Vittnesbörd för Församlingen, Band 7 kapitel 15. Från sida 40ren sida tillbaka

Försena inte ytterligare!

(40)(40) Våra arbetare fullgör inte sitt uppdrag såsom önskvärt vore. Våra ledande män är inte tillräckligt medvetna om det verk, som måste uträttas. När jag tänker på städerna, där så litet har gjorts, där det lever så många tusen människor som måste varnas angående Frälsarens snara ankomst, längtar jag oerhört starkt efter att få se män och kvinnor träda ut för att arbeta i Andens kraft, fyllda med Kristi kärlek till själar, som håller på att gå under. rätt

(40)De i våra städer – som lever vägg i vägg med oss – har märkligt nog försummats. Organiserade ansträngningar bör nu göras, för att ge dem den nuvarande sanningens budskap. De skall få en ny sång i sina hjärtan. De skall gå åstad, för att skänka åt andra sittande i mörker ljuset från den tredje ängelns budskap. rätt

(40)Vi behöver alla hålla oss vakna, så att vi, när tillfället yppar sig, kan föra verket vidare i de stora städerna. Vi ligger långt efter när det gäller att följa ljuset som getts oss, nämligen att vi skall bearbeta dessa städer och upprätta minnesmärken där åt Gud. Vi skall stegvis föra själar in i sanningens fullständiga ljus. Och vi skall fortsätta arbetet, tills en församling upprättats och ett enkelt hus för tillbedjan byggts. Det är en sådan uppmuntran att tro, att många utanför vår trosgemenskap i ansenlig omfattning kommer att bidra med sina medel. Det ljus jag fått visar, att på många ställen, i synnerhet i de stora amerikanska städerna, kommer sådana personer att hjälpa till. rätt

(40)Arbetarna i städerna bör noga läsa Hebréerbrevets tionde och elfte kapitel och ta till sig lärdomarna i denna del av Skriften. Det elfte kapitlet är en redogörelse för de trofastas upplevelser. De, som verkar för Gud i städerna, måste gå framåt i tro, och göra sitt bästa. När de vakar och (41) arbetar samt ber, kommer Gud att höra och besvara deras vädjanden. De kommer att vinna erfarenheter, som kommer att vara ovärderliga i deras senare arbete. ”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.” Hebr. 11:1.

*****

rätt

(41)Jag är rörd i mitt innersta. I varje stad finns det arbete att utföra. Arbetare skall beträda våra storstäder och hålla lägermöten. Vid dessa möten skall de mest talangfulla medverka, så att sanningen förkunnas med kraft. Personer med olika slags gåvor skall delta. Ingen äger alla förmågor, som krävs för uppgiften. För att ett lägermöte skall bli framgångsrikt, krävs det flera sorters arbetare. Ingen skall det mena att det är hans rätt, att uträtta allt väsentligt arbete. rätt

(41)När talarna vid dessa möten förkunnar sanningen i den Helige Andes kraft, kommer hjärtan att nås. Med Kristi kärlek i hjärtat kommer kärleken till lögnen att fördrivas. rätt

(41)Vi behöver lägermöten, som dem vi höll tidigt under verksamheten – lägermöten bortom konferensens vardagssysslor. Vid ett lägermöte bör arbetarna känna sig fria, att skänka kunskapen om sanningen åt utomstående besökare. rätt

(41 )Vid vår lägermöten bör åtgärder vidtas, så att de fattiga kan köpa hälsosam, välberedd mat så billigt som möjligt. Där bör också finnas en restaurang, där hälsosamma rätter lagas och serveras på ett inbjudande sätt. Låt oss inte betrakta denna del i arbetet som skild från de andra delarna av verksamheten vid lägermötena. Varenda del av Guds verk sitter ihop med alla andra delar, och alla skall föras framåt i fullständig samklang.

*****

rätt

nästa kapitel