Vittnesbörd för Församlingen, Band 8 kapitel 22. Från sida 180ren sida tillbaka

Några uppmuntrande ord

(180)Cooranbong, N. S. W., den 12. december, 1899.
Till den medicinske överintendenten vid Battle Creek Sanitarium -Min käre broder! Du talar som om du inte hade några vänner. Men Gud är din vän, och syster White är din vän. Du har menat, att jag förlorat förtroendet för dig; men, min dyre broder, jag har ju tidigare skrivit till dig, att jag vet att Herren gett dig en högst ansvarsfull ställning. I den står du som en läkare, som Gud har skänkt kunnande och insikt, för att du skall kunna utöva rättvisa och dom, samt uppenbara en äkta missionärsanda i den institution som grundats för att lägga fram sanningen i stället för lögnen. rätt

(180)Min broder, Herren har inte överlåtit åt dig att ensam gå ut i krig. Han har givit dig visdom och gillande från Gud och människor. Han har varit din hjälp. Han har valt ut dig till Sitt redskap, för att upphöja sanningen vid Battle Creek Sanitarium. Detta sker inte på samma sätt vid världens medicinska inrättningar. Det var Hans avsikt, att Battle Creek Sanitarium skulle vara känt som en institution där Herren varje dag erkänns som världsalltets Monark. ”[H]an gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: ’Vad är det du gör?’” Dan. 4:32. rätt

(180)Herrens vilja är, att förkunnandet av den tredje ängelns budskap skall vara det finaste, största verk, som utförs i vår värld vid denna tidpunkt. Han har hedrat dig, genom att ge dig en högst ansvarsfull ställning inom Sitt verk. Det var inte tänkt, att du skulle skilja ditt inflytande från evangelii tjänst. Inom varje del av ditt arbetes utsträckning skulle du ombesörja en förståelse för och lydnad gentemot sanningen. Den plats, som Herren gett dig, var under Honom i den himmelska teokratin. Det var meningen, att du skulle lära dig av Jesus, den Store Läraren, för att planerna och verka i enlighet (181) med Hans föredöme. Det var meningen, att du skulle sätta Gud först, och alltid lyda Hans ord. Häri skulle din styrka ligga. rätt

(181)Det var tänkt, att du skulle vara en trofast läkare för själarna lika väl som för kropparna åt dem, som skulle stå under ditt ansvar. Hade du motsvarat detta förtroende – genom att på rätt sätt bruka den förmåga Gud gett dig – skulle du inte ha arbetat ensam. En, som aldrig begår ett misstag, stod i spetsen för det hela. Endast den Helige Andes kraft förmår att hålla andan vänlig och väldoftande, mjuk och kuvad, varigenom arbetaren kan tala de rätta orden i rätta ögonblicket. rätt

(181)Du har inte varit utan dina fel. Du har ofta förlorat självbehärskningen. Vid dessa tillfällen har du talat olämpliga ord. Andra gånger har du varit hård och krävande. Men då du kämpat om herraväldet över det egna jaget, har änglar från Gud samverkat med dig, ty Gud har, genom dig, sökt att upphöja Sin sanning och få den erkänd i världen. Gud har gett dig klokskap, inte för att ditt namn skulle upphöjas, men för att besökarna vid hälsohemmet i Battle Creek skulle ta med sig gynnsamma intryck av sjundedags-adventisternas verksamhet och hysa aktning för de rättesnören, som utgör grundvalen för deras arbete. Den heder du fått, erhöll du inte därför att du varit mera rättfärdig än alla andra, utan för att Gud ville använda dig som Sitt redskap. rätt

(181)Guds avsikt med, att inrätta hälsohemmet
Det var Guds avsikt, att på hälsohemmet skulle missionärer, lärare och läkare på allvar lära sig den tredje ängelns budskap, som omfattar så mycket. Änglar från Gud skulle styrka er i verket, som skulle utföras, och detta för att Battle Creek Sanitarium skulle bli känt som en institution stående under Guds särskilda uppsikt. Missionskänslan och medlidandet, som härskade vid denna institution, var en frukt av de närvarande, osynliga himmelska krafterna. Gud sade: ”Det behagade Mig att visa tecken (182) och under. I Min makt handlade Jag, för att förhärliga Mitt namn.” Många har lämnat hälsohemmet med nya hjärtan. Förändringen har varit den avsedda. Sedan dessa återvänt hem, har de varit som ljuspunkter i världen. Deras röster har hörts säga: ”Kom, alla ni som fruktar Gud, så skall jag berätta för er, vad Han har gjort för min själ. Jag har skådat Hans storhet; jag har smakat på Hans godhet.” rätt

(182)Ett världsomfattande arbete
Herren har visat mig, att om fienden på något vis förmår att leda in verket på irrvägar, och sålunda hindra dess framgång, kommer han att göra det. Många ibland vårt folk har gjort satsningar, utan att sätta sig ned och beräkna kostnaden, utan att ta reda på om det funnits nog med pengar för att bedriva den startade verksamheten. Kortsiktighet har visats. Människor har inte insett, att Herrens vingård omfattar världen. rätt

(182)Inkomsten från de hälsohem, som upprättats, skall inte användas för att understödja talrika insatser för de lägre klasserna i våra ondskefyllda städer. Mycket av de medel, som använts för att hålla igång detta omfattande och ständigt växande verk, skulle – så löd Herrens order – ha använts för att upprätta institut i andra länder, där ljuset från hälsoreformen inte har lyst. Hälsohem, mindre kostsamma än de stora sanatorier som uppförts i Amerika, borde ha byggts i många länder. Dessa institut skulle, likt plantor, ha vuxit sig starka och därefter ha bidragit till ytterligare institut på andra platser. rätt

(182)Herren är inte partisk. Men Han har framställts i falsk dager av Sina arbetare. Det, som skulle ha gjorts på många olika platser inom Hans vingård, har hindrats storligen. Orsaken har varit, att män i verksamhetsnavet inte förstått, hur verket skulle kunna fås att gå framåt inom mera avlägsna delar av vingården. Inom somliga delar av fältet har arbetet överdrivits. På så sätt har pengar slukats, som borde (183) ha brukats för att göra det möjligt för arbetare inom andra delar av vingården att skrida framåt utan att hindras, då de skulle ha rest upp sanningens standar på nya orter. Vissa delar av vingården skall inte rånas, för att medel skall användas inom andra avsnitt av fältet. rätt

(183)Människan dömer enligt sin begränsade bedömningsförmåga. Gud betraktar det slags frukt, som skördas och bedömer därefter trädet. I Herrens namn manar jag alla att tänka på det verk, som vi måste utföra och hur det skall betalas och underhållas. Världen är Herrens vingård, och den skall bearbetas. rätt

(183)Det är inte ett stort antal institutioner, stora byggnader eller utvärtes prakt som Gud kräver av oss utan samarbete hos ett egendomsfolk, ett folk som är utvalt av Gud, dyrbart och inbördes enat, människor vilkas liv är fördolda med Kristus i Gud. Var och en skall stå i sin uppgift och utöva det rätta inflytandet i tanke, ord och handling. När alla Guds arbetare gör detta, men inte heller förr kommer hans verk att utgöra en fullständig symmetrisk helhet.

---------------------
rätt

(183)Ett varningens ord
Gud önskar att Hans institutioner och Hans utvalda, adopterade eller ättförda barn skall ära och hedra Honom, genom att uppenbara särdragen hos det kristna sinnelaget. Det verk, som omfattas av evangelii tjänst, går rakt på sak, är omfattande och kommer att stråla allt klarare, tills det fulländats. Gud vill inte, att Hans folk till sin tro skall lägga det, som kännetecknar medicinskt missionsarbete. Hans folks medel och förmågor skall icke begravas i eländeskvarteren i New York eller Chicago. Guds verksamhet skall bedrivas på rätt sätt. rätt

(183)Självförsakelse och självuppoffring krävs. Vi skall verka som Kristus verkade, i all enkelhet och saktmod, med ödmjukhet och hängivelse. Då kommer vi att kunna uträtta ett (184) arbete, som klart skiljer sig från all annan missionsverksamhet i vår värld. rätt

(184)Få av dem, som man menar har lyfts upp ur den djupa grop de fallit i, går att lita på som rådgivare, eller anförtro uppdrag i dessa yttersta dagars verksamhet. Fienden är fast besluten, att blanda lögn med sanning. För att lyckas därmed, utnyttjar han varje tillfälle som ges genom de urartade personer, för vars skull så mycket arbete och pengar satsas – de individer, vars aptit förvänts genom självisk eftergivenhet, vars själar allvarligt sargats, vars sinnelag är missbildade och deformerade, vars vanor och lustar är förnedrande, som ständigt tänker på det onda. Sådana kan förvandlas helt till karaktären; men hur få av dem är det inte, där effekterna av gjorda ansträngningar kvarstår och bibehålls! rätt

(184)Somliga blir helgade genom sanningen; medan många andra bara vidtar ytliga ändringar i sina vanor och sitt beteende, och så menar de sig vara kristna. De välkomnas i församlingens gemenskap, men de medför stort bekymmer och kräver mycken omvårdnad. Genom dessa söker Satan att inom församlingen så avundets, oärlighetens, klandrets och anklagandets säd. På så vis söker han att fördärva församlingens övriga medlemmar. De behärskas fortfarande av den läggning, som styrt dem sedan barnaåren och kommit dem att slita sig loss från alla hämmande band och bidragit till deras allmänna förfall. De sägs vara räddade, men med tiden visar det sig alltför ofta, att det för dem utförda arbetet inte gjort dem till Guds undergivna och ödmjuka barn. Varje inbillad ringaktning och förolämpning väcker hämndens anda. De går omkring och bär på bitterhet, vrede, elakhet. Med ord och anda visar de, att de inte alls har fötts på nytt. Personens inriktning pekar nedåt, mot det sinnliga. De är opålitliga, otacksamma, oheliga. Så förhåller det sig med alla, som inte blivit omvända i grunden. Alla dessa ärrade sinnelag utgör – om de inte förvandlas – utmärkta verktyg för Satan, att åstadkomma osämja och strid med. rätt

(184)Herren har mejslat ut det sätt vi skall arbeta på. Som ett folk (185) skall vi inte härma och ta efter Frälsningsarméns tillvägagångssätt. Detta är inte det arbete, som Herren har lagt på oss. Det är heller inte vårt arbete, att fördöma dem och tala hårda ord mot dem. Inom Frälsningsarmén finns det dyra, självuppoffrande själar. Vi skall behandla dem vänligt. Inom Armén förekommer det ärliga själar, som uppriktigt tjänar Herren och som kommer att se mera ljus, ja, stegvis godta hela sanningen. Arbetarna inom Frälsningsarmén söker att rädda de försummade, de förtrampade. Gör dem inte modfällda. Låt dem uträtta detta slags arbete med sina egna metoder och på sitt eget vis. Men Herren har tydligt pekat ut det verk, som sjundedags-adventister skall uträtta. Lägermöten och tältmöten skall hållas. Sanningen för vår tid skall förkunnas. Ett entydigt vittnesbörd skall avläggas. Och föreläsningarna skall vara så enkla, att barn kan förstå dem. rätt

(185)Antingen hjälper eller hindrar vi Herren
Av dem, som ger sig i kast med hälsomissionsarbetet, finns det sådana som riskerar att till detta foga förkastliga uppfattningar, som de lagt sig till med under sin tidigare utbildning. De behöver ge prov på de grundsatser, som framkommer av Guds ord, annars belastas deras insatser av deras förutfattade meningar. När vi verkar med all den helgade förmåga som Herren skänkt oss, när vi lägger vår vilja åt sidan till förmån för Guds vilja, när jaget korsfästs dagligen, då visar sig ett gott utfall. Då går vi framåt i tro, i vetskapen om att vår Herre lovat att sköta det verk som anförtrotts åt Honom och att Han kommer att fullborda det; ty Han gör aldrig ett misstag, Han felar aldrig. rätt

(185)Herrens tjänare är blott förvaltare. Herren kommer att verka genom dem, när de underkastar sig Honom och låter den Helige Ande arbeta. När människor i tro lägger sig i Herrens händer och säger: ”Här är jag; sänd mig”, tar Han dem villigt i sin tjänst. Dock får människor icke hindra (186) Hans planer genom äregiriga påhitt. I åratal har Herren haft sak med sitt folk därför att de lytt sitt eget omdöme och inte förlitat sig till Guds visdom. Måtte arbetarna ta varning, så att de inte ställer sig i vägen för Herren och hindrar Hans verks framåtskridande i tron, att deras klokskap räcker till för att framgångsrikt planlägga och utföra arbetet. Om inte, kommer Herren att rätta till deras fel. Med hjälp av sin gudomlige Ande upplyser och utbildar Han sina arbetare. Han gestaltar sin egen försyns skickelser, för att förverkliga sitt arbete enligt eget omdöme och egen vilja. rätt

(186)Guds avsikt med sina arbetare
Om människor bara ville ödmjuka sig inför Gud, om de inte upphöjde den egna uppfattningen som allena avgörande inflytande, om de ville lämna utrymme åt Herren att planera och verka, skulle Gud använda de förmågor Han gett dem på så sätt, att Hans namn skulle förhärligas. Han kommer att rena sina arbetare från all själviskhet, hugga av de grenar som skulle gripa tag i icke önskvärda föremål och tukta vinträdet så, att det ger frukt. Gud är den store Lantmannen. Han kommer att behärska varje detalj i livet åt dem som arbetar tillsammans med Kristus, för att uppnå sin stora avsikt med tillväxt och bärandet av frukt. I hans plan ingår det, att Han dag för dag skall forma sina tjänare enligt Kristi bild, genom att göra dem delaktiga av gudomlig natur. Därmed kommer de att bära rik frukt. Han avser att hans folk – genom att faktiskt uppleva evangelii sanning – skall bli äkta, starka, pålitliga, erfarna missionärer. Han önskar att de skall uppnå långt högre, heligare och klarare utfall, än hittills skett. rätt

(186)Krukmakaren tar leret i sina händer och gestaltar och formar det enligt sin egen vilja. Han knådar och bearbetar det. Han river det i bitar och trycker sedan ihop det. Han väter det och torkar det sedan. Han låter det ligga ett tag utan att röra (187) det. När det är helt formbart, fortsätter han arbetet med att av leret skapa en kruka. Han ger den dess form och på drejskivan jämnar han till och finputsar han den. Han låter den torka i solen och bränner den i ugnen. Sålunda blir den ett kärl, som lämpar sig för användning. På samma sätt vill Mästerarbetaren gestalta och forma oss. Och som leret är i händerna på krukmakaren, så skall vi vara i händerna på Honom. Vi skall inte försöka att uträtta krukmakarens arbete. Vår uppgift är att underordna oss Mästerarbetarens knådning och formande. rätt

(187)Behovet av kloka rådgivare
Herren har insatt läkarna vid hälsohemmet, för att de skall vara trogna väktare. Genom dem avsåg Gud att uträtta det verk, som måste utföras vid institutionen. De skulle vara dina medhjälpare. Genom dem skulle intryck göras rörande verksamheten för att mildra mänskligt lidande. rätt

(187)Dock har du varit i behov av råd från andra, förutom från dina medarbetare. Färska, nya tankar har varit av nöden vid era rådslag, för inte alla dina planer har burit himmelens stämpel. Du har påverkat tänkandet hos dem, som med dig verkat inom hälsomissionen, tills du och de blivit som personer, vilka gått vilse i osäkerhetens dimma. rätt

(187)Jag fick veta av Herren, att du frestats att låta ditt hälsomissionsarbete ske oberoende av konferensen. Men denna plan var inte sund. Jag såg, att du inte kunde lägga planer, eller förverkliga dina tankar, utan att skada dig själv och Guds sak. rätt

(187)En gudomlig Hjälpare
Min broder, som kirurg har du haft att hantera de svåraste, mest brådskande fall, och stundom har du gripits av fruktan. Du har varit medveten om, att för att kunna klara av dessa svåra plikter, har det varit nödvändigt att arbeta snabbt utan att begå några misstag. Upprepade gånger har du måst skynda dig mellan uppgifterna. Vem har stått vid din sida, då du utfört dessa livsviktiga (188) operationer? Vem är det, som har gjort att du varit lugn och samlad under dylika kriser, och som gett dig snabbt, sunt omdöme, klar syn, lugna nerver och den skickliges precision? Herren Jesus har sänt sin ängel att stå vid din sida och säga åt dig, vad du skall göra. Någon har lagt sin hand på din. Jesus, inte du, har styrt dina instruments rörelser. Stundom har du insett det, varvid du fyllts av en underbar stillhet. Du har dessa gånger inte vågat skynda, ändå har du arbetat snabbt, medveten om att inte ett ögonblick finge förloras. rätt

(188)Herren har storligen välsignat dig. Du har stått under gudomlig vägledning. Andra, som ej varit medvetna om att den Höge närvarat och verkat med dig, har gett dig hela äran. Framstående läkare har bevittnat dina operationer och prisat din skicklighet. Detta har varit trevligt för dig. Du har blivit storligen välsignad av Gud, för att Hans namn, inte ditt, skulle upphöjas; men du har inte alltid förmått att se den Osynlige. Du har närt en önskan om, att framstå som speciell, och det är inte alla gånger som du helt och fullt litat på Gud. Du har varit ovillig, att rätta dig efter vägledning från Herrens tjänare. Du har lagt många planer i din egen visdom. Herren vill, att du respekterar evangeliets predikotjänst. Precis vid det tillfälle, då du behövde urskiljningsförmåga för att inte bara se en sida av saken utan alla, valde du som rådgivare personer, som Gud gick tillrätta med. Du var villig att länka dig samman med dem, om de ginge med på att hålla med dig i sak. rätt

(188)Genom bön och helgelse, genom att söka Herrens klokskap och underordna dig Hans ledning, skulle du ha hindrats från att sätta igång många företag, som inte kommit till stånd på grund av Herrens vilja, utan på grund av människors vilja. Du har fått ditt tilldelade arbete. Men du har försummat väsentligheter för att, i en impulsiv anda och utan Herrens och dina bröders vägledning, påbörja mindre väsentliga (189) saker. Dina bröder kunde ha gett dig råd, men du föraktade varje ord, som kringrände dina planer. Därmed har du försatts i en besvärlig position. Hade du nöjt dig med ditt tilldelade arbete, skulle Gud ha gjort dig till en allt framgångsrikare arbetare tillsammans med Honom. rätt

(189)Herren vill, att du även skall ta hänsyn till andras omdöme. Stundom, då Hans tjänare har haft en annan uppfattning än du, har de bara gjort det som Gud krävt av dem. Men då har du bemött deras råd på ett sådant sätt, att de därefter varit tysta, då de borde ha talat. Gud vill, att alla som Han har placerat i ansvarsställning, skall handla rättfärdigt och döma med all vishet. rätt

(189)Bördor, som inte kommer från Herren
Herren gav dig ditt arbete, för att det skulle utföras på ett stillsamt, eftertänksamt sätt, inte för att det skulle forceras fram. Herren tvingar aldrig fram brådstörtade, invecklade handlingar. Emellertid har du ålagt dig själv ansvar som Herren, den barmhärtige Fadern, inte har ålagt dig. Åtaganden, som Han aldrig bestämt att du skulle sköta, jagar vilt efter varandra. Hans tjänare skall aldrig lämna en uppgift slarvigt utförd eller ogjord, för att påbörja en ny. Den, som verkar i lugnet från gudsfruktan, verkar inte på måfå, av rädsla för att något skall lägga hinder i vägen för ett emotsett projekt. rätt

(189)Det är inte alla bördor, som du släpat på, som kommit från Herren. Följden av, att du burit på dessa tilläggsbördor, märks på hela fältet. Om du hade fortsatt med ditt tilldelade arbete – genom att verka för det slags människor som Herren ville nå genom hälsohemmet med sanningen för vår tid, med det budskap som Herren ålagt sitt folk att förmedla till världen – skulle mycket mera ha åstadkommits, för att föra fram Guds utvalda folk inför betydelsefulla personer. Mycket mera skulle ha uppnåtts, (190) för att framställa Guds vägar och verk samt kraft. Hälsohemmet skulle ha varit Hans vittne för sanningen – den upphöjda, helgande sanningen. Herren har gjort dig, min broder, till sitt hedrade redskap. Han har aldrig krävt av dig något, som skulle omöjliggöra din verksamhet i förbindelse med den institution som skulle stå upp för sanningen och uträtta ett bestämt arbete åt Gud, genom att lysa upp stigen för tusentals människor. rätt

(190)Du har ett stort och heligt verk att utföra. Om du troget håller dig till det område som tilldelats dig, kommer du, tack vare den talang du fått, att kunna arbeta snabbare, utan att någonsin se ut att jäkta. När dina ögon har öppnats, kommer du att skönja den stora fattigdomen ute på missionsfälten. Du kommer att upptäcka, att arbetarna där hämmas hela tiden, samtidigt som Herrens pengar används för att upprätthålla företag och inrättningar hemmavid. Härigenom förloras ur sikte det budskap, som skulle förmedlas till världen. rätt

(190)Gud övertygar olika slags personer om, att de skall bli Hans medarbetare. En enda människa har inte rätt, att samla på sig för mycket ansvar. Herren vill, att läkare på vilka hänger så mycket, skall stå Honom så nära, att deras ande inte retar sig på småsaker. Herren önskar, att du skall vara en av de mest verksamma arbetarna inom läkarskrået. Du skall inte ringakta någonting, skada någonting, utan vara medveten om Rådgivaren bredvid din sida. Han kan upprätthålla och stärka dig samt ingjuta stillhet och lugn i din själ. Ett febrigt sinne och en osäker ande gör handen mindre skicklig. Kristi beröring av läkarens hand skänker livskraft, ro, förtröstan och styrka. rätt

(190)Jag skriver till dig såsom en mor skulle skriva till sin son. Jag skulle hjälpa dig, om jag kunde. Jag skulle resa för att besöka dig, om jag kände det vara min skyldighet att lämna verket här i Australien, men det vågar jag inte. Du har skapat förhoppningar och närt planer, (191) utan att först tänka på hur tornet skulle byggas klart. I egenskap av en som känner till det hela, i egenskap av en som tillåtits att se frukterna av det arbete som du ålagt dig själv, manar jag dig att stanna upp och tänka efter. Gud känner till din kropp. Han vet att du blott är stoft. Du kommer förvisso att behöva råd från flera – inte bara från dem, som uppmuntrat dig till att fortsätta med den verksamhet som du bedömer som så viktig, utan även från dem som, för närvarande, tydligare än du ser följderna av vissa satsningar. rätt

(191)Förkasta inte som värdelösa de förmaningar, som du hittills inte förstått. Om du rättar dig efter de varningsbudskap som anlänt till dig, kommer du att slippa allvarliga prövningar.

---------------------
rätt

(191)Utdrag ur ett brev skrivet 1899 från Wellington, Nya Zeeland - Vi skall inte tillåta våra bekymmer och besvikelser att fräta på oss så att vi blir retliga och otåliga. Tillåt inte någon strid, inga onda tankar eller ord, annars sårar vi Gud. Min broder, om du öppnar ditt hjärta för avund och onda misstankar, kan den helige Ande inte förbli hos dig. Sök efter den fullhet som finns i Kristus. Arbeta på samma sätt som han. Låt varje tanke, ord och handling uppenbara honom. Du behöver dagligen döpas med den kärlek, som i apostlarnas dagar gjorde dem till ett. Denna kärlek kommer att ge hälsa till kropp, själ och sinne. Omge dig med en atmosfär som stärker ditt andliga liv. Odla tro, hopp, mod och kärlek. Låt Guds frid härska i ditt hjärta. Då kommer du att sättas i stånd till, att fullgöra dina plikter. Den Helige Ande kommer att bibringa en gudomlig effektivitet, en stilla, dämpad värdighet till alla dina ansträngningar för att mildra lidande. Det kommer att omvittna, att du varit hos Jesus.

---------------------
rätt

nästa kapitel