Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 15. Från sida 121ren sida tillbaka

3. Trogna vittnen i avfallet. Jes. 58:1; Upp. 12:17; 14:12; 3:19-20.

(121)a) Herren har trogna tjänare, som i denna sållningens och prövningens tid skåla bliva uppenbara. Det finns några dyrbara själar, som nu äro dolda, men som icke ha böjt knä för Baal. De ha icke haft det ljus, som har lyst så klart för eder, mendetär ofta under ett barskt och ej tilltalande yttre, som den rena glansen i en kristens karaktär blir funnen. Om dagen skåda vi upp till himmelen, men vi se inga stjärnor. De finnas på firmamentet, men ögat kan icke urskilja dem. Om natten se vi dem stråla i sin fulla glans. rätt

(121)Tiden är icke långt borta, när prövningen skall komma över varje själ. Vilddjurets märke skall påtvingas oss. De, som steg för steg givit efter för världsliga fordringar och anpassat sig efter världsliga seder, skola då icke finna det svårt, att giva efter för myndigheterna i stället för att utsätta sig för spott, svårigheter, fängelse och död. Kampen är mellan Guds bud och människobud Vid denna tid skall guldet skiljas från slagget i församlingen. Sann fromhet skall klart urskiljas från formalismen och glitterguld. Många stjärna, som vi beundrat på grund av dess glans, skall då slockna och bliva till mörker. Agnar skola liksom ett moln föras bort av vinden, till och med från platser, varest vi blott sågo lador fyllda av vete. Alla, som göra anspråk på helgedomens prydnad, men icke iklätt sig Kristi rättfärdighet, skola framträda i hela sin nakenhets skam. rätt

(121)När ofruktbara träd, som endast utgjort en börda för jorden, huggas ned, när skaror av falska bröder skilja sig från de sanna, då skola de dolda bliva uppenbara och med fröjderop förena sig under Kristi banner. De, som vara rädda och hyste fruktan, skola öppet förklara sig för Kristus och för hans sanning. De svagaste och mest tveksamma ,i församlingen skola bliva som David - villiga att handla och att våga. Ju mörkare natten är för Guds folk, desto klarare lysa stjärnorna. Satan skall plåga de troende häftigt, men i Jesu namn skola de bliva mer än segervinnare. Då skall Kristi församling framträda: skön såsom månen, klar så som solen och förskräcklig såsom härskaror. rätt

(122)Sanningens säd, som sätts genom missionärernas bemödanden, skall då spira upp, blomstra och bära frukt. Själar skola mottaga sanningen; de skola härda uti vedermödor, i det de prisa Gud för att de få lida för Kristus. . ”I världen haven I betryck, men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen. rätt

(122)När det allt ödeläggande gisslet skall gå över jorden och Jehovas lada renas med kastskoveln, skall Gud vara en hjälp för sitt folk. Satans segertecken må lyftas högt, men de trognas och heligas tro skall icke slås ned. rätt

(122)Elias tog Elisa från plogen och kastade invigningens mantel över honom. Kallelsen till detta stora och högtidliga verk utgick till män med lärdom och ställning. Hade dessa varit små i sina egna ögon och litat helt på Herren, skulle han hg, ärat dem genom att låta dem bära hans baner i triumf till seger, men de skilde sig från Gud, gåvo efter för världens inflytande, och Herren har förkastat dem. rätt

(122)Många ha upphöjt vetenskapen; men förlorat vetenskapens Gud ur sikte. Detta var icke fallet med församlingen under dess renhet. rätt

(122)Gud skall utföra ett verk i vara dagar, som blott få vänta. Han skall bland oss uppväcka och upphöja sådana, som mera äro undervisade genom hans Andes smörjelse än genom en yttre utbildning i de vetenskapliga skolorna. Dessa hjälpmedel skola icke föraktas eller fördömas; ty de äro insatta av Gud, men de kunna endast giva en utvärtes bildning. Gud skall visa, att han icke är beroende av lärda, självkloka, dödliga människor." rätt

(122)Det är blott få verkligt heliga män bland oss. Få, som ha kämpat och segrat i kampen mot det egna jaget. Verklig omvändelse är en avgörande förändring av känslor och bevekelsegrunder; den är ett helt övergivande av världsliga förbindelser; man skyndar sig bort från deras andliga atmosfär och drager sig tillbaka från den makt, som behärskar deras tankar; meningar och inflytande. - Test., Vol. 5, p. 80-82. rätt

(123)b) När vedermödans tid kommer, skola många trots de största svårigheter, inför vilka de ställas ansikte mot ansikte, och vilka äro en följd av satans lögnaktiga verkande, vara beredda att träffa den rätta avgörelsen. Det skall finnas en här av ståndaktiga troende, som i den sista stora prövningen skola stå fasta som en klippa. - Review and Herald. rätt

(123)c) När Kristi religion förhånas mest, när hans lag föraktas mest, då skulle vårt nit vara varmast och vårt mod och vår ståndaktighet oryggliga. Att försvara sanning och rättfärdighet, då de flesta lämna oss, att kämpa för Herren, då kämparna äro få just genom detta skola vi bliva prövade. Just på denna tid bör andras personers kyla åstadkomma värme hos oss, deras feghet ingiva oss mod och deras förräderi trohet. - Biogr. Abr., s. 255-256 - Andliga erfarenheter, s. 255. rätt

(123)d)Vid avslutningen av sitt verk skall Gud använda män, som de ledande bröderna skola stöta från sig såsom odugliga att arbeta i Herrens verk. - Review and Herald, 9 febr. 1885 rätt

(123)e) Kristus skall taga ödmjuka män och uppenbara för dem den stora och härliga sanning för dessa sista dagar; dessa skall han använda för att fullbörda sitt verk på jorden. - Talat till församlingen i Battle Creek, 27 juli 1907. rätt

(123)f) Bröder, om I fortsätten att vara så tröga, så världsliga, så själviskas som I haven varit; skall Gud säkert gå förbi eder och taga sådana, som äro mindre själviska, minde äregiriga efter världslig ära och som icke vägra att likt sin Mästare gå utan för lägret och bära smäleken. - Test. Vol. 5, p. 461. rätt

(124)g) I den sista segern skall Gud icke ha någon användning för sådana, som icke äro att finna någonstans i nödens och farans tid, när styrka, mod och inflytande prövas av alla för att kunna gå mot fienden. Alla de, som stå emot lik trogna soldater och försvara det rätta, i det de kämpa mot makter och myndigheter, mot ondskans andemakter i himlarymderna, skola få höra Mästarens ord: ”Rätt så, du ,gode och trogne tjänare...gå in i din Herres glädje!" - Gospel Workers; p. 322; - Dien. d. Evgl., s. 286. rätt

(124)h) Måtte dock envar av Herrens predikanter förstå sitt verks helighet och sin heliga kallelse! Såsom Guds utvalda budbärare bära predikanterna ett stort ansvar. I Kristi ställe skola de verka såsom förvaltare av himmelens hemligheter, uppmuntra de lydiga och varna de olydiga. Världsligt framgångssätt skall icke ha någon betydelse för dem. De få aldrig vika från den stig, som Kristus har föreskrivit dem. De måste gå framåt i tron och komna ihåg, att de äro omgivna av en sky av vittnen." De få icke tala sina egna ord, utan de ord; som han, som är större än alla jordens härskare, har befallt dem att tala. Deras budskap måste vara ett tydligt: ”Så säger Herren.” - Gospel Workers; p. 150; - Dien. d. Evgl., s. 132. rätt

nästa kapitel