Vittnesbörd för Församlingen, Band 8 kapitel 15. Från sida 145ren sida tillbaka

Beträd många platser

(145)(145) Cooranbong, N. S. W., den 15. juli, 1895.
Till en läkare i Battle Creek -
Min käre broder! Jag mottog dina brev i går och läste dem med stort intresse. Det gläder mig alltid, att få höra ifrån dig angående din familj och den institution, där du bär ett ovanligt stort ansvar. Din enda trygghet består i, att lyda Herrens ord, att vandra i ljuset från Hans anlete. Fienden försöker hela tiden, att komma på sätt, varpå han kan försätta oss i brygga, och därför måste vi noga följa Guds förmaningar. rätt

(145)Om forna tiders fanbärare inom Guds verk hade hållit sig till de förhållningsorder Han gett dem, skulle de ha bättre ärat Honom och deras effektivitet skulle ha ökat. Somliga, vars röster tystnat i döden, kunde ha levat för att varna, vädja och råda. Om de, som i svunnen tid anförtroddes mycket ansvar, hade rättat sig efter Guds Andes varningar och enträgna böner, skulle de nu vandra inför Honom i kraft och effektivitet. När människor lär andra, att de skall vara beroende av och lita på dem, när de, med penna eller röst, dikterar för andra, vad de skall göra, då lär de vederbörande att de skall göra sig kött till arm, att snarare ära människor, än Gud. rätt

(145)Vi är endast trygga, när vi upphöjer Kristus, när vi prisar Hans härlighet. Jesaja säger: ”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet (146) från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.” Jes. 9:6, 7. rätt

(145)Människor riskerar, att ta till sig människors rådgivning. Därmed åsidosätter de Guds rådgivning. Oh, vilka läxor alla måste lära sig, innan de förstår, att Gud inte ser som människor ser. Herren säger: ”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar. . . Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.” Jes. 55:8, 9. Med mindre det sker en avgjord reformation ibland Guds folk, kommer Han att vända Sitt ansikte bort ifrån dem. rätt

(146)Min broder, här behövs det ständig vaksamhet, för att byggnad inte skall fogas till byggnad och fördel på fördel uti Battle Creek. De medel, som använts på detta sätt, kommer att vittna emot oss. Ni borde sätta kloka planer i verket och sprida inflytandet, som eljest blir kvar i Battle Creek. Därmed delar ni med er av ljuset, som Gud har gett er. Välsignade är de, som sår vid alla vatten. Ju större satsningar i Battle Creek, desto större behov av ytterligare penningplaceringar där; men detta är icke enligt Guds vilja. Innan särskilt lång tid har gått, kommer misstaget med hopandet av resurser i Battle Creek att framstå tydligt. rätt

(146)Genom att vi lägger byggnad till byggnad i Battle Creek, uppmuntrar vi till försummelse av andra fält. Ett överflöd på fördelar där innebär brist på andra platser. Andra delar av vingården berövas på de medel, som de borde ha. Medel borde satsas annorstädes, för att vinna själar för sanningen och tillhandahålla kyrkor åt dem. rätt

(146)Gud har påpekat förhållandet, att det ankommer på dem i Battle Creek att bistå Hans institutioner på andra orter. Som en klok förvaltare av medel, borde just du sprida dina trupper, och använda kraften hos ditt inflytande, för att hjälpa dem som sitter fast i mörkret att lära känna Gud sådan Han är. rätt

(147)(147) Behovet av mera omfattande planer
Hur många små och stora städer är inte ytterligt försummade! Vårt folk skadar sig själva, genom att gyttra ihop sig på en plats. När träd i en trädskola står tätt samman, hindras deras tillväxt, hälsa och styrka. Flytta träd från er tätt planterade trädskola. Gud blir inte ärad av, att så många resurser förläggs till ett och samma ställe. Skapa utrymme; sätt era plantor på många ställen, där de inte lutar sig mot varandra för att finna stöd. Skänk dem utrymme, att växa på. Detta kräver Herren av er. rätt

(147)De medel, som lagts ut på att bygga ut era resurser i Battle Creek, vilka redan är för väl tilltagna och har passerat rimlighetens gränser, borde användas till att inrätta missionsstationer på andra orter. Ni borde göra era planer mera omfattande och göra ert verksamhetsfält större. Ni borde sända kloka män till de stora och små städer, där man ännu inte hört evangelii budskap. Välj ut de bästa män, som ni kan undvara, och ge dem tillfälle att bli ansvarstagare och bärare av bördor. Låt dem få möjlighet, att utveckla de förmågor, som hittills legat i träda. Förlägg dem dit, där kan bruka sina av Gud givna talanger, för att mana syndare till bättring. Låt män, som gör det uppenbart att de älskar Gud, få en möjlighet att uträtta något för Honom. rätt

(147)Låt män lära sig att be allvarligt och ivrigt, och låt dem göra sina böner korta och rakt på sak. Låt dem lära sig att tala om världens Återlösare och att upphöja Mannen från Golgata ständigt allt högre. rätt

(147)Allt predikande i världen kommer inte att få personer att på djupet känna behovet hos de själar, som håller på att gå under runt omkring dem. Ingenting väcker hos män och kvinnor ett så självuppoffrande nit, som att skicka ut dem på nya fält, där de får arbeta för dem, som sitter i mörker. Förbered arbetare på att gå ut på vägar och stigar. Kalla (148) inte män och kvinnor till det stora navet, så att de uppmuntras till att lämna församlingar, som behöver deras bistånd. De måste lära sig, att axla ansvar. Inte en på hundra av oss uträttar mera, än att syssla med vanliga, världsliga saker. Vi inser inte tillnärmelsevis värdet av de själar, för vilka Kristus dog. rätt

(148)Vi behöver kloka plantskolearbetare, som sätter ut träd på olika orter och ger dem växtnäring. Det är Guds folks absoluta plikt, att uppsöka bortomliggande områden. Sätt igång med, att bryta ny mark, för att därigenom inrätta nya centra för inflytande överallt, där det går att slå in en kil. Samla arbetare, som äger den sanna missionsandan, och låt dem bege sig ut för att sprida ljus och kunskap vida omkring. Låt dem ta de levande grundsatserna rörande hälsoreformen till de samhällen, som till stor del är omedvetna om dessa regler. Ordna med lärokurser, och undervisa om botandet av sjukdom. rätt

(148)Det är ett faktum, att tack vare hälsohemmets inflytande har tusentals människor uppmärksammat himmelens sanning. Likväl återstår det att utföra ett arbete, som har försummats. Pengar har lagts ut på, att bygga ut resurserna vid Battle Creek, när Herren vill att jästen skall läggas i allt mjölet, så att hela degen kan fås att svälla upp. I stället för att nya byggnader skall uppföras vid hälsohemmet, skulle vid det här laget fullt utrustade institutioner ha varit i full gång på andra platser. rätt

(148)Det finns personer, som länge varit knutna till hälsohemmet men som alltid kommer att stå i skuggan av andra, om de stannar kvar där. Om de finge förlita sig till sitt eget omdöme, skulle de bli självständiga, djupt tänkande individer, som kunde förmedla kloka råd. Ge dessa personer ett tillfälle, att axla ansvar i Guds kraft. På så vis kommer de att vinna en erfarenhet, som kommer att göra det möjligt för dem, att ingjuta sanningen i andra. rätt

(149)(149) Men i stället för att skicka personal från Battle Creek, såsom Gud har beordrat i de allvarliga, framförda budskapen, har tusentals dollar plöjts ned i utbyggandet av institutioner och utökandet av resurser i Battle Creek. Och ropet stiger upp från Battle Creek om ytterligare bekvämligheter och fler anställda. Men det måste till en ändring. rätt

(149)Vi blir uppmuntrade, när vi ser det arbete, som görs i Chicago och på några andra orter. För åratal sedan borde de många förtroendeposterna, som hopats i Battle Creek, ha fördelats på flera orter. Ni må med tillfredsställelse tänka på, hur mycket hälsohemmet vid Battle Creek vuxit till, men Gud betraktar inte det med samma gillande, som ni gör. Om institutioner hade byggts upp på andra ställen, om personer iklätts ansvar, då skulle vårt verk ha kännetecknats av betydligt större livaktighet och effektivitet, och då skulle vi ha handlat mycket mera i enlighet med Guds plan och vilja, än vi har gjort. Som det nu är, äger ett fåtal personer stort ansvar. Ett fåtal utövar ett inflytande, som äger en förhärskande kraft i skötseln av verket när och fjärran, samtidigt som många inte bär några bördor alls. rätt

(149)Många av dem, som har stort ansvar, behöver bli omvända. Till dem säger Kristus, såsom Han sade till Nikodemus: ”ni måste födas på nytt.” ”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Joh. 3:7, 3. Många låter sig styras av en okristlig anda. De har fortfarande inte gått i Kristi skola och lärt sig Hans saktmod och ödmjukhet, och med mindre de ändrar sig, kommer de att ge vika för Satans frestelser. År efter år bär de ett helgat ansvar, ändå visar de sig vara oförmögna till, att skilja på det heliga och det profana. Hur länge skall sådana personer utöva ett förhärskande inflytande? Hur länge skall deras ord få upphöja eller slå till marken, få fördöma eller hylla? Hur länge skall de inneha sådan makt, att ingen törs föreslå att de borde ändra tillvägagångssätt? rätt

(150)(150) Bygg upp nya centra
Personer uppmuntras till, att slå sig ned i Battle Creek, att skänka sitt inflytande till byggandet av ett nutida Jerusalem. Detta strider mot Guds plan. På detta sätt förvägras andra platser resurser, som de borde ha. Gören större; spriden det hela; javisst, men inte bara på en plats. Gå ut och inrätta centra för inflytande, där ingenting eller knappt någoting har blivit gjort. Bryt upp er befästa massa; sprid ljusets frälsande strålar in i världens mörka hörn. Ett verk liknande det, när en örn väcker sina ungar, måste åstadkommas. rätt

(150) ”I säkerhet har Moab levt från sin ungdom, han har legat i ro som vin på sin bottensats. Han har inte blivit tömd ur ett kärl i ett annat, inte vandrat bort i fångenskap. Därför har han kvar sin smak, och hans luktsinne har inte förändrats.” Jer. 48:11. Detta är sant om många av de troende, som söker sig till Battle Creek. Många visar ryckvis nit i striden, men deras ljus liknar en meteors, som blixtrar till på himlen och sedan slocknar. rätt

(150)Låt Guds medarbetare, som verkligen värnar om Hans sak, göra något för de färgade i Sydstaterna. Låt inte Guds förvaltare nöja sig med, att blott vidröra detta fält med fingertopparna. Låt dem, som befinner sig i hjärtat av verket, på allvar planera för det här fältet. Många har rätt

(151)(151) Herren har om och om igen välsignat Battle Creek, genom att utgjuta Sin Ande över församlingen och de anställda, men hur många är det egentligen, som uppskattat Andens inflytande! Hur många är det egentligen, som har använt sina pengar på det sätt, som Gud har anvisat. Medel har lagts ut på, att utbilda dem, som känner till sanningen. Samtidigt har fält, som är helt och hållet oupplysta, försummats. Hade Kristi tjänare följt Hans missionsuppdrag, hade de använt de gåvor, som anförtrotts åt dem för att föra ut ljuset till dem i mörkret, skulle de ha uppnått betydligt större kännedom om Gud och Kristus, än de gjort genom att söka ytterligare utbildning vid våra skolor. rätt

(151)En vägran, att rätt bruka Gudagivet ansvar
Har inte Gud gett oss ett verk att utföra? Har Han inte bjudit oss, att trotsa motståndarens inflytande och omvända människorna från lögnen till sanningen? Varför har inte de, som så ofta samlats vid de stora mötena i Battle Creek, omsatt i verket sanningen de hört? Om de hade ingjutit ljuset de fått, vilken karaktärsomvandling vi skulle ha sett! För varje ingjuten nåd skulle Gud ha gett mer nåd. De har ej värdesatt som de bort det verk, som utförts åt dem. Annars skulle de ha begett sig till världens mörka platser, för att sprida ljuset vida omkring. De skulle ha skänkt världen budskapet om rättfärdighet genom tro, och deras eget ljus skulle ha blivit allt klarare och starkare; ty Gud skulle ha verkat med dem. Många har lagts i lögnens grav, därför att de som känner till sanningen, har vägrat att förmedla den värdefulla kunskap de själva erhållit. Om ljuset, som strålat så obehindrat i Battle Creek, hade skickats vidare, skulle många ha uppfostrats till att bli Guds medarbetare. rätt

(151)Oh, om våra bröder och systrar skulle kunna sätta rätt värde på sanningen! Oh, om de kunde bli helgade genom den! Oh, om de bara ville inse, att på dem vilar ansvaret (152) för att förmedla den sanningen till andra! Men de känner inte, hur väsentligt det är att leva ut sanningen, att vara Kristi ords görare. Många är självgoda. De är inte fyllda av den missionsanda, som skulle liva Kristi lärjungar. Om de bara visste, vad det vill säga att våndas för andra, skulle änglar från Gud verka genom dem, för att få ut kunskap om sanningen. De skulle känna till sanningen, och sanningen skulle göra dem fria. Inga mer pengar skulle slösas på, att lägga byggnad till byggnad på en plats, utan skulle användas för att öppna nya verksamhetsfält, för att resa sanningens standar i städer, som ännu inte har bearbetats. Himmelens upphöjande, renande, förädlande grundsatser skulle inlemmas i samhället och skulle verka likt jäst eller surdeg.

---------------------
rätt

(152)Utdrag ur ett brev skrivet 1899, från Cooranbong, N. S. W., Australien – Det är Guds avsikt, att de fält, där det är gott om resurser, skall dela sina fördelar med mer behövande fält. Denna grundregel skall efterlevas vid alla våra institutioner. Gud fordrar färre planer för byggnader där verket redan inletts, och det innebär att medel skall sändas till fält, där arbetet är betydligt svårare på grund av bristande resurser.

---------------------
rätt

nästa kapitel