Vittnesbörd för Församlingen, Band 9 kapitel 18. Från sida 179ren sida tillbaka

Del 5 - Enighetens Ande
Enighet mellan olika nationaliteter*

(179)[Delar av traktatet ”Special Testimonies, Series B, No.4” finns med i denna del.] rätt

(179) ”… att de alla skall vara ett…” Joh. 17:21 rätt

(179) [*Tal hållet vid Europeiska Unionens rådsmöte i Basel, Schweiz, den 24 september 1885.] rätt

(179)(179) ”Om någon törstar så komme han till mig och dricke.” ”Den som dricker av det vatten jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa, vars vatten springer upp med evigt liv.” (Joh. 7:37; 4:14,) rätt

(179)Om vi med dessa löften framför oss väljer att fortsätta att vara förtorkade och förvissnade av brist på livets vatten, är det vår egen skuld. Om vi bara ville komma till Kristus i all enkelhet, som ett barn kommer till sina jordiska föräldrar, och bedja om de saker som han har lovat och tro att vi får det, så kommer vi att få det. Om vi alla hade visat en sådan tro som vi borde, skulle vi ha blivit välsignade med långt mer av Guds Ande genom våra gudstjänster, än vi nu har upplevt. Jag gläder mig över att det ännu finns några mötesdagar kvar. Frågan är nu: vill vi komma till källan och dricka? Vill de som förkunnar sanningen vara ett exempel? Gud vill göra stora ting för oss, om vi i tro tar honom på hans Ord. O, att vi alla här skulle få se en allmän hjärtats ödmjukhet inför Gud. rätt

(179)Sedan dessa möten hörjade har jag känt mig påverkad att uppehålla mig mycket vid kärlek och tro. Anledningen till detta är att ni behöver detta vittnesbörd. (180) Någon som har börjat verksamhet på dessa missionsfält har sagt: ”Ni förstår inte det franska folket. Ni förstår inte tyskarna. De måste behandlas just på ett sådant här sätt.” rätt

(180)Men jag frågar, förstår inte Gud dem? Är det inte han som gett sina tjänare ett budskap till folket? Han vet exakt vad de behöver, och om budskapet kommer direkt från honom genom hans tjänare till folket, kommer det att utföra den uppgift han har sänt det till. Det kommer att göra alla till ett i Kristus. Även om några är avgjort fransmän, andra avgjort tyskar och andra avgjort amerikaner, kommer de också att lika avgjort vara kristna. rätt

(180)Det judiska templet byggdes av tuktade stenar som hade huggits ut ur berget, och varje sten var formad för sin plats i templet, tillhuggen, slipad och prövad innan den fördes till Jerusalem. Och då alla stenarna hade förts till sin plats uppfördes byggnaden utan att man hörde något ljud av mejsel eller hammare. Denna byggnad är en framställning av Guds andliga tempel, som har sammansatts av material samlat från alla släkter och tungomål och folk, från alla klasser, höga och låga, rika och fattiga, lärda och olärda. De är inte döda föremål som skall formas med hjälp av hammare och mejsel. De är levande stenar, uthuggna från världen med hjälp av sanningen. Den store byggmästaren, templets Herre, håller nu på att hugga till och slipa dem och anpassa dem för deras bestämda platser i det andliga templet. När detta tempel är fullbordat kommer det att vara fullkomligt till alla sina delar, till beundran för änglar och människor, ty dess byggmästare och skapare är Gud. rätt

(180)Ingen skall tro att det inte är nödvändigt att något slag riktas mot honom. Det finns ingen enskild person, ingen nation som är så fullkomlig i varje vana och tanke. Vi måste alla lära av varandra. Därför vill Gud att de olika nationaliteterna skall blandas (181) med varandra för att bli ett i omdöme, ett i syfte. Då skall vi få se ett exempel på den enhet som är i Kristus. rätt

(181)Jag var nästan rädd för att komma hit till detta land, därför att jag hade hört så många säga att de olika nationaliteterna i Europa var säregna och att man måste närma sig dem på ett särskilt sätt. Men Gud har lovat visdom åt den som känner sitt behov och ber om det. Gud kan föra människor dit där de kommer att ta emot sanningen. Låt Herren ta sinnet i besittning och omforma det såsom leret formas i krukmakarens hand. Då kommer dessa nationella olikheter att undanröjas. Se på Jesus, syskon! Efterlikna hans väsen och hans anda, så kommer ni inte att möta några svårigheter med att kunna nå dessa olika människogrupper! Vi har inte sex förebilder vi skall följa, inte heller fem. Vi har bara en och det är Jesus Kristus. Om de italienska bröderna, de franska bröderna och de tyska bröderna försöker att likna honom, sätter de sina fötter på samma sannings grund. Och samme Ande som bor i den ene kommer att bo i den andre - Kristus i dem, härlighetens hopp. Jag förmanar er, bröder och systrar, att ni inte skall sätta upp några särskiljande barriärer mellan olika nationaliteter. Tvärtemot skall ni bryta ned vadhelst som finns. Vi skall försöka att föra in alla i den gemenskap och enhet som är i Jesus och arbeta med det enda målet för ögonen, våra medmänniskors frälsning. rätt

(181)Vill inte ni, mina predikande bröder, gripa fatt i Guds rika löften? Vill ni inte lägga det egna jaget åt sidan och låta Jesus visa sig? Det egna jaget måste dö för att Gud skall kunna verka igenom er. Jag blir fylld av ångest när jag ser det egna jaget dyka fram hos än den ene, än den andre, här och där. I Jesus av Nasarets namn måste jag säga till er: Er vilja måste dö, den måste bli Guds vilja. Han vill smälta ner er och rena er från varje besmittelse. Ett stort arbete måste utföras för er, innan ni kan bli fyllda med (182) Guds kraft. Jag ber er inträngande om att komma mycket nära honom, så att ni kan uppleva hans rika välsignelse, innan detta möte avslutas. rätt

(182)Ett stort ljus med varningar och tillrättavisningar har lyst på några av er som är närvarande här. När en tillrättavisning ges, söker fienden alltid skapa en önskan om mänsklig sympati hos dem som blir visade tillrätta. Därför önskar jag förmana er att inte söka andras sympati och inte se tillbaka på era tidigare prövningar och på nytt begå samma fel på samma punkter, då ni söker uppbygga er själva igen. Herren för sina vilsefarande barn in på samma område gång på gång. Men om de fortsättningsvis underlåter att ge akt på hans Andes förmaningar, om de underlåter att utföra en reform på varje punkt där de har felat, kommer han till sist att överlämna dem åt deras egen svaghet. rätt

(182)Jag vädjar till er bröder att komma till Kristus och dricka. Drick av frälsningens vatten för intet. Vädja inte till era egna känslor. Tro inte att sentimentalitet är religion. Frigör er från varje mänskligt stöd och kläng er fast vid Kristus. Ni behöver en ny förberedelse, innan ni kan ta del i arbetet med att rädda människor. Era ord och handlingar utövar inflytande på andra och detta inflytande måste ni åter möta på Guds dag. Jesus säger: ”Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr, som ingen kan tillsluta.” (Upp. 3:8.) Ljuset lyser från denna dörr och det är vår förmån att få ta emot det om vi vill. Låt oss rikta våra blickar in genom denna dörr och försöka att ta emot allt det som Kristus är villig att skänka oss. rätt

(182)Var och en av oss har en kamp att utkämpa för att vinna seger över synden i sitt eget hjärta. Detta kan ibland vara mycket smärtsamt och nedslående, för när vi ser bristerna i vår karaktär fortsätter vi att se på dem, medan vi i stället borde se på Jesus och ikläda oss (183) hans rättfärdighet. Var och en som går in genom pärleportarna i Guds stad kommer att gå dit som segerherre. Hans största seger blir segern över det egna jaget. rätt

(183) ”Fördenskull böjer jag mina knän för Fadern - honom, från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn - och beder, att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan och att I mån vara rotade och grundade i kärleken, så att I tillika med alla de heliga till fulla förmån fatta, vad bredden och längden och höjden och djupet är, och så lära känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap. Ty så skolen I bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet.” (Ef. 3: 14-19.) rätt

(183)Som Guds medarbetare, bröder och systrar, bör ni förlita er helt på den Allsmäktiges arm. Arbeta för att skapa enhet, arbeta för kärlek och ni kommet att bli en kraft i världen.

------------
rätt

nästa kapitel