Vittnesbörd för Församlingen, Band 9 kapitel 20. Från sida 189ren sida tillbaka

Publikationsarbetet vid ”College View”

(189)Loma Linda, Kalifornien, den 24 augusti, 1905 rätt

(189)Jag gillar ansträngningarna som gjorts för att grunda vårt Tyska och Skandinaviska publikaitonsarbete vid College View. Jag hoppas att planer kommer utformas för att uppmuntra och stärka detta arbete. {9T 189.1} rätt

(189)Hela arbetsbördan får inte lämnas med våra utländska bröder. Våra bröder på fältet borde inte heller lämna en för tung börda på konferenserna nära College View. Medlemmarna vid dessa konferenser borde gå först och göra så gott de kan, och alla borde hjälpa dem. Sanningen skall förkunnas för alla folk och stammar och språk och folkslag. rätt

(189)Våra tyska och danska och svenska bröder har ingen god anledning att inte kunna handla i harmoni med publikationsarbetet. De som tror sanningen bör komma ihåg att de är Guds lilla barn, att de utbildas av Honom. Låt dem vara tacksamma till Gud för Hans mångfaldiga nåd och vara snälla mot varandra. De har en Gud och en Fräslare; och en Ande-Kristi Ande-skall föra in enighet i deras led. rätt

(189)Efter Sin uppståndelse, steg Kristus upp till himlen, och Han framför idag våra behov till Fadern. Han säger: ”..på mina händer har jag upptecknat dig” Jes 49:16. Det kostar något att rista in dem där. Det kostar outsäglig vånda. Om vi skulle ödmjuka oss inför Gud, och vara snälla och hövliga och finkänsliga och medlidande, så skulle hundratals omvändelser till sanningen nu äga rum där det nu endast finns en. Men trots att vi påstår att vi är omvända, bär vi med oss en jagets bunt som vi anser som alltför dyrbar att göra oss av med. Det är vår förmån att lägga denna (190) börda vid Kristi fötter och istället ta Kristi karaktär och form. Frälsaren väntar på att vi skall göra detta. rätt

(190)Kristus lade åt sidan Sin kungliga klädnad, Sin kungliga krona, och Sitt höga befäl, och steg ner, ner, ner, till djupaste förödmjukelse. Då han var klädd i mänsklig natur, mötte Han alla mänsklighetens frestelser och för oss segrade Han över fienden på alla ställen. {9T 190.1} rätt

(190)Allt detta gjorde Han för att kunna föra kraft till människor genom vilken de kan segra. ”Jag har fått all makt”, säger Han. Matt 28:18. Och denna ger Han till alla som vill följa Honom. De kan visa för världen den kraft som finns i Kristi tro för att besegra jaget. rätt

(190) ”Lär av mig,” säger Kristus, ”Då skall ni finna ro för era själar.” Matt 11:29. Varför lär vi oss inte av Frälsaren varje dag? Varför lever vi inte i ständig kommunikation med Honom, så att vi i vår kontakt med varandra kan tala och vara snälla och hövliga? Varför ärar vi inte Herren genom att visa ömhet och kärlek för varandra? Om vi talar och handlar i harmoni med himmelens principer, kommer otroende att dras till Kristus genom sin kontakt med oss. rätt

(190)Kristi förhållande till nationalismen
Kristus erkände inte någon skillnad ifråga om nationalitet, rang eller trosbekännelse. De skriftlärde och fariséerna ville göra alla himmelens gåvor till en nationell eller lokal fördel och utesluta resten av Guds familj i världen. Men Kristus kom för att bryta ned alla barriärer. Han kom för att visa att hans nåds och kärleks gåva är oinskränkt som luften och ljuset eller som regnskurarna som uppfriskar jorden. rätt

(191)(191) Kristi liv grundade en religion där det inte finns något kastväsen, en religion som knöt jude till hedning, fri och träl tillsammans i ett gemensamt broderskap likställt inför Gud. Inga politiska hänsyn hade inflytande på hans handlingar. Han gjorde inte skillnad på grannar och främlingar, vänner eller fiender. Det som rörde hans hjärta var en människa som törstade efter livets vatten. rätt

(191)Han gick inte förbi någon människa som om hon skulle vara värdelös utan sökte ge det helande botemedlet åt varje människa. Vem han än kom i kontakt med, framhöll han en lärdom som var avpassad efter tillfället och förhållandena. Varje försummelse eller hån som människor visade mot sina medmänniskor gjorde det bara mer klart för honom att de behövde hans gudomligt mänskliga sympati. Han försökte tända hoppet hos de lägsta och minst lovande och framhöll för dem försäkringen om att de kunde bli oklanderliga och oskyldiga och uppnå en karaktär som skulle göra dem till Guds barn. rätt

(191)En säker grund
”Vinnläggen eder därför, mina bröder”, säger aposteln Petrus, ”så mycket mer om att göra eder kallelse och utkorelse fast. Ty om I det gören, skolen I aldrig någonsin komma på fall. Så skall inträdet i vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi, eviga rika förlänas eder i rikligt mått.” (2 Petr. 1: 10, 11.) rätt

(191)För många år sedan, då antalet av dem som trodde på Kristi snara återkomst var ganska litet, samlades de som firade sabbaten i Topsham i staten Maine till gudstjänst i det stora köket i broder Stockbridge Howlands hem. En sabbatsmorgon var broder Howland frånvarande. Detta förvånade oss, för han brukade alltid vara närvarande. Men snart kom han in med lysande ansikte som strålade av Guds (192) härlighet. ”Bröder”, sade han, ”jag har funnit det. Jag har funnit att vi kan handla på ett sådant sätt att Guds ord försäkrar oss, att vi skall ’aldrig någonsin komma på fall’. Jag skall berätta för er om det.” rätt

(192)Sedan berättade han att han hade lagt märke till att en broder, en fattig fiskare, hade känslan av att han inte blev lika högt respekterad som han tyckte att han borde bli och att broder Howland och andra menade att de var finare än han. Men det var inte så, men han tolkade det så, och han hade nu varit borta från gudstjänsten i flera veckor. Broder Howland gick till honom, lade sig på knä framför honom och sade: ”Min broder, förlåt mig. Vad är det jag har gjort?” Mannen tog honom i armen och försökte få honom att ställa sig upp igen. ”Nej”, sade broder Howland, ”vad har jag gjort mot dig?” rätt

(192)”Jag har inte någonting emot dig.” ”Jo, det måste du ha”, sade broder Howland, ”för tidigare kunde vi prata tillsammans, men nu pratar du inte med mig och jag vill gärna veta vad som har kommit i vägen.” ”Res dig upp, broder Howland”, sade han. ”Nej”, sade broder Howland, ”det gör jag inte.” ”Då måste jag böja knä också”, sade han och föll på knä och bekände hur barnslig han hade varit och hur många fula misstankar han hade hyst. ”Och nu”, sade han, ”vill jag lägga bort dem allesammans.” rätt

(192)Då broder Howland berättade detta lyste hans ansikte av Herrens härlighet. Just som han hade slutat kom fiskaren och hans familj in och vi hade ett utmärkt möte. rätt

(192)Föreställ er att några av oss skulle följa samma metod som broder Howland tillämpade. Om vi gick till våra bröder, när vi såg att de hyste onda misstankar och sade: ”Förlåt mig om jag har gjort något för att skada dig”, så skulle vi kanske kunna bryta Satans förlamande kraft och frigöra våra bröder från hans frestelser. (193) Låt ingenting komma emellan er och era bröder. Om ni genom att uppoffra något kan göra något för att avlägsna misstankar, så gör det. Gud vill att vi skall älska varandra som bröder. Han vill att vi skall känna medlidande och vara vänliga. Han vill att vi skall lära oss att tro att våra bröder älskar oss och att tro att Kristus älskar oss. Kärlek föder kärlek. rätt

(193)Väntar vi att vi skall möta våra bröder i himmelen? Om vi kan leva tillsammans med dem i frid och harmoni här nere, kan vi också leva tillsammans med dem där uppe. Men hur skulle vi kunna leva tillsammans med dem i himmelen, om vi inte kan vara tillsammans med dem här utan ständig kamp och strid. De som uppför sig på ett sådant sätt att de skiljer sig från sina bröder och väcker misstämning och osämja, behöver en grundlig omvändelse. Våra hjärtan behöver smälta och underkuvas Kristi kärlek. Vi måste visa den kärlek som han visade då han dog för oss på Golgata kors. Vi behöver komma närmare och närmare Frälsaren. Vi behöver bedja mycket och vi måste lära oss att visa tro. Vi måste bli mer ömsinta och vänliga. Vi vandrar bara en gång genom denna värld. Skulle vi då inte anstränga oss för att efterlämna en prägel av Kristi väsen hos dem som vi umgås med? rätt

(193)Våra hårda hjärtan behöver bli krossade. Vi behöver komma tillsammans i fullkomlig enhet och vi behöver inse att vi är köpta med Jesu blod. Var och en skall säga: ”Han gav sitt liv för mig och han vill att jag, då jag vandrar genom denna värld, skall uppenbara den kärlek som han visade, då han gav sig själv för mig.” Kristus bar våra synder i sin egen kropp upp på korset, för att Gud skulle kunna vara rättfärdig och ändå rättfärdiggöra dem som tror på honom. Detta är livet, det eviga livet, för alla som vill överlämna sig åt Kristus. rätt

(193)Jag vill se konungen i hans skönhet. Jag vill se hans (194) oförlikneliga härlighet. Jag vill också att ni skall få se honom. Kristus skall föra sina återlösta längs livets flod och förklara för dem allt som förvirrat dem här i världen. Nådens hemligheter kommer att klarläggas för dem. Där deras mänskliga sinnen bara såg förvirring och brustna förhoppningar, kommer de att se den skönaste och mest fullkomliga överensstämmelse. rätt

(194)Låt oss tjäna Gud med alla våra förmågor och med allt vårt förstånd. Vår begåvning kommer att utvecklas när vi använder det vi har. Vår religiösa erfarenhet kommer att stärkas när vi låter den bli en del av vårt dagliga liv. På det sättet kommer vi att kunna klättra, steg för steg, upp på den stege som når upp till himmelen. Och från det översta steget träder vi in i Guds rike. Låt oss vara kristna här i världen. Då skall vi få evigt liv i härlighetens rike.

------------
rätt

(194)När enighet råder bland Kristi efterföljare, är det ett bevis på att Fadern har sänt sin Son för att frälsa syndare. Det vittnar om hans makt, för ingenting mindre än Guds undergörande kraft kan föra människor med deras olikartade natur tillsammans i gemensam handling och med ett enda gemensamt mål, att tala sanning i kärlek. rätt

(194)Guds råd och varningar är tydliga och klara. När vi läser Bibeln och ser vilken kraft till det goda det finns i enheten och vilken kraft till det onda som ligger dold i oenigheten, hur kan vi då låta bli att ta emot Guds ord i våra hjärtan? Misstankar och misstroende är en ond surdeg. Enighet vittnar om sanningens kraft.

------------
rätt

nästa kapitel