Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 16. Från sida 124ren sida tillbaka

V. Faran av att förkasta ljuset. Ef. 5:10. 2 Kor. 13: 5.

(124)a) Våra bröder borde vara villiga att uppriktigt undersöka varje stridspunkt. Om en broder sprider villfarelse, borde de som innehava ansvarsfulla ställningar få kännedom därom; och om det visar sig, att han har sanning, borde de ställa sig på hans sida. Vi borde ha kännedom" om allt, vad som läres bland oss, ty om det är sanning, så behöva vi den. Vi ha alla en förpliktelse inför Gud att veta, vad han sänder oss. Han har givit oss ett rättesnöre, enligt vilket vi kunna pröva varje lära: ”Till lagen, till vittnesbördet! Om de icke tala i harmoni därmed, har det sin grund i att det icke finnes något ljus hos dem." Om det nya ljuset består detta prov, skola vi icke vägra att mottaga det, emedan det icke överensstämmar med våra meningar. rätt

(125)Ingen har sagt, att vi skola finna fullkomlighet i en människas forskningar, men ett vet jag, att våra församlingar hålla på att förgås av brist på undervisning angående rättfärdiggörelse genom tron på Kristus och liknande sanningar. rätt

(125)Det har icke något att säga genom vem ljuset blir sänt; vi borde öppna våra hjärtan för att mottaga det i Kristi ödmjukhet. Men många göra det icke. När, en omtvistad fråga uppstår, hopa de fråga på fråga utan att medgiva något, även om den är väl bevisad. O, måtte vi dock handla såsom sådana, som önska att få ljus! Måtte Gud dag för dag skänka oss sin helige Ande och låta sitt ansiktes ljus lysa över oss, så att vi kunna vara lärjungar i Kristi skola. Gospel Workers, p. 300-301. Dien. d. Evgl., p. 266-267. rätt

(125)b) När en ny lärosats uppstår, som icke överensstämnar med våra meningar, borde vi gå till Guds ord, söka herren i bön och icke giva fienden någon anledningar att komma in med misstanke och fördom. Vi borde aldrig tillåta den ande komma fram, som förmådde prästerna och de skriftlärde att anklaga världens Frälsare. De klagade över att han förvirrade folket, och de önskade, att han skulle låta dom vara i fred, ty han förorsakade svårigheter och strid. Herren sender oss ljus för att se, vilken andes barn vi äro. Vi må icke bedraga oss själve. - Gospel Workers; p. 301-302. Dien. D. Evgl. S 267 rätt

nästa kapitel