Vittnesbörd för Församlingen, Band 8 kapitel 32. Från sida 244ren sida tillbaka

Lekmännen ut i arbetet

(244)(244) Ett långt större arbete bör läggas på de enskilda medlemmarna i församlingen än de själva föreställer sig. De har inte ögonen öppna för Guds krav. Tiden har kommit då man bör sätta in varje tänkbart medel som kan hjälpa till att bereda ett folk för att bestå på Guds dag. Vi måste vara klarvakna och vägra att låta dyrbara tillfällen gå förlorade utan att ta vara på dem. Vi måste göra allt som det är möjligt för oss att göra för att leda människor fram till att älska Gud och helighålla hans bud. Är inte Kristi liv vårt exempel? Står vi inte i kärleksskuld till Frälsaren, av allvarligt, oegennyttigt arbete för att vinna dem för vilka han gav sitt liv? rätt

(244)Många av medlemmarna i våra större församlingar gör nästan ingenting. De kunde utföra ett utmärkt arbete om de i stället för att sluta sig samman i stora grupper ville sprida sig till platser där sanningen ännu inte har trängt in. Träd trivs inte när man planterar dem för nära varandra. Trädgårdsmästaren gallrar dem så att de kan få plats att växa och inte blir förkrympta och sjuka. Samma regel skulle få god verkan i våra stora församlingar. Många av medlemmarna håller på att lida en andlig död på grund av brist på sådant arbete. De blir sjuka och arbetsoförmögna. Om de blev omplanterade skulle de få plats till att växa sig starka och kraftiga. rätt

(244)Det är inte Guds avsikt att hans folk skall samlas i kolonier eller sluta sig samman i stora grupper. Guds plan är att de skall spridas över hela landet, i städer, på landsbygd och i samhällen och där skall de vara såsom ljus i världens mörker. De skall vara Guds missionärer och i tro och handling vittna om att den kommande Frälsaren snart skall uppenbaras. rätt

(245)(245) Lekmännen i våra församlingar kan utföra ett arbete som de hittills knappt har påbörjat. Ingen borde flytta till nya platser bara för världslig vinning, utan där det finns tillfälle att skaffa sig sitt uppehälle kunde en eller två familjer, som är väl rotade i sanningen flytta in och utföra missionsarbete var och en på sin plats. De bör känna kärlek till människor och en börda för att arbeta för dem och de bör tänka ut hur de skall kunna föra dem in i sanningen. De kan sprida våra skrifter, hålla möten i hemmen, lära känna grannarna och in bjuda dem till att komma med till dessa möten. På det sättet kan de låta sitt ljus lysa genom goda gärningar. rätt

(245)Våra arbetare bör stå självständiga inför Gud och de bör bedja och arbeta för sina medmänniskors frälsning. Tänk på att ni deltar i ett tävlingslopp och kämpar för en odödlighetens krona. Medan många fikar efter mänskligt beröm mer än efter Guds välbehag, bör deras högsta mål vara att arbeta i ödmjukhet. Lär er att öva tro när ni bär fram era grannar för nådens tron och beder Gud om att röra vid deras hjärtan. På detta sätt kan ni utföra ett effektivt missionsarbete. Ni kan kanske påverka någon som inte vill lyssna på en predikant eller en litteraturevangelist. Och de som på det sättet arbetar på nya platser kommer att lära sig hur man bäst skall kunna nå folket och de kan bereda vägen för andra förkunnare. rätt

(245)Den som utför ett sådant verk kan vinna en mycket värdefull erfarenhet. I sitt hjärta bär han en börda för sina grannars frälsning. Han måste få hjälp från Jesus. Hur angelägen måste han inte vara att vandra varsamt så att hans böner inte blir hindrade, så att ingen skötesynd skall skilja honom från Gud. Under det att han hjälper andra får han själv andlig kraft och insikt och i denna anspråkslösa skola kan han bli kvalificerad att börja arbeta på ett större fält. rätt

(246)(246) Kristus förklarar: ”Därigenom bliver min Fader förhärligad, att I bären mycken frukt och bliven mina lärjungar.” (Joh. 15:8.) Gud har utrustat oss med olika färdigheter och han har gett oss gåvor, för att vi skall bruka dem för honom. Han har gett en uppgift till var och en av oss, inte bara ett arbete i en korn- eller veteåker, utan i allvarligt, ivrigt arbete för att vinna människor. Varje sten i Guds tempel måste vara en levande sten som lyser och sänder ljusstrålar ut till världen. Lekmännen måste göra allt de kan. Och när de använder de gåvor de redan har, kommer Gud att ge dem mer nåd och större skicklighet. Flera av våra verksamhetsområden blir inte till godosedda därför att det finns så många som vägrar att gå in genom de dörrar som öppnar tillfällen för dem att göra nytta. De som tror sanningen måste börja arbeta. Ta itu med det som ligger närmast, gör någonting, hur enkelt det än är, snarare än att som männen från Meros ingenting göra. rätt

(246)Vi kommer inte att lida brist på medel om vi bara vill gå framåt i förtröstan på Gud. Herren är villig att utföra ett stort verk för alla som verkligen tror på honom. Om lekmännen i församlingen ville gå ut och utföra det arbete de kan utföra, ut i kampen på sin egen bekostnad, var och en angelägen att göra så mycket han kan för att vinna människor för Jesus, kommer vi att få se många lämna Satans led för att ställa sig under Kristi fana. Om vårt folk ville ta vara på det ljus som ges i dessa få ord av undervisning, kommer vi förvisso att få se Guds frälsning. Underbara väckelser kommer att följa. Syndare kommer att omvända sig och många människor kommer att fogas till församlingen. När våra hjärtan blir ett med Kristus och vårt liv överensstämmer med hans verk kommer den Ande som föll på lärjungarna på pingstdagen också att falla över oss.

---------------------
rätt

nästa kapitel