Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 7. Från sida 35ren sida tillbaka

Avsikten med sabbatsskolans arbete.

(35)När en ung person .omvänder sig, så bör han ej få gå sysslolös; giv honom något att göra i Herrens vingård! Anvisa honom något arbete som lämpar sig för hans begåvning, ty Herren har givit envar sitt arbete. Låt oss samarbeta med Herren i alla avseenden och sätta varje medel i verksamhet, varigenom deras förmågor, som äro förenade med skolan, kunna utvecklas till att bli till nytta. Människorna måste ställa sig under ettdera av de två makters baner, som regera jordens inbyggare. Kristus, livets furste och satan mörkrets furste, önska båda få min och kvinnor och ungdomar i sin tjänst. Det är den kristne lärarens och elevens plikt att göra allvarliga ansträngningar för att antalet i Kristi led ständigt må ökas och att inbjuda varje själ till att taga sin plats under furst Immanuels blodbestänkta baner... rätt

(35)De unga böra giva akt på den vise mannens ord: "Förtrösta på Herren av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd" (Ordspr. 3: 5). De böra vandra stilla och varsamt inför Herren under bön och i tillit till honom, och samtidigt använda all sin förmåga och alla sina krafter, i det de utnyttja alla sina tillfällen och sätta sin lit till vad Herren kan göra med de förmågor, de helgat åt honom. Vid vart steg böra de fråga sig: "Är detta Herrens väg?" Ödmjukhet är ett kännetecken på dem som äga den sanna visdomen, och de skola aldrig vara självsäkra och lysande, vilken utveckling de an måtte ha nått. rätt

(36)Livslång tjänst.
Herren söker unga män och kvinnor, som äro villiga att omgjorda sig till livslångt, allvarligt arbete i sabbatsskolverket. Ryckvisa försök kunna icke uträtta mycket gott eller göra någon till en framgångsrik arbetare i Guds verk. Det är genom att tåligt hålla ut i det goda, som du skall kunna bli en Guds medarbetare. Du måste räkna dig som Guds tjänare dag för dag. Var flitig i ditt arbete en dag i sänder och se till att du ej gör stigarna krokiga för dina fötter, att icke de stapplande ledas bort från rättskaffenhetens stig genom dina oriktiga handlingar. rätt

(36)I sabbatsskolan önskar Herren ha lärare, som äro villiga att ägna sig helt åt sin tjänst, samtidigt som de föröka sin förmåga genom att göra bruk av den och utveckla sig än vidare i det, de redan förvärvat. Herren önskar ha verksamma kristna i sin församling; ty den verksamme har färre frestelser än den som går sysslolös. De som i sanning tro på Kristus, skola vara Guds medarbetare. De skola vara ledda av hans Ande; deras kärlek skall vara ren, deras lidelser behärskade, och deras liv skall bära dyrbar frukt till Guds ära; ty från dem som i sanning tro på Kristus, skall utgå ljus. De som ha en levande förbindelse med rättfärdighetens sol, skola ständigt erhålla mera ljus från Guds ord. Ingen får draga den slutsatsen, att det ej finnes mer sanning, som kan uppenbaras. Den flitige, bedjande sanningssökaren skall ännu kunna finna många dyrbara strålar av ljus, som utgå från Guds ord. Många oskattbara pärlor, som ännu ligga spridda, skola bli förda samman för att bli Guds sista församlings egendom. Ljuset skänkes emellertid icke blott för att stärka församlingen, utan även för att lysa för dem som äro i mörker. Guds folk skall förkunna hans lov, som kallat dem ut från mörkret ut i sitt underbara ljus. Kristus har om sitt folk sagt: "I ären världens. ljus", och det är ljusets uppgift att lysa och att skingra mörkret...
(S. S. W., februari och mars 1892.) rätt

nästa kapitel