sin fantasi och låter andra bli försummade, som är samvetsgranna och gudfruktiga och mer värdefulla i Guds ögon, är sårande för Honom. Det som Gud sätter värde på borde vi sätta värde på. Att man är smyckad med en ödmjuk och stilla ande har högre värde för Honom än yttre skönhet och utsmyckning, rikedom och världslig ära. rätt

(24)Kristi sanna efterföljare kommer inte att välja nära vänskap med människor vars karaktärer har allvarliga brister och som inte kan vara exempel som man tryggt kan följa. Det är däremot en förmån att vara tillsammans med personer som tar samvetsgrann hänsyn till plikten i sina sysslor och i det andliga livet. De som saknar principer och hängivenhet utövar i allmänhet ett mer avgörande inflytande för att forma sina nära vänners sinnen, än det inflytande som de som verkar välbalanserade har, de som kan behärska och påverka dem som har bristfälliga karaktärer, de som saknar andlighet och hängivenhet. rätt

(24)Broder B:s inflytande utsätter de själar för fara som följer hans exempel. Han blir beundrad för att han har lätt för att vara taktfull och fyndig. Han påverkar dem han har kontakt med till att tro om honom att han har kvalifikationer som han inte har. På förlagskontoret var han inte noga med tiden. Om det bara hade rört honom själv, skulle det ha varit en småsak, men hans ställning som arbetsledare gav honom inflytande. Han var inte ett föredöme för de anställda på kontoret i att vara försiktig och samvetsgrann, särskilt inte för dem som är nybörjare där. Om han, som har gåvan att vara skarpsinnig, hade haft en stark känsla för moralisk förpliktelse, skulle hans tjänster varit ovärderliga för kontoret. Om hans principer hade varit sådana att ingenting kunde få honom att lämna pliktens raka väg, att ingen lockande ingivelse skulle få honom att köpslå med sitt samvete och handla orätt, skulle hans inflytande ha format andras principer. Men hans njutningslust lockade (25) honom från pliktens tjänst. Om han hade stått i Guds kraft, orubbad av kritik och smicker, principfast och trofast mot sin övertygelse om vad som var sant och rätt, skulle han ha varit en förträfflig man med ett myndigt inflytande överallt. Broder B är inte sparsam och ekonomisk. Han saknar den finkänslighet, som skulle göra det möjligt för honom att anpassa sig till det som Guds försyn öppnar och göra honom till en man som tar vara på ögonblicket. Han älskar att få beröm av människor. Omständigheter får honom att vackla, han plågas av frestelser och hans redbarhet kan man inte lita på. rätt

(25)Broder B:s andliga erfarenhet var inte solid. Han drevs av impuls och inte av princip. Hans hjärta hade inte den rätta inställningen till Gud. Att frukta Gud och ge honom ära var inte det han tänkte på. Han handlade väldigt likt en som var sysselsatt med världsliga angelägenheter. Han hade en mycket svag förnimmelse av heligheten i det verk som han var upptagen av. Han hade inte praktiserat självuppoffring och sparsamhet och hade därför ingen erfarenhet av det. Tidvis arbetade han med iver och visade stort intresse för arbetet. Sedan kunde han återigen slösa med tiden och använda dyrbara ögonblick i samtal om oväsentligheter och hindra andra från att göra sin plikt. För dem var han ett exempel på vårdslöshet och trolöshet. Guds verk är heligt och kräver män med upphöjd karaktärsfasthet. Det behövs män vars sinne för det som är rätt, också i de minsta ting, inte kommer att tillåta dem att använda sin tid på ett ytterst noggrannt och korrekt sätt. - män som kommer att inse att de har hand om medel som tillhör Gud. De kommer inte att på orätt sätt ta pengar till sitt eget bruk. De kommer att vara lika trofasta och noggranna, omsorgsfulla och flitiga i sitt arbete i deras arbetsgivares frånvaro som i hans närvaro. Genom sin trofasthet kommer de att bevisa att de inte bara är behagsjuka ögontjänare, men trogna, samvetsgranna, hederliga arbetare som gör det rätta. De gör det inte för att få beröm av människor, men för att de älskar och väljer det som är rätt utifrån ett högre medvetande om sin skyldighet mot Gud. rätt

(25)Föräldrar är inte grundliga i sin uppfostran av barnen. De förstår inte att det är nödvändigt att forma deras sinnen genom disciplin. De ger dem en ytlig fostran och (26) visar större omsorg om det som ger yttre prydnad än en gedigen bildning, som skulle utveckla och inrikta förmågorna, så att själens energi får komma fram, och låta förståndets krafter få vidga sig och styrkas genom övning. Sinnets förmågor behöver förfinas, så att de kan uppövas till Guds ära. Man borde ägna bildningen av intellektet noggrann uppmärksamhet, så att de olika sinnesorganen blev lika starka genom att övas vart och ett för sin särskilda uppgift. Om föräldrar tillåter sina barn att följa sitt eget sinnes böjelse, sin egen förkärlek och lust och att försumma sin plikt, kommer deras karaktärer att formas efter detta mönster. De kommer inte att duga till någon ansvarsfull ställning i livet. De ungas önskningar och benägenheter skulle hållas tillbaka, deras svaga karaktärsdrag borde styrkas och alltför starka tendenser hos dem borde dämpas. rätt

(26)Om en förmåga blir lidande, så att den ligger sovande eller kommer ur sin rätta kurs, blir inte Guds syfte genomfört. Alla förmågorna borde utvecklas väl. Omsorg skulle ge åt varje förmåga, för var och en har betydelse för de andra och alla måste uppövas för att sinnet skall bli välbalanserat. Om ett eller två organ uppövas och används hela tiden, eftersom era barn har valt att stärka sinnet inom ett område och försumma andra mentala krafter, kommer de att mogna med obalanserade sinnen och oharmoniska karaktärer. De kommer att bli skickliga och starka på ett område men vara undermåliga på andra områden som är precis lika viktiga. De kommer inte bli dugliga män och kvinnor. Deras brister kommer att vara tydliga och de kommer att vanpryda hela karaktären. rätt

(26)Broder B har närt en nästan obetvinglig benägenhet till sight-seeing och nöjesresor. Tid och pengar slösas för att tillfredsställa hans önskan om utflykter för nöjes skull. Hans själviska kärlek till njutning leder till försummelse av heliga plikter. Broder B älskar att predika, men han har aldrig gett sig ikast med detta arbete i förtvivlan över vad som skulle ske om han inte förkunnade evangeliet. Han har ofta lämnat arbetet som behövde hans (27) omsorg för att svara på kallet från några av hans bröder i andra församlingar. Om han hade känt högtidligheten i det verk som Gud har för denna tid och gått framåt i tillit till Gud, levt ett självförsakande liv och lyft upp Jesu kors, skulle han ha åstadkommit något gott. Men ofta hade han så liten förståelse av heligheten i Guds verk, att han skulle ta vara på tillfället att besöka andra församlingar och ta anledningen att tillfredställa sig själv, kort sagt en nöjesresa. Hur står inte detta handlingsätt i motsättning till det som apsotlarna hade. De gick ut med bördan av livets ord och predikade i Andens kraft att Kristus var korsfäst! De pekade på den levande vägen genom självförsakelse och kors. De hade gemenskap med sin Frälsare i Hans lidanden och deras högsta önskan var att känna Jesus Kristus och honom som korsfäst. De tänkte inte på sin egen bekvämlighet och höll inte heller sitt eget liv kärt. De levde inte för att njuta utan för att göra gott och för att frälsa själar som Kristus har dött för. rätt

(27)Broder B kan komma med argument för läropunkter, men den praktiska undervisningen i helgelse, självuppoffring och korsfästelse av jaget har han inte själv erfarenhet av. Han kan tala till örat utan att ha känt det helgande inflytandet av dessa sanningar i sitt eget hjärta och inte heller praktiserat dem i sitt liv. Han kan inte understryka sanningen, så att den påverkar samvetet med en djup känsla av dess betydelse och högtidlighet med tanke på domen, när varje sak måste vara avgjord. Broder B har inte tränat sitt sinne och han har inte varit ett gott exempel på uppförande utanför möteslokalen. Den börda som arbetet för med sig tycks inte vila på honom utan han har skämtat och skojat som en pojke. Genom sitt exempel har han sänkt normen för gudsfruktan. Det heliga och vardagliga har satts på samma nivå. rätt

(27)Brorder B har inte varit villig att uthärda korset. Han har inte varit villig att följa Kristus från krubban till rättegången och Golgata. Han har försatt sig i svår nöd genom att söka sitt eget nöje. Ännu måste han lära sig att hans egen styrka är svaghet och hans egen visdom är dårskap. Om han hade känt att han var engagerad i Guds verk och att han stod i skuld (28) till den Ende som har gett honom tid och talanger och som har begärt att han skall bättra sig för att ge Gud ära – ja, om han hade varit trofast på sin post – skulle han inte ha behövt lida av den långa, tröttsamma sjukdomen. Det han utsatte sig för under den nöjesresan blev orsak till månader av lidande för honom. Han skulle ha dött, om det inte hade varit för allvarlig, effektiv bön i tro av dem som kände att han inte var beredd att dö. Hade han dött då, skulle hans sak ha varit värre, än om han varit en syndare som inte fått ljus. Men Gud hörde nådigt sitt folks böner och gav honom nytt liv igen, så att han skulle få tillfälle att ångra sin otrohet och ta igen den förlorade tiden. Hans exempel hade påverkat många i Battle Creek i fel riktning. rätt

(28)Broder B tillfrisknade, men i hur liten grad kände han eller hans familj sig ödmjukade under Herrens hand. Guds Andes verk och den visdom som kommer från Honom uppenbarar sig inte för att vi skall kunna vara lyckliga och nöjda med oss själva utan för att våra själar skall kunna förnyas i kunskap och sann helighet. Hur mycket bättre skulle det inte ha varit för denne bror, om hans lidande hade fört till en noggrann granskning av hjärtat, lett honom att upptäcka svagheterna i sin karaktär, så att han skulle kunna göra sig av med dem. Då skulle han ha kommit ut ur lidandets ugn som guld. Han skulle ha varit renad och skulle speglat Kristi bild. rätt

(28)Den sjukdom som han själv drog på sig hjälpte församlingen honom att bära. De som vakade över honom försågs med vad de behövde och hans utgifter täcktes till stor del av församlingen. Ändå satte varken han eller hans familj värde på givmildheten och medkänslan från församlingen. De kände att de förtjänade allt det som gjordes för dem. När broder B blev bättre tyckte han illa om min man, eftersom denne inte tyckte om hans livsföring, som var så klandervärd. Han gjorde gemensam sak med andra för att skada min mans inflytande och efter det att han lämnat kontoret har han inte mått bra. Om Gud skulle pröva honom skulle han knappt gå igenom provet. rätt

(28)Broder B har ännu inte lärt läxan som han kommer att bli tvungen att lära, om han skall bli frälst till sist – att förneka jaget och motstå sin lust till (29) njutning. Han kommer att få gå igenom samma erfarenheter igen och bli utsatt för en mer ingående prövning, eftersom han inte höll ut i tidigare prövningar. Han har väckt Guds missnöje genom att rättfärdiga sig själv. Han har bara haft liten erfarenhet av gemenskap med Kristus och delaktighet i hans lidanden. Han älskar att visa upp sig och är inte sparsam med sina medel. Herren vet det. Han väger hjärtats uppsåt och känslor. Han förstår människonaturen. Han sätter vår trohet på prov. Han begär att vi skall tjäna honom av hela vårt hjärta, alla våra tankar och alla våra krafter. De som älskar njutning kan ha ett yttre sken av gudsfruktan, som till och med för med sig en viss självförnekelse och de kan offra tid och pengar och ändå har inte jaget underkastat sig och kommer inte att böja sig under Guds vilja. rätt

(29)Det inflytande som flickorna D hade i Battle Creek var mycket dåligt. De hade inte fostrats. Deras mor hade försummat sin heliga plikt och hade inte tyglat sina barn. Hon hade inte uppfostrtat dem i Herrens fruktan och förmaning. Hon hade gett efter før dem och skyddat dem från att bära ansvar tills de inte hade någon smak för de vanliga plikterna i hemmet. Deras mor hade fostrat sina döttrar till att tänka mycket på sina kläder, men att man kunde smyckas i sitt inte var inte något som framhävdes för dem. Dessa unga flickor var fåfänga och stolta. De hade orena tankar. Deras samtal hade ett fördärvligt inflytande och ändå fanns det en grupp i Battle Creek som skulle vilja förena sig med dem och ha samma prägling av sina sinnen och de kunde inte ha förbindelse med dem utan att sänka sig till deras nivå. Man uppträdde inte mot dessa flickor med ett sådant allvar som saken fordrade. De älskar att vara tillsammans med unga män och pojkarna är deras samtalsämne och det som de tänker på. De bär sig ohyfsat åt och är egensinniga och självsäkra. rätt

(29)Hela deras familj älskar att visa upp sig. Mamman är inte en förståndig kvinna som uppträder värdigt. Hon är inte lämplig att uppfostra barn. Att klä upp sina barn för att visa fram dem har större betydelse för henne än den prydnad som finns i det inre. Hon har inte lagt band på sig. Hennes vilja har inte formats efter Guds vilja. Hennes hjärta är inte rätt inför Gud. (30) Hon är främmande för den Helige Andes verk i hjärtat, när den för önskningar och böjelser in under lydnad för Kristus. Hon äger inte sinnets förädlande egenskaper och urskiljer inte det som är heligt. Hon har låtit sina barn göra som de ville. Den fruktansvärda erfarenhet hon fick med två av de äldre barnen har hon inte tagit så djupt intryck av som omständigheterna krävde. Hon har fostrat sina barn att älska kläder, flärd och det som är oförnuftigt. Hon har inte satt gränser för sina två yngre döttrar. A D skulle under ett rätt inflytande ha blivit en värdig ung man, men han har mycket att lära. Han är inte pliktmedveten utan följer sin böjelse. Han älskar att följa sin egen vilja och göra det som han har lust till och har inte en riktig uppfattning av de plikter som vilar på en kristen. Han skulle gladeligen tolka självtillfredsställelse och sin egen böjelse som plikt. Han har inte övervunnit sin njutningslystnad. Han måste anstränga sig för att få en klarare andlig syn, så att han kan förstå vad det innebär att vara helgad åt Gud och vilka höga krav Gud ställer på honom. De allvarliga bristerna i hans fostran har påverkat hans liv. rätt

(30)Om broder B, med sina goda kvalifikationer, hade varit en välbalanserad och trofast arbetsledare på förlagskontoret, skulle hans arbete ha varit av stort värde för kontoret och han kunde ha fått dubbelt så mycket i lön. Men under de gångna åren kunde kontoret ha klarat sig bättre utan honom, även om han hade gjort sina tjänster gratis. Det är så med tanke på hans svagheter och det inflytande han har haft, som inte har varit helgat. Broder och syster B har inte lärt sig att vara ekonomiska. De har tillfredsställt smaken och sin längtan efter att njuta och vilja synas. En liten lön skulle vara till större nytta för dem än en stor, för de använder allt som de får i sina händer, om det är aldrig så mycket. De skulle ha lust att njuta då de är ute och reser och om de sedan skulle komma i svårigheter, vore de helt oförberedda. De kunde lägga ut tjugo dollar i veckan lika väl som tolv. Om bror och syster B hade varit ekonomiska förvaltare och själva försakat, kunde de ha haft ett eget hem och dessutom medel att ta av i varje motgång. Men de kommer inte att hushålla som andra har gjort, som de ibland har varit beroende av. Om de försummar att lära dessa läxor (31) kommer de inte att befinnas fullkomliga på Guds dag. rätt

(31)Broder B har varit föremål för Jesus stora kärlek och beskydd och ännu har han inte känt att han kunde likna den stora förebilden. Han gör krav på och har i hela sitt liv sökt efter en bättre del av detta livet än Herren hade gett honom. Han har aldrig erfarit djupen av försummelse och synd som Jesus har haft som mål att lyfta upp honom ur och binda honom till sin gudomliga natur. rätt

(31)Det är något fruktansvärt att vara en tjänare som har vård om heliga ting, när hjärtat och händerna inte är heliga. Att vara en som samarbetar med Kristus innebär ett förfärligt ansvar; att stå som Hans representant är ingen liten sak. Domens fruktansvärda verklighet kommer att pröva varje mans verk. Aposteln sade: ”Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren.” ”Ty Gud som sade: 'Ljus skall lysa fram ur mörkret', han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.” Apostelns förmåga fanns inte hos honom själv, men i det nådiga inflytandet från Kristi Ande som fyllde hans själ och lät varje tanke föras in under lydnad för Kristus. Sanningens kraft som finns i det predikade ordet kommer att vara en doft från liv till liv eller från död till död. Det fordras av predikanter att de skall vara levande exempel på det sinne och den anda som Kristus hade, levande brev, lästa och kända av alla människor. Jag skälver, när jag tänker på att det finns en del predikanter, också bland Sjundedagsadventister, som inte är helgade genom den sanning som de predikar. Ingenting mindre än Guds Ande, som är levande och kraftfull och som verkar i Hans budbärares hjärtan för att ge kunskap om Guds härlighet, kan vinna seger åt dem. rätt

(31)Broder B:s predikande har inte visat spår av Guds Andes bekräftelse. Han har lätt att uttrycka sig och kan på ett planerat sätt hävda sin ståndpunkt, men hans predikande har saknat andlighet. Hans vädjanden har inte rört hjärtan med en ny ömhet. Det har varit ett uppbåd av ord, men åhörarnas hjärtan har inte livats upp och smält av Frälsarens kärlek. (32) Syndare har inte blivit överbevisade och dragna till Kristus med en känsla av att ”Jesus från Nasaret” gick görbi. Syndare borde ha ett klart intryck av Jesu närhet och villighet att frälsa dem just i nuet. En Frälsare borde framställas för människorna, medan talarens hjärta borde borde vara underlagt Hans Ande och genomsyrad av den. Till och med röstens tonfall, utseendet, orden skulle ha en oemotståndlig kraft att röra hjärtan och behärska sinnen. Jesus skulle finnas i predikantens hjärta. Om Jesus finns i i orden och i tonfallen och de är mildrade av hans ömma kärlek, kommer det att visa sig vara en välsignelse, som är mer värd än alla rikedomar, nöjen och och alla jordens härligheter. Sådana välsignelser kommer inte och går utan att ha fullbordat ett verk. Övertygelser djupnar, intryck görs och frågan kommer att ställas ”Vad skall jag göra för att bli frälst?” rätt

nästa kapitel