Vittnesbörd för Församlingen, Band 9 kapitel 25. Från sida 223ren sida tillbaka

Hänsyn för färgade medarbetare

(223)(223)Bibelns religion erkänner varken samhällsklass eller hudfärg. Den struntar i rangordning, rikedom, världslig ära. Gud värderar och bedömer människor i deras egenskap av människor. I Hans ögon bestämmer karaktären deras värde. Och vi skall känna igen Kristi Ande i vem helst, som den uppenbaras i. Ingen skall skämmas för att tala med en uppriktig svart person var som helst, eller för att skaka hand med honom. Den, som lever i den atmosfär som Kristus lever i, kommer att bli undervisad av Gud och lära sig att värdera människor på Hans sätt. rätt

(223)Våra färgade pastorer skall behandlas hänsynsfullt. Det har inte alltid skett. De här männen skall uppmuntras till, att fullständigt sätta sig in i sanningen. De skall lära sig, att verksamt meddela sanningen till andra. Och när de troget fullgör sitt arbete, skall de också ha sin lön. Håll i minnet, att de behöver sitt dagliga bröd. rätt

(223)Herren önskar, att Hans folk i Nordstaterna skall inta en vänlig hållning gentemot sina färgade bröder och systrar. Vi skall inte skynda oss att leta efter fel hos dem. Vi kan inte förvänta oss, att de i allt skall vara lika dem, som åtnjutit större fördelar. Vi bör tänka på de svårigheter, som de färgade måste leva under. Deras miljö har skiljt sig kraftigt åt från det vita släktets. Folket i Nordstaterna har levat i en nyttigare, renare moralisk atmosfär än de färgade gjort i Södern. Vi kan inte vänta oss av dem, att de i allt skall vara lika bestämda och klara i sin uppfattning om moral. Vore Kristus på jorden i dag, skulle Han undervisa negersläktet på ett för oss överraskande sätt. Han ber att minnas, att även de som haft stora fördelar på många områden, ofta känner sig sårade (224) när deras misstag ständigt blir belysta och när kloka ord och förmaningar sägs på ett föga medlidsamt sätt. rätt

(224)När otrevliga saker inträffar i de färgades led, kom då ihåg att Herren vill att just Du skall uppträda med en trofast herdes visdom. Håll i minnet, att vänlighet uppnår mycket mera än straff. Låt våra färgade bröder och systrar se, att trossyskonen vill se dem nå den högsta nivå och att de är villiga att bistå dem. Och om de färgade misslyckas på några punkter, var då inte snar att fördöma dem och skilja dem från verksamheten. rätt

(224)Exakt och opartisk rättvisa skall bevisas det svarta släktet. Kristus kräver av Sina tjänare ömsint förbarmande mot för de lidande, medlidande med de otursförföljda och stort överseende med förseelser.

------------
rätt

(224)De fattiga skall inte utestängas från förmånen att få ge. De, liksom de välbärgade, har en roll att spela i detta verk. Kristi lärdom rörande änkans skärv visar oss, att de minsta, frivilliga bidrag från de fattiga – om de skänks utifrån ett kärleksfullt hjärta – är lika godtagbara som de största donationer från de rika. I helgedomens vågskålar bedöms inte de fattigas gåvor – skänkta på grund av kärlek till Kristus – enligt storleken på beloppen, utan enligt den kärlek, som driver fram uppoffringen.

------------
rätt

nästa kapitel