Vittnesbörd för Församlingen, Band 9 kapitel 15. Från sida 153ren sida tillbaka

Del 4 - Hälsoarbetet
Trohet i hälsoreform

(153)(153) ”Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk liksom det står väl till med din själ.” - 3 Joh. 2 rätt

(153)[*Lästes inför delegaterna vid Generalkonferensen i Washington D.C., den 31 maj, 1909.] rätt

(153)Jag har fått i uppdrag att förmedla ett budskap till hela vårt folk angående hälsoreformen, eftersom många har övergett sin tidigare trohet med hänsyn till hälsoreformens principer. rätt

(153)Guds avsikt är att hans barn skall växa upp till Kristi fullhets åldersmått. För att detta skall kunna ske, måste de göra ett riktigt bruk av alla sinnets, själens och kroppens krafter. De kan inte låta någon andlig eller kroppslig styrka gå förlorad. rätt

(153)Frågan om hur man skall bevara hälsan är av grundläggande betydelse. När vi studerar den frågan i Guds fruktan finner vi att det både med hänsyn till vår kroppsliga och vår andliga framgång är bäst att hålla sig till enkel kost. Låt oss ägna denna fråga ett tålmodigt studium. Vi behöver kunskap och takt för att på ett förståndigt sätt kunna ta ståndpunkt i denna sak. Vi skall inte motarbeta naturens lagar utan lyda dem. rätt

(153)De som har fått undervisning om det onda som blir resultat av att äta kött, dricka te och kaffe och att äta starkt kryddade och feta rätter som inte är hälsosamma, och som har bestämt sig för att ingå förbund med Gud genom offer, skall inte fortsätta att ge efter för sin aptit för mat som de vet inte är hälsosam. Gud kräver att lystnaden skall renas och att man skall öva sig i självförnekelse inför det (154) som inte är lämpligt. Detta är ett arbete som måste utföras innan hans folk kan stå inför hans ansikte som ett fullkomligt folk. rätt

(154)Personligt ansvar
Guds sista folk måste bli ett omvänt folk. När man framhåller detta budskap kommer följden att bli att människor blir omvända och helgade. Vi skall se Guds Andes kraft uppenbaras i denna rörelse. Detta är ett underbart och klart utformat budskap. Det betyder allt för dem som tar emot det och det skall förkunnas med hög röst. Vi måste ha en sann, bestående tro på att detta budskap kommer att få allt större betydelse ända fram till tidens slut. rätt

(154)Några av dem som bekänner sig tro tar emot vissa delar av vittnesbörden som Guds budskap, medan de förkastar de delar som fördömer deras njutningslystnad. Sådana människor motarbetar sin egen och församlingens välfärd. Det är av väsentlig betydelse att vi vandrar i ljuset medan vi har ljuset. De som anser att de tror på hälsoreformen och ändå handlar i strid med dessa principer i sina dagliga vanor, skadar sin egen själ och lämnar ett felaktigt intryck hos både troende och icke troende. rätt

(154)Styrka genom lydnad
Ett allvarligt ansvar vilar på dem som känner sanningen, att alla deras handlingar skall överensstämma med deras tro, och att de skall kunna leva ett rent och helgat liv, så att de är beredda för den uppgiften som måste utföras snabbt i den tid då budskapet skall avslutas. De har ingen tid eller kraft att använda på att ge efter för aptiten. Dessa ord bör komma till oss med tvingande (155) allvar: ”Gören därför bättring och omvänden eder, så att edra synder bliva utplånade, på det att tider av vederkvickelse må komma från Herren.” (Apg. 3: 19, 20.) Det finns många bland oss som glidit tillbaka i sin andlighet och som kommer att gå förlorade om de inte helt omvänder sig. Har vi råd att riskera detta? rätt

(155)Stolthet och svaghet i tron berövar många Guds rika välsignelser. Om de inte ödmjukar sina hjärtan inför Herren finns det många som kommer att bli överraskade och besvikna när ropet ljuder: ”Se, brudgummen kommer!” (Matt. 25:6.) De har sanningens teori men de har ingen olja i sina kärl eller i sina lampor. Vår tro i denna tid får inte vara inskränkt till en enhet i eller en tro på teorin i den tredje ängelns budskap. Vi måste ha Kristi nåds olja som ger lampan näring och som får livets ljus att lysa och visa vägen för dem som vandrar i mörker. rätt

(155)Om vi vill undgå sjukdom måste vi utan att dröja börja att med fruktan och bävan arbeta på vår egen frälsning. Det finns många som inte ger något avgörande bevis för att de är trogna mot sitt doplöfte. Deras iver har svalnat i formväsen, i världslig äregirighet, stolthet och egenkärlek. Undantagsvis blir deras känslor påverkade, men de faller inte själva på klippan Jesus Kristus. De kommer inte till Gud med hjärtan som är förkrossade i ånger och bekännelse. De som upplever verkan av en sann omvändelse i sina hjärtan kommer att uppenbara Andens frukter i mitt liv. O, att de som har så föga andligt liv ändå ville förstå att evigt liv bara kan ges till dem som får del av den gudomliga naturen och som undflyr världens fördärv som kommer från de onda begärelserna. rätt

(156)(156) Endast Kristi kraft kan åstadkomma den förändring i hjärta och sinne som måste upplevas av alla dem som vill få del av det nya livet i himmelens rike. ”Om en människa icke bliver född på nytt”, sade Frälsaren, ”så kan hon icke få se Guds rike.” (Joh. 3:3.) Den religion som kommer från Gud är den enda religion som kan leda till Gud. För att vi skall kunna tjäna honom på rätt sätt måste vi bli födda av den gudomlige Anden. Detta kommer att leda oss till vaksamhet. Det kommer att rena hjärtat och förnya sinnet och ge oss ny förmåga att lära känna och älska Gud. Det kommer att ge oss villig lydnad för alla hans krav. Detta är sann gudsfruktan. rätt

(156)Gud kräver oavbruten framgång av sitt folk. Vi behöver lära oss att tillfredsställande av aptiten är det största hindret för andlig utveckling och själens helgande. Trots att vi bekänner oss till hälsoreformen äter många av oss sådant som inte är lämpligt. Eftergift för aptiten är den främsta orsaken till kroppslig och andlig svaghet och ligger till stor del till grund för svaghet och en för tidig död. Den som strävar efter att tillägna sig Andens renhet måste tänka på att det finns kraft i Kristus för att kontrollera aptiten. rätt

(156)KötträtterOm vi kunde få någon nytta av att ge efter för vår önskan om kötträtter skulle jag inte rikta denna vädjan till er. Men jag vet att inga sådana fördelar finns. Kötträtter är skadliga för det fysiska välbefinnandet och vi bör lära oss att undvara dem. De som lever under förhållanden där det går att få vegetarisk kost men som väljer att följa sin egen förkärlek i detta avseende, kommer efterhand att bli likgiltiga för den undervisning Herren har gett angående andra sidor av sanningen för denna tid, (157) och de kommer att mista förståelsen för vad som är sanning. De kommer att få skörda vad de har sått. rätt

(157)Jag har fått veta att eleverna vid våra skolor inte skall serveras kötträtter eller mat som man vet inte är nyttig. Ingenting som skulle kunna väcka en önskan om stimulantia och uppiggande medel skulle serveras. Jag vädjar till gamla och unga och medelålders. Avstå från begäret efter ting som skadar er. Tjäna Herren genom offer. rätt

(157)Låt barnen få ta en förståndig del i detta arbete. Vi är alla medlemmar av Herrens familj och Herren vill att hans barn, både gamla och unga, skall bestämma sig för att kontrollera aptiten och spara de medel som är nödvändiga för att upprätta möteslokaler och underhålla missionärerna. rätt

(157)Jag har instruerats att säga till föräldrar: Ställ er helhjärtat på Herrens sida i denna fråga. Vi måste ständigt tänka på att vi i dessa sista dagar kommer att ställas på prov inför världsalltets Herre. Vill ni då inte avstå från vanor som skadar er? Formell bekännelse kostar ingenting. Låt era självförnekande handlingar vittna om att ni vill lyda de krav Gud ställer på sitt egendomsfolk. En del av er kommer att spara genom era självförnekande vanor och detta kan ni överlämna till förrådskammaren så att medel finns för att kunna utföra Guds verk. rätt

(157)Det finns många som menar att de inte kan undvara kött. Men om dessa ville ställa sig på Herrens sida med det fasta beslutet att de skall följa hans vägledning, skulle de få styrka och förstånd liksom Daniel och hans medbröder. De skulle finna att Herren skulle ge dem sunt omdöme. Många skulle bli förvånade över hur mycket de kunde spara för Guds sak genom att visa självförnekelse. De små belopp som sparas (158) genom självuppoffrande handlingar kommer att göra mer för att uppbygga Guds sak än vad som uträttas med större gåvor som inte har krävt någon självuppoffring. rätt

(158)Sjundedagsadventisterna arbetar med betydelsefulla sanningar. I över fyrtio år har Herren gett oss särskilt ljus angående hälsoreformen. Men hur vandrar vi i detta ljus? Hur många är det inte som vägrar att leva i överensstämmelse med Guds råd! Som ett folk bör vi göra framsteg i överensstämmelse med det ljus vi har fått. Det är vår plikt att förstå hälsoreformens principer och att respektera dem. I fråga om återhållsamhet borde vi stå före alla andra människor, men ändå finns det bland oss väl upplysta församlingsmedlemmar, ja, t.o.m. evangelii förkunnare som visar föga respekt för det ljus Gud har gett angående denna sak. De äter som de själva vill och arbetar efter eget gottfinnande. rätt

(158)De som är lärare och ledare i vårt verk bör inta en fast ståndpunkt på Bibelns grund när det gäller hälsoreformen och frambära ett tydligt vittnesbörd för dem som tror, så att de förstår att de lever i de sista dagarna av jordens historia. Det måste dras en skiljelinje mellan dem som tjänar Gud och dem som tjänar sig själva. rätt

(158)Det har visats mig att de principer som getts under budskapets första tid är lika viktiga och bör beaktas lika samvetsgrant idag som då. Det finns några som aldrig har följt det ljus som gavs angående kostfrågan. Det är på tiden att vi nu tar fram ljuset under skäppan där det varit dolt och låter det lysa med tydliga, klara strålar. rätt

(158)Principerna för ett hälsoenligt levnadssätt betyder mycket för oss som enskilda och som ett folk. Då budskapet om hälsoreformen först gavs till mig var jag svag och bräcklig och besvärades av ofta återkommande svimningsanfall. Jag bad till Gud om hjälp och han avslöjade för mig den stora hälsoreformen. Han upplyste mig om att de som (159) hållet hans bud måste komma in i ett helgat förhållande till honom, och att de genom återhållsamhet när det gäller mat och dryck, måste bevara kropp och sinne i bästa möjliga kondition så att de kan utföra sin tjänst. Detta ljus har varit till stor välsignelse för mig. Jag tog min ståndpunkt som hälsoreformator i förvissningen om att Herren skulle stärka mig. Trots min ålder har jag bättre hälsa idag än jag hade i mina yngre dagar. rätt

(159)Någon har sagt att jag inte har följt hälsoreformens principer såsom jag har förfäktat dem i skrift. Men jag kan säga att jag har varit en sann hälsoreformator. De som har varit medlemmar i min familj vet att detta är sant. rätt

(159) ”Till Guds ära”
Vi drar inte upp någon bestämd linje som man skall följa när det gäller kosten. Men vi måste säga att i de länder där frukt, sädesslag och nötter finns i riklig mängd är kött inte den rätta näringen för Guds folk. Jag har blivit undervisad om att kött har en benägenhet att förråa sinnet och att beröva människor den kärlek och medkänsla som de borde känna inför andra, och att det ger de lägre drifterna dominans över de högre krafterna i vårt väsen. Om kött någon gång har varit hälsosamt så är det inte ofarligt nu. Kräfta, svulster och lungsjukdomar beror i stor utsträckning på köttmat. rätt

(159)Vi får inte göra kött till en bedömningsnorm i fråga om medlemskap, men vi bör tänka på det inflytande som bekännande kristna som äter kött, utövar på andra. Skall vi inte som Guds sändebud säga till människorna: ”Alltså, vare sig I äten eller dricken eller vadhelst annat I gören, så gören allt till Guds ära?” (1 Kor. 10:31.) Skulle vi inte frambära ett avgjort vittnesmål mot eftergifter för en förvänd aptit? Vill någon som är evangelii tjänare och som förkunnar den allvarligaste sanning som någonsin getts (160) dödliga människor ge ett dåligt exempel genom att återvända till Egyptens köttgrytor? Skulle de som får sitt underhåll av tionden från Guds förrådshus tillåta sig att genom självisk njutning förgifta den livsström som flyter genom deras blodkärl? Skall de ringakta det ljus och de varningar Gud har gett dem? Kroppens hälsa måste betraktas som någonting av väsentlig betydelse för tillväxt i nåden och för tillägnandet av ett balanserat temperament. Om magen inte sköts på rätt sätt kommer vi att hindras i att bygga upp ett rättrådigt, moraliskt livsmönster. Hjärnan och nerverna står i intimt samband med magen. Felaktiga mat- och dryckesvanor resulterar i felaktigt tänkande och handlande. rätt

(160)Alla blir nu prövade och bedömda. Vi har döpts till Kristus och om vi vill göra vårt bästa för att skilja oss från allt som kan dra ned oss och göra oss till det som vi inte borde vara, skulle vi få kraft att växa upp till Kristus som är vårt levande huvud och vi skulle få se Guds frälsning. rätt

(160)Först när vi förstår principerna för ett sunt levnadssätt kan vi bli fullt medvetna om de skador som följer med en felaktig kost. När någon har insett sitt misstag och har mod att ändra sina vanor kommer han att finna att reformen kräver kamp och stor uthållighet. Men när han väl har försäkrat sig om riktiga vanor, kommer han att inse att ätandet av mat som han tidigare betraktade som oskadlig, långsamt men säkert lade grunden till dålig matsmältning och andra sjukdomar. rätt

(160)Fäder och mödrar, vaka under bön. Var noga på vakt mot omåttlighet i alla former. Lär era barn principerna för en sann hälsoreform. Lär dem vad de skall undvika för att kunna bevara sin hälsa. Guds vrede har redan börjat hemsöka olydnadens barn. Vilka brott, vilka synder (161) och vilka förkastliga vanor vi ser överallt omkring oss. Som ett folk måste vi visa stor omsorg för att skydda våra barn mot neddragande sällskap. rätt

(161)Undervisning om hälsoprinciperna
Större ansträngningar bör göras för att undervisa folket om hälsoreformens principer. Man bör sätta igång kokkurser och i hemmen bör man kunna få undervisning i sund matlagning. Gamla och unga bör lära sig hur man skall laga mat på ett enklare sätt. Överallt där sanningen förkunnas bör befolkningen få lära sig att laga enkel och samtidigt välsmakande mat. Man bör visa dem hur man kan laga en närande kost utan att använda kött. rätt

(161)Lär folket att det är bättre att få kunskap om hur man skall hålla sig frisk än kunskap om hur man skall bota en sjukdom. Våra läkare bör vara kloka pedagoger. De bör varna alla mot självisk njutning, och visa att återhållsamhet i fråga om de ting som Gud har förbjudit är det enda sättet på vilket man kan förebygga nedbrytande av kropp och sinne. rätt

(161)Man bör visa stor takt och försiktighet när man bereder närande kost som ersättning för det som tidigare utgjorde kosten för dem som nu håller på att lära sig att följa hälsoreformen. Det som är nödvändigt är tro på Gud, en allvarlig föresats tillsammans med villighet att hjälpa varandra. En kost som saknar de nödvändiga näringsämnena bringar vanära över hälsoreformen. Vi är dödliga och vi måste skaffa oss en kost som ger kroppen den rätta näringen. rätt

(161)Ytterligheter i kosten
Medan några av vårt folk samvetsgrant avstår från olämpliga livsmedel, försummar (162) de att tillförsäkra sig om de ämnen som är nödvändiga för kroppens underhåll. De som går till ytterlighet ifråga om hälsoreform står i fara att tillreda smaklösa rätter och göra dem så föga tilltalande att de inte blir tillfredsställande. Maten bör lagas på ett sådant sätt att den är aptitlig såväl som närande. Den får inte sakna de olika ämnen som kroppen behöver. Jag använder litet salt och har alltid använt det, eftersom salt i stället för att vara skadligt faktiskt är av väsentlig betydelse för blodet. Grönsaker bör man göra välsmakande genom att tillsätta litet mjölk eller grädde eller något jämförligt. rätt

(162)Även om varningar getts om faror för sjukdom i samband med att använda smör och att det kan vara skadligt att använda för mycket ägg till små barn, bör vi ändå inte betrakta det som överträdelse av principerna att använda ägg från friska höns som är välskötta och får lämplig kost. Ägg innehåller ämnen som innehåller botande komponenter som motverkar vissa gifter. rätt

(162)Några som har slutat använda mjölk, ägg och smör har underlåtit att förse kroppen med den riktiga näringen och som följd av detta har de blivit svaga och arbetsodugliga. På det sättet kommer hälsoreformen i vanrykte. Det arbete som vi har sökt bygga på fast grund, blandas med främmande element som Gud inte har krävt och församlingens krafter försvagas. Men Gud kommer att ingripa för att avvärja följderna av sådana utslag av för stor iver. Evangelium måste anpassas för syndiga människor. Det skall föra de rika och de fattiga tillsammans vid Jesu fötter. rätt

(162)Den tid kommer då vi kanske måste sluta att använda några av de livsmedel som vi nu använder, t.ex. mjölk och ägg. Men det är inte nödvändigt att vi utsätter oss själva för svårigheter genom att, innan det är nödvändigt, gå till ytterligheter i sådana restriktioner. Vänta till dess att förhållandena kräver det och Herren skall bereda vägen för det. rätt

(162)De som vill vinna framgång när de förkunnar hälsoreformens principer måste göra Guds ord (163) till vägledare och rådgivare. Bara när de som försvarar hälsoreformens principer gör detta kan de få ett gynnsamt utgångsläge. Låt oss aldrig vittna mot hälsoreformen genom att underlåta att använda sund, välsmakande kost i stället för de skadliga livsmedel som vi har avstått ifrån. Uppmuntra inte på något sätt en böjelse för stimulerande medel. Ät endast en enkel, sund kost och tacka alltid Gud för hälsoreformens principer. Var sann och uppriktig i allt och du kommer att vinna dyrbara segrar. rätt

(163)Kost i olika länder
Samtidigt som vi motarbetar frosseri och omåttlighet måste vi ta hänsyn till de förhållanden under vilka människor lever. Gud har sörjt för invånarna i de olika länderna i världen. De som vill vara Guds medarbetare måste noga överväga frågan innan de fastslår exakt vilka livsmedel som man bör äta och vilka man inte bör äta. Vi skall söka kontakt med människoskarorna. Om hälsoreformen i dess mest vittomfattande utsträckning framhölls för sådana som lever under förhållanden som gör det omöjligt för dem att ta emot den skulle vi göra mer skada än nytta. När jag förkunnar evangelium för de fattiga har jag fått i uppdrag att uppmana dem att äta den mat som är mest närande. Jag kan inte säga till dem: ”Ni skall inte äta ägg eller mjölk eller grädde. Ni bör inte använda smör när ni lagar er mat.” Evangelium måste förkunnas för de fattiga men tiden är ännu inte inne då vi skall föreskriva den strängaste kosten. rätt

(163)Ett gott råd till de vacklande
De predikanter som känner sig fria att låta sig ledas av eftergifter för aptiten håller inte måttet. Gud vill att de skall vara hälsoreformatorer. Han vill att de skall leva efter det ljus som getts angående detta. Det gör mig ont när (164) jag ser att de som borde vara nitiska för våra hälsoprinciper ännu inte är omvända till ett rätt levnadssätt. Jag ber att Herren må arbeta på deras sinnen så att de kan förstå vilken förlust de utsätter sig för. Om förhållandena var som de borde vara i de familjer som våra församlingar består av skulle de kunna utföra ett dubbelt så stort arbete för Herren. rätt

(164)Förutsättningar för bönesvar
För att bli renade och kunna förbli rena måste sjundedagsadventister ha den helige Ande i sina hjärtan och i sina hem. Herren har upplyst mig om att när vår tids Israel ödmjukar sig inför honom och renar själens tempel från all orenhet kommer han att lyssna till deras böner för de sjuka och välsigna dem när de använder hans läkemedel mot sjukdom. När hans mänskliga sändebud i tro gör allt det de kan för att bekämpa sjukdom och använder de enkla behandlingsmetoder som Gud har visat oss, kommer Gud att välsigna deras möda. rätt

(164)Om Guds folk trots att de har mottagit så mycket ljus håller fast vid oriktiga vanor, gör eftergifter för det egna jaget och vägrar att genomföra en reform, kommer de att få lida av konsekvenserna av överträdelsen. Om de till varje pris bestämmer sig för att tillfredsställa en fördärvad aptit kommer Gud inte att göra något under för att rädda dem från följderna av deras eftergifter. ”I kval skolen I komma att ligga.” (Jes. 50:11.) rätt

(164)De som väljer att vara förmätna och säger: ”Herren har botat mig och jag behöver inte ändra mitt kosthåll. Jag kan äta och dricka som jag själv vill”, skall finna att det inte dröjer så länge förrän de behöver Guds återuppbyggande kraft både till kropp och själ. Även om Herren har botat er får ni inte tro att ni kan ge efter för världens själviska vanor. Gör som Kristus sade efter det att han botat de sjuka: ”Gå, och synda icke härefter.” (Joh. 8:11.) Aptiten får inte bli din gud. rätt

(164)Herren gav det gamla Israel sitt ord på, att om de ville hålla sig till honom och uppfylla alla hans krav skulle han bevara dem från alla de sjukdomar som han hade låtit drabba egyptierna. Men detta löfte gavs under förutsättning att de lydde honom. Hade israeliterna varit lydiga mot den undervisning de fick och dragit nytta av dess fördelar, skulle deras hälsa och framgång ha varit en åskådningsundervisning för världen. Israeliterna underlät att uppfylla Guds avsikter och uppnådde därför inte de välsignelser som de kunde ha fått. Men i Josef och Daniel, i Moses och Elias och många andra har vi ädla exempel på resultat av den sanna planen för livsföringen. En liknande trohet kommer idag att ge liknande resultat. Till oss har Herren skrivit: ”I åter ären ’ett utvalt släkte, ett konungslikt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk’, för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus.” (1 Petr. 2:9.) rätt

(165)Självöverlåtelse och vila
(165) O, hur många är det inte som går miste om de rika välsignelser Gud har i beredskap för dem i form av hälsa och andliga gåvor. Det finns många som kämpar för särskilda segrar och särskilda välsignelser för att kunna uträtta någonting stort. Med detta i tankarna känner de hela tiden att de måste kämpa en själsförtärande kamp i bön och tårar. När sådana människor under bön rannsakar Bibeln för att lära känna Guds uttryckliga vilja och de sedan av hjärtat gör hans vilja utan några förbehåll och utan eftergifter för det egna jaget, kommer de att finna vila. All själskamp, alla tårar och all ansträngning kommer inte att skänka dem den välsignelse de längtar efter. De måste helt och fullt överge det egna jaget. De måste utföra det arbete som erbjuder sig under det att de tillförsäkrar sig det övermått av Guds nåd som lovats alla dem som beder i tro. rätt

(165)”Om någon vill efterfölja mig”, sade Jesus, ”så försake (166) han sig själv och tage sitt kors på sig var dag; så följe han mig.” (Luk. 9:23.) Låt oss följa Frälsaren i hans enkelhet och självförnekelse. Låt oss upphöja mannen på Golgata i vårt tal och genom ett helgat liv. Frälsaren kommer mycket nära dem som helgar sig åt Gud. Om det någonsin har funnits en tid då vi behöver Guds Andes inverkan på våra hjärtan och liv, så är det nu. Låt oss gripa denna gudomliga kraft för att få styrka att leva ett liv i helgelse och självöverlåtelse.

------------
rätt

(166)Guds ord skall vara vår lärobok. Herren är vår hjälpare och vår Gud. Låt oss se till Honom för att öppna vägen till våra planers utförande.

------------
rätt

nästa kapitel