Vittnesbörd för Församlingen, Band 9 kapitel 13. Från sida 125ren sida tillbaka

En vädjan till lekmän

(125)(125) När erfarna arbetare gör särskilda ansträngningar på en plats där vårt folk finns, vilar det på de troende på denna plats en mycket allvarlig förpliktelse att göra allt de kan för att öppna en väg för Herrens verk. De bör rannsaka sina egna hjärtan under bön och röja väg för Konungen genom att lägga bort varje synd som kan hindra dem att samarbeta med Gud och med sina bröder. rätt

(125)Detta har man inte alltid fullt förstått. Satan har ofta infört en anda som har gjort det omöjligt för medlemmarna i församlingen att se tillfällen till att utföra tjänst. Inte sällan har troende människor tillåtit fienden att arbeta genom dem just vid den tidpunkt, då de borde ha varit helt helgade åt Gud för att befrämja hans verk. Utan att själva veta om det har de avlägsnat sig långt bort från rättfärdighetens väg. Genom att hysa en kritisk och klandrande anda och en fariseisk gudsfruktan och stolthet har de bedrövat Guds Ande och i hög grad försenat Guds budbärares arbete. rätt

(125)Detta onda har påpekats många gånger och på många platser. Ibland har det hänt att de som har hyst en kritiserande, dömande anda har ångrat och omvänt sig, och Gud har då kunnat använda dem till att förhärliga sitt namn. rätt

(125)Vi lever i en särskild tid i jordens historia. Ett stort arbete måste utföras under mycket kort tid. Varje kristen har en uppgift att utföra för att stödja detta verk. Gud kallar människor som vill helga sig för det själavinnande arbetet. När vi börjar förstå vilket offer Kristus frambar för att frälsa en förlorad värld, kommer det att bli en väldig kamp (126) för att rädda människor. O, att alla våra församlingar skulle se och förstå Kristi oändliga offer. rätt

(126)En reformatorisk rörelse
Under nattens syner framställdes en stor reformatorisk rörelse bland Guds folk för mig. Många prisade Gud. De sjuka blev botade och det skedde andra under. En bönens anda, sådan som den som förekom på pingstdagen, gjorde sig gällande. Man såg hundraden och tusenden besöka familjer och förklara Guds ord för dem. Människor blev överbevisade genom den helige Andes, kraft, och en sann omvändelsens anda kom till synes. Överallt öppnades dörrar för sanningens förkunnelse. Världen tycktes bli upplyst av det himmelska inflytandet. Guds sanna och ödmjuka folk tog emot stora välsignelser. Jag hörde ljud av tacksägelse och lovsång. Det tycktes ske en reformation liknande den som vi bevittnade år 1844. rätt

(126)Några vägrade emellertid att omvända sig. De var inte villiga att gå på Guds vägar. När det kom vädjanden om frivilliga gåvor för att befrämja Guds verk, klängde sig några egoistiskt fast vid sina jordiska ägodelar. Dessa giriga människor avskildes från de troendes skara. rätt

(126)Guds straffdomar hemsöker jorden. Under inflytande av den helige Ande måste vi förkunna det varningsbudskap som han har anförtrott oss. Vi måste förkunna detta budskap snabbt, rad efter rad, bud efter bud. Människor blir snart tvungna att fatta stora beslut. Det är vår plikt att se till att de får tillfälle (127) att förstå sanningen, så att de kan inta en förståndig ståndpunkt på den rätta sidan. Herren uppfordrar sitt folk till att arbeta, arbeta med allvar och klokhet medan nådens tid ännu varar. rätt

(127)Betydelsen av personligt arbete
Medlemmarna i våra församlingar borde utföra mera arbete från hem till hem med att ge bibelstudier och sprida vår litteratur. En kristen karaktär kan utvecklas symmetriskt och fullständigt bara när människan betraktar det som en förmån att få arbeta osjälviskt med att förkunna sanningen och stödja Guds sak med sina medel. Vi måste så vid alla vatten, bevara våra egna sinnen i Guds kärlek, arbeta medan dagen varar och använda de medel Herren har gett oss till att utföra vilken som helst plikt som ligger oss närmast. Vadhelst våra händer kan finna att göra, skall vi utföra i trohet. Vilket offer vi än blir uppmanade att frambära, skall vi frambära det med glädje. När vi sår vid alla vatten, kommer vi att uppleva att ”den som sår rikligt, han skall ock skörda riklig välsignelse”. (2 Kor. 9: 6.) rätt

(127)De som bekänner sig vara Kristi barn måste följa hans exempel. Hjälp era medmänniskor i deras fysiska behov, så kommer deras tacksamhet att bryta ned fördomar och göra det möjligt för er att nå fram till deras sinnen. Överväg denna sak allvarligt. Som församlingar har ni haft tillfälle att verka som Guds medarbetare. Om ni hade varit lydiga mot Guds ord och tagit itu med detta arbete, skulle ni ha blivit välsignade och uppmuntrade och ha uppnått en rik erfarenhet. Som Guds redskap skulle ni med allvar ha arbetat metodiskt för att rädda, återupprätta och förkunna frälsning. Denna metod skulle inte ha varit fixerad utan (128) progressiv och gått framåt från nåd till nåd och från kraft till kraft. rätt

(128)Herren har visat mig det arbete som måste utföras i våra städer. De troende i dessa städer skulle arbeta för Gud i närheten av sina hem. De skall arbeta stilla och ödmjukt och förmedla himmelens atmosfär varhelst de kommer. Om de håller det egna jaget borta och alltid hänvisar till Kristus, kommer man att märka kraften i deras inflytande. rätt

(128)Det är inte Herrens avsikt att man skall överlåta åt predikanten att utföra den största delen av arbetet att så sanningens. säd. Människor som inte har blivit kallade till att predika, skall arbeta för Mästaren med de olika gåvor de har. När någon oförbehållsamt överlämnar sig åt Herrens tjänst, får han en erfarenhet som gör det möjligt för honom att arbeta för Mästaren med större och större framgång. Det inflytande som drog honom till Kristus hjälper honom att dra andra till Kristus. Uppgiften som offentlig talare kanske aldrig läggs på honom, men han blir ändå Guds tjänare och hans verksamhet vittnar om att han är född av Gud. rätt

(128)Kvinnor kan likaväl som män ta del i arbetet att så ut sanningens säd på platser där de kan arbeta sig fram och finna fotfäste. De kan inta sin plats i arbetet i denna kris och Herren kommer att verka genom dem. Om de förstår sin plikt och arbetar under inflytande av den helige Ande kommer de att tillägna sig den självtillförsikt som är nödvändig i denna tid. Frälsaren kommer att låta sitt ansiktes ljus lysa över dessa självuppoffrande kvinnor. Detta kommer att ge dem kraft som övergår männens. I familjer kan de utföra ett arbete som män inte kan utföra, ett arbete som utövar inflytande på det inte livet. De kan påverka sinnen som män inte kan nå. Deras arbete behövs. Taktfulla och ödmjuka (129) kvinnor kan utföra ett gott arbete genom att förklara sanningen för människor i deras egna hem. När Guds ord på det sättet förklaras kommer det att verka som en surdeg och genom dess inflytande kommer hela familjer att bli omvända. rätt

(129)Mina bröder och systrar, tänk över dessa planer. Grip varje tillfälle till att tala med era grannar och med dem med vilka ni umgås, eller till att läsa något för dem ur böcker som innehåller sanningen för vår tid. Visa dem att ni betraktar människors frälsning som av den allra största vikt, människor för vilka Kristus har framburit ett så stort offer. rätt

(129)När ni arbetar för människor som håller på att gå förlorade, har ni änglar med er. Tusen gånger tusen och tio tusen gånger tio tusen väntar på att få samarbeta med medlemmarna i våra församlingar för att förmedla det ljus som Gud så givmilt har gett oss, för att ett folk skall beredas för Kristi återkomst. ”Se, nu är den välbehagliga tiden, se, nu är frälsningens dag!” Varje enskild familj bör söka Herren i allvarlig bön om hjälp att utföra Guds verk. rätt

(129)Gå inte förbi de små tillfällena för att söka efter större uppgifter. Kanske du skulle kunna utföra en mindre uppgift men skulle komma att fullständigt misslyckas med ett större arbete och så bli ett offer för modlöshet. Börja varhelst du ser att det finns något som kan utföras. Vare sig du är rik eller fattig, betydelsefull eller anspråkslös, kallar Gud dig till aktiv tjänst för honom. Om du med din kraft gör allt som dina händer finner att göra, kommer du att utveckla din begåvning och lämplighet för arbetet. Om du försummar dina dagliga tillfällen kommer du att bli ofruktbar och vissna bort. Detta är orsaken till att så många ofruktsamma träd finns i Herrens trädgård. rätt

(129)I hemmet, i din grannes vardagsrum och vid sjuksängen kan du i stillhet läsa Bibeln och tala ett ord om Jesus och sanningen. (130) På det sättet kan du strö ut dyrbara sädeskorn som kommer att spira och bära frukt kanske efter lång tid. rätt

(130)Det finns ett missionsarbete att utföra på många platser som inte lovar så mycket. Missionsandan måste gripa våra sinnen så att vi inspireras till att söka nå platser för vilka vi inte hade planerat att arbeta och efter metoder som vi inte hade tänkt oss. Herren har sin plan för att så evangelii utsäde. När vi sår i överensstämmelse med hans vilja blir sådden på det sättet mångfaldigad så att hans ord kan nå tusentals människor som aldrig har hört sanningen. rätt

(130)Tillfällen yppar sig överallt. Träng in på alla platser där försynen öppnar vägen. Våra ögon behöver bli smorda med himmelsk ögonsalva för att vi skall kunna se och uppfatta dessa tillfällen. Gud kallar på klarvakna missionärer. Olika sätt kommer att visa sig för oss. Vi skall se och förstå dessa tillfällen, då försynen öppnar dörrarna för oss. rätt

(130)Guds budbärare har fått som uppgift att ta itu med just det arbete som Kristus utförde här på jorden. Med allvar och uppriktighet skall de berätta för människorna om himmelens outrannsakliga rikedom och oförgängliga skatter. De skall vara fyllda av den helige Ande. De skall upprepa himmelens erbjudande om frid och förlåtelse. De skall peka på portarna i Guds stad och säga: ”Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar.” (Upp. 22:14.) rätt

(130)Vi skall odla en självförnekelsens anda
Varje församlingsmedlem skall odla en anda av uppoffring. I varje hem bör man undervisa om självförnekelse. Fäder och mödrar, lär era barn att vara (131) sparsamma. Uppmuntra dem till att spara på småslantar till missionsarbetet. Kristus är vårt exempel. För vår skull blev han fattig för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Han undervisade om att alla skulle samlas i kärlek och enhet för att arbeta såsom han arbetade, uppoffra såsom han uppoffrade och för att älska varandra såsom Guds barn. rätt

(131)Mina bröder och systrar, ni måste vara villiga att omvända er för att kunna öva Kristi självförnekelse. Klä er enkelt men prydligt. Använd så litet pengar som möjligt på er själva. Skaffa er en försakelseask i era hem i vilken ni kan lägga de pengar som ni sparar genom små självuppoffringar. Se till att ni för varje dag får en allt klarare förståelse av Guds ord och använd varje tillfälle att förmedla denna kunskap till andra. Tröttna inte på att göra gott, eftersom Gud ständigt ger er den stora välsignelsen i sin gåva till världen. Samarbeta med Herren Jesus så kommer han att ge er ovärderliga lärdomar om sin kärlek. Tiden är kort. Och när tiden är inne skall ingen tid vara mer och ni kommer att få ta emot er lön. rätt

(131)Till dem som älskar Gud uppriktigt och har pengar har jag blivit instruerad att säga: Nu är tiden inne för att använda era medel för att stödja Herrens verk. Nu är tiden inne att hålla predikanternas händer uppe i deras självförnekande ansträngningar att rädda människor som går mot förtappelsen. När ni i de himmelska boningarna möter de människor som ni var med om att rädda, kommer ni då inte att få en härlig lön. rätt

(132)Ingen bör hålla sina småsummor tillbaka och de som har mycket, skall glädja sig åt att de kan samla sig en skatt i himmelen som inte kommer att förstöras. De pengar som vi vägrar att använda i Herrens verk kommer att gå förlorade. Av dem kommer det inte att bli några räntor i himmelens bank. rätt

(132)I följande ord skildrar aposten Paulus dem som undanhåller Gud det som hör honom till: ”Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i fördärv och undergång. Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav att de hava villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval.” (1 Tim. 6: 9, 10.) rätt

(132)Det betyder mycket att vi sår vid alla vatten. Det betyder att vi ständigt ger gåvor och offer. Gud kommer att sörja för hjälpmedel så att den trogne förvaltaren över hans anförtrodda medel skall få tillräckligt av allt för att kunna ha rika möjligheter till alla goda gärningar. ”Efter skriftens ord: ’Han utströr, han giver åt de fattiga, hans rättfärdighet förbliver evinnerligen.’ Och han som giver såningsmannen ’säd till att så och, bröd till att äta’, han skall ock giva eder utsädet och låta det föröka sig och skall bereda växt åt eder rättfärdighets frukt.” (2 Kor. 9: 9, 10.) Den säd som sås ut rundhänt och med givmild hand tar Herren vara på. Gud som ger säd åt såningsmannen ger också sina tjänare det som gör det möjligt för dem att arbeta tillsammans med honom. rätt

(132)Herren uppmanar nu sjundedagsadventister på varje plats att helga sig åt honom för att göra allt de kan, i överensstämmelse med de förhållanden i vilka de befinner sig, för att stödja hans verk. Han vill att de genom sin rundhänthet med gåvor och offer skall visa att de sätter värde på hans välsignelser och att de är tacksamma för hans förbarmande. rätt

(132)Mina kära bröder och systrar, alla de pengar vi har hör Herren till. Jag vädjar till er i Herrens namn att ni sluter er samman för att framgångsrikt genomföra de uppgifter som genom Guds vägledning har blivit påbörjade. Låt inte arbetet med att upprätta minnesmärken för Gud på många platser försvåras eller göras besvärligt därför att ni håller tillbaka de nödvändiga medlen. Låt inte dem som arbetar med att bygga upp viktiga verksamhetsområden, (133) vare sig dessa är stora eller små, bli modlösa därför att ni är för tröga för att gå samman om att bygga ut dessa verksamhetsområden så att de kan utföra den bästa möjliga tjänsten. Hela vårt folk bör stå upp som en man för att se vad de kan göra. Låt dem visa att det finns enighet och styrka bland sjundedagsadventisterna. rätt

(133)Förutsättningar för tillfredsställande tjänst
Som ett folk måste vi komma in i helgad och innerlig gemenskap med Gud. Himmelens ljus behöver lysa in i våra sinnen och in i hjärtats kamrar. Vi behöver den vishet som endast Gud kan ge, om vi skall lyckas förmedla budskapet till våra städer. Låt våra församlingar överallt träda in i leden. Må ingen som genom dopet har förpliktigat sig till att leva för och tjäna Gud och ära hans namn, svika sin plikt. Vi har en värld att rädda för evigheten. Låt denna tanke mana oss till större uppoffringar och till mer allvarligt arbete för dem som farit vilse. rätt

(133)När ni följer principerna i Guds ord kommer ert inflytande att bli värdefullt för varje församling och varje verksamhetsområde. Ni skall komma ”Herren till hjälp, Herren till hjälp bland hjältarna”. Allt ytligt tal, allt lättsinne och gyckel är fiendens lockmedel för att beröva er er andliga styrka. Rusta er emot detta onda i Israels Guds namn. Om ni vill ödmjuka er inför Gud kommer han att ge er ett budskap till dem som vandrar på orätta vägar och stigar och för dem som i främmande länder behöver er hjälp. Putsa era lampor och håll dem brinnande så att ni i tal och handling kan uppenbara ljusets dyrbara strålar varhelst ni går. rätt

(134)(134) Om vi vill överlämna oss själva åt Herrens tjänst, kommer han att undervisa oss om vad vi skall göra. Om vi vill gå in i ett innerligt förhållande till Gud kommer han att samarbeta med oss. Låt oss inte bli så upptagna av oss själva och av våra egna intressen, att vi glömmer dem som klättrar på den kristna erfarenhetens stege och som behöver vår hjälp. Vi måste vara beredda att tala, i tid och otid, ord som kan bli till hjälp och välsignelse. rätt

(134)Mina bröder och systrar, tar vi hänsyn till behoven i öststaternas stora städer? Vet vi inte att de måste förvarnas om Kristi nära ankomst? Arbetet som vi har att göra är ett förundransvärt stort arbete. En värld skall räddas; det finns själar i öststaterna att arbeta för, i de stater där budskapet om Herrens ankomst först predikades. Vilka vill ägna sig åt detta missionsarbete? Hundratals människor finns som borde vara ute på fälten som gör lite eller ingenting för att främja budskapets framgång. De som haft varje förmån att känna sanningen, som har blivit instruerade bud på bud, ljud på ljud, lite här, lite där, har ett stort ansvar som vilar på dem. Ansvaret är dessa själar som aldrig hört det senaste evangeliska budskapet. rätt

(134)Om församlingsmedlemmarna i denna tillfällenas tid ödmjukt kommer inför Gud, och tar ut ur sina hjärtan allt som är fel och rådfrågar Honom vid varje steg, så kommer Han att visa Sig för dem och ge dem mod i Honom. Och allteftersom församlingsmedlemmarna troget gör sin del, kommer Herren att leda och vägleda Sina valda församlingstjänare, och stärka dem för deras viktiga arbete. Låt oss alla med mycket bön förenas med att hålla upp deras händer och med att dra fram ljusstrålar från den himmelska helgedomen. rätt

(135)Slutet är nära. Det smyger sig på oss slugt, omärkbart, såsom en tjuv ljudlöst går fram om natten. Må Herren bevilja att vi inte längre skall sova som andra gör, men att vi skall vaka och vara nyktra. Sanningen kommer snart på ett härlighet sätt att segra, och alla som nu väljer att vara arbetare tillsammans med Gud kommer att segra med den. Tiden är kort; natten kommer snart då ingen kan arbeta. Låt dem som fröjdar sig i det närvarande sanningsljuset skynda sig att delge sanningen till andra. Herren frågar: ”Vem skall jag sända?” De som önskar offra för sanningens skull skall nu svara: ”Här är jag, sänd mig!” Jes. 6:8 rätt

(135 )Låt dem som bär ansvar minnas att det är den Helige Ande som skall forma. Det är Herren som styr. Vi skall inte försöka forma dem vi arbetar för enligt våra egna idéer, men låta Kristus forma. Han följer inget mänskligt mönster. Han arbetar enligt Sitt eget sinne och Sin Ande. Det är människans arbete att uppenbara för världen det som Kristus har lagt i hennes hjärta; genom Hans nåd får människan del av gudomlig natur, sedan hon kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. De högre krafterna hos en som tar emot Kristus stärks och förädlas, och hon får en färdighet för Guds tjänst. rätt

(135)Många av världens lärda män har fått en så hög utbildning att de inte kan nå vanliga människor. Deras kunskap är trasslig. Den stiger högt, men vilar ingenstans. De mest intelligenta affärsmännen önskar enkel sanning, sådan som Kristus gav till människorna då (136) Han var på jorden – sanningen som Han förkunnar som ande och liv. Hans ord är som bladen på livets träd. Vad världen behöver idag är ljuset från Kristi exempel återspeglat från Kristuslika mäns och kvinnors liv. Det intellekt som är mest kraftfullt till förmån för sanningen är det intellekt som Kristus styr, det som Han genom den Helige Andes heliggörande förädlar och renar.

-----------
rätt

(136)Kristus har givit sin befallning: ”Gå ut i hela världen.” Mar 16:15. Alla måste höra varningsbudskapet. En högst värdefull vinst hålls upp framför dem som springer Kristi lopp. De som springer med tålamod kommer få en livets segerkrans, som aldrig vissnar.

-----------
rätt

(136)Uppodla vilsamhet, och anförtro era själars bevaring åt Gud, som till en trogen Skapare. Han kommer bevara det som anförtros åt Hans förvaltning. Han finner inte behag i att vi täcker Hans altare med våra tårar och klagomål. Ni har nog med att prisa Gud för redan, om ni inte ser ännu en omvänd själ. Men det goda arbetet skall fortsätta om ni bara vill gå framåt och inte försöker rätta till allting enligt era egna idéer. Låt Guds frid regera i era hjärtan, och var tacksamma. Låt Herren få plats att arbeta. Sätt inte hinder i vägen för Honom. Han kan och kommer att arbeta om vi låter Honom.

-----------
rätt

(136)Samtidigt som utförliga planer bör läggas, måste man vara mycket omtänksam så att arbetet i varje gren samstämmigt förenas med arbetet i varje annan gren, och så formar en fullständig helhet.

-----------
rätt

nästa kapitel