Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 14. Från sida 58ren sida tillbaka

Kärleken är den dragande kraften.

(58)I vårt .arbete för själar inflätas allt för litet medkänsla. Gud fordrar icke att vi skola truga, övertala och draga för att få själar förlikta med honom. Om vi framhålla sanningen, som den är i Jesus, skall kristendomen ej bli betraktad som en plåga utan som en fröjd. Lärarna måste ha solsken, tacksamhet och en fullhet av kristlig ömhet och medlidande med sig i sitt arbete och genomsyra elevernas hjärtan med kärlekens oegennyttiga ande; ty det är denna ande, som råder i himmelen. Skola icke de som arbeta inom sabbats skolan vara villiga att bortlägga all stolthet och all egenkärlek och av hjärtat bli ordets uppriktiga görare? "Ikläden eder fastmer Herren Jesus Kristus, och haven icke sådan omsorg om köttet, att onda begärelser därav uppväckas!" (Rom. 13: 14). En sant troende förlitar sig på Kristus i obetingad underkastelse, villig att följa honom, vart det än bär. När detta har som följd ett välordnat arbete, skola många själar bli förda såsom dyrbara kärvar till Mästaren. rätt

(58)Föräldrarna och lärarna böra söka att öva inflytande över barnens sinnen från de allra tidigaste åren, och visa dem, hur nödvändigt det är att bli frälst. De böra lära barnen att Gud är deras himmelske Fader, och att han visat sin kärlek till dem genom att giva sin enfödde Son och att världens Frälsare uppenbarade sin kärlek till dem, genom att han kom till världen och dog på korset, för att vi skulle kunna få liv. Om dessa sanningar framställas i kärlek och ömhet, skola de efterlämna ett varaktigt intryck på de ungas sinnen och hjärtan. Såsom bilden återspeglas i en spegel, så skola dessa ämnen återspeglas i sinnet, när de belysas av Kristi kärlek. rätt

(59)Inflytanden i hemmet.
Hemmet bör göras till en skola för kristlig; undervisning och icke till ett hemvist för slavar. Kvällarna böra utnyttjas såsom värdefulla tillfällen till att undervisa barnen om rättfärdighetens väg. Men hur många barn bliva ej i detta avseende sorgligen försummade? De uppfostras icke i hemmet till att förstå Guds sanningar, och läras ej att älska rättfärdigheten och att göra rätt. Våra barn böra undervisas med tålamod, så att de kunna förstå de lagar, de skola rätta sig efter och lära känna de källor, varifrån deras gärningar skola ut springa. De böra ledas i överensstämmelse med himmelens lagar och läras att hålla fast vid sanningen, sådan den är i Jesus. På så sätt skola de en gång kunna dväljas i änglars sällskap och kunna bestå in för vår Frälsares åsyn. rätt

(59)Ett rätt hopp och en rätt längtan kan inplantas i varje människosjäl, och de unga kunna alla ledas till att se det sköna i att vandra helighetens väg. I varje enskilt fall kan det bli nödvändigt att följa olika riktlinjer vid behandlingen av de unga, så att de må kunna undervisas, utvecklas och fullkomnas så, att de var för sig kunna göra den största nyttan i livet. Hur få äro ej de som förstå, vilket värde de pund ha, som Gud givit dem! Hur många föräldrar förstå väl sanningen av att en full utveckling av sinne och hjärta endast kan äga rum där en levande förbindelse finnes med honom, som är all visdoms, krafts och helighets källa? Sanningen är utan gränser, och den, vars sinne upplyses och ledes av Guds Ande, skall gå från kraft till kraft, och finna att hans stig bliver allt klarare och klarare, tills slutligen solen står i sin middagshöjd. rätt

(60)Men under det att det är möjligt för oss att förkovras i kunskap och sanning, må vi icke heller blunda för det förhållandet, att vi kunna gå tillbaka likaväl som framåt. Vi kunna dragas mot jorden likaväl som mot himmelen, Många själar finnas, som gå än i den ena än i den andra riktningen. Lömska och förföriska inflytanden finnas, som kunna draga själen bort från Gud och de himmelska tingen. Det är absolut nödvändigt att passa noga på var och en alltifrån den tidigaste barndomen till ungdomens och mandomens år. I synnerhet böra de som känna faran av det onda och som känna den kärlek och det intresse, Gud hyser för varje enskild själ, göra det till sin uppgift, att vaka över själarna tänkande på att de en gång skola avlägga räkenskap därför. Liksom Abraham böra föräldrarna se till att deras, hus efter dem lär känna Herrens väg. Sker ej detta, kommer satan att med glädje åtaga sig föräldrarnas värv och uppfostra barnet som det behagar honom; o, hur mycket av detta arbete överlåtes ej även åt honom! Föräldrarna måste göra sin plikt mot dessa, som äro beroende av dem, och utbilda deras karaktärer efter den himmelska förebilden, Om föräldrarna med en levande tro och full tillit till Herren utföra den del, som blivit dem anvisad, så skall Gud även utföra sin del och tusenden av de barn, som nu äro utan Gud och utan hopp i världen, skola förenas med församlingen. rätt

(61)När de ungas omvändelse blir till en stor börda, som vilar på föräldrarnas och lärarnas skuldror, då skall man städse anstränga sig att stärka ungdomens karaktär och att leda deras smak och önskningar in på de himmelska spåren. Varje själ kan utveckla goda och starka dygder. Var och en kan nå den fulla höjden och djupet och bredden av den andliga kunskapen och bli passande för ett högre liv. När föräldrarna ta det första steget, och inrätta sina egna bruk och vanor med avseende på mat, kläder och vandel så enkelt som möjligt och göra detta endast för att ära Gud, då skall det bli ordning i hemmet, och barnen skola icke längre bli försummade; man kan då få tid till att taga sig an deras undervisning och utveckling. rätt

(62)Barnens omgivning bör vara den allra bästa vad inflytanden och sällskap angår. De föräldrar, som i gudsfruktan och kärlek vilja fylla sin plikt, komma att vara ytterst noga med att ge akt på varje ord, de uttala, så att de icke senare, när barnen börja taga efter dem i sitt tal, skola få höra sådana ord användas, som skola vålla dem sorg och smärta. De skola avhjälpa barnens svagheter, okunnighet och brister genom en hög moralisk undervisning, så att dessa kunna växa upp starka i renhet och med väl inrotade vanor, som skola bidraga till att skänka dem hälsa och lycka. Genom en sådan uppfostran skola de inhämta den kunskap, som hos dem skall utveckla en stark och väl balallserad karaktär. rätt

(62)Överlåter man åt de unga att själva skaffa sig kunskaper, skall det visa sig, att deras tillfällen bli på gott och ont. Från många källor skall kunskapen om det onda tillföras dem och den skall senare aldrig helt kunna rensas ut. När föräldrarna försumma sin plikt att lägga grundstenen till sina barns karaktär och försumma att meddela det de allra bästa principer för att därmed uppbygga sin karaktär, kommer Guds och människornas fiende att genast betjäna sig av denna försumlighet, och de unga skola bli likgiltiga för sanning och dygd. Man bör göra hemmet till den bästa och käraste platsen i världen. Vad värde har väl det yttre och konstlade i jämförelse med det verkliga och naturliga? Herren har givit barnen gåvor, vilka fordra den mest omsorgsfulla vård både från föräldrarnas och lärarnas sida. rätt

(63)De, åt vilka Gud har överlåtit ansvaret att fostra de unga, böra vara i stånd att samarbeta med honom i att utveckla och förkovra hjärtats dyrbara pund, så att de unga må kunna tillägna sig den kunskap, som för dem skall betyda detsamma som ökad kraft och som blir ett förvärv, som kan tagas med in i det tillkommande livet. rätt

(63)Uppgiften att prägla och dana barnens och de ungas karaktär är en uppgift av den allra största betydelse, och i utförandet av detta verk är det nödvändigt att kunna framställa Kristus i hela hans oförlikneliga kärlek, så att hans ädla, himmelska gestalt må kunna dölja och motverka den dragningskraft, världen har. De unga få i detta icke se blott en teori, hur logisk denna än måtte vara; de måste se Kristi karaktär och härlighet. De måste visas på de himmelska skatterna, tills det lyckas att uppmuntra, hänföra och vinna dem. Jesu kärlek måste vara drivfjädern i varje strävande. Den fordrar, den fångar, den tvingar.
(S. S. W., augusti och september 1896.) rätt