Vittnesbörd för Församlingen, Band 9 kapitel 19. Från sida 184ren sida tillbaka

Enhet i Jesus Kristus

(184)Loma Linda, Kalifornien, den 24 augusti, 1905

Till våra bröder sammanknutna med publikationsarbetet vid ”College View” rätt

(184)(184) Då jag var närvarande vid rådplägningsmötet i Generalkonferensens styrelse, som hölls i september 1904, var mitt sinne intensivt upptaget av tanken på den enhet som bör finnas inom vår verksamhet. Jag kunde inte vara närvarande vid samtliga möten, men under nattens timmar blev den ena scenen efter den andra framställd för mig och jag kände att jag hade ett budskap att ge vårt folk på många platser. rätt

(184)Det gör mig ont i hjärtat att se, att vi trots alla de underbara uppmaningar vi får att höja våra krafter och vår kapacitet till den allra högsta grad av utveckling, vi ändå är nöjda med att vara dvärgar i Kristi verk. Gud vill att alla hans arbetare skall växa upp till Kristi fullhets åldersmått. Där det finns vitalitet, där ser man tillväxt och tillväxten vittnar om vitalitet. Ord och handlingar bär ett levande vittnesbörd inför världen om vad kristendomen gör för Kristi efterföljare. rätt

(184)När ni utför den uppgift ni fått er tilldelad utan att söka strid eller kritisera andra, kommer detta att följas av en frihet, ett ljus och en kraft som kommer att sätta sin prägel och utöva sitt inflytande på de institutioner och verksamhetsområden som ni har knutits till. rätt

(184)Tänk på att ni aldrig befinner er på säker mark, när ni är upprörda eller när ni känner det som er plikt att gå tillrätta med varenda människa som kommer i er närhet. Om du faller för frestelsen att kritisera andra, att påpeka deras fel, att riva ned det som de försöker göra, kan du vara säker på att du kommer att misslyckas att utföra din del i arbetet ädelt och väl. rätt

(185)(185) Vi lever i en tid då var och en i ansvarig ställning och varje medlem i församlingen bör se till att allt som berör hans arbete, blir utfört i överensstämmelse med Guds undervisning. Genom oförtröttlig vaksamhet, genom innerlig bön och genom Kristus-lika ord och handlingar skall vi visa världen vad Gud vill att hans församling skall vara. rätt

(185)Från sin upphöjda position såg Kristus, härlighetens konung, himmelens majestät, i vilket tillstånd människorna befann sig. Han kände medkänsla med människorna i deras svaghet och synd och kom till denna jord för att uppenbara för människan vad Gud är. Han lämnade sina kungliga boningar och klädde sin Gudom i mänsklig gestalt och kom själv till världen för att i vårt ställe leva ett fullkomligt liv. Han valde inte sin boning bland de rika på jorden. Han föddes i fattigdom, var av låg härkomst och bodde i den föraktade staden Nasaret. Så snart han var tillräckligt gammal för att kunna använda verktyg, hjälpte han till med att försörja familjen. rätt

(185)Kristus ödmjukade sig för att kunna ställa sig i spetsen för mänskligheten och möta de frestelser och uthärda de prövningar som människorna måste möta och genomgå. Han måste veta vad människorna skulle komma att gå till mötes från den fallne fienden, innan han skulle kunna veta hur han skulle kunna hjälpa dem som blir frestade. rätt

(185)Och Kristus har utsetts till att bli vår domare. Fadern är inte domaren. Änglarna är det inte heller. Han som tog på sig mänsklig gestalt och som här i världen levde ett fullkomligt liv skall döma oss. Han är den ende som kan vara vår domare. Vill ni tänka på detta, syskon. Vill ni tänka på detta, predikanter. Vill ni tänka på det, fäder och mödrar. Kristus tog på sig mänsklig gestalt för att han skulle kunna bli vår domare. Ingen av er är satt till att vara domare över andra. Allt ni kan göra är att hålla er själva under disciplin. I Kristi namn vädjar jag till er att ge akt på hans förbud att ni (186) aldrig får sätta er själva i domarsätet. Från dag till dag har detta budskap ljudit i mina öron: ”Stig ned från domarsätet, stig ned i ödmjukhet.” rätt

(186)Det har aldrig funnits en tid då det varit viktigare för oss att förneka oss själva och dagligen ta upp korset, än den i vilken vi nu lever. Hur mycken självförnekelse är vi villiga att praktisera? rätt

(186)Ett liv i nåd och frid
I första kapitlet i Petrus’ andra brev kommer ni att finna löftet, att nåd och frid skall föröka sig hos er om ni vill ”i eder tro bevisa dygd, i dygden kunskap, i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek, i den broderliga kärleken allmännelig kärlek”. (2 Petr. 1: 5-7.) Dessa dygder är underbara skatter. De ”göra en man mer sällsynt än fint guld, en människa mer sällsynt än guld från Ofir”. (Jes.13:12.) rätt

(186)”Om detta finnes hos eder och mer och mer förökas så tillstädjer det eder icke att vara overksamma eller utan frukt i fråga om kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.” (2 Petr. 1 :8.) rätt

(186)Skulle vi inte anstränga oss att göra bästa möjliga bruk av våra gåvor den korta tid vi har kvar här i livet för att lägga nåd till nåd, kraft till kraft och så klart visa att vi har en kraftkälla i himmelen däruppe? Kristus säger: ”Mig är given all makt i himmelen och på jorden.” (Matt. 28:18.) Med vilken avsikt har denna makt getts åt honom? För oss. Han vill att vi skall förstå att han har återvänt till himmelen som vår äldre broder och att den omätliga makt som överlämnats åt honom, har ställts till vårt förfogande. rätt

(186)De som i sitt liv vill rätta sig efter den undervisning (187) som getts församlingen genom aposteln Petrus, får kraft från höjden. Vi skall leva efter additionsprincipen och satsa allt på att göra vår kallelse och utkorelse fast. Vi skall vara en framställning av Kristus i allt vi säger och gör. Vi skall leva hans liv. De principer efter vilka han lät sig ledas, skall forma vårt sätt att handla mot dem med vilka vi umgås. rätt

(187)När vi är säkert förankrade i Kristus, har vi en makt som ingen människa kan ta ifrån oss. Varför är det så? Därför att vi har blivit delaktiga av gudomlig natur och undkommit den förgängelse som i följd av den onda begärelsen råder i världen. Vi har blivit delaktiga av hans natur, hans som kom till denna jord iförd mänsklig gestalt, för att han skulle kunna stå i spetsen för mänskligheten och leva ett liv som var utan fläck eller besmittelse av synd. rätt

(187)Varför är många av oss så svaga och ineffektiva? Det beror på att vi ser på oss själva, studerar vårt eget temperament och undrar hur vi skall kunna skapa en position för oss själva, vår individualitet och våra egna särdrag, i stället för att studera Kristus och hans väsen. rätt

(187)Bröder som annars skulle kunna arbeta harmoniskt tillsammans, om de ville lära av Kristus och glömma att de är amerikaner eller européer, tyskar eller fransmän, svenskar, danskar eller norrmän, tycks vara präglade av känslan, att om de skulle blanda sig med folk av andra nationaliteter, skulle något av det som är säreget för deras eget land och folk gå förlorat och något annat skulle komma i stället. rätt

(187)Mina syskon, låt oss lägga allt sådant åt sidan. Vi har ingen rätt att ägna våra tankar åt oss själva, det som vi föredrar och våra egna föreställningar. Vi skall inte försöka hävda en säregen personlig identitet, en personlighet, en individualitet som kan skilja oss från våra medarbetare. Vi har en karaktär som måste upprätthållas och det är Kristi (188) karaktär. När vi har Kristi karaktär kan vi tillsammans utföra Guds uppdrag. Kristus i oss kommer att möta Kristus i våra bröder, och den helige Ande kommer att ge dem den hjärtats och handlingens enhet som inför världen vittnar om att de är Guds barn. Må Herren hjälpa oss att dö bort ifrån det egna jaget och bli födda på nytt så att Kristus kan bo i oss, och bli en levande verksam princip, en kraft som kommer att bevara oss i helgelse.

------------
rätt

(188)Sträva allvarligt efter enighet. Be om det. Arbeta för det. Det kommer att skänka oss andlig hälsa, upphöjda tankar, en ädel karaktär, ett himmelskt sinne och göra det möjligt för oss att segra över egoism och onda misstankar. Då skall vi bli mer än segrare genom honom som har älskat oss och utgett sig själv för oss. Korsfäst det egna jaget. Uppskatta andra mer än er själva. På det sättet kommer ni att föras samman i enhet med Kristus. Inför det himmelska universum, inför församlingen och världen kommer ni att uppvisa omisskännliga bevis för att ni är Guds söner och döttrar. Gud kommer att bli förhärligad i det exempel som ni ger. rätt

(188)Världen behöver se det under förverkligat som knyter Guds folks hjärtan tillsammans i kristen kärlek. Den behöver få se Guds folk sitta tillsammans med Kristus i den himmelska världen. Vill ni inte visa i era liv ett bevis på vad Guds sanning kan göra för dem som älskar och tjänar honom? Gud vet vad ni kan bli. Han vet vad gudomlig nåd kan göra för er om ni får del av den gudomliga naturen.

------------
rätt

nästa kapitel