Plikter inför nödens tid

Herren har upprepade gånger visat mig att det strider mot Bibelns undervisning att lägga upp proviant för att säkerställa våra timliga behov under nödens tid. Jag såg att om de heliga hade lagrat upp förråd av mat eller hade grödor ute på åkrarna under nödens tid då svärd, hungersnöd och pest råder i landet, skulle det ändå tas ifrån dem av våldsverkare, och främlingar skulle bärga deras skördar på fälten. Då kommer den tid då vi helt måste lita på Gud. Han skall sörja för våra behov. Jag såg att vi inte behövde vara bekymrade varken för bröd eller vatten under den tiden. Vi kommer inte att lida någon brist eller gå hungriga, eftersom Gud är mäktig nog att duka ett bord för oss till och med i vildmarken. Skulle det bli nödvändigt kan han sända korpar med mat till oss, som han gjorde för Elia, eller låta manna regna från himlen som han gjorde för israeliterna.

Hus och egendomar kommer inte att kunna nyttjas av de heliga under nödens tid, eftersom de då tvingas fly för rasande pöbelhopar. Inte heller kan deras ägodelar avyttras för att främja sanningen för vår tid under detta skede. Jag blev visad att det är Guds vilja att de heliga skall befria sig från allt som är till hinder för dem innan nödens tid kommer. De bör göra ett förbund med Gud genom offer. Har de lagt sina ägodelar på altaret och allvarligt ber Gud om vägledning att utföra sin plikt, kommer han att visa dem när de skall avyttra dem. De kommer då att vara fria utan att någonting är till hinder för dem under nödens tid.

Jag såg att om någon höll fast vid sina ägodelar och inte bad Gud om råd vad de skulle göra med dem, kommer han inte heller att visa dem det. De som handlar på det sättet får behålla sina ägodelar, men dessa kommer att framstå som ett berg av bekymmer, färdigt att krossa dem under nödens tid. De kommer då att försöka avyttra dem, men det skall inte lyckas. Jag hörde några jämrande klaga ungefär så här: ”Verket led brist och Guds folk hungrade efter sanningen, men vi gjorde ingenting för att fylla deras behov. Nu är våra ägodelar värdelösa. Ack, om vi ändå hade gjort oss av med dem och samlat en skatt i himlen!” Jag såg att ett offer då inte förökades, utan i stället förminskades och till slut försvann. Jag såg också att Gud inte fordrade att alla av hans folk skulle avyttra sina ägodelar samtidigt. Men om de verkligen ville veta vad de skall göra med dem så skulle Gud, då ett behov uppstår, låta dem förstå när och hur mycket de skall sälja av. Några har tidigare uppmanats att avyttra sina ägodelar för att stödja adventbudskapet, medan andra har tillåtits behålla sina tills det finns ett behov. Men när behov uppstår är det deras plikt att sälja av.

Jag såg att budskapet: ”Sälj vad ni äger och ge gåvor” (Luk. 12:33), inte har blivit presenterat i sitt rätta ljus av några. Avsikten med Frälsarens ord har inte förklarats rätt. Syftet med att sälja sina ägodelar är att medlen från försäljningen skall användas till att sprida sanningen. De skall inte ges bort till dem som kan arbeta och försörja sig själva. Det är en synd att försörja folk som kan arbeta och på så sätt tillfredsställa dem i deras lättja. Några har varit flitiga att besöka våra möten, men detta har de inte gjort för att förhärliga Gud, utan för ”brödets och fiskarnas skull”. Sådana borde hellre ha stannat hemma och ”gjort nytta” genom att arbeta med sina händer, försörjt sina familjer, och förtjänat något att ge till underhållet av sanningens dyrbara verk. Tiden är inne att samla skatter i himlen och rena våra hjärtan för att bereda oss inför nödens tid. Bara de som har rena händer och rena hjärtan kommer att kunna bestå i denna svåra tid. Nu är tiden inne då Guds lag bör vara skriven i vårt sinne, på våra pannor och i våra hjärtan.

Herren har visat mig faran av att låta våra sinnen fyllas av världsliga tankar och bekymmer. Jag såg att somligas sinnen dras bort från sanningen för vår tid och från kärleken till den Heliga Skrift genom att läsa andra spännande böcker. Andras sinnen var fyllda av bekymmer och omsorger för vad de skall äta, dricka och klä sig med. Några förlägger Kristi återkomst allt för långt in i framtiden. Tiden har gått några år längre än de hade förväntat sig, och därför tror de att den kommer att dröja några år. På så sätt leds deras sinnen bort från sanningen för vår tid till att i stället följa världen. Jag såg en stor fara i detta, eftersom sanningen för vår tid trängs undan av annat, och det blir inte någon plats kvar på pannan för den levande Gudens insegel.

Jag såg att Jesus inte skulle stanna kvar i det allra heligaste länge till och att tiden härefter endast kan bli mycket kort. De lediga stunder som vi har borde därför användas till att studera Bibeln, vilken skall döma oss på den yttersta dagen.

Mina kära bröder och systrar, låt Guds bud och Jesu Kristi vittnesbörd ständigt vara i era tankar, och låt dem tränga ut världsliga tankar och bekymmer. Låt dem vara ämnet för era tankar då ni står upp och då ni går till vila. Lev och verka helt med Människosonens ankomst för ögonen. Den tid det tar för beseglingen är mycket kort och kommer snart att vara förbi. Nu är det tid för oss att göra vårt val och grundfästa vår kallelse, nu medan de fyra änglarna håller tillbaka de fyra vindarna.