Vittnesbörd för Församlingen, Band 9 kapitel 8. Från sida 76ren sida tillbaka

En vidare utblick

(76)(76) I arbetet med att befrämja Herrens verk hemma och ute måste de som innehar ansvarsposter lägga vissa planer för att kunna göra bästa möjliga bruk av människor och medel. Underhållet av verksamheten på många av de främmande missionsfälten är en börda som till stor del måste bäras av våra konferenser i hemlandet. Dessa konferenser bör ha medel, så att de kan hjälpa till vid öppnandet av nya fält, där de prövande sanningarna i den tredje ängelns budskap ännu aldrig har trängt in. Under loppet av de senaste åren har dörrar öppnats på ett oförklarligt sätt. Vi behöver människor som kan gå in genom dessa dörrar och börja ett energiskt arbete för människors frälsning. rätt

(76)Våra skolor kan göra mycket för att tillmötesgå kravet på utbildade arbetare till dessa missionsfält. Man bör lägga kloka planer för att stärka arbetet vid våra utbildningscentra. Man bör studera de bästa metoderna för att lära gudhängivna unga män och kvinnor att bära ansvar och att vinna människor för Kristus. Man bör lära dem hur de kan komma i kontakt med folket och hur de kan framhålla den tredje ängelns budskap på ett tilltalande sätt. Och när det gäller ledning och finansiella frågor bör de få undervisning som kan bli dem till hjälp, när de sänds till isolerade fält där de ofta måste lida brist och tvingas tillämpa den strängaste sparsamhet. rätt

(76)Herren har introducerat en plan som många av eleverna vid våra skolor kan använda sig av för att tillägna sig praktiska lärdomar, som är nödvändiga för att de skall få framgång senare i livet. Han har gett dem förmånen att kunna sälja dyrbara böcker som är helgade, uppgiften att befrämja vår skol- och sanatorieverksamhet. I själva arbetet med dessa böcker kommer de att skörda många erfarenheter, som kan lära dem (77) hur de skall ta itu med de problem som möter på främmande missionsfält. När de under skoltiden går ut med dessa böcker kan många av dem lära sig, hur de skall möta folk på ett hövligt sätt och hur de skall visa takt i samtal med dem om olika punkter i sanningen för denna tid. Och när de i viss grad lyckas i finansiellt avseende, kan några också lära sig sparsamhet och ekonomi, vilket kan bli till stor hjälp för dem när de senare sänds ut som missionärer. rätt

(77)Elever som går ut för att sälja Såningsmannen och Hälsa för hela människan kommer att behöva studera den bok som de väntar sig kunna sälja. När de sätter sig in i bokens innehåll och söker efterleva dess lärdomar, kommer de att utvecklas i kunskap och andlig styrka. Budskapen i dessa böcker innehåller det ljus som Gud gett mig i uppdrag att förkunna för världen. Lärarna vid våra skolor bör uppmuntra eleverna att omsorgsfullt studera varje kapitel i dem. De bör lära eleverna dessa sanningar och i de unga söka inpränta kärlek till de dyrbara tankar Herren har betrott oss med, för att vi skall bringa dem vidare till världen. rätt

(77)Förberedelsen för arbetet med dessa böcker och de erfarenheter som de dagligen får genom att leda människors uppmärksamhet till dem, kommer på det sättet att visa sig bli till ovärderlig hjälp för dem som tar del i detta arbete. Genom Guds välsignelse kommer de unga då att bli skickliga att tjäna i Herrens vingård. rätt

(77)De som bär ansvar i de lokala församlingarna i konferensen har en särskild uppgift att utföra för ungdomen. När församlingens funktionärer ser lovande unga människor som gärna vill bereda sig för att göra nytta i Herrens tjänst, men har föräldrar som inte har råd att sända dem till skolan, är det (78) deras plikt att tänka ut hur man skall kunna hjälpa och uppmuntra dem. De bör rådgöra med föräldrarna och de unga, och tillsammans lägga kloka planer. Några unga kanske är bäst skickade att ta itu med församlingsmissionsarbetet. Att sprida vår litteratur och att göra vänner och grannar uppmärksamma på den tredje ängelns budskap är ett vittomfattande och nyttigt arbete. Andra bör uppmuntras till att ta itu med litteraturevangelistens arbete och sälja våra större böcker. Några har kanske förutsättningar för att bli värdefulla arbetare vid våra institutioner. Och om lovande unga människor på ett förståndigt sätt uppmuntrades och fick den rätta hjälpen, skulle de i många fall själva kunna tjäna sina skolavgifter genom att sälja Såningsmannen och Hälsa för hela människan. rätt

(78)När de unga säljer dessa böcker utför de en tjänst som missionsarbetare genom att bära dyrbart ljus ut till människorna i världen. Samtidigt tjänar de pengar som gör det möjligt för dem att gå i skola, där de kan fortsätta sin förberedelse för att göra ännu större nytta i Herrens sak. På skolan får de av lärare och elever uppmuntran och inspiration att fortsätta sitt arbete med bokförsäljning. Och när tiden kommer att de skall lämna skolan har de försäkrat sig om en praktisk utbildning, som gör det möjligt för dem att utföra hårt, energiskt, självuppoffrande arbete. Ett sådant arbete är nödvändigt på många utländska missionsfält, där den tredje ängelns budskap måste gå framåt under svåra och prövande förhållanden. rätt

(78)Hur mycket bättre är inte denna metod än att låta eleverna gå igenom skolan utan att få en praktisk utbildning i arbete ute på fältet. När de så är färdiga med skolan reser de ut från den med skuld och med ringa förståelse för de svårigheter som kommer att möta dem på nya och oprövade arbetsområden. (79) Hur svårt kommer det inte att bli för dem, när de kommer att möta finansiella problem som är knutna till pionjärarbete i främmande länder. Och vilken börda blir det inte för dem att bära, till dess att studieskulderna har blivit betalda. rätt

(79)Å andra sidan kommer mycket att vara vunnet om man ville följa planen att hjälpa sig själv. Eleven skulle då ofta kunna lämna skolan helt eller nästan helt fri från personlig skuld. Skolans ekonomi skulle stärkas och de lärdomar som eleven försäkrat sig om under det han gick igenom dessa erfarenheter på hemmafältet, skulle bli till ovärderlig hjälp för honom i främmande länder. rätt

(79)Man bör lägga kloka planer för att hjälpa värdiga elever att tjäna sina egna skolavgifter genom att sälja dessa böcker, om de önskar det. De som på detta sätt tjänar tillräckligt för att arbeta sig igenom en kurs vid en av våra missionsskolor kommer att försäkra sig om en mycket värdefull erfarenhet som kan hjälpa dem att bli skickade att utföra banbrytande missionsarbete på andra fält. rätt

(79 )Ett stort arbete ska göras i vår värld på kort tid, och vi måste studera för att förstå och uppskatta, mer än vi gjort i gångna år, hur Guds försyn lagt de dyrbara böckerna Såningsmannen och Hälsa för hela människan i våra händer som hjälpmedel för värdiga studerande att betala sina utgifter i utbildningen, såväl som medel för att undanröja skulderna från våra utbildnings- och hälso- inrättningar. rätt

(79 )Stora välsignelser finns i förvar för oss som vist hanterar dessa dyrbara böcker som givits oss för framförandet av orsaken till aktuell sanning. Och allteftersom vi anstränger oss i enlighet med Herrens plan kommer vi upptäcka att många hängivna ungdomar kommer att göras passande att ingå områden utöver, som praktiska missionärer; och samtidigt kommer (80) samfunden på hemmafältet att ha medel för att frikostigt bistå att stödja arbetet som skall sättas igång på nya marker. Sanitarium, California, april 17, 1908.

----------
rätt

(80)Gud önskar att försäljningen av Såningsmannen skall igenkännas av allt vårt folk som Hans sätt att lätta våra skolor från skuld. Det är för att denna plan försummats som vi nu så starkt känner vår brist på medel för det framåtgående arbetet. Hade skolorna utnyttjat försynen som gjorts för dem, skulle mer pengar finnas i skolkassorna, och mer pengar i händerna på Guds tjänare, för att därmed underlätta nödvändigheter hos orsakens andra behövande avdelningar; och, allra bäst, lärare och studerande skulle ha fått just de lärdomar de behövde lära sig Mästarens tjänst.

----------
rätt

(80)I städerna inom nära räckhåll från våra hälsohem och övningsskolor finns ett missionsfält öppet för oss som vi ännu bara snuddat med våra fingertoppar. På några av dessa platser har man gjort en bra början. Men det var Guds avsikt att myckna medel genom försäljningen av Hälsa för hela människan och Såningsmannen skulle läggas fram för våra hälsohems- och skolors verksamheter, och för att vårt folk därigenom skulle lämnas större frihet att ge av sina medel för de verksamheter som öppnas på nya missionsfält. Om vårt folk nu vill ägna sig åt försäljningen av dessa böcker som de borde, kommer vi ha mycket mera medel än vi nu har för att lyckas med arbetet på det sätt som Herren planerat att det skulle lyckas.

----------
rätt

nästa kapitel