Vittnesbörd för Församlingen, Band 9 kapitel 16. Från sida 167ren sida tillbaka

En vädjan om evangelister inom hälsovårdsmissionen

(167)* Manuskript som lästes upp för delegaterna vid Generalkonferensen i Washington D.C. den 1 juni 1909. rätt

(167 )(167) Vi lever i de sista dagarna. Alltings slut är nära. De tecken som Kristus förutsagt, går snabbt i uppfyllelse. Stormiga tider ligger framför oss, men låt oss inte ge uttryck för något enda ord av otro eller modlöshet. Han som förstår vad situationen kräver, sörjer för att arbetarna på de olika fälten får sådana fördelar som gör att de på ett mer effektivt sätt kan väcka folkets uppmärksamhet. Han vet vad de svagaste i hans hjord behöver. Han sänder sitt eget budskap ut på vägar och stigar. Han älskar oss med en evig kärlek. Låt oss tänka på att vi har ett budskap om läkedom till en värld som är full av syndbetyngda människor. Må Herren öka vår tro och hjälpa oss att inse att han vill, att alla skall bli förtrogna med hans tjänst för att läka och hela och med nådens tron. Han vill att hans nåds ljus skall lysa på många platser. rätt

(167 )Hälsovårdsinstitutionerna i missionens tjänst
På många platser finns människor som ännu inte har hört budskapet. Hälsovårdsarbetet måste i fortsättningen gå fram med ett allvar som aldrig tidigare. Detta arbete är den dörr genom vilken sanningen skall få tillträde till de stora städerna. Hälsovårdsinstitutioner bör därför upprättas på många platser. rätt

(167 )Hälsovårdsverksamheten är ett av de bästa medlen till att nå alla klasser i samhället. Våra hälsovårdsinstitutioner är evangeliets högra hand som öppnar vägar, och genom dessa vägar kan lidande människor få det glada budskapet om (168) läkedom i Kristus. Vid dessa institutioner kan de sjuka lära sig att överlåta sin sak åt den store Läkaren som kommer att samarbeta med deras uppriktiga ansträngningar att återvinna hälsan och skänka dem läkedom både till kropp och själ. rätt

(168)Kristus finns inte längre personligen kvar i denna värld för att vandra genom våra städer och bygder, för att bota de sjuka. Men han har anförtrott oss att fortsätta det arbete inom hälsovårdsarbetet som han började. I detta arbete skall vi göra vårt allra bästa. Vi måste upprätta hälsovårdsinstitutioner där de sjuka kan få vård, där människor som lider av sjukdom, kan stå under läkares och sjuksköterskors omsorg och bli behandlade utan droger (drugs). rätt

(168) Jag har fått instruktion om att vi inte får dröja med att utföra det arbete som behöver göras på hälsoreformens område. Genom detta arbete skall vi nå fram till människor på alla vägar och stigar. Jag har fått särskild upplysning om att många vid våra sanatorier skulle undervisas om hur de skall skydda sin kropp och samtidigt hur de kan bli starka i tron. De skall lära sig vad det betyder att ”äta Guds Sons kött och dricka hans blod”. Kristus sade: ”De ord, som jag har talat till eder, äro ande och äro liv.” (Joh. 6:63.) rätt

(168)Våra hälsovårdsinstitutioner skulle vara skolor som ger undervisning inom hälsoreformens område. Till syndbetyngda människor skall de bringa löven från livets träd, som kan återge dem frid och hopp och tro på Jesus. rätt

(168) Låt Herrens verk gå framåt. Låt hälsovårds- och upplysningsarbetet främjas. Jag är övertygad (169) om att detta är vår stora brist: allvarliga, gudhängivna, kunniga, duktiga arbetare. I varje större stad borde en verklig hälsovårdsverksamhet vara representerad. Många bör nu fråga: ”Herre, vad vill du att jag skall göra?” (Apg. 9:6.) rätt

(169)Det är Herrens avsikt att hans läkemetoder utan droger (drugs) skall bli bekant i alla större städer genom våra hälsovårdsinstitutioner. Gud ger en helgad värdighet åt dem som går vidare ut till varje plats där det är möjligt att få tillträde. Satan kommer att göra arbetet så svårt som möjligt, men Guds kraft kommer att följa alla ihärdiga arbetare. Låt oss, ledda av vår himmelske Faders hand, använda varje tillfälle för att utvidga Guds verk. Herren talar till alla hälsovårdsmissionärer och säger: Gå idag ut i min vingård för att rädda människor. Gud bönhör alla som söker honom i sanning. Han har den kraft som vi alla behöver. Han fyller hjärtat med kärlek, glädje, frid och helgelse. Karaktären utvecklas ständigt. Vi har inte råd att använda tiden till att arbeta i strid mot Guds planer. rätt

(169)Det finns läkare som på grund av tidigare samband med våra hälsovårdsinstitutioner tycker att det är fördelaktigt att slå sig ned i närheten av dessa institutioner. De sluter sina ögon för det stora, försummade och obearbetade fältet, där oegennyttigt arbete skulle bli till välsignelse för många. Läkarmissionärer kan utöva ett höjande, förädlande och helgande inflytande. Läkare som inte gör detta, missbrukar sin kraft och utför ett arbete som Herren inte godkänner. rätt

(169)Utbildning av arbetare
Om Herren någonsin har talat genom mig så talar han, när jag säger att de arbetare som är anställda inom skolverksamheten (170) eller inom hälsovårdsarbetet, måste stå som en enhet, så att alla arbetar under Guds övervakning, i det att den ene hjälper den andre, varvid båda blir välsignade. De som är knutna till våra skolor och hälsovårdsinstitutioner skall arbeta med allvar och villighet. Det arbete som utförs under den helige Andes tjänst kommer att bära det gudomligas signatur och kommer att göra intryck på människors sinnen. rätt

(170)Herren uppfordrar de unga bland oss att gå på våra skolor och att snabbt förbereda sig för tjänst. På olika platser bör man utanför städerna upprätta skolor där vår ungdom kan få utbildning som ger dem förutsättningar att kunna gå ut och utföra evangeliskt arbete eller bedriva verksamhet inom hälsovårdsarbetet. rätt

(170)Herren måste få tillfälle att visa människor deras plikt och att påverka deras sinnen. Ingen skall förbinda sig att tjäna under en följd av år under ledning av en bestämd grupp människor eller inom en bestämd gren av Mästarens verk, eftersom Herren själv vill kalla människor, liksom han fordom kallade oansenliga fiskare. Han kommer att ge dem upplysning angående arbetsfält och de metoder som de bör följa. Han kommer att kalla människor från plogen och från andra sysselsättningar för att förkunna den sista varningen till förlorade människor. Det finns många sätt på vilka vi kan arbeta för Mästaren. Den store Läkaren kommer att öppna dessa arbetares sinnen och ge dem förmåga att se underfulla ting i hans ord. rätt

(170)Sjuksköterskor som evangelister
Kristus, den store Läkarmissionären, är vårt exempel. Om honom är det skrivet att han ”gick omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och (171) allt slags skröplighet bland folket”. (Matt. 4:23.) Han botade de sjuka och förkunnade evangelium. I hans tjänst var botande och undervisning nära förenade. I vår tid skall de inte skiljas åt. rätt

(171)De som vid våra institutioner får undervisning i sjukvård, skall utrustas för att gå ut som evangelister inom hälsovårdsmissionen. Där skall de förena Ordets tjänst med fysiskt botande. rätt

(171)Vi måste låta vårt ljus lysa i det moraliska mörkret. När de ser återskenet av honom som är världens ljus, kommer många som nu vandrar i mörker att förstå att det finns ett hopp om frälsning för dem. Ditt ljus är kanske litet, men kom ihåg att det är vad Gud har gett dig och att han håller dig ansvarig för att du låter det lysa. En eller annan vill kanske tända sitt lilla ljus med ditt, och dennes ljus kan bli ett medel till att leda andra ut ur mörkret. rätt

(171)Överallt omkring oss öppnas dörrar till tjänst. Vi bör bli bekanta med våra grannar och söka dra dem till Kristus. När vi gör detta kommer det att behaga Gud och han kommer att samarbeta med oss. rätt

(171)Ofta hände det att inbyggarna i en stad där Kristus arbetade ville att han skulle bli kvar hos dem och arbeta vidare bland dem. Men ibland måste han säga till dem att han måste gå till andra städer som ännu inte hade hört de sanningar som han undervisade om. Efter det att han hade förkunnat sanningen för folket på en plats, överlät han till dem att bygga vidare på det som han hade lärt dem, under det att han själv drog vidare till en annan plats. De till vilka han har överlämnat sitt arbete bör följa hans arbetsmetoder idag. Vi skall gå från plats till plats med budskapet. Så snart sanningen har blivit förkunnad på en plats skall vi gå för att varna andra. rätt

(171)Grupper bör organiseras och få den grundligast tänkbara utbildning för att arbeta som sjuksköterskor, evangelister, (172) predikanter, litteraturevangelister, teologiska studeranden etc. för att fullkomna en karaktär efter den gudomliga förebilden. Det bör nu vara vår avsikt att förbereda oss för att få en högre utbildning i skolan där ovan. rätt

(172)Enligt den instruktion Herren gång på gång har gett mig vet jag att det borde finnas arbetare som i den evangeliska hälsosakens intresse företar resor till städer och mindre platser. De som utför detta arbete kommer att samla en rik skörd av människor, både från de högre och de lägre klasserna i samhället. Vägen för detta arbete blir på bästa sätt förberedd genom de ansträngningar som trogna litteraturevangelister utför. rätt

(172)Många kommer att bli kallade ut på fälten för att arbeta från hem till hem, ge bibelstudier och bedja med sådana som blir intresserade. rätt

(172)Våra predikanter som har vunnit en erfarenhet i att förkunna Ordet, bör lära sig att ge enkla sjukbehandlingar och att därefter arbeta på ett förståndigt sätt som evangelister inom hälsovårdsmissionen. rätt

(172)I denna tid föreligger behov av arbetare, evangeliska hälsovårdsmissionärer. Vi har inte råd att använda många år till förberedelse. Dörrar, som nu är öppna för sanningen kommer snart att stängas för alltid. Gå ut med budskapet nu! Vänta inte till dess att fienden får tillfälle att inta de arbetsfält som nu ligger öppna för er. Små grupper bör gå ut för att utföra det arbete som Kristus bestämde för sina lärjungar. Låt dem arbeta som evangelister, sprida våra skrifter och tala om sanningen med dem som de sammanträffar med. Låt dem bedja för de sjuka, hjälpa dem i deras nöd, inte med hjälp av droger utan med naturens läkemedel och lära dem hur de kan vinna hälsan tillbaka och undgå sjukdom.

------------
rätt

nästa kapitel