Vittnesbörd för Församlingen, Band 8 kapitel 30. Från sida 236ren sida tillbaka

Ledarskap

(236)(236) St. Helena, California, den 17. november, 1903.
Dagspressen i olika städer har publicerat artiklar som framhåller att en strid pågår mellan doktor Kellog och fru White i fråga om vem som skall vara ledare för sjundedagsadventisterna. När jag läste dessa artiklar blev jag mycket bedrövad över att några skulle kunna missförstå min uppgift och doktor Kellogs arbete i sådan utsträckning, att de kunde offentliggöra sådana felaktiga påståenden. Det har inte förekommit någon strid mellan doktor Kellog och mig angående frågan om ledarpositionen. Ingen har någonsin hört mig göra anspråk på ställningen som samfundets ledare. rätt

(236)* Doktor John Harvey Kellog som det hänvisas till här, var under den första verksamhetstiden betrodd sjundedagsadventistledare, i många år överläkare och direktör vid Battle Creek Sanatorium. Vid denna tidpunkt höll han på att ta de första stegen bort från sin tidigare lojala anknytning till församlingens läror och sin fasta tillit till dess administration. Detta medförde att han till sist blev fullständigt skild från samfundet och dess verksamhet. (White Trustees.) rätt

(236)Jag har en mycket ansvarsfull uppgift att utföra - att i skrift och tal förmedla till andra den undervisning jag har tagit emot inte bara till sjundedagsadventisterna utan till världen. Jag har gett ut många böcker, stora och små, och några av dem har blivit översatta till flera språk. Detta är min uppgift - att förklara Bibeln för andra såsom Gud har förklarat den för mig. rätt

(236)Gud har inte beklätt någon med kunglig makt inom sjundedagsadventisternas församling till att härska över hela samfundet eller att härska över någon gren av verksamheten. Han har inte bestämt att bördan för ledningen skall vila på några få män. Ansvaret är fördelat mellan ett stort antal kompetenta män. rätt

(236)Varje medlem i församlingen har en röst, då ämbetsmän för församlingen väljs. Församlingen väljer ämbetsmän till de lokala konferenserna. Delegater, valda av de lokala konferenserna, väljer ämbetsmän för unionerna, medan delegater, som valts av unionskonferenserna, väljer ämbetsmän för Generalkonferensen. Genom denna ordning har varje konferens, varje institution, (237) varje församling och varje enskild medlem antingen direkt eller genom representanter en röst vid valet av de män som bär de viktigaste ansvarsuppgifterna i Generalkonferensen. rätt

(237)Tidiga upplevelser
Under vårt samfunds tidiga verksamhet utsåg Herren James White att tillsammans med sin hustru och under Herrens särskilda vägledning inneha en ledande position vid uppbyggandet av denna verksamhet. rätt

(237)Historien om hur verksamheten växte är väl känd. Ett tryckeri blev först upprättat i Rochester, New York st. och blev senare flyttat till Battle Creek i Michigan. Senare upprättades också ett bokförlag på Stillahavskusten. rätt

(237)Jag tackar Herren för att han gav oss förmånen att få ha del i verksamheten från början. Men varken den gången eller senare, efter det att verksamheten hade fått större omfattning samtidigt som ansvaret hat blivit vida fördelat, har någon hört mig göra anspråk på att vara ledare för detta folk. rätt

(237)Från år 1844 intill nu har jag tagit emot budskap från Herren och förmedlat dem till hans folk. Det är min uppgift att förmedla till folket det ljus som Herren ger mig. Jag har fått i uppdrag att ta emot hans budskap och att föra dem vidare. Jag skall inte ställa mig framför folket som om jag innehade en annan ställning än den jag har, som budbärare med ett budskap. rätt

(237)Under många år har doktor J. H. Kellog innehaft positionen som överläkare inom den hälsovårdsverksamhet som sjundedagsadventisterna bedriver. Det skulle vara omöjligt för honom att stå som ledare för hela verksamheten. Detta har aldrig varit hans roll och kan aldrig bli det. rätt

(238)(238) Gud är vår ledare
Jag skriver detta för att alla skall veta att det inte föreligger någon strid bland sjundedagsadventisterna i frågan om ledarskapet. Herren Gud i himmelen är vår konung. Han är den ledare som vi tryggt kan följa, eftersom han aldrig gör några misstag. Låt oss ära Gud och hans Son genom vilken han uppenbarar sig för hela världen. rätt

(238)Gud kommer att verka mäktigt för sitt folk idag, om de vill ställa sig helt under hans ledning. De behöver den helige Andes ständiga närvaro. Om det förekom mera bön under rådplägningsmötena bland dem som har ansvar, mer av hjärtats ödmjukhet inför Gud, skulle vi få se oändliga bevis på gudomlig ledning och verksamheten skulle göra snabba framsteg.

---------------------
rätt

nästa kapitel