Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 13. Från sida 53ren sida tillbaka

Ingen framgång utan Guds Ande.

(53)Funktionärerna och lärarna inom sabbatsskolan tarva den helige Andes vägledning och undervisning så att de verkligen kunna undervisa och inspirera och få eleverna att minnas det som de lära. Det är den helige Andes verk att påminna om Kristi ord och gärningar, så att de som giva undervisning om världens Frälsare, skola kunna få kraft till att göra Kristus upphöjd för elevernas sinnen. I allt som rör sabbats skolan är behovet av den helige Andes hjälp stort, för att de män och kvinnor, som väljas till att bekläda ansvarsfulla poster såsom ledare, funktionärer och lärare, skola kunna vara Guds män och kvinnor. rätt

(53)Det är icke alltid bra att låta sabbatsskolan stå under en enda mans ledning, ty han kommer att leda sabbatsskolan efter sitt sinne och efter sina egna föreställningar. I sabbatsskolan böra finnas arbetare, som kunna komma med nya, friska tankar och främja dess andliga liv. Skolan kan måhända känna sig bunden vid en som gjort en lång och trogen tjänst; men man måste ta större hänsyn till skolans bästa, än till vad lärarna och eleverna personligen föredraga. När det är tydligt, att skolan skulle ha nytta av en förändring och tillgång finnes på arbetare, som veta vad det vill säga att ha börda för själar, så låt intet stå i vägen för förändringen. De som äro fria från all äregirig traktan efter självupphöjelse, skola, även om de därigenom komma att frånträda sin plats, begärligt mottaga varje hjälp, som kan betyda en framgång och en lyftning för sabbats skolans elever. De som äro gamla och erfarna i verksamheten, ha lärt vad som kan vara befordrande för Guds sak, och de yngre männen, som icke helt lämpa sig för arbetet, böra taga exempel av de äldre bröderna, som visat trohet i det som blivit dem anförtrott och på så sätt tillägna sig visdom och taktfullhet, så att de kunna få den framgång, som är så nödvändig för utförande av ett gott arbete. rätt

(54)Inom sabbats skolans verksamhet finnes det ett vidsträckt fält, som måste arbetas på med den största flit, nämligen detta att inspirera de unga ibland oss till att överlämna sig helt åt Gud, så att han kan bruka dem i sin tjänst. I våra sabbatsskolor böra finnas nitiska, trofasta arbetare, som med vaken blick kunna lägga märke till vilka som äro påverkade av den helige Ande och som kunna samarbeta med Guds änglar i att vinna själar för Kristus. Sabbatsskolans arbetare äro betrodda med ett heligt ansvar, och sabbatsskolan bör vara en plats, där män och kvinnor, ungdomar och barn kunna genom en levande förening med Gud undervisas så, att de kunna bli en styrka och en välsignelse församlingen. De böra hjälpa församlingen framåt och uppåt, så långt det står i deras makt, i det de själva gå från kraft till kraft. rätt

(55)Några viktiga frågor.
Vad är orsaken till att det i våra församlingar finnes så många, som ej äro grundade och rotfasta i sanningen? Varför finnas i församlingen sådana, som vandra i mörkret och icke i ljuset, vilkas vittnesbörd äro slöa, kalla och fyllda av klagan. Varför finnas några, vilkas fötter ständigt synas färdiga att träda in på sidovägar och förbjudna stigar, och som alltid ha att berätta någon bedrövlig historia om frestelse och nederlag? Ha församlingsmedlemmarna i dessa fall känt sitt ansvar? Ha församlingsledaren och församlingstjänarna tagit sig an de svaga och vilsefarande? Ha de insett, att de vacklande stå i fara att taga skada till sina själar? Ha de både genom förmaning och föredöme sökt sätta den villfarandes fötter på den fasta klippan? Ha sabbatsskolans lärare och funktionärer förstått, att de ha ett arbete att utföra med att leda de ungas fötter in på säkra stigar och att de måste akta varje egen fördel för intet för att kunna vinna själar för Mästaren? Det är absolut behov av en reform inom varje gren av arbetet. rätt

(55)Underbara tillfällen förbli obeaktade i vår sabbatsskolverksamhet. Låt män och kvinnor med skilda begåvningar få ta del i arbetet och i gudsfruktan göra sitt bästa för våra ungas frälsning. Låt icke dem, som utföra allt sitt arbete på ett mekaniskt sätt, fullständigt ta ledningen av sabbatsskolan om hand och utbilda skolan i vissa bestämda former efter vissa bestämda sedvanor och så kväva allt liv i en mångfald av förordningar. Det är nödvändigt att ha ordning; men förutom våra regler och förordningar behöva vi en hel del mer andlig kunskap. Vi stå i behov av en livgivande kraft, en varm hänförelse, en verklig ström av liv, för att våra skolor må kunna bliva fyllda av en atmosfär av sann gudsfruktan och renhet, så att man där kan få verklig andlig framgång, för att Herrens fruktan må kunna vara det alltigenomträngande i dem och för att ledarna icke må låta sig nöja med ett livlöst fasthållande av vissa former, utan i stället sätta varje redskap i verksamhet, var och en för att sträva efter att hans sabbatsskola må bli den bästa och mest förädlande i världen. Detta bör vara det mål och den uppgift varje arbetare inom sabbatsskolan förelägger sig. rätt

(56)De ledande inom våra sabbatsskolor böra vara män och kvinnor med snabb uppfattning, sådana som ha Guds Andes hjälp till att tyda människornas karaktär, som verkligen kunna ha rodret i sin hand och som kunna förstå en karaktärs olika sidor samt ådagalägga takt och vishet i behandlingen av de olika naturerna. Många finnas, som till namnet kunna fylla en ordförandes plats; men vad som behöves är män, som kunna fylla platsen i ordets verkiga bemärkelse. Många finnas, som på ett tillfredsställande sätt kunna genomgå de olika formerna; men de förmå icke väcka mod och hopp eller inspirera och sporra till kraftansträngningar och bibringa liv av sådant slag, att sabbatsskolan blir en levande, växande kraft till det goda. rätt

(57)Även för lärarna ligger ett stort arbetsfält öppet, och de böra söka att förstå, hur de skola kunna arbeta på ett sätt, som kan leda och utveckla barnens sinnen och hjärtan. För att kunna arbeta med framgång för ungdomen och barnen måste de äga den visdom, som kommer från ovan. Många kortsynta lärare finnas, vilka följa ett tillvägagångssätt, som ej alls för med sig goda resultat, och i stället för framgång åstadkomma de tillbakagång. Vad både arbetare och lärare behöva är den helige Andes utgjutelse, så att det icke blir ryckvisa förbättringar utan en ständig till växt i nåden, med en ständig tillgång på andligt liv och andlig kraft. -- (S. S. W., mars 1896.) rätt

nästa kapitel