Vittnesbörd för Församlingen, Band 9 kapitel 21. Från sida 195ren sida tillbaka

Konferenser i Tyskland och Skandinavien

(195)Loma Linda, Kalifornien, 1 september 1905. rätt

(195)(195) Kära bröder: Några av våra församlingstjänare har skrivit till mig och frågat om inte arbetet bland människor i Tyskland och Skandinavien skulle frambäras under olika organisationer. Denna sak har man framfört till mig flera gånger. När jag var i College View, gav Herren mig ett klart vittnesbörd att frambära, och sedan dess har saken presenterats för mig igen. rätt

(195)En gång verkade jag vara i ett rådsmöte där man beaktade dessa saker. En med auktoritet stod mitt ibland dem som samlats och slog upp för dem principer som man bör följa i Guds verk. Anvisningarna som gavs var att om en sådan separation skulle äga rum, skulle det inte främja arbetets bästa i de olika nationerna. Det skulle inte leda till den högsta andliga utvecklingen. Murar skulle så sättas upp som man snart skulle behöva ta bort. rätt

(195)Enligt det ljus Gud gav mig, skulle separata organisationer, istället för att åstadkomma enhet, skapa oenighet. Om våra bröder skulle söka Herren tillsammans med ödmjukt sinne, så skulle de som nu tänker att det är nödvändigt att organisera separata Tyska och Skandinaviska konferenser se att Herren önskar dem att arbeta tillsammans som bröder. rätt

(195)Skulle de som söker splittra Guds arbete fullfölja sin avsikt, så skulle några uppförstora sig själva till att göra ett arbete som inte borde göras. En sådan ordning skulle i hög grad fördröja Guds sak. Om vi skall frambära arbetet på mest framgångsrikt sätt, så skall begåvningarna (196) som finns bland Engelsmän och Amerikaner förenas med begåvningarna i varje annan nationalitet. Det finns endast en Herre, en tro. Våra ansträngningar bör vara att svara på Kristi bön för Sina lärljungar, att de skulle vara ett. rätt

(196) ”Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen. rätt

(196) ”Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.” Joh 17:17-21. rätt

(196)Det bör förstås att fullkomlig enhet emellan arbetarna är nödvändig för att Guds verk framgångsrikt skall fullbordas. För att bevara frid måste alla söka visdom från den Store Läraren. Låt alla vara försiktiga med hur de inför äregiriga förslag som skapar splittring. rätt

(196)Ingen människa, i sig själv, är en fullkomlig helhet. Genom att underordna sinnet och viljan den Helige Anden skall vi alltid vara den Store Lärarens lärlingar. rätt

(196)Studera Apostlagärningarna kapitel två. I den tidiga församlingen verkade Guds Ande mäktigt genom dem som samstämmigt förenats. På Pingstdagen var de alla samstämmigt samlade på en plats. rätt

(196)Vi bör visa för världen att människor från varje nation är ett i Kristus Jesus. Så låt oss avlägsna varje hinder och komma till enhet i Mästarens tjänst. rätt

(197)(197) I uppförandet av nationella barriärer visar ni för världen en påhittad människoplan som Gud aldrig kan skriva under på. Till dem som gör detta säger Paulus: ”eftersom ni fortfarande är köttsliga. Så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte köttsliga..? Om en säger: "Jag håller mig till Paulus", och en annan: "Jag håller mig till Apollos", är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro, och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. 1Kor 3:3-9. rätt

(197)Ett exempel på broderlig vänlighet
När våra bröder i Skandinavien stod inför en ekonomisk kris, gavs vittnesbördet att vi inte får låta våra bröder stå som i konkurs. Det skulle ha varit en vanära mot Gud. Och våra amerikanska bröders punktliga och givmilda handling var ett tillkännagivande att nationell olikhet inte kunde frigöra dem från sin plikt att hjälpa varandra i Guds verk. ”Ni är alla bröder.” Matt 23:8. Vi är ett i sanningens förening. rätt

(197)Vi måste nu, genom flitig, självförnekande ansträngning, sträva efter att vandra i Kristi kärlek, i Andens enhet, genom sanningens helgelse. Inget halvfärdigt arbete får räcka för att uppfylla den bild Kristus gav i Sin bön. Vi ska utöva himmelens principer här nere. I himmelen finns en stor mötesplats. rätt

(197)Jag måste skriva klart och tydligt om det att bygga (198) skiljeväggar i Guds arbete. Sådan handling har uppenbarats för mig såsom en mänskligt påhittad fallenhet. Det är inte Herrens plan för Sitt folk att de skulle skiljas till separata grupper, på grund av olikheter i nationalitet och språk. Skulle de göra detta, så skulle deras tankar bli trångsynta, och deras inflytande skulle minska mycket. Gud påkallar en balanserad blandning av olika begåvningar. rätt

(198)Återigen upprepar jag Kristi ord. Jag vill inpränta dem djupt i era sinnen. ”Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Joh 17:20-23. rätt

(198)Kristus har satt upp en skyddsmur mellan dem och världen, men de som vill bygga upp en skiljemur mellan folk, vill göra ett arbete för vilket Herren Jesus Kristus inte har givit någon uppmuntran. rätt

(198)Bröder, förena er; närma er varandra, lägg bort varje mänsklig uppfinning och följ tätt inpå Jesu fotspår, ert härliga Exempel.

------------
rätt

nästa kapitel