Vittnesbörd för Församlingen, Band 9 kapitel 24. Från sida 213ren sida tillbaka

Frågan om hudfärg

(213)(213) Jag har en del att säga beträffande de färgade i USA:s Sydstater och det förhållande, som vi bör upprätthålla till dem. De har lidit så länge under träldomens förbannelse, att det är väldigt svårt att avgöra, hur de nu bör behandlas. rätt

(213)När Guds medarbetare låter Hans Ande påverka deras sinnen, kommer mycket att åstadkommas för att frälsa själar. Herren är vår hjälpare. Han kommer att vägleda oss inom allt, bara vi litar på Honom. Ett är säkert: Vi måste hysa förtröstan på Gud – förtrösta på, att Han kommer att påverka omständigheterna så, att vårt arbete blir framgångsrikt. Ingen har någonsin förgäves litat på Gud. Han kommer aldrig att svika dem, som sätter sin lit till Honom. rätt

(213)Vi skall undvika stridigheter rörande rasfrågan. I fall det ämnet flitigt förs på tal, kommer det att uppstår vanskligheter, som kommer att sluka mycken dyrbar tid för att rätta till. Det går inte att bestämma en avgjord handlingslinje för hanterandet av detta ämne. Frågan kommer, på olika platser och under skilda omständigheter, att behöva hanteras på olika vis. I Södern, där rasfördomarna är så starka, skulle vi inte kunna göra något för att föra ut sanningen, i fall vi skulle hantera frågan om hudfärg såsom vi kan göra på en del ställen i Norr. De vita medarbetarna i Södern kommer att behöva uppträda på ett sätt, som ger dem tillträde till de vita. rätt

(213)Det är Satans plan, att uppamma till studium av rasfrågan. Om vi lyssnar till hans resonemang, kommer splittring och stor förvirring att bli följden. Ingen kan entydigt avgränsa de färgades lämpliga ställning. Människor må föra fram sina teorier, men jag kan försäkra er, att det inte passar sig för oss att följa mänskliga åsiktsbyggnader. Så långt som (214) möjligt, bör frågan om ras förpassas ut i skuggorna. rätt

(214)Städerna i Södern skall bearbetas, och för detta arbete skall de största talanger anlitas, och det utan dröjsmål. Vita medarbetare skall verka för de vita, genom att förkunna budskapet om den nuvarande sanningen i dess enkelhet. Det kommer att skapas tillfällen, som låter dem nå de högre klasserna. Varje möjlighet, att nå den klassen, skall användas. rätt

(214)Färgade medarbetare skall göra sitt bästa, för att hålla sig à jour, och arbeta utan att förtröttas för sitt eget folk. Jag tackar Gud, för att det ibland de färgade troende finns begåvade män, som kan verka effektivt för det egna folket, och framföra sanningen på ett tydligt sätt. Det finns många färgade personer, som besitter dyrbara färdigheter. Dessa kommer att vinnas för sanningen, om våra färgade predikanter på ett klokt vis tänker ut sätt, att undervisa lärare för våra skolor och andra medarbetare för verksamhetsfältet. rätt

(214)De färgade bör inte framhärda i, att jämställas med de vita. Förhållandet mellan de två folkslagen har varit svårt att hantera, och jag är rädd för att det alltid kommer att vara en sällsynt vansklig fråga. Så långt som möjligt, bör allting som kan väcka de vitas rasfördomar, undvikas. Risken finns, att dörren stängs så hårt, att våra vita medarbetare inte kan verka på vissa platser i Södern. rätt

(214)Jag vet, att om vi försöker att tillmötesgå vissa av de färgades uppfattningar och inställningar, kommer vi att finna vägen helt stängd. Arbetet med att förkunna sanningen för denna tid skall inte få hindras genom försök, att ändra den svarta rasens belägenhet. Skulle vi försöka att göra detta, skulle vi möta barriärer höga som berg, för att hindra det verk, som Gud vill se utfört. Om vi handlar stilla och väl övervägt, genom att verka (215) på det sätt, som Gud har angett, kommer både vita och färgade att tjäna på våra ansträngningar. rätt

(215)Tiden är inte inne för oss, att verka som om det inte skulle finnas några fördomar. Kristus sade: ”Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor.” Matteusevangeliet 10:16. I fall just Du upptäcker, att Du hindrar Guds verk genom att göra sådant, som Du har all rätt att göra, avstå då från att göra detta. Gör inget, som får andra att stänga sinnet för sanningen. Det finns en värld att frälsa, och vi kommer inte att vinna något på att göra oss omöjliga inför dem, som vi försöker att hjälpa. Allt må vara tillåtet, men allt är inte nyttigt. rätt

(215)Väl övervägt handlande är ett måste. Som Guds medarbetare skall vi verka så, att vi uppnår mesta möjliga för Honom. Ingen bör gå till ytterligheter. Vi behöver klokhet från ovan; ty vi har en svår fråga att finna ett svar på. Skulle vi handla överilat nu, kommer stor olycka att följa. Saken skall framställas på så sätt, att de i sanning omvända färgade kommer att klänga sig fast vid sanningen för Kristi skull, och vägra att göra avkall på en enda grundsats hos Bibelns sunda lära, därför att de kanske menar att det svarta släktet inte behandlas på bästa sätt. rätt

(215)Vi måste sitta som lärjungar vid Kristi fötter, så att Han tillåts att lära oss Guds vilja och så att vi förstår, hur vi skall verka för de vita och de svarta på Sydstaternas verksamhetsfält. Vi skall göra som Herrens Ande säger till oss, och tala om rasfrågan så litet som möjligt. Vi måste bruka varje uns av kraft, för att förmedla evangeliets sista budskap till alla samhällsklasser i Södern. När vi leds och styrs av Guds Ande, kommer vi att se att den här frågan kommer att lösa sig själv i vårt folks tankar. rätt

(216)(216) Låt oss var och en för sig söka Herren. Måtte de, vars religiösa erfarenhet i det förflutna endast gett avtryck på utsidan, nalkas Gud. Ångra era synder, ångra era synder och låt er bli omvända, så att era synder må suddas ut. rätt

(216)När vi är redo att på allvar ta itu med arbetet, kommer vi att bättre än nu kunna hantera frågorna, som hör samman med denna verksamhet. Måtte varje troende göra sitt bästa, för att bereda vägen för det evangeliska missionsarbete som skall utföras. Dock bör ingen låta sig inledas i kontroverser. Det är Satans mål, att hålla kristna sysselsatta med inbördes stridigheter. Han vet om, att i fall de inte är vaksamma, skall Herrens dag överraska dem likt en tjuv på natten. Vi har inte tid till att skänka fiendens anda utrymme och att hysa fördomar, som omtöcknar omdömesförmågan och för oss bort ifrån Kristus. rätt

(216)Det kommer att kräva pengar och allvarlig, uthållig ansträngning för att uträtta det, som behöver göras ibland de färgade. Varje man behöver nu stå på sin post, bekänna och överge sina synder samt arbeta i samklang med sina bröder. Guds medarbetare skall vara av ett sinne och ett hjärta, de skall be om Andens tilldelande och tro på, att Gud kommer att uppfylla Sitt ord. rätt

(216)En lärdom utifrån Kristi ansträngningar
Vid ett tillfälle, då Kristus var mitt uppe i Sitt arbete med att undervisa och läka, sade en av dem, som var församlade runt omkring Honom: ”’Mästare, säg till min bror att han delar arvet med mig.’” Lukasevangeliet 12:13. rätt

(216)Den här mannen hade bevittnat Kristi vidunderliga verk. Han hade häpnat över Hans klara uppfattningsförmåga, Hans överlägsna omdöme och den rättvisa, med (217) vilken Han betraktade de ärenden, som påkallade Hans uppmärksamhet. Han hörde Kristi starka vädjanden och Hans allvarliga förkastelsedomar över de skriftlärde och fariséerna. Om så myndiga ord skulle talas till hans bror, skulle denne inte våga att förvägra den förorättade mannen hans andel. Han begärde, att Kristus skulle ställa Sitt inflytande till hans förfogande. ”Säg till min bror”, sade han, ”att han delar arvet med mig.’” rätt

(217)Den Helige Ande vädjade enträget till mannen, att han skulle bli arvtagare till det arv, som är oförstörbart och ofläckat samt aldrig förbleknar. Han hade sett bevis för Kristi kraft. Nu var tillfället inne att tala med den Store Läraren, att uttrycka sin högsta önskan. Men liksom mannen med dynggrepen i Bunyans berättelse, höll han blicken fästad vid jorden. Han såg inte kronan ovanför sitt eget huvud. Liksom Simon Trollkarlen, värdesatte han Guds gåva som ett medel, att uppnå världslig vinning med. rätt

(217)Frälsarens uppdrag på jorden närmade sig raskt sitt slut. Det återstod endast några få månader för Honom, att fullborda det Han kommit för att göra, för att grunda Sin nåds rike. Men människors girighet skulle ha avlett Honom från Hans arbete, bara för att Han skulle sysselsätta Sig med ett bråk om en jordlott. Emellertid tänkte inte Jesus låta Sig avledas från Sitt uppdrag. Hans svar löd: ”’Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er?’” Lukasevangeliet 12:14. rätt

(217)Kristus lät mannen tydligt förstå, att detta inte var Hans uppgift. Han eftersträvade att vinna själar. Han tänkte inte låta Sig distraheras från detta och ikläda Sig rollen som skiljedomare. rätt

(217) Hur ofta påtvingas inte församlingen i dag uppgifter, som aldrig skulle tillåtas att inkräkta på evangelii förkunnares verksamhet! rätt

(218)(218) Kristus blev upprepade gånger uppmanad till att avgöra juridiska och politiska frågor, men Han vägrade att ingripa i timliga saker. Han var medveten om, att i den politiska världen förekom det orättfärdiga förfaranden och omfattande tyranni. Men Han påtalade endast detta, då Han förkunnade Bibelns sanning. För de stora massorna, som följde Honom tätt i spåren, förkunnade Han de rena, heliga grundsatserna hos Guds lag och talade om den välsignelse, som kommer av att man lyder dessa grundregler. Med myndighet från det höga betonade Han vikten av rättvisa och barmhärtighet. Dock lät Han Sig inte bli indragen i personliga tvister. rätt

(218)Kristus stod i denna värld som huvudet för det stora andliga rike som Han hade kommit för att upprätta, - rättfärdighetens rike! Hans undervisning tydliggjorde de förädlande helgande principer, som styr detta rike. Han visade, att rättfärdighet, nåd och kärlek är de krafter, som råder i Jehovas rike. rätt

(218)Beredelsen tid
Vi lever under den stora, avbildande försoningsdagen. Vi måste personligen söka Gud för egen del. Detta är en personlig angelägenhet. Låt oss söka oss nära Gud, utan att låta något färga våra ansträngningar, så att sanningen för denna tid skulle skämmas ut. Låt var och en bekänna sin egen synd – inte sin broders. Låt honom ödmjuka hjärtat inför Gud och bli så fylld av den Helige Ande, att hans liv visar att han blivit född på nytt. Vi läser: ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” Johannesevangeliet 1:12. rätt

(218)Kristi evangelium skall levas, utövas i det dagliga levernet. Guds tjänare skall vara rena från all känslokyla, all själviskhet. Enkelhet, saktmod, ödmjukhet (219) är av stort värde i Guds verk. Försök att förena medarbetarna i förtroende och kärlek. Låt det sig inte göras, uppträd då korrekt själva, och låt Gud ta hand om resten. Arbeta i tro och under bön. Välj ut kristna ungdomar, utbilda dem sedan till att bli medarbetare befriade hjärtan av järn och villiga att harmoniera med andra. rätt

(219)Min bön är, att Herren skall ändra hjärtat åt dem som, med mindre de tar emot mera nåd, kommer att inledas i frestelse. Min bön är, att Han kommer att mjuka upp och dämpa varje hjärta. Vi behöver leva i nära förbindelse med Gud, så att vi älskar varandra såsom Kristus har älskat oss. Det är härigenom som världen skall få veta, att vi är Hans lärjungar. Låt det inte förekomma någon självupphöjelse. Bara medarbetarna ödmjukar sig inför Gud, skall välsignelse komma. I samband härmed kommer de att motta fräscha, nya uppslag, och det kommer att bli ett underbart återupplivande av evangeliskt hälsomissionsarbete. rätt

(219)Det stora verket för oss kristna går ut på, att utvidga Kristi rike så snabbt som möjligt, i enlighet med det gudomliga uppdraget. Evangeliet skall gå framåt från erövring till erövring, från den ena segern till den andra. Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga, och de skall ta emot och äga riket för all evighet. rätt

(219)Kriget, som väntar oss
Guds tjänare förväntas ikläda sig varje del hos den kristnes rustning. Vi har inte bara att kämpa mot mänskliga fiender. Gud manar varje kristen att gå ut i kriget och strida under Hans anförarskap, och vänta sig framgång tack var himmelens nåd och bistånd. rätt

(219)Vi skall tåga framåt i den Mäktiges (220) styrka. Vi får aldrig ge efter för Satans angrepp. Varför skulle inte vi, som kristna stridsmän, ställa oss upp emot riken och härskare, liksom mot tillskyndarna av mörkret i denna värld? Gud manar oss till att ihärdigt gå framåt, genom att använda de gåvor Han anförtrott åt oss. Satan kommer att ställa frestelser i vår väg. Han kommer att försöka att snärja oss med list. Men i Guds kraft skall vi stå principfasta som en klippa. rätt

(220)I detta krig inträffar det inga avbrott. Satans hantlangare upphör aldrig med sitt förstörelseverk. De, som står i Kristi tjänst, måste bevaka varje utpost. Vårt mål är, att frälsa allvarligt hotade själar från att gå under. Detta verk är omåttligt omfattande, och en människa har inget hopp om framgång häri, med mindre hon gör gemensam sak med den gudomlige Arbetaren. rätt

(220)Från evigheten har Kristus varit människans Återlösare. Ända sedan syndafallet har följande ur Ordet sagts dem, som förenat sig med Honom i Hans väldiga verk: ”tröttna inte på att göra det som är gott.” Andra Tessalonikerbrevet 3:13. ”Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren”. Första Korintierbrevet 15:58. rätt

(220)Den kristne uppmuntras till att visa tålmodig trägenhet, när han uträttar evangelii tjänst i samband med hälsomissionsarbetet. I det att han vinner erfarenhet av äkta religion, vinner han andlig insikt till karaktärens formande. rätt

(220)En sann kristens liv är ett enda kretslopp av tjänande. ”Ty vi är Guds medarbetare”. Varje dag medför för den i Guds tjänst plikter anpassade till hans krafter. Hans duglighet ökar, när han utför dessa plikter under den högsta Maktens ledning. Utförandet av en plikt gör oss bättre förberedda på att anta en till. De, som har en verklig uppfattning om vad som skall göras, kommer att ställa sig i själva ljuset från (221) Guds Ord, för att samverka med Hans tjänande krafter. Iförd hela vapenrustningen, kommer han varje dag att dra ut i striden. Han kommer att arbeta under bön och vaksamhet samt uthållighet, fast besluten att han vid livets slut inte skall stå där oförberedd, och inte ha gjort sitt yttersta för att frälsa själar, som hotats av undergång. rätt

(221)Om kristna skulle handla samfällt, gå framåt som ett, under en Makts ledning, för att uppnå ett mål, skulle de ruska om världen.

------------
rätt

(221)De grundsatser, som borde sätta oss som medarbetare för Guds sak i rörelse, har fastställts av aposteln Paulus. Han säger: ”Ty vi är Guds medarbetare”. Första Korintierbrevet 3:9. ”Vad ni än gör, gör det av hjärtat,

------------
rätt

(221)Det är storslagna lagar, som styr i naturen, och andliga förhållanden styrs av lika entydiga grundsatser. Medlen måste helga ändamålet, om det önskade utfallet skall uppnås. Gud har tilldelat var och en hans arbete i enlighet med vederbörandes förmåga. Det är genom utbildning och övning, som människor skall göras dugliga att hantera varje tänkbar vansklighet; och klok planläggning är av nöden, för att tilldela var och en hans eller hennes rätta uppgifter, så att personen (222) i fråga lyckas att vinna en erfarenhet, som gör vederbörande lämpad att axla ansvar. rätt

(222)Gud vill, att vi skall hjälpa varandra, genom att visa medlidande och osjälvisk kärlek. Det finns sådana, som ärvt utmärkande temperament och läggningar. De kan vara svåra att ha att göra med; men är vi själva felfria? Vi får inte göra dem missmodiga. Vi skall inte tala vitt och brett om deras misstag. Kristus tycker synd om och hjälper dem, som brister i omdöme. Han led döden för varje människa, och därför går Hans uttalade intresse för varje person riktigt på djupet. rätt

(222)En person kan försöka att tjäna Gud, men inte och yttre frestelser plågar vederbörande. Satan och hans änglar manar envetet och lirkar med honom, för att få honom att överträda Guds lag. Kanske han faller offer för deras frestelser. Hur blir han då behandlad av sina bröder? Uttalar de hårda, stickande ord, som driver honom längre bort från Frälsaren? Vilken tragisk scen för Kristus och änglarna att betrakta! rätt

(222)Låt oss komma ihåg, att vi själva kämpar och faller, misslyckas i ord och handling att företräda Kristus, faller och reser oss igen, blir förtvivlade och hoppas. Låt oss akta oss noga för, att ovänligt bemöta dem som, i likhet med oss, utsätts för frestelse och som, i likhet med oss, är föremål för Kristi osvikliga kärlek.

------------
rätt

(222)Gud bemöter människor som ansvarskännande personer. Han kommer att verka med hjälp av Sin Ande genom sinnet Han har utrustat människan med, om hon bara ger Honom ett tillfälle därtill och vill kännas vid Hans handlingssätt. Han har för avsikt, att var och en skall använda sinne och samvete för egen del. Han har ej för avsikt, att en person skall utgöra en kopia av en annan, och endast uttala en annans åsikter.

------------
rätt

nästa kapitel