Vittnesbörd för Församlingen, Band 7 kapitel 4. Från sida 18ren sida tillbaka

Arbete för församlingsmedlemmar

(18)(18) Gud har inte gett sina predikanter uppgiften att rätta till förhållandena i våra församlingar. Detta arbete har inte mer än utförts förrän det måste göras på nytt. Församlingsmedlemmar som man på detta sätt ser till och arbetar för blir religiösa veklingar. Om nio tiondelar av de ansträngningar som har gjorts för dem som känner sanningen skulle bli gjorda för dem som aldrig har hört sanningen, hur mycket större skulle då inte församlingen ha varit. Gud har hållit sina välsignelser tillbaka därför att hans folk inte har arbetat i överensstämmelse med hans anvisningar. rätt

(18)De som redan känner sanningen blir försvagade, när våra predikanter ägnar dem den tid och den begåvning som de i stället skulle ha använt för de oomvända. I många av våra församlingar i städerna talar predikanterna sabbat efter sabbat, och sabbat efter sabbat kommer församlingsmedlemmarna till Guds hus utan att ha något att berätta om välsignelser som de tagit emot på grund av att de delat sina välsignelser med andra. Under veckan har de inte arbetat för att förverkliga den undervisning de fått på sabbaten. Så länge församlingsmedlemmarna (19) inte gör något som helst för att ge åt andra den hjälp som de själva har fått ta emot, måste resultatet bli stor andlig svaghet. Den bästa hjälp som vårt folk kan få är att lära sig att arbeta för Gud och att lita på honom och inte på predikanterna. De bör förena sig med hans här av arbetare som gör trofast tjänst för honom. rätt

(18)Det finns tillfällen då det är lämpligt för våra predikanter att på sabbaten i våra församlingar hålla korta predikningar fulla av Kristi liv och kärlek. Men församlingsmedlemmarna bör inte vänta sig en predikan varje sabbat. rätt

(19)Låt oss minnas att vi är främlingar och pilgrimer på jorden som söker efter ett bättre land, ett himmelskt. Låt oss arbeta med sådant allvar, med en sådan hängivenhet att syndare dras till Kristus. De som har slutit sig till Herren i en arbetsöverenskommelse har förbundit sig till att gemensamt med honom delta i det omfattande, storslagna arbetet för människors frälsning. Församlingsmedlemmarna bör utföra sin del i trohet under veckan, och på sabbaten skall de berätta om vad de upplevt. Då blir gudstjänsten mat i rätt tid och den kommer att ge nytt liv och ny kraft åt alla som är närvarande. När Guds folk inser det stora behovet av att arbeta såsom Kristus arbetade för att människor skall bli omvända, kommer det som de har att berätta om under sabbatsgudstjänsten, att vara fullt av kraft. Med glädje kommer de att berätta om dyrbara upplevelser de haft i sitt arbete för andra.

*****

rätt

(19)Våra predikanter skall inte använda sin tid för att arbeta för dem som redan har tagit emot sanningen. Med Kristi kärlek brinnande i sina hjärtan skall de gå ut för att vinna syndare för Frälsaren. Vid alla vatten skall de så sanningens säd. (20) Plats efter plats skall besökas och den ena församlingen upprättas efter den andra. De som avgör sig för sanningen skall organiseras i församlingar och sedan skall predikanten gå vidare till andra fält som är lika viktiga. rätt

(19)Så snart en församling har organiserats skall predikanten sätta medlemmarna i verksamhet. De behöver lära sig hur de skall arbeta framgångsrikt. Predikanten bör lära medlemmarna hur de skall meddela andra den kunskap som de själva har fått ta emot. Samtidigt som den nyomvände måste lära sig att söka råd hos dem som har mer erfarenhet i arbetet, bör de också få lära sig att inte sätta predikanterna i Guds ställe. Predikanterna är bara människor, människor behäftade med svagheter. Kristus är den ende som vi kan se upp till för att få ledning. ”Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss. . . full av nåd och sanning.” ”Av hans fullhet hava vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd.” (Joh. 1: 14, 16.) rätt

(19)Evangeliets kraft skall komma över de grupper som har organiserats och göra dem lämpliga för tjänst. Några av de omvända kommer att bli så fyllda av Guds kraft att de genast tar upp arbetet. De kommer att arbeta med sådan flit att de varken har tid eller lust till att beröva sina bröder deras kraft genom ovänlig kritik. Deras enda önskan kommer att vara att föra sanningen till nya fält. rätt

(20)Herren har visat mig vilket arbete som måste utföras i städerna. De troende i dessa städer kan arbeta för Gud i närheten av sina hem. De skall arbeta stilla och anspråkslöst och föra himmelens atmosfär med sig överallt dit de kommer. Om de själva håller sig i bakgrunden och alltid pekar på Kristus kommer man att lägga märke till kraften i deras inflytande. När en arbetare överlämnar sig utan förbehåll åt Herrens tjänst får han en upplevelse som gör det möjligt för honom att arbeta med större framgång för Mästaren. Det inflytande som drog honom till Kristus hjälper honom att dra andra till Kristus. Arbetet som offentlig talare kanske aldrig läggs på honom, men han är ändå en Guds tjänare och hans arbete vittnar om att han är född av Gud. rätt

(20)Det är inte Herrens avsikt att den största delen av arbetet att så sanningens säd skall överlämnas till predikanterna. Människor som inte är kallade till predikoämbetet bör uppmuntras att arbeta för Mästaren så långt deras förmåga sträcker sig. Hundratals människor som nu går sysslolösa skulle utföra ett tillfredsställande arbete. Genom att föra sanningen in i hemmen, till dina vänner och grannar kan du göra ett stort arbete för Mästaren. Gud har inte anseende till personen. Han kommer att använda ödmjuka, gudhängivna kristna även om de inte har fått en så grundlig utbildning som vissa andra. Låt dessa ta upp arbetet för honom genom att arbeta från hem till hem. När de sitter där i hemmen kan de, om de är ödmjuka, försiktiga och gudfruktiga, göra mer för att tillgodose familjens verkliga behov än en ordinerad predikant kan göra.

*****

rätt

(20)Hur kommer det sig att de troende inte känner djupare och allvarligare bekymmer för dem som står utan Kristus? Varför kommer inte två eller tre tillsammans för att bedja om frälsning för en eller annan särskild person och därefter för ännu en? Organisera arbetsgrupper i våra församlingar. Låt olika medlemmar sluta sig samman i arbetsgrupper som människofiskare. Låt dem försöka att samla människor från världens fördärv in i Kristi kärleks frälsande renhet. rätt

(21)Upprättandet av små grupper som underlag för kristet arbete har framställts för mig av En som inte kan ta fel. (22) Om församlingen har många medlemmar kan den indelas i små arbetsgrupper som arbetar inte bara för församlingsmedlemmarna utan för icke-troende. Om det på en plats bara finns två eller tre som känner sanningen, kan också de bilda en arbetsgrupp. De kan bevara sanningens enhet obruten och de kan komma tillsammans i kärlek och enighet och uppmuntra varandra till att gå ut, så att var och en vinner frimodighet och kraft genom de andras hjälp. Lär dem att visa kristet överseende och tålamod och att inte använda förhastade ord utan använda talets gåva till att bygga upp varandra i sin allra heligaste tro. De kan i kristlig kärlek arbeta för dem som finns utanför hjorden, och de bör glömma sig själva i sin möda för att hjälpa andra. När de arbetar och ber i Kristi namn kommer deras antal att ökas, eftersom Frälsaren säger: ”Om två av eder här på Jorden kommer överens att bedja om något, vad det vara må, så skall det beskäras dem av min Fader, som är i himmelen.” (Matt. 18:19.) rätt

(21)Jordens försummade platser
I ödmjuk förlitan på Gud bör familjer slå sig ner på försummade platser i hans vingård. Det behövs gudhängivna människor för att stå som fruktbärande rättfärdighetsterebinter på Jordens försummade platser. Som lön för sitt självuppoffrande arbete för att utså sanningens säd kommer de att få inbärga en rik skörd. När de besöker den ena familjen efter den andra och studerar Bibeln med dem som befinner sig i andligt mörker, kommer mångas sinnen att bli påverkade. På fält där förhållandena är så föga tilltalande och så nedslående att många arbetare tvekar att resa dit kan de mest anmärkningsvärda förändringar till det bättre äga rum genom de ansträngningar som görs av självuppoffrande lekmannaförkunnare. Dessa anspråkslösa arbetare kommer att utföra något, eftersom de gör (23) tålmodiga, ihärdiga ansträngningar och inte litar på mänsklig kraft utan på Gud som visar dem sitt välbehag. Hur mycket gott uträttas inte av dessa arbetare vilket aldrig kommer att bli känt i den här världen. rätt

(23)Självunderhållande missionärer
Självunderhållande missionärer har ofta stor framgång. Från en liten och anspråkslös början blir deras verksamhet utvidgad efterhand som de går fram under Guds Andes ledning. Två eller tre bör börja evangelisk verksamhet tillsammans. Den som leder arbetet ger dem kanske inte något löfte om ekonomiskt stöd, men låter dem ändå fortsätta att bedja, sjunga, undervisa och leva i sanningen. De kan börja med litteraturarbete och på det sättet föra in sanningen i många familjer. När de fortsätter i sitt arbete vinner de värdefull erfarenhet. rätt

(23)Under känslan av sin hjälplöshet blir de ödmjuka, men Herren går framför dem och de vinner insteg och får hjälp, såväl bland rika som bland fattiga. Till och med dessa gudhängivna missionsarbetares fattigdom hjälper dem att få kontakt med folket. Under sitt arbete får de på många olika sätt hjälp av dem som tar emot den andliga mat de erbjuder. De förkunnar det budskap Gud ger dem och deras ansträngningar kröns med framgång. Många som aldrig skulle ha blivit vunna för Kristus om det inte hade varit för dessa anspråkslösa arbetares skull kommer att bli ledda till att ta emot sanningen. Gud kallar arbetare för att gå ut på de mognande skördefälten. Skall vi vänta därför att förrådshuset har blivit tomt och därför att det knappt finns något till att underhålla de arbetare som nu är ute på fältet? Gå ut i tro och Gud kommer att vara med dig. Löftet är: ”De gå åstad gråtande och bära sitt utsäde; (24) de komma åter med jubel och bära sina kärvar.” (Ps. 126:6.) rätt

(24)Ingenting är så uppmuntrande som framgång. Låt oss tillförsäkra oss den genom uthållig möda så kommer verket att gå framåt. Nya fält kommer att öppnas. Många människor kommer att förenas in i sanningens kunskap. Vad som behövs är ökad tro på Gud.

*****

rätt

(24)De, vars synds fjättrar har rivits sönder, som har sökt Herren förkrossat hjärta och fått sin starka längtan efter rättfärdighet uppfylld, är aldrig kalla och andefattiga. Deras hjärtan är fulla av osjälvisk kärlek till syndare. De frigör sig från all världslig äregirighet, all självupphöjelse. Beröringen med Guds djupheter gör dem allt mera lika Frälsaren. De jublar åt hans segrar; de uppfylls av hans fröjd. Dag efter dag växer de upp till fullvärdiga medlemmar av Kristus.

*****

rätt

nästa kapitel