Vittnesbörd för Församlingen, Band 9 kapitel 2. Från sida 18ren sida tillbaka

Kallade att vara vittnen

(18)(19) I särskild bemärkelse har sjundedagsadventisterna ställts i världen som väktare och ljusbärare. Åt dem har anförtrotts det sista varningsbudskapet till en förlorad värld. På dem lyser ett underbart ljus ifrån Guds ord. Ett arbete av största betydelse har anförtrotts dem, nämligen att förkunna den första, den andra och den tredje ängelns budskap. Ingen annan uppgift har så stor betydelse. De får inte tillåta något annat att uppta deras uppmärksamhet. rätt

(19)De allvarligaste sanningar som någonsin har anförtrotts människor har getts till oss för att vi skall förkunna dem för världen. Att förkunna dessa sanningar är vår uppgift. Världen skall varnas, och Guds folk skall vara trogna mot den förtroendeuppgift som tilldelats dem. De får inte sysselsätta sig med spekulationer, inte engagera sig i affärsföretag med otroende, ty detta skulle hindra dem i deras av Gud givna uppgift. rätt

(19)Kristus säger om sitt folk: ”I ären världens ljus.” (Matt. 5:14.) Det är av inte ringa betydelse att Guds råd och planer så klart har avslöjats för oss. Det är en sällsam förmån att kunna förstå Guds vilja såsom den finns uppenbarad i profetiornas oryggliga ord. Detta lägger ett tungt ansvar på oss. Gud väntar att vi skall förmedla till andra den kunskap han har gett oss. Det är hans avsikt att gudomliga och mänskliga redskap skall förena sig för att förkunna varningsbudskapet. rätt

(19)Alla som har tagit emot sanningens ljus, så långt hans förutsättningar sträcker sig, står under samma ansvar som den profet i Israel till vilka dessa ord riktades: ”Dig, du människobarn, har jag satt till en väktare för Israels hus, för att (20) du å mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. Om jag säger till den ogudaktige: ’Du ogudaktige, du måste dö’ och du då icke säger något till att varna den ogudaktige för hans väg, så skall väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige för hans väg, på det att han må vända om ifrån den, och han likväl icke vänder om ifrån sin väg, då skall visserligen han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat din själ.” (Hes. 33: 7-9.) rätt

(20)Skall vi vänta till dess att profetiorna om ändens tid har blivit uppfyllda, innan vi säger något om dem? Vilket värde skulle då våra ord få? Skall vi vänta till dess att Guds straffdomar drabbar överträdaren, innan vi visar honom hur han skall undgå dem? Var är vår tro på Guds ord? Skall det som förutsagts, gå i uppfyllelse innan vi tror på vad han har sagt? Med klara, tydliga strålar har ljuset kommit till oss som visar att Herrens stora dag är nära, att den står för dörren. Låt oss läsa och förstå innan det är för sent. rätt

(20)Vi skall vara helgade kanaler, och genom dem skall det himmelska ljuset flöda ut till andra. Den helige Ande skall besjäla och genomtränga hela församlingen, rena hjärtan och binda dem samman. De som är begravda med Kristus i dopet, skall stå upp till ett nytt liv och ge en levande framställning av Kristi liv. En helig uppgift har lagts på oss. Befallningen har getts till oss: ”Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.” (Matt. 28: 19, 20.) Ni har avskilts för uppgiften att göra frälsningens evangelium (21) känt. Himmelens fullkomlighet skall vara er kraft. rätt

(21)Ett helgat liv
Det är inte bara genom att förkunna sanningen, inte bara genom att sprida litteratur som vi skall vittna om Gud. Låt oss minnas att ett av Kristus präglat liv är det starkaste argument som kan framhållas till försvar för kristendomen och att en ytlig, kristen karaktär gör mer skada i världen än den världsliges karaktär. Alla de böcker som har skrivits räcker inte till för att ersätta ett helgat liv. Det människorna vill tro på är inte det som predikanten säger, utan det som församlingen praktiserar. Inflytandet av den förkunnelse som kommer från talarstolen, motarbetas ofta av den predikan som kommer till uttryck i livsföringen hos dem som ger sig ut för att försvara sanningen. Det är Guds avsikt att förhärliga sig inför världen genom sitt folk. Han väntar på att de som bär Kristi namn skall representera honom i tanke, ord och handling. Deras tankar skall vara rena och deras ord ädla och upplyftande, så att de drar hela sin omgivning närmare Frälsaren. Kristi religion skall vara inflätad i allt de gör och säger. Allt vad de företar sig skall följas av vällukten av Guds närvaro. rätt

(21)Synden är avskyvärd. Den ödelade den moraliska skönheten hos ett stort antal av änglarna. Den trängde in i världen och utplånade nästan hela Guds etiska avbild i människan. Men i sin stora kärlek skapade Gud en utväg, så att människorna skulle kunna vinna tillbaka den ställning från vilken de hade fallit, då de gav efter för Frestaren. Kristus kom för att stå som huvud för mänskligheten, och på våra vägnar visade han ett fullkomligt livssätt. De som tar emot honom blir födda på nytt. rätt

(21)Kristus såg hur människosläktet genom syndens kraftiga tillväxt och verksamhet har blivit besatt av fursten över (22) luftens härsmakt och hur den med enorm kraft går fram i utvecklandet av det onda. Han såg också att en mäktigare kraft skulle möta Satan och övervinna honom. ”Nu går en dom över denna världen, nu skall denna världens furste utkastas.” (Joh.12:31.) Kristus såg att om människorna trodde på honom, skulle de få makt över den fallna änglaskaran, som bär namnet Legio. Kristus stärkte sin själ med tanken att genom det sällsamma offer som han höll på att frambära, skulle denna världens furste kastas ut och människorna försättas i ett läge där de genom Guds nåd kunde vinna tillbaka det de hade förlorat. rätt

(21)Det liv som Kristus levde här i världen kan människorna genom hans kraft och under hans vägledning leva. När de strider med Satan kan de få all den hjälp som Kristus fick. De kan bli mer än övervinnare genom honom som älskade dem och som gav sig själv för dem. rätt

(22)Det liv som bekännande kristna lever och som inte motsvarar Kristus-livet är ett hån mot kristendomen. Alla som har fått sina namn införda i församlingens böcker är pliktiga att representera Kristus genom att uppenbara en stilla och saktmodig andas invärtes prydnad. De skall vara hans vittnen och uppenbara fördelarna av att leva och arbeta efter det exempel som Kristus har gett dem. Sanningen för denna tid skall visa sig i sin kraft i livet hos dem som tror den och den skall föras vidare till världen. De troende skall i sitt liv uppenbara sanningens kraft att helga och förädla. rätt

(22)Kristi representanter
Inbyggarna i det himmelska universum väntar att Kristi efterföljare skall lysa som ljus i världen. De skall uppenbara kraften i den nåd som blev tillgänglig för människor genom Kristi död. Gud väntar att de som (23) bekänner sig vara kristna skall i sitt liv uppenbara kristendomens verklighet. De skall vara trons människor, modiga människor, helhjärtade människor som utan att tvivla litar på Gud och hans löften. rätt

(22)Alla som vill gå in genom portarna till Guds stad måste i sitt jordiska liv förverkliga Kristus i sitt livssätt. Det är detta som gör dem till Kristi sändebud, till hans vittnen. De skall frambära ett klart, bestämt vittnesmål mot alla onda seder, och hänvisa syndare till Guds lamm som bär världens synd. Alla, som tar emot honom har han gett rätten att bli Guds barn. Att bli födda på nytt är den enda väg på vilken vi kan komma till Guds stad. Vägen är smal och den port vi går igenom är trång, men på den vägen kan vi leda människor och lära dem att de måste få ett nytt hjärta och en ny anda om de skall bli frälsta. Gamla nedärvda karaktärsdrag måste övervinnas. Själens naturliga benägenheter måste förändras. Allt bedrägeri, all falskhet och alla onda ord måste överges. Det liv man måste leva är det nya livet som sätter Kristi prägel på människorna. rätt

(23)Att orubbligt hålla fast vid sanningen
Det får inte finnas något hyckleri i deras liv som har ett så heligt och allvarligt budskap som det vi kallats att förkunna. Världen lägger märke till sjundedagsadventisterna därför att den vet en del om deras trosbekännelse och deras höga ideal. När den ser sådana som inte lever efter sin bekännelse, pekar de på dem med förakt. rätt

(23)De som älskar Jesus, skall under alla förhållanden inrätta sitt liv i överensstämmelse med hans vilja. De har bestämt sig för att stå (24) på Herrens sida, och deras liv skall framträda i skarp kontrast till det liv som världens människor lever. Frestaren skall komma till dem med sina insmickrande lockmedel och förförelser och säga: ”Allt detta vill jag giva dig om du faller ned och tillbeder mig.” Men de vet att han inte har något att erbjuda som är värt att ta emot, och de kommer att vägra att ge efter för hans frestelser. Genom Guds nåd kommer de att kunna bevara sina principer rena och obesmittade. Heliga änglar är dem nära och Kristus uppenbaras i dem, när de trofast efterlever sanningen. De är i varje ögonblick beredda att tjäna Kristus och som sanna vittnen frambära ett övertygat vittnesmål till fördel för sanningen. De visar att det finns en andlig kraft som kan hjälpa människor att inte avvika det minsta från sanning och rättfärdighet, inte ens för alla de gåvor som människor kan ge dem. Var de än må befinna sig, kommer de att ära Gud, därför att de har inriktat sina liv efter hans vilja utan att tänka på vilka offer som skall komma att krävas av dem. rätt

(23)Ett världsomspännande budskap
Det ljus Gud har gett sitt folk får inte hållas kvar inom de församlingar som redan känner sanningen. Det måste sändas ut till jordens mörka platser. De som vandrar i ljuset, liksom Kristus är i ljuset, kommer att samarbeta med Frälsaren för att uppenbara för andra det som han har uppenbarat för dem. Det är Guds avsikt att sanningen för denna tid skall förkunnas för alla folk, nationer och språkområden. Ute i världen idag finns människor upptagna med att söka efter timlig vinning och världsliga nöjen. Det finns tusenden och åter tusenden som inte ägnar den minsta tid eller tanke åt sin egen frälsning. Tiden har kommit då budskapet om Kristi återkomst skall ljuda överallt i världen. rätt

(24)(25) Bevis som vi inte kan ta miste på, visar att slutet är nära. Varningen skall förkunnas utan tveksamhet. Väg måste beredas för Fridsfurstens ankomst på himmelens skyar. Det finns mycket att göra i de städer som ännu inte har hört sanningen för denna tid. Vi skall inte upprätta institutioner som i storlek och prakt skall kunna mäta sig med världens institutioner. Men med den outtröttliga uthållighet och aldrig svikande iver som Kristus visade i sitt arbete, skall vi i Herrens namn befrämja Guds verk. rätt

(25)Som ett folk behöver vi i hög grad ödmjuka våra hjärtan inför Gud i bön om hans förlåtelse för att vi har underlåtit att fullborda den evangeliska missionsbefallningen. Vi har upprättat stora centra på några få platser och låtit många viktiga städer förbli obearbetade. Låt oss nu ta itu med det arbete som är bestämt för oss, och förkunna det budskap som skall väcka människor till att förstå i vilken fara de befinner sig. Om varje sjundedagsadventist hade utfört den uppgift som lagts på honom, skulle antalet av de troende nu ha varit mycket större än det är. I alla städer i Amerika skulle det ha funnits några som blivit ledda till att ge akt på budskapet att lyda Guds lag. rätt

(25)På några platser har budskapet om att helighålla sabbaten framhållits med klarhet och kraft, medan andra platser har lämnats utan varning. Vill inte de som känner sanningen vakna upp inför det ansvar som vilar på dem? Mina bröder, ni har inte råd att begrava er själva i världsliga företag och intressen. Ni har inte råd att försumma den uppgift som getts er av Frälsaren. rätt

(25)Allting i universum uppfordrar dem som känner sanningen, till att utan förbehåll viga sig åt förkunnelsen av den sanning som uppenbarats för dem i den tredje ängelns budskap. Allt det som vi ser och hör kallar oss till våra plikter. Den verksamhet som Satans (26) redskap utför är en uppfordran till varje kristen att stå på sin post. rätt

(25)Det slags arbetare som behövs
Den uppgift vi fått är stor och betydelsefull och den kräver kloka, osjälviska människor, sådana som förstår vad det vill säga att ge sig själva helt i en osjälvisk ansträngning för att rädda människor. Men det finns inte något behov av den tjänst som människor som är ljumma kan utföra, för sådana människor kan Kristus inte använda. Sådana människor behövs som har hjärtan som kan beröras av mänskligt lidande och som i sitt liv bär vittnesmål om att de tar emot ljus, liv och nåd, och för det till andra. rätt

(26)Guds folk skall komma nära Kristus i självuppoffring och självförsakelse och deras enda mål skall vara att förkunna nådens budskap för världen. Några kommer att arbeta på ett sätt och några på ett annat, eftersom Herren kallar dem och leder dem. Men de måste alla göra en förenad ansträngning och söka göra verksamheten till en fullkomlig helhet. I tal och skrift skall de arbeta för honom. Sanningens tryckta ord måste översättas till olika språk och föras ut till jordens ändar. rätt

(26)Jag blir ofta betryckt, eftersom så många som kunde göra något, inte gör någonting. De är ett byte för Satans frestelser. Det förväntas att varje församlingsmedlem som känner till sanningen skall arbeta så länge dagen varar, ty natten kommer då ingen kan arbeta. Snart kommer vi att förstå vad natten betyder. Guds Ande blir alltmer sorgsen och håller på att överge jorden. Folken vredgas. Man gör omfattande förberedelser för krig. Natten är nära. Församlingen måste vakna upp och gå ut för att utföra det arbete som har lagts på dem. Varje troende, lärd eller olärd, kan förkunna budskapet. rätt

(26)Evigheten ligger framför oss. Vad tänker vi på när vi (27) hänger fast vid vår egenkärlek och vår benägenhet till bekvämlighet, medan människor överallt omkring oss går mot fördärvet? Har våra hjärtan blivit helt och hållet opåverkbara? Kan vi inte inse och förstå att vi har en uppgift att utföra för att hjälpa andra? Mina bröder och systrar, finns det bland er sådana som har ögon och inte ser eller öron och inte hör? Har Gud förgäves gett er kunskap om sin vilja? Har han förgäves sänt er varning på varning om att slutet är nära? Tror ni på det som har sagts i hans ord om det som skall komma över jorden? Tror ni att Guds straffdomar hänger över jordens inbyggare? Hur kan ni då sitta i lugn och ro, likgiltiga och liknöjda? rätt

(26)Varje dag som går för oss närmare avslutningen. För den oss också närmare Gud? Är vi klarvakna i bönen? Dem som vi dagligen umgås med behöver vår hjälp och vår vägledning. Deras sinnen är kanske i ett sådant tillstånd att den helige Ande skulle kunna låta ett ord som uttalas i rätt tid, finna grogrund ”som en stadig spik i en fast vägg”. I morgon kommer kanske några av dessa människor att vara där vi aldrig mer kan nå dem. Hur har vårt inflytande över dessa medvandrare varit? Vad har vi gjort för att vinna dem för Kristus? Tiden är kort, och våra krafter måste organiseras till att utföra en större uppgift. Det behövs arbetare som inser storheten i verket och som vill ta itu med arbetet, inte på grund av den lön de får utan därför att de förstår hur nära slutet är. Tiden kräver större skicklighet och en djupare helgelse. O, detta ämne upptar mig till den grad att jag ropar till Gud: ”Väck upp budbärare och sänd dem, fyllda med en känsla av sitt ansvar, budbärare i vilkas hjärtan självförgudningen som ligger till grund för all synd, har blivit korsfäst.” rätt

(27)En intrycksfull scen
(28) I nattens syner har en mycket intrycksfull scen framställts för mig. Jag såg en väldig eldkula falla ned bland några byggnader och på ett ögonblick förvandla dem till ruiner. Jag hörde någon säga: ”Vi visste att straffdomar skulle komma över jorden, men vi visste inte att de skulle komma så snart.” Andra sade med ångestfyllda röster: ”Ni visste det. Varför talade ni då inte om det för oss? Vi visste det inte.” Från alla håll hördes liknande klandrande uttalanden. rätt

(27)Jag vaknade mycket förtvivlad. Jag lade mig att sova igen och jag tycktes nu vara i en stor folksamling. En med auktoritet talade till människoskaran framför vilken en karta över världen var utbredd. Han sade att kartan var en bild av Guds vingård som måste skötas. När ljuset från himmelen lyste på någon skulle denne reflektera ljuset till andra. Ljus skulle tändas på många platser, och från dessa ljus skulle ytterligare andra ljus tändas. rätt

(28)Orden upprepades: ”I ären jordens salt; men om saltet mister sin sälta, varmed skall man då giva det sälta igen? Till intet annat duger det än till att kastas ut och trampas ned av människorna. I ären världens ljus. Icke kan en stad döljas, som ligger uppe på ett berg? Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken, så att det lyser för alla dem som äro i huset. På samma sätt må ock edert ljus lysa inför människorna, så att de se edra goda gärningar och prisa eder Fader som är i himmelen.” (Matt. 5:13-16.) rätt

(28)Jag såg glimtar av ljus från städer och samhällen, från höjder och dalar på jorden. Människor var lydiga mot Guds ord, och som följd av detta restes (29) minnesmärken för honom i varje stad och samhälle. Hans sanning förkunnades överallt i världen. rätt

(28)Så togs kartan bort och en annan sattes upp på dess plats. På denna karta lyste ljus bara på några få platser. Resten av världen låg i mörker med bara en glimt av ljus här och där. Vår lärare sade: ”Detta mörker är följden av att människor följer sitt eget tillvägagångssätt. De har närt nedärvda och tillägnade benägenheter till det onda. De har gjort tvivel och kritik och anklagelser till sina viktigaste sysslor i livet. Deras hjärtan är inte sådana som de borde vara inför Gud. De har gömt sitt ljus under en skäppa.” rätt

(28)Om varje Kristi stridsman hade gjort sin plikt och alla väktare på Sions murar hade gett basunen ett klart ljud, skulle världen redan ha hört varningsbudskapet. Men arbetet ligger flera år efter. Medan människorna har sovit har Satan överlistat oss. rätt

(29)Vi måste sätta vår lit till Gud och gå stadigt framåt och utföra hans verk med osjälviskhet i ödmjukt beroende av honom. Vi måste överlämna oss själva och vårt nuvarande och framtida liv åt hans allvisa försyn, och oryggligt intill slutet behålla den tillit som vi hade i begynnelsen. Vi måste tänka på att det inte är på grund av vår värdighet som vi har tagit emot himmelens välsignelser utan på grund av Kristi värdighet och därför att vi genom tron på honom tagit emot Guds överflödande nåd. rätt

nästa kapitel