Vittnesbörd för Församlingen, Band 9 kapitel 26. Från sida 225ren sida tillbaka

Behoven på ett missionsfält

(225)(225) I många år har Herren för Sitt folk lyft fram behoven hos verket ibland de färgade i USA:s Sydstater. Det moraliska mörkret på detta fält utgör, i sig, en kraftfull vädjan om rundhänta bidrag. I det förflutna har en del gjort sitt bästa, för att stötta den här grenen av vår verksamhet, och deras välgörenhet har burit frukt i form av många omvända själar. rätt

(225) Fastän mycket återstår att göra för de färgade, har vi orsak till att fröjdas över den goda början, som åstadkommits. I en nylig utgåva av The Gospel Herald [1907] rapporteras det, att ”för femton år sedan fanns det inte mer, än tjugo färgade sjundedags-adventister syd om Mason- och Dixon-linjen; men i dag finns det sjuhundra. För tolv år sedan fanns det bara en sjundedags-adventistförsamling för färgade; i dag finns det femtio, i tillägg till dem i Afrika och Väst-Indien. . . . Fjolårets tionde från de färgade i Förenta Staterna belöpte sig till femtusen dollar; för femton år sedan översteg det ej femtio dollar.” rätt

(225)Låt oss tacka Gud, kära bröder och systrar, och fatta mod! Gud blottar Sin arm, för att uträtta ett mäktigt verk på detta missionsfält, som ligger inom vårt eget lands gränser. Nu ger Han Sitt folk ovanliga tillfällen till att raskt sprida budskapet över större områden i Södern. Vi bör verkligen vinnlägga oss om, att uppenbara en anda av välgörenhet, då det årliga offret tas upp för att stötta verket ibland de färgade. Gud har visat förtroende för oss genom att göra oss till förvaltare av medel och av Hans rika nåd; och nu pekar Han ut för oss de fattiga och lidande samt förtryckta, likaså själar bundna i vidskepelsens och villfarelsens kedjor, och försäkrar oss om, att i fall vi gör gott mot dessa, kommer Han att godta (226) gärningen som om den hade gjorts till förmån för Honom. ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder”, tillkännager Han, ”det har ni gjort mot mig.” Matteusevangeliet 25:40. rätt

(226)Tusentals färgade människor i Södern kan nu bli upphöjda och förvandlas till mänskliga redskap som bistår sitt eget släkte, förutsatt att de mottar den hjälp, som Gud manar oss till att skänka dem. Mängder av män och kvinnor inom detta fält lider av sin svåra fattigdom och är medvetna om sitt behov av upphöjdhet. Och när trogna lärare kommer till dem för att lära dem Skrifterna precis som de är upplagda, genom att framställa sanningen i dess inneboende renhet, kommer mörkret att försvinna. Kraftiga ljusstrålar kommer att skina över den själ, som söker efter sanningen. Och ibland dem, som haft fördelar, kommer det att ske en ingående och förnuftsmässig granskning av sanningsämnena, som upptar Bibelns blad. Många kommer att bli undervisade av Gud. De kommer att bli personligen undervisade av den Store Läraren, och kommer gladeligen att ta emot de sanningar som helgar och upphöjer. Guds moraliska avbild kommer att återställas i själen, och många kommer att frälsas för evigt. rätt

(226)Mina kära bröder och systrar, nu säger Kristus till Er: ”Lyft upp blicken och titta på fältet i Södern; det behöver nämligen arbetare - såningsmän och skördare. Det behöver Era medel för att underhålla arbetarna.” Kristi nåd är obegränsad, den utgör Guds fria gåva. Varför skulle inte då detta försummade folk ges en smula hopp och mod samt tro? Solen skiner i hjärtat hos alla, som tar emot Kristus.
september, 1907

------------
rätt

nästa kapitel