Vittnesbörd för Församlingen, Band 8 kapitel 20. Från sida 172ren sida tillbaka

Förenade ansträngningar

(172)(172) Cooranbong, N. S. W., den 17. april, 1899.
Till en läkare i bryderi – Min käre broder! Jag hyser ett stort intresse för dig och ditt arbete, och min bön är att Herren skall vägleda min penna, när jag nu skriver till dig. Herren har utsett dig till Sin tjänare, och änglar från Gud har varit dina medhjälpare. Herren har placerat dig i den ställning du innehar, inte för att du är ofelbar, utan för att Han önskar att få leda ditt sinne genom Sin Helige Ande. Han önskar, att du skall ingjuta kunskap om den nuvarande sanningen i dem, som du kommer i beröring med. Ett allvarligt ansvar vilar på dina axlar, och på inga villkors vis får du låta dig insnärjas i någon verksamhet, som minskar ditt inflytande ibland sjundedags-adventister. Herren har valt ut dig till att fylla en position åt Honom, för att du skall stå inför läkarkåren, men inte för att formas av världsliga inflytelser, utan för att forma sinnen. Du skall dagligen stå under Guds överinseende. Han är din Mästare, din Förlossare. Han har ett verk, som du skall utföra. Det skall dock inte ske åtskilt från sjundedags-adventister, utan tillsammans med dem. Det är tänkt att du skall vara en stor välsignelse för dina bröder, genom att du skänker dem den kunskap, som Han har skänkt dig. rätt

(172) Gud har verkat genom dig och vill fortsätta med det – Han tänker ära dig, genom att anförtro dig viktigt ansvar. ”[V]i är Guds medarbetare”. 1 Kor. 3:9. Han kommer att använda Sig av dig och mig samt alla andra människor, som träder in i Hans tjänst – bara vi underkastar oss Hans vägledning. Var och en skall stå i sitt vakttorn, nogsamt lyssnande till det som Anden har att säga honom, ihågkommande att alla hans ord och handlingar lämnar ett avtryck och det inte bara i hans eget sinnelag, utan också i sinnet hos dem, som han är knuten till. rätt

(173)(173) Guds byggnad
”I ären ett Guds åkerfält, en Guds byggnad.” (1 Kor. 3: 9.) Denna bild illustrerar den mänskliga karaktären som skall byggas steg för steg. Varje dag arbetar Gud med sin byggnad för att fullkomna dess konstruktion, så att den blir ett heligt tempel åt honom. Människan skall samarbeta med Gud. Varje arbetare skall bli det som Gud har bestämt honom till i det han bygger sitt liv med rena, ädla handlingar, till dess hans karaktär blir en symmetrisk konstruktion, ett härligt tempel, ärad av Gud och människor. Det får inte vara någon spricka i byggnaden, för den tillhör Herren. Varje sten måste läggas perfekt, så att den tål det tryck den utsätts för. En felplacerad sten kan påverka hela byggnaden. Till dig och till varje annan byggare ger Gud denna varning: ”Ge akt på hur du bygger så att din byggnad kan stå emot storm och oväder, därför att den har sin grund på den eviga Klippan. Lägg stenen på den säkra grunden, så att du är redo den dag då var och en skall prövas.” rätt

(173)Ett tempel bestående av levande stenar
Denna varning från Gud är särskilt nödvändig för din välfärd. Han älskar dig med en omätlig kärlek. Han älskar dina syskon i tron och han har samma mål för dem som han har för dig. Hans församling på jorden skall byggas efter den gudomliga måttstocken, såsom ett tempel byggt av levande stenar, där varje sten återkastar ljuset. Den skall vara världens ljus, liksom en stad byggd på berget, där den inte kan döljas. Den är byggd av stenar som lagts tätt tillsammans, så att de fogas in i varandra och bildar en fast, solid byggnad. Inte alla stenar är av samma form och utseende. Några är stora, andra små, men var och en har sin plats att fylla. Och värdet av varje sten bestäms av det mått av ljus den reflekterar. Det är Guds plan. Han önskar att alla hans medhjälpare skall fylla den (174) plats som anvisats dem i verket för denna tid. rätt

(174)Vi lever mitt i den sista tidens faror. Vi bör med förstånd utveckla varje kroppslig och själslig förmåga, för alla behövs för att göra församlingen till en byggnad som värdigt representerar den store Skaparens visdom. De förmågor vi har är hans gåvor, och de skall brukas i rätt förhållande till varandra, så att de bildar en fullkomlig helhet. Gud ger förmågorna, sinnesförmögenheterna och människan danar karaktären. rätt

(174)Olika verktyg
Herren har strävat med dig, så att du kunnat fungera som Hans arbetare; men det finns också andra arbetare, som skall fungera som Hans verktyg. Dessa bidrar till att fylla Kristi kropp. Alla skall vara förenade som delar av en stor organism. Herrens församling består av levande, verkande ombud, som får sin kraft för att handla från sin tros Upphovsman och Fulländare. Deras uppgift är att i samklang utföra det stora verk, som vilar på dem. Gud har givit dig din uppgift. Men Han har andra verktyg, som Han också skänkt varsitt arbete, för att de genom helgelse i sanningen skall bli lemmar i Kristi kropp, delar av Hans kött och ben. Genom att företräda Kristus, handlar vi med sikte på tid och evighet; och människor, även värdsliga människor, märker att vi varit hos Jesus och har lärt oss av Honom. rätt

(174)Sanningen en enhet
Guds folk skall inte vara förvirrade, eller sakna ordning och samklang, konsekvens och skönhet. Herren blir ordentligt utskämd, när splittring förekommer ibland Hans folk. Sanningen utgör en enhet. Den enighet, som Gud kräver, måste uppodlas dag för dag, om vi skall kunna förverkliga Kristi bön. Den disharmoni, som allt mer gör sig gällande ibland dem, som bekänner sig (175) tro på det sista budskapet om nåd, som skall förkunnas i världen, får icke förekomma. Annars skulle Guds verk allvarligt hindras. Hans tjänare skall vara ett, såsom Kristus är ett med Fadern. Deras krafter – upplysta, inspirerade och helgade – måste förenas, för att de skall utgöra en fullständig enhet. De, som älskar Gud och håller Hans bud, skall inte dra sig undan varandra; nej, de skall sluta sig samman. rätt

(175)Uppmuntrande tillrop
Herren överger inte Sina trogna arbetare. Håll i minnet, att vårt liv i denna värld blott är en pilgrimsfärd, att himmelen är det hem vi är på väg till. Förtrösta på Gud. Om mina ord har sårat och sargat din själ, gör det mig ledsen; även jag är sårad och sargad. Vårt verk – ett förunderligt verk, ett stort verk vi fått av Gud – förenar oss till hjärta och själ. Du får helt enkelt inte slänga bort din vapenrustning. Du måste ha den på dig ända till slutet. När Herren hemförlovar dig, då är det dags för dig att lägga ned rustningen vid Hans fötter. Du har tagit värvning i Hans här, för att tjäna stridstiden ut, och du bör inte skämma ut dig själv och vanära Gud, genom att fly fanan. rätt

(175) Måtte Herren reda ut många saker för dig, som Han rett ut för mig. Satan bidar sitt tillfälle, för att fördärva Guds sak. Jag har blivit visad den fara du svävar i, likaså har jag fått se den skyddsängel, som åter och åter igen hjälper dig mot dig själv – han hindrar dig från, att lida skeppsbrott i tron. Min broder, höj standaret, lyft upp det, och var inte försagd eller modfälld. rätt

(175)Jag har till de ledande männen vid Generalkonferensen och Missionsstyrelsen förmedlat det ljus jag fått från Gud: att du och de borde rådslå tillsammans; att de, i stället för att hålla sig på avstånd, borde vara dina medhjälpare; att du utsetts av Gud, för att inneha en förtroendeställning, och att du behövde hjälp, i stället för tadel. rätt

(176)(176) I min intensiva längtan efter att du skulle göra stigarna raka för dina fötter, har jag skrivit uppriktigt till dig, men aldrig, aldrig för att brännmärka eller fördöma dig. Oh, att Gud kunde få dig att förstå, att mitt stora intresse för dig inte har förändrats i minsta grad. Min höga önskan är, att du skall stå fast i Gud – bestämd, prövad och trogen. Jag vet, att Herren vill att du skall få segerns krona.

---------------------
rätt

(176) ”Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. . . . Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Ef. 4:8-16.

---------------------
rätt

nästa kapitel