Vittnesbörd för Församlingen, Band 9 kapitel 9. Från sida 81ren sida tillbaka

Tältmöten och våra publikationer

(81)(81) I samband med våra läger möten har Guds tjänare under gångna år lagt vikt vid att ta vara på de många dyrbara tillfällen att undervisa vårt folk i praktiska metoder, så att de kan presentera de frälsande sanningarna i den tredje ängelns budskap för sina vänner och bekanta. Många har fått undervisning om hur de skall kunna arbeta som självunderhållande missionärer i sin närmaste omgivning. Många har återvänt hem från dessa årliga sammankomster för att arbeta med större iver och kunnighet än tidigare. rätt

(81)Det skulle vara välbehagligt inför Gud om mycket mer av denna praktiska undervisning gavs våra församlingsmedlemmar som besöker våra läger konferenser, än vad som vanligtvis skett under de gångna åren. Våra arbetare i allmänhet och våra. bröder och systrar i varje konferens skulle tänka på, att ett av syftena med våra årliga sammankomster är att alla skall kunna. tillägna sig kunskap i praktiska metoder för personligt missionsarbete. Detta skede av våra tältmöten beskrivs i ”Vittnesbörd för församlingen”, band 6, så här: rätt

(81)"Gud har i våra händer lagt ett mycket heligt arbete och vi behöver samlas för att få undervisning, så att vi blir bättre skickade att utföra detta arbete. Vi behöver lära oss förstå vilken del som vi var och en personligen har kallats att utföra i uppbyggandet av Guds sak på jorden, i hävdandet av Guds heliga lag och i upphöjandet av Frälsaren som "Guds Lamm som borttager världens synd". (Joh. 1: 29,) Vi behöver samlas för att ta emot den gudomliga beröringen, så att vi förstår vårt arbete i hemmet. Föräldrar behöver lära sig förstå hur de från hemmets helgedom kan sända ut sina söner och döttrar så utbildade och fostrade, att de visar sig lämpliga att lysa såsom ljus i världen. (82) I fråga om fördelningen av arbetet behöver vi lära oss förstå hur varje del av verksamheten skall befrämjas. Var och en skall lära sig förstå den roll han skall spela, så att det blir en överensstämmelse i fråga om planer och arbete i allas gemensamma uppgift.." - sid. 32,33 rätt

(82)"Om lägermötena genomförs på rätt sätt är de en skola där pastorer, församlingsföreståndare och diakoner kan lära sig att utfora ett mer effektivt arbete för Mästaren. Det skall vara en skola där församlingens medlemmar, unga och gamla, får tillfälle att lära sig Herrens vägar mera fullkomligt, en plats där våra troende kan ta emot en utbildning som skall hjälpa dem att hjälpa andra.. . . . rätt

(82)"Den bästa hjälp som predikanterna kan ge våra medlemmar i församlingarna, är inte att hålla predikningar utan att planera arbetet for dem. Ge var och en en uppgift att utföra för andra. Hjälp alla att förstå, att som mottagare av Kristi nåd står de under förpliktelse att arbeta för honom. Och låt alla få undervisning om, hur .de skall arbeta. Särskilt skulle de som ganska nyss kommit in i tron utbildas att bli arbetare tillsammans med Gud. Om de sätts i arbete kommer de modfällda att ganska snart glömma sin modlöshet, de svaga kommer att bli starka de okunniga att tillägna sig kunskap och alla kommer att bli beredda att framlägga sanningen sådan den är i Jesus. De kommer att finna en aldrig svikande Hjälpare i honom som har lovat att frälsa alla som kommer till honom." - sid. 49,50 rätt

(82)I några av våra konferenser har ledarna tvekat att presentera dessa praktiska undervisningsmetoder. En del är av naturen benägna att hellre predika än att undervisa. Men vid sådana tillfällen som våra årliga lägermöten får vi aldrig förlora ur sikte de möjligheter som där ges för att undervisa de troende hur de skall utföra praktiskt missionsarbete på de platser där de bor och lever. I många fall skulle det vara bra att avskilja särskilda personer för att inom olika områden ta hand om och ansvara för utbildningsarbetet vid dessa möten. (83) Låt några hjälpa folket att lära sig hur man skall ge bibelstudier och hur man håller stugmöten. Låt andra få uppgiften att undervisa folket hur de skall tillämpa hälso- och nykterhetsprinciperna och hur de skall ge behandlingar åt de sjuka. Åter andra bör få uppgiften att arbeta för att befrämja tidnings- och bokarbetet. Och låt utvalda arbetare intressera sig särskilt i att lära många hur man handskas med Såningsmannen och Hälsa för hela människan. rätt

(83)Många har aldrig lärt sig hur man säljer böckerna som ägnats åt att främja vårt institut-arbete. Men sådana skall inte ursäkta sig. De borde studera flitigt hur de kan göra sin del troget i samband med dessa dyrbara böckers omlopp. Våra skolor och hälsohem måste uppföras på en hög effektivitetsnivå, och ett högtidligt ansvar vilar på oss alla att hjälpa till att ställa dessa inrättningar i fördelaktigt läge genom att ge biståndsböckerna brett omlopp. Gud kommer att äras hos var och en som aktivt intresserar sig för arbetet att lägga dessa böcker i händerna på folkmassorna som behöver evangeliets frälsande sanningar. rätt

(83)Tillfället vi har att göra gott genom att sträva efter att utföra Herrens plan att ge lättnad för våra skolor och hälsohem har presenterats för mig om och om igen i samband med den sydkalifornska konferensen. Förhållandena där är ovanligt gynnsamma för en långt-pågående ansträngning att framdriva försäljningen av Såningsmannen och Hälsa för hela människan . Våra bröder och systrar i södra Kalifornien borde aldrig tröttna på denna plan att skaffa pengar för att betala skulderna som ansamlats. De som studerar på Fernandoskolan, och sköterskorna i de tre hälsohemmen som upprättats, har knappast råd att förlora de dyrbara erfarenheter (84) i missionsarbete som kommer dem till del som handskas med biståndsböckerna. Och samfundet har knappast råd att förlora resultaten, de andliga såväl som de ekonomiska, som en fortsatt ansträngning av detta slag skulle medföra. rätt

(84)Men år har förflutit, och elever som skulle ha samlat sig rikliga erfarenheter i aktivt missionsarbete har inte uppmuntrats att helhjärtat ge sig ut i försäljningen av Såningsmannen. Församlingsmedlemmar på många platser har dagligen mött främlingar, -- turister, män och kvinnor med medel och inflytande, -- och ändå har sådana tillfällen att sätta Såningsmannen och Hälsa för hela människan i omlopp låtits passera oförbättrade. Många människor med uppriktiga hjärtan som hade kunnat nås genom flitiga, helhjärtade prestationer har man inte gett ljuset i de tre änglarnas budskap. rätt

(84)Hade man följt Herrens plan, så hade Hans namn förhärligats, och många andliga segrar hade vunnits. Människor med medel hade bättre kunnat komma upp till Herrens hjälp och varit mera villiga till det, när Han på ett sätt utöver det vanliga tog ledningen i att upprätta hållfasta hälsomissionscenter i närheten av stora resecentrum och genomfarter. Elever hade fått en träning som storligen skulle ökat deras prestationsförmåga som praktiska missionärer hemma eller utomlands. Församlingar hade återupplivats med andliga välsignelser. Många hade vunnits för sanningen, och dessa hade för saken fört med sig sitt inflytande och sina medel. rätt

(84)På sådana platser som södra Kalifornien, där tusentals turister, bland vilka många söker hälsa och styrka, hela tiden kommer och går, skulle särskilda och ihållande ansträngningar göras för att sprida ljusets och sanningens klara strålar. Böckerna Hälsa för hela människan (85) och Såningsmannen är särskilt lämpade för användning i turistcentrum, och allt som är möjligt borde göras för att lägga kopior av dessa verk i händerna på dem som är lediga och har lust att läsa. Speciellt behöver de som söker återställd hälsa boken Hälsa för hela människan. Varje gynnsamt tillfälle att nå denna klass bör utvecklas. rätt

(85)Mitt hjärta har jublat när jag förstått att biståndsarbetet i södra Kalifornien återupplivats de senaste månaderna. Vid Loma Linda har man särskilt tränat upp några av sköterskorna för arbetet att sälja Hälsa för hela människan; och allteftersom de besökt hem i närbelägna städer och byar, har himmelens välsignelse rikligen kommit över dem, och som ombud, har gynnsamma intryck har gjorts för vårt folk och dess arbete. rätt

(85)Vid Fernando-skolan har lärarna nyligen gått i spetsen för att återuppliva ett intresse för försäljningen av Såningsmannen. Skaror av elever har, efter att de studerat boken med bön, besökt Los Angeles i sällskap med sina lärare och har fått en sund och hållfast erfarenhet som de värdesätter mer än silver och guld. Detta slags arbete är sannerligen ett av de medel som Gud föreskrivit för att träna upp våra ungdomar för mission; och de som försummar att utveckla sådana tillfällen förlorar ur sina liv ett högst värdefullt erfarenhetskapitel. Genom att hjärtligt påbörja detta arbete kan elever lära sig hur man med taktfullhet och urskillningsförmåga möter men och kvinnor i alla samhällsklasser, hur man behandlar dem hövligt, och hur man leder dem till att fördelaktigt överväga sanningarna som finns i böckerna som säljs. rätt

(85)Vårt största bekymmer skulle inte vara att samla pengar utan att rädda människor och i det avseendet skulle vi göra allt som står i vår makt för att lära eleverna vid våra skolor hur de kan leda (86) människor fram till kunskap om den tredje ängelns budskap. När vi får framgång i det själavinnande arbetet kommer också de som förs in i tron, i sin tur att använda sina förmågor för att förmedla sanningen till andra. När vi arbetar flitigt för våra medmänniskors frälsning kommer Gud att ge oss framgång i varje ansträngning. rätt

(86)Till samfundsledarna, och till andra med ansvarsfulla ställningar i ledningen, vill jag säga: Låt oss göra allt som står i vår makt att inprägla hos lärarna på våra utbildningsinrättningar hur stort värde välsignelserna har som förvaras för dem som flitigt söker att bruka gåvan Såningsmannen på bästa sätt. Låt oss uppmuntra lärarna att förena sig med många av sina elever genom att studera denna bok med bön, före de går ut med dem i aktivt arbete på fältet. Låt oss hjälpa lärarna att förstå sitt ansvar i detta. Låt oss göra allt vi kan för att återuppliva arbetet med Såningsmannen och inviga planer för en aktiv kampanj med Hälsa för hela människan. rätt

(86)Allteftersom lärare och elever hjärtligt ägnar sig åt denna typ av arbete, så kommer de få en erfarenhet som lämpar dem för värdefull tjänst vid våra tältmöten. Genom de anvisningar de kan ge till de troende som närvarar, och genom att sälja många böcker där man håller sådana möten, så kommer de som varit i skolan kunna göra sin del i att nå de massor som behöver den tredje ängelns budskap. Låt lärare och elever ädelt bära sin andel av bördan att visa vårt egna folk hur de kan förmedla budskapet till sina vänner och grannar. rätt

(86)När vi följer de planer som Herren har anvisat oss är vi Guds medarbetare. Vilken vår ställning än är, om vi är föreståndare för konferenser, predikanter, (87) lärare, elever vid våra skolor eller vanliga församlingsmedlemmar, kommer vi att av Herren hållas ansvariga för hur vi gör det mesta möjliga av våra tillfällen och möjligheter att upplysa alla som behöver sanningen för denna tid. Och ett av de främsta hjälpmedlen som han har föreskrivit oss att använda är det tryckta ordet. Vid våra skolor och sanatorier, i våra hemförsamlingar och framförallt vid våra lägermöten måste vi lära oss hur vi skall göra ett förståndigt bruk av detta värdefulla hjälpmedel. Med uthållig flit måste utvalda arbetare instruera vårt folk hur de skall närma sig de otroende på ett vänligt, vinnande sätt och hur de skall få dem att ta emot den litteratur i vilken sanningen för denna tid presenteras med klarhet och kraft. rätt

(87)Mina bröder och systrar, låt oss inte tröttna på att göra gott. I Sin jordiska tjänstgöring reste Kristus till fots från plats till plats. Uttröttad, som Han ofta var, med sin mänskliga natur ansträngd till det yttersta, var Han ändå alltid redo att hela alla som kom till Honom, och lära dem det eviga livets väg. Trots att Han ofta var fysiskt utmattad, lämnade inte Han Sitt arbete. En värld skulle räddas. Han gjorde varje möjlig självuppoffring, så att ljus och sanning skulle kunna lysa fram. rätt

(87)Israels Herre och Gud önskar att vi skall koppla ihop oss med Honom i en helig förening och utöva den levande tro som är verksam i kärlek och renar själen. Han önskar att vi skall vara en arbetande tjänstemannakår, begåvad med anpassningsförmåga i tjänst för Honom. Och till sådana lovar Han kraft till att vinna en härlig seger för Honom. - Sanitarium, California, 10. juli, 1908.

----------
rätt

(87)De män som står som ledare i vilken som helst del av det högtidliga arbete med det sista evangeliska budskapet måste uppodla och vårda vida vyer och idéer. Det är allas förmån som bär på ansvar i evangeliearbetet att (88) ha en benägenhet till att lära i Kristi skola. Den som bekänt sig vara en Kristi efterföljare får inte ledas av sin egen viljas utsaga; hans förstånd måste tränas till att tänka Kristi tankar och upplysas till att uppfatta Guds vilja och väg. En sådan troende kommer att följa Kristi arbetssätt. rätt

(88)Våra bröder borde inte glömma att Guds visdom har gjort försyn våra skolor på ett sådant sätt som kommer att framföra välsignelse till alla som deltar i företaget. Boken Såningsmannen gavs som gåva till undervisningsarbetet, så att skolans elever och andra vänner skulle kunna hantera dessa böcker; och genom att sälja dem samla mycket av behövda medel för att avlasta skolans skulder. Men denna plan har inte presenterats för våra skolor såsom den borde; lärarna och eleverna har inte undervisats till att ta fasta på denna bok och frimodigt trycka på dess försäljning till fördel för undervisningsarbetet. rätt

(88)Sedan länge borde lärare och elever i våra skolor ha lärt sig att ta vara på tillfället att samla medel genom försäljningen av Såningsmannen. Genom att sälja dessa böcker kommer eleverna att tjäna Guds sak, och emedan de gör detta, genom att sprida ut dyrbart ljus, kommer de lära sig ovärderliga lärdomar i kristen erfarenhet. Alla våra skolor borde nu komma iordning och flitigt bemöda sig om att utföra planen som presenterats för oss till undervisning för arbetare, till lättnad för våra skolor, och för att vinna människor till Kristi sak.

----------
rätt

nästa kapitel