Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 10. Från sida 96ren sida tillbaka

II. Hälsoreformen . - 1 Tess. 5:23; l Kor. 3:16-17.

(96)a) Till det stora verk, som skall bereda ett folk för Herrens ankomst, hör också hälso reformen. Den är så nära förbunden med den tredje ängelns budskap som handen med kroppen. De tio budens lag har endast föga aktats av människorna; men likväl skall Herren icke straffa överträdarna förrän han har sänt dem ett varningsbudskap. Män och kvinnor kunna icke bryta naturlagarna genom att tilifredsställa en fördärvad aptit och neddragande lidelser utan att samtidigt bryta Guds lag. Därför har han tillåtit hälsoreformens ljus att lysa för oss, så att vi kunna inse synden som består i att överträda de lagar, som äro nedlagda i vår natur. - Christl. Mässigkeit, s. 12. - Counsels on Health,- s. 21. rätt

(96)b.) Johannes döparen- verkade i Elia ande och kraft för att bereda väg för Herren och för att omvända de otrogna till de rättfärdligas vishet. Han var en förebild för dem, som leva i de sista dagarna, åt vilka Gud har anförtrott heliga sanningar som de skola meddela folket för att bereda väg för Herrens andra ankomst. Samma måttlighetens grundsatser, som Johannes iakttog, skola bliva praktiserade av dem, skola bliva kallade till att de sista dagarna förkunna för världen. Människosonens ankomst. - Christl. Mässigkeit, s. 48. rätt

(96)e) Envar sann kristen behärskar sina lustar och lidelser. Om han icke är fri från aptitens fjättrar, så är han ingen sann, hörsam Kristi tjänare. - Njutningslystnadens och lidelsernas tillfredsställelse gör, hjärtat likgiltigt för sanningen. Sanningens ande och kraft kan omöjligt helga en människa till kropp, själ och ande, om hon behärskas av sinnliga begär. - Christl. Mäsaigkeit, s. 103. rätt

(97)d) Så snart man har övergivit den rätta vägen, är det svårt att åter vända tillbaka. Barriären är nedriven och man är icke längre på sin vakt. Ett steg på den orätta vägen bereder rum för det andra. Den minsta avvikelse från de rätta grundsatserna leder till skilsmässa från Gud och kan sluta med fördärv. Vad vi göra en gång, äro vi även beredda att göra två gånger, och att fortsätta att vandra på samma väg, vare sig den är den rätta eller orätta, är alltid lättare än att begynna på en ny. För att vandra på den orätta vägen inför Gud behöves ingen ansträngning, men för att utveckla en rättfärdig och sann karaktär i alla våra vanor, behöves både tid och tålamod. . . Christl. Mässigkeit, s..,39. rätt

(97)e) Sänden ut arbetare i församlingarna, som efterleva hälsoreformens principer. Sänden sådana, som inse nödvändigheten av att öva självförsakelse i mat och dryck, ty i annat fall bliva de en snara för församlingen. Given akt på, om då icke en livets fläkt uppfriskar församlingen. Ett nytt element måste bliva infört i arbetet. Guds folk måste bliva medvetet om, huru stort dess behov och dess fara är, och på börja arbetet som ligger det närmast. - Test., Vol.. 6, p. 267. Zeugn.., bd. 2, s. 257. rätt

(97)f) Hälsofrågan står i den innerligaste förbindelse med budskapet och Guds verk i den sista tiden. Den som förkunnar Guds budskap skulle likaså giva upplysning om ett rätt levnadssätt. Var och en borde grundligt förstå denna fråga, så att han är förberedd för de viktiga tilldragelser, som äro nära förestående. Denna fråga tillkommer för den skull ett fullt uppskattande. Satans och hans änglar göra allt, som står i deras makt, att hindra detta reformations verk; de betunga och besvära dem, som av hela sitt hjärta sysselsätta sig därmed. Det oaktat borde ingen förlora modet eller fördenskull uppgiva sina ansträngningar. - Christl. Mässigkeit, s. 155 rätt

(98)g) De, som förstå, fysiologi och hälsolära, skola i sin verksamhet som själasörjare finna ett medel att upplysa andra - om en rätt och förståndig behandling av deras fysiska, andliga och moraliska krafter. Därför borde alla, som förbereda sig på predikoämbetet, också befatta sig med ett flitigt studium av människokroppen, för att kunna erhålla kunskap om, huru man skall behandla kroppen, icke med hjälp av mediciner, utan med läkemedel från naturens eget laboratorium. Herren skall välsigna dem, som göra varje upptänklig ansträngning för, att skydda sig själva för sjukdom och som leda andra till att anse kroppens hälsa lika helig som själens. - Test., Vol. 6, p. 301-302. Zeugn., bd. 2, s. 257. rätt

(98)h) Våra predikanter borde vara förtrogna med hälsoreformen... De skulle känna till de lagar, som reglera det fysiska livet och deras inflytande över det andliga välbefinnandet. Men tusende och åter tusende veta blott föga om dem underbara kropp, söm Gud givit dem och den vård, som de skulle giva den; de hålla det för mycket viktigare att sysselsätta sig med obetydliga ting. Just här ha predikanterna ett verk att utföra. Intaga de en rätt ställning till denna sak, skulle mycket bliva vunnet. I sina egna liv och i sina hem skulle de följa livets lagar, praktisera rätta grundsatser och leva enligt hälsans fordringar. Då skola de vara i stånd till att på rätt sätt tala om detta ämne och leda folket högre och högre i reformens verk. När de själva efterleva ljuset, kunna de bringa ett värdefullt budskap till dem, som just stå i behov av ett sådant vittnesbörd. rätt

(98)Dyrbara välsignelser och en rik erfarenhet kunna uppnås om predikanterna ville förena framhållandet av hälsofrågan med sitt arbete i församlingen. Folket måste få hälsoreformens ljus. Detta artats har blivit försummat och många hålla på att dö, emedan de icke ha det ljus, som de skulle och måste ha, innan de övergiva sina själviska begär. rätt

(98)Våra konferensordförande måste inse, att det är på hög tid, att de i denna fråga ställa sig på den rätta sidan. Predikanter och lärare skola giva andra det ljus, som de själva mottagit. Deras arbete behövas i varje gren. Gud skall hjälpa dem; han skall stärka sina tjänare, som stå fasta och icke vika från sanning och rättfärdighet för att främja själviskheten. - Gospel Workers; p. 231-232. Dien. d. Evgl., s. 206. rätt

(99)i) Det ljus, som Herren har givit i sitt ord angående detta ämne, lyser klart och tydligt, och människorna skola på olika sätt bliva satta på prov, för att se om de vilja akta därpå. Varje församling och varje familj behöver undervisning med avseende på kristlig måttlighet. Alla skulle veta, huru man skall äta och dricka för att bevara sin hälsa. Vi stå mitt i denna världs slutscener; och det skulle vara harmoni inomsabbatshållarnas led. De som draga sig tillbaka från att undervisa folket med avseende på denna fråga, gå icke den väg, där den store Läkaren går i spetsen. - Gospel Workers, p. 232. Dien. d. Evgl., s. 207. rätt

(99)j) Många tro, att de icke kunna reda sig utan köttföda. Men om dessa skulle ställa sig på Herrens sida, fast beslutna att gå den väg, som han anvisar, skulle de i likhet med Daniel och hans medbröder undfå kraft och vishet. Det skulle bliva klart för dem, att Herren önskar giva dem ett sunt omdöme. Många skulle bliva överraskade att se, huru mycket man genom självförsakelse kan inbespara för Guds sak. De små summor, som sparas genom självförsakelse, skola betyda mera för, Guds verks befrämjande än de största gåvor, som icke kostat någon självförsakelse. - Vidn., b. 9, s. 120. Test., Vol. 9, p. 157 Zeugn., bd. 2, s. 216-217. rätt

(99)k)Sjundedags-adventisterna förkunna viktiga sanningar. För mer än fyrtio år sedan (nu över sjuttio år; utge anm.) har Herren givit oss särskilt ljus angående hälsoreformene. Men vandra vi i detta ljus? Många ha försummat att leva i överensstämmelse med Guds råd. Såsom ett samfund - borde vi göra frams teg i förhållande till den kunskap, som vi ha mottagit. Det är vår plikt att sätta oss inil häsoreformens principer och visa aktning för dem. Med avseende på arbetet för befrämjandet av måttligheten borde vi vara före alla andra. Likväl finnes det ibland oss upplys ta församlingsmedlemmar, ja, till och med. predikanter, som ej visa mycken. aktning för det ljus, som Herren har skänkt oss angående hälsofrågan. De både äta och arbeta som de själva behaga. - Vidn.; b. 9, s. 121. Test., Vol. 9, p. 158. Zeugn., b. 2, s. 217. rätt

(100)l) Låt dem, som äro ledare och lärare i Guds verk, beträffande hälsoreformen ställa sig avgjort på bibelns grund och framhålla den klart och tydligt för dem, som tro att vi leva i de sista dagarna av denna världs historia. Men måste se skillnad på dem, som tjäna Herren, och dem, som tjäna sig själva. rätt

(100)Det visades mig, att den sanning, som vi mottogo under budskapets första tid, är fortfarande lika viktig och borde efterlevas lika samvetsgrant som på den tiden. Det finnes sådana bland oss, som aldrig ha följt det ljus, som Herren har givit oss med avseende på dieten. Tiden är inne, då vi böra sätta ljuset i staken, så att det kan lysa för alla. - Vidn., b. 9, s. 121. Test., Vol. 9, p. 158. Zeugn., b. 2, s. 217-218. rätt

(100)m) Vi föreskriva ingen bestämd regel, som man skall följa beträffande kosten; men vi betona, att köttfödan i landar, där frukt, säd och nötter finnas, icke ar den ratta maten för Guds folk. Det har blivit visat mig, att köttätandet gör människonaturen djurisk och rå och gör att mån såväl som kvinnor mista den kärlek och medkänsla, som de borde bevisa mot alla, samt att låga begär få herravälde över själens ädla krafter. Om köttätandet någonsin varit hälsoenligt, så är detta icke fallet i dag. Kräfta, bölder och lungsjukdomar förorsakas ofta genom förtärande t av kött. - Vidn., b. s. 122 , Test., Vol. 9, p. 159. Zeugn., b. 2, s.218-219. rätt

(101)n) Köttätandet bör icke anses som grund för att neka någon att bliva upptagen i församlingen; men vi böra likväl taga i betraktande det inflytande, som trossyskon, vilka äta kött, utöva på andra. Skulle vi som Guds budbärare icke säga till folket: ”Alltså, vare sig I äten eller dricken, eller vadhelst annat göran, så gören allt till Guds ära? 1 Kor. 10:3l. Skulle vi icke framhålla, bestämda vittnesbörd mot tillfredsställandet av en fördärvad aptit? Vill någon, som förkunnar evangeliet, det viktigaste budskap, som någonsin anförtrotts dödliga människor, giva ett sådant exempel, att hån vänder tillbaka till Egyptens köttgrytor? Vilja de, som få sitt underhåll av tionden från Guds förrådshus, tillåta sig, att genom självisk tillfredsställelse förgifta den livgivande blodström, som flyter genom deras ådror? Vilja de ringakta det ljus och de varningar, som Gud givit dem? rätt

(101)Vi måste lära oss inse, att en frisk kropp befrämjar tillväxten i nåden och gör oss i stånd att tillägna oss en fast karaktär. När magen icke behandlas på det rätta sättet, verkar detta hämmande på utvecklandet aven god, dygdig karaktär. Hjärnan och nerverna stå i intim förbindelse med magen. Osund mat och dryck leder till oklara tankar och oriktiga handlingar. - Vidn., b. 9, s. 122. Test., Vol. 9, p. 160. Zeurzn. ,b. 2, s. 219. rätt

(101)o) Bland dem, som vänta Herren, skall ätandet av kött helt upphöra med tiden och köttföda skall försvinna från deras bord. Vi borde alltid komma ihåg detta och beflita oss om att nå målet. Så länge vi äta kött, visa vi, att vi ännu icke äro i full överensstämmelse med det ljus, som Herren i sin nåd har skänkt oss. - Christl. Mässigkeit, s. 151. rätt

(102)p) Människan är icke här för att tillfredsställa sin aptit. För de lekamliga behoven måste naturligtvis bliva sörjt, men därför är det väl icke nödvändigt att människan behärskas av njutningslystnad. Skola sådana, som sträva efter att bliva heliga och rena för att kunna umgås med heliga änglar, ändå framhärda i att taga livet av Guds skapade varelser och njuta deras kött såsom en delikatess? Enligt det ljus, som Herren visat mig, skall en förändring inträda, och Guds utvalda folk skall beflita sig om måttlighet i alla ting. - Christl. Mässigkeit, s. 60-61. rätt

(102)q) Skulle det icke vara en god sak, om man allmänt sökte lägga bort köttföda? Huru kunna de, som sträva efter renhet, förädling och "helighet för att vinna gemenskap med himmelska väsen, fortsätta att använda en för både kropp och själ skadlig föda? Huru kunna de beröva Guds skapade varelser livet för att själva använda köttet samen läckerhet? Låt oss hellre återvända till den hälsosamma och välsmakande föda, som anvisades människan i begynnelsen! Och må vi och våra barn öva barmhärtighet mot de stumma varelser, som Gud skapat och över vilka han givit oss herravälde! - I den store Läkarens fotspår, s.334. rätt

(102)r) Det har blivit ålagt mig att till hela vårt folk frambära ett budskap angående hälsoreformen, ty många ha avvikit från sin tidigare trohet i efterlevandet av hälsoreformens grundsatser. rätt

(102)Gud vill, att hans barn skola växa upp till Kristi fullkomliga åldersmått. För att detta skall lyckas, måste de förstå att göra ett rätt bruk av varje andlig och lekamlig förmåga. De ha icke råd att missbruka varken de andliga eller de kroppsliga krafterna. rätt

(103)Frågan, huru vi skola kunna bevara vår hälsa, är en fråga av fundamental betydelse. När vi i Guds fruktan närmare sätta oss in i denna fråga, skall det bliva klart för oss, att. det är bäst både för vår kroppsliga såväl som för vår andliga välgång, att vi hålla oss till en enkel kost. Låt oss ägna denna fråga vårt odelade studium. Vi behöva kunskap och omdömesförmåga för att kunna handla förnuftigt i denna sak. Naturens lagar få icke öventrädas, utan de måste åtlydas. rätt

(103)Alla de, som ha blivit undervisade om det skadliga, som följer på bruket av köttföda, te och kaffe samt feta och osunda rätter, och som fattat beslut att göra ett förbund med Gud genom offer, komma icke att medvetet fortfara att tillfredsställa sin aptit efter det, som de veta är ohälsosamt. Gud frodrar, att aptiten behärskas och att självkontroll övas med hänsyn till sådana rätter, som icke äro hälsosamma. Detta verk måste äga rum, innan Guds folk kan stå som ett fullkomligt folk inför honom. - Vidn.; b. 9, s. 117. Test., Vol. 9, p. 153. Zeugn., b. 2, s. 212-213. rätt

(103)s) Grundfsatserna för ett hälsosamt levnadssätt betyda mycket för oss både som individer och som ett samfund. Då jag först fick upplysning om hälsoreformens budskap, var jag svag och kraftlös och ofta utsatt för svimningsanfall. Jag sökte Gud om hjälp, och han uppenbarade för mig hälsoreformens stora sanningar. Han undervisade mig om, att de, som hålla hans bud, måste läraatt leva i ett innerligt förhållande till honom och genom måttlighet i mat och dryck vid makthålla kropp och ande i det bästa möjliga tillståndet för tjänst. Detta ljus har varit till stor välsignelse för mig. Jag intog en hälsoreformators stånd punkt, och jag visste, att Herren skulle styrka mig. Jag är i dag trots, min ålder vid bättre hälsa än vid mina yngre år. rätt

(103)Några berätta om mig: att jag icke har efterlevat hälsoreformens grundsatser såsom jag framhållit dem med pennan; men " jag kan säga, att jag varit en trogen hälsoreformator. "De, som tillhört min familj, veta, att detta är sant. " - Vidn., b, 9, s. 121. Test., .Vol. .2, P. 158-159. Zeugn., b. 2, s. 223. rätt

(104)t) I vårt arbete mot frosseri och omåttlighet måste vi dock taga hänsyn till det tillstånd, vilket den mänskliga familjen är underkastad. Gud har dragit försorg om alla, som leva i de olika länderna på jorden. De, som önska vara Guds medarbetare, måste, innan de fatta något beslut, noggrant överväga, vad man skall äta och vad man icke skall äta. Vi måste komma i förbindelse med det stora flertalet av befolkningen. Skulle vi framhålla hälsoreformens strängaste regler för dem, som av omständigheterna förbjudas att helt antaga dessa, skulle vi göra mera skada än nytta. När jag talar till de fattiga, har jag fått i uppdrag att säga: "Ät den föda som är närande.” Jag kan omöjligt säga: ”I fån icke äta ägg, mjölk eller grädde. I fån icke använda smör till matlagningen. ”Evangeliet måste predikas förde fattiga, men tiden är ännu icke kommen, att för dem föreskriva iakttagandet av den strängaste diet. - Vidn.; b. 9, s. 125. Test.; Vol. 9, p. 163. Zeugn., b. 2, s. 223. rätt

(104)u) Några av dem, som ha avhållit sig från att använda mjölk, ägg och smör, ha försummat att förse kroppen med den nödvändiga näringen på grund därav ha de blivit svaga och oförmögna till arbete. Genom ett sådant tillvegagångssätt bringar man hälsoreformen i vanrykte. Det verk, som vi ha försökt att främja på grundval av rätta grundsatser; blandas med föreskrifter, som Gud icke har påbjudit, och församlingens krafter ha därigenom försvagats. Men Gud skall ingripa och förebygga följderna av dessa allt för ytterligtgående framställningar. Det är evangeliets uppgift "att skapa endräkt bland den syndiga mänskligheten. Det" skall göra de rika och de fattiga ett vid Jesu fötter. rätt

(105)Den tid skall komma, då vi skola upphöra med att förtära mjölk, grädde och ägg, men vi behöva icke ålägga oss onödiga besvärligheter" genom för tidiga och stänga inskränkningar. Vänten till dess omständigheterna påfordra det, och Herren skall beredaväg därför. - Vidn.; b. 9, s. 121. Test., Vol. 9, p. 162. Zeugn., b. 2, s. 222. rätt

(105)v) Det största hindret för hälsoreformen är, att :folket icke utlever densamma. De säga till och med allvarligt, att de icke kunna bevara sina krafter, om de utleva den. rätt

(105)Vid varje sådant exempel kunna vi väl känna igen orsaken till att de icke kunna utleva hälsoreforrnen. De leva icke därefter och ha aldrig noggrant följt den; därför ha de icke fått styrka genom den. Några ha fallit i den villfarelsen, att de, när de övergivit köttfödan, icke ha behov av att ersätta den med de bästa frukter och grönsaker, beredda på naturligt som möjligt, utan fett och kryddor. Om de blott helt och fullt droge nytta av de gåvor, vilka Skaparen omgivit dem med, skulle föräldrar och barn med full övertygelse gemensamt inträda i detta verk; de skulle förtära enkel föda och vara i stånd att tala förståndigt om hälsoreformen. De som aldrig ha varit omvända till hälsoreformen och aldrig helt antagit den, kunna icke bedöma dess fördelar. De, som tillfälligtvis avvika för att tillfredsställa smaken med en gödd tupp eller annan köttföda, fördärva sin aptit och äro icke i stånd att bedöma hälsoreformens fördelar. - Test., Vol. 2, p. 439-489. (486-487) rätt

(105)x) En häpnadsväckande likgiltighet har givit sig tillkänna med avseende på detta viktiga ämne hos dem, som stå i verkets medelpunkt. Bristen på ståndaktighet med avseende på hälsoreformens grundsatser visar troget deras karaktär och andliga kraft. - Test., Vol. 2, p. 439-489. rätt

nästa kapitel