Vittnesbörd för Församlingen Band 3 kapitel 4. Från sida 39ren sida tillbaka

Nära vänskap med världsliga människor

(39)Den 10 december 1871 visades det för mig att du och dina systrar, bror E, befann er i ett farligt tillstånd, och att det som gör ert läge ännu farligare är att ni inte inser er sanna ställning. Jag såg er omgivna av mörker Detta mörker hade inte plötsligt lägrat sig över er. Ni började gradvis och nästan omärkligt förflytta er in i dunklet, tills mörkret såg ut som ljus för er. Ändå har det mörka molnet tätnat för varje dag. Ibland såg jag ett skimmer av ljus som skilde er från mörkret. Sedan slöt sig mörkret omkring er igen, tjockare och tätare än förut. rätt

(39)Era kurser i sång har varit en snara för er. Varken du eller dina systrar har den djupa erfarenhet som gör det möjligt för er att klara kontakten med det inflytande, som ni möter i dessa sångklasser, utan att bli påverkade. (40) Lyssna till orden från Jesus: ”Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för nänniskorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.” Matt 5:14-16 Har ert exempel och inflytande haft en så positiv karaktär att det har gjort intryck på era kontakter och har överbevisat dem?? Jag tror inte det. Ni har blivit skadade. Mörker har lägrat sig över er och har mattat ert ljus, så att det inte har brunnit med den glans som skingrar mörkret runt andra. Ni har mer och mer skilt er från Gud. rätt

(40)Du min bror har bara en svag aning om vad du har gjort. Du har stått i vägen för dina systrars växt i det livet som kommer från Gud. De och särskilt F, har blivit insnärjda av den förhäxande, sataniska listen som spiritismen utgör och om hon gör sig kvitt detta oheliga slem från Satan, som har förvrängt hennes känsla för eviga ting, kommer hon att bli tvungen att göra en kraftansträngning för att bli fri. Hennes flyktmöjlighet kommer bara att vara som en hårsmån, ytterst liten. Du har själv varit förblindad, bedragen och förtrollad. Du ser inte dig själv. Du är alltigenom mycket svag, när du kunde ha varit stark i den dyrbara, frälsande sanningen. Du kunde ha varit styrkt och grundfäst och stått på klippan, Jesus Kristus. Jag känner detta djupt. Jag bävar för dig. Jag ser frestlser på alla sidor. Jag ser dig med så liten kraft att motstå dem. rätt

(40)Broder E, jag fick se att du är bedårad och bedragen, när det gäller dina motiv och ditt hjärtas verkliga avsikter. Jag såg dig i sällskap med broder G:s dotter Hon har aldrig överlåtit sitt hjärta till Kristus. Jag fick se att hon var berörd och övertygad. Men ditt handlingssätt var inte sådant att det kunde ge djup åt hennes övertygelse eller ge henne intrycket att en särskild betydelse var knuten till dessa frågor. Du bekänner dig till att hålla själens frälsning helig och sanningen för vår tid. Hon visar inte aktning för sabbaten av princip. Hon älskar flärden i världen och njuter av högmodet och nöjena i (41) livet. Du har gått bort från Gud så gradvis och du har avlägsnat dig från ljuset, så att du inte ser den skillnad som sanningen nödvändigtvis medför mellan dem som älskar Gud och dem som älskar njutning mer än Gud. Jag såg att du drogs till henne och hennes sällskap. Religiösa möten och heliga plikter spelade mindre roll, medan närvaron av henne som bara är ett barn, som inte har någon kunskap om sanningen och om himmelska ting, väckte ett intensivt intresse hos dig. Du har förbisett självförsakelsen och korset, som är något som finns på¨vägen framför varje sann Jesu lärjunge. rätt

(41)Jag fick se att om du hade vandrat i ljuset skulle du ha tagit beslutsam ställning för sanningen. Ditt exempel skulle ha visat att du ansåg sanningen, som du bekände dig till, så viktig att ditt hjärtas känslor bara kunde flyta i den riktningen, där det var möjligt att urskilja bilden av Kristus. Han säger nu till dig:”Vill du ha Mig eller världen?” Ditt beslut måste fattas nu. Vill du följa ett oheligt hjärtas impulser, vända dig bort från att försaka för Kristi skull och kliva över korset utan att lyfta det. Eller vill du lyfta korset, även om det kan vara tungt? Vill du offra något för sanningen skull? Må Gud hjälpa dig där du är, så att du kan lägga rätt vikt vid eviga ting. Du har nu så liten andlig synförmåga att det heliga plaserats på samma nivå som det vardagliga. Du har ansvar. Ditt inflytande berör i hög grad dina systrar. Din enda säkerhet ligger i att du skiljer dig från världen. rätt

(41)Jag fick se hur du min bror tog de unga med dig till nöjesarrangemang vid en tid då man borde ägna intresse åt det andliga, och att du också engagerade dig i kurser i sång med världsliga, som alla befinner sig i mörker och är omgivna av onda änglar. Hur syns ditt matta, svaga ljus mitt i detta mörker, bland dessa frestelser? Guds änglar är inte hos dig vid dessa tillfällen. Där är du lämnad åt din egen styrka. Satan är riktigt nöjd med din hållning, för han kan göra dig mer verksam i sin tjänst än om du inte bekände dig vara en kristen som höll alla Guds bud. Det sanna vittnet vänder sig till församlingen i Laodicea:”Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm! Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. Du säger:jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.” Upp 3: 15-19 rätt

(42)Du är förblindad och förvillad. Du kände dig stark när du var svagheten själv. Du kan vara stark i den Ende Mäktige. Du kan vara ett redskap för rättfärdighet, om du är villig att lida för Kristi sak. Du och dina systrar kan vinna tiden tillbaka om ni vill, men det kommer att kosta ansträngning. Din yngre syster är bunden vid en som inte är värd hennes kärlek De finns allvarliga brister i hans karaktär. Han känner inte vördnad för heliga ting. Hans hjärta har inte förvandlats av Guds Ande. Han är självisk, skrytsam och älskar njutning mer än plikt. Han har ingen erfarenhet av självförnekelse och anspråkslöshet. rätt

(42)Man borde vara mycket försiktig då man knyter vänskapsband. Annars kan man i förtrolighet binda sig vid någon vars exempel det inte är värt att följa, eftersom en sådan intim kontakt får till följd att man leds bort från Gud, från hängivenhet till honom och kärlek till sanningen. Det är rent av farligt för dig att vara förtrolig med vänner bland dem som inte har någon religiös erfarenhet. Om ni båda eller alla tre följer Guds Andes ledning och sätter värde på era själars frälsning, kommer det att påverka ert val av vänner. Ni kommer inte att välja dem till era särskilda och förtroliga vänner som inte står för det som har med gudsfruktan att göra. Ni kommer att välja dem som på allvar tar hänsyn till religiösa ting och som påverkas av det i sitt dagliga liv. Era tankar borde först och främst gälla det eviga livet. Ingenting kan ha ett mer lömskt och direkt (43) farligt inflytande på sinnet och mer effektivt tjäna till att visa bort allvarliga intryck och Guds Andes överbevisning, än att förena sig med dem som är egenkära och obekymrade och vars samtal är världsliga och fåfängliga. Ju mer upptagna dessa personer må vara av allt möjligt annat, dess farligare är deras inflytande över kamrater, eftersom de har så mycket tilltalande och behagligt att slösa med kring sitt gudlösa liv. rätt

(43)Gud ställer krav på er alla tre, som ni inte bara kan kasta av er. Jesus har köpt er till priset av sitt eget blod. ”Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.” 1 Kor 6:20 (och i er ande som är Guds) Texten inom paretes finns ej i de svenska översättningarna. Har ni inget att offra åt Gud? Stort ansvar väntar er var och en i det vardagliga livet. Redogörelser för era liv kommer varje dag upp till Gud. Stora faror ligger dolda i er väg. Om jag kunde, skulle jag ta er i mina armar och bära er över dem tryggt och säkert, men det har jag inte lov till. Ni befinner er i den mest kritiska perioden i ert livs historia. Om ni väcker själens energier och riktar in dem på att säkra ting som har evigt intresse, kommer ni att ha framgång i er karaktärsutveckling. Om ni underordnar allt under detta som är evigt, kommer ni att fullkomna en kristen karaktär. Ni kan alla bli upptagna av krigföringen mot synder som ni ansätts av och ni kan alla gå ur striden med seger genom Kristus. Men det är ingen barnlek. Det blir en hård krigföring som innebär att man försakar sig själv och bär sitt kors. Faran är att ni inte helt och fullt inser hur ni har avfallit och i vilket farligt läge ni är. Om ni inte ser livet som det är, kastar bort de lysande, inte bilderna i er fantasi och landar på erfarenhetens sansade lärdomar, kommer ni att vakna när det är för sent. Då kommer ni att inse att ni har gjort ett fruktansvärt misstag. rätt

(43)Er utbildning har inte varit av det slaget att den format fasta och gedigna karaktärer. Därför måste ni nu se till att få den utbildning ni skulle ha fått för flera år sedan. En mor kan inte älska sina barn för mycket, men hon kan vara oklok i sin kärlek och tillåta sina känslor att göra henne blind för deras bästa. Ni har haft en efterlåten (44) och mjuk mamma. Hon har skyddat sina barn för mycket. Hennes liv har nästan krossats av de bördor, som hennes barn kunde ha burit bättre. rätt

(44 )Bristen på fasthet och självförnekelse i era karaktärer är ett allvarligt hinder när det gäller att uppnå en äkta religiös erfarenhet. Fasthet och målmedvetenhet borde uppövas. Dessa egenskaper är direkt nödvändiga för ett framgångsrikt kristet liv. Om ni är orubbliga kommer ni inte att förmås att vända er bort från det som är rätt. Inget motiv kommer att vara starkt nog att få er bort från pliktens raka kurs. Ni kommer att vara trofasta och sanna mot Gud. Det som den passionerade känslan och kärleken försöker beveka er till och dragningen som finns i vänskapen kommer inte att förmå er att vända er bort från sanning och plikt. Ni kommer inte att offra plikten för böjelsen. rätt

(44)Om du, min bror, lockas att förena ditt livs intresse med en ung, oerfaren flicka, som egentligen har en bristfällig utbildning, när det gäller livets vanliga, praktiska, dagliga plikter, begår du ett misstag. Ändå är denna brist obetydlig i jämförelse med hennes okunnighet om den plikt hon har mot Gud. Hon har inte saknat ljus. Hon har haft andliga förmåner och ändå har hon inte känt sitt förtvivlade syndiga tillstånd utan Kristus. Om du i din blinda förälskelse gång på gång kan utebli från de bönemöten där Gud möter sitt folk, hur kan du då förvänta att Gud ska göra en sådan förening lycklig? Hur kan du förvänta det, när du söker hennes sällskap; hon som inte älskar Gud och inte ser något tilldragande i det andliga livet? Ha inte bråttom! Äktenskap som man ingår snabbt borde inte uppmuntras. Om antingen en ung kvinna eller en ung man saknar respekt för Guds anspråk, om de inte ger akt på de krav som binder dem vid gudsfruktan, är risken den att de inte riktigt tar hänsyn till kraven från man eller hustru. Vanan att ofta vara tillsammans med den du har utvalt, och att det dessutom sker med uppoffringen av dina andliga förmåner och dina timmar i bön, är någonting farligt. Du får bära en förlust som du inte har råd med. Att sitta uppe sent på natten är något folk ofta gör, men det är ingenting som Gud är nöjd med, även om ni båda är kristna. Dessa sena timmar skadar hälsan och gör det svårt (45) att ta itu med nästa dags plikter och onda impulser kan komma fram. Min broder, jag hoppas du har tillräckligt med självrespekt för att undgå denna form av uppvaktning. Om du är helt inställd på Guds ära kommer du att röra dig långsamt och försiktigt. Du kommer inte att tåla att kärlekskrank sentimentalitet förblindar din syn, så att du inte kan urskilja de höga krav som Gud har på dig som en kristen. rätt

(45)Kära ungdomar, jag riktar mig till er. Låt det bli ert mål att ära Gud och nå upp till likhet med Honom ifråga om moral. Inbjud Guds Ande att forma era karaktärer. Nu har ni ert gyllene tillfälle att tvätta er karaktärs kläder och göra dem vita i Lammets blod. Jag ser detta som en vändpunkt i livet för var och en av er. Vad vill ni välja, frågar Kristus, Mig eller världen? Gud kallar på en villkorslös överlåtelse av hjärta och känslor åt Honom. Om ni älskar vänner, bröder eller systrar, far eller mor, hus eller land, mer än mig, säger Kristus, är ni mig inte värdiga. Gudsfruktan böjer själen under de högsta förpliktelserna mot dess krav, till att vandra efter dess principer. Som den hemlighetsfulla magneten pekar mot norr, så pekar det andliga livets krav mot Guds ära. Ni är vid era dopslöften bundna att ära er Skapare och att bestämt förneka ert eget jag och korsfästa era lustar och böjelser, och till och med föra in era tankar under lydnad mot Kristi vilja. rätt

(45)Undgå att rusa in i frestelse. När frestelser omger er och ni inte kan styra de omständigheter som utsätter er för dem, då kan ni göra anspråk på Guds löften och med tillit och medvetna om kraften i dem utbrista: ” Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.” Fil 4:13 Det finns styrka för er alla i Gud. Ni kommer bara aldrig att känna ert behov av den styrkan, om ni inte känner er svaghet och syndighet. Jesus, er dyrbare Frälsare, kallar er nu till en bestämd hållning för den eviga sanningen. Om ni får lida för honom, kommer Han att kröna er med ära i sitt eviga rike. Om ni är villiga att offra allt för Honom, då kommer Han att vara er Frälsare. Men om ni (46) följer er egen väg, då kommer ni att fortsätta i mörkret tills det är för sent att säkra sig den eviga belöningen. rätt

(46)Vad har ni varit villiga till att offra för sanningens sak? Ni har en mycket kort tid, då ni kan forma de ädla dragen i era karaktärer. Ni har alla i någon utsträckning varit olyckliga och otillfredsställda. Ni har klagat över mycket. Ni har gett uttryck för otro och har lagt band på andra. Särsklit gäller detta F. och H. Era hjärtan har varit fyllda av stolthet och ibland också av bitterhet. Ni har försummat bönestunderna i kammaren och ni har inte varit förtjusta i att utöva de religiösa plikterna. Om ni hade varit uthålliga i era ansträngningar att växa upp till Kristus, ert levande huvud, skulle ni nu ha varit starka. Ni skulle duga till att välsigna andra genom ert inflytande. Om ni hade uppövat en stadig, oförändrad och osviklig energi, skulle ni nu ha varit starka till att stå emot frestelse. Men dessa dyrbara egenskaper kan man bara tillägna sig genom överlåtelse åt religionens krav. Då kommer motiven att vara upphöjda och förståndet och känslorna kommer att balanseras av ädla principer. Gud kommer att arbeta med oss, om vi bara ägnar oss åt hälsosam verksamhet. Vi behöver känna nödvändigheten av att förena våra mänskliga ansträngningar och ivriga handlingar med gudomlig kraft. Vi kan stå fasta i Gud, starka till att segra. Du, bror E. har i hög grad saknat målmedveten handlingskraft och uthållighet. rätt

(46 )Vilket stort misstag gör man inte i uppfostran av barn och unga? Man ger dem förmåner, ger efter för dem och skämmer bort dem. De blir själviska och odugliga och saknar krafter för att ta itu med livets små ting. De tränas inte i att förvärva styrka och karaktär genom att utföra dagliga plikter, hur obetydliga de än kan vara. Du försummar att villigt och glatt göra det som ligger rakt framför dig, det som någon måste göra. Det finns en stark längtan i oss alla att finna ett större och mer upphöjt arbete. rätt

(46 )Ingen är skickad till ett stort och viktigt arbete om han inte troget har utfört de små plikterna. Det är gradvis som karaktären formas och som själen övas i att uppbjuda ansträngning och utnyttja energi i förhållande till den uppgift (47) som skall fullföras. Om det är omständigheterna som skapar oss, kommer vi säkerligen att misslyckas med att fullkomna kristna karaktärer. Du måste vara herre över omständigheterna och inte låta omständigheterna behärska dig. Du kan finna kraft vid Kristi kors. Du kan nu växa gradvis och bekämpa svårigheter och vinna seger över vanans makt. Du behöver stimuleras av av den livgivande kraften från Jesus. Du skulle dras till Kristus och kläs i hans gudomliga skönhet och överlägsenhet. Broder G:s dotter har en utbildning att ta igen. Hon är inte mer lämpad för plikterna och svårigheterna i ett liv som hustru än en tioårig skolflicka. rätt

(47)Gudsfruktan skulle vara ditt rättesnöre och vägleda dig i allt vad du gör. Den skulle helt behärska dina känslor. Om du utan förbehåll överlåter dig i Kristi händer och gör hans kraft till din styrka, kommer din syn på moral att bli klar, så att du kan se vad som utgör en framstående karaktär. Då blir du kanske inte bedragen av det yttre och gör allvarliga misstag i ditt val av vänner. Din moraliska styrka måste vara intensiv och känslig. Då kan den kanske gå igenom allvarliga prov utan att fördärvas. Din redbarhet skulle vara så orubblig, att fåfänga, skryt och smicker inte skulle ändra dig. rätt

(47)Tänk, så stort det är att ha ett rätt förhållande till Gud, att i det inte vara i harmoni med vår Skapare, så att änglar kan sändas för att rädda oss ur en smittsam omgivning av dåliga exempel. Där kan det yttre skenet bedra och locka själen från dess plikt. Men kom i håg att om du inbjuder frestelsen kommer du inte att få gudomlig hjälp, som kan hålla dig från att bli övervunnen. De tre hedersmännen ( i Daniels bok ) uthärdade den brinnande ugnen, eftersom Jesus själv gick med dem i flammorna. Om de själva hade lytt en impuls att gå in i elden skulle de ha förtärts. Så kommer det att gå för er. Om ni inte frivilligt går in i frestelsen, kommer Gud att stödja er när frestelsen kommer.

_________
rätt

nästa kapitel