Universellt krig

”Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din avkomma och hennes avkomma. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall hugga den i hälen.” 1 Moseboken 3:15.

När Satan hörde, att det skulle råda fiendskap mellan honom och kvinnan och mellan hans avkomma och hennes avkomma, visste han att försöket att fördärva människans natur skulle möta hinder. På ett eller annat sätt skulle människan bli i stånd att stå emot hans makt.

Det är den nåd som Kristus nedlägger i själen, som åstadkommer fiendskap mot Satan. Utan denna nåd till att omvända och förnya själen skulle människan fortfarande vara Satans fånge, en tjänare, som alltid skulle vara beredd att lyda hans befallningar. Men denna nya princip i själen ger upphov till en strid, där det förut rådde frid. Den kraft som Jesus ger, gör det möjligt för människan att motstå denne tyrann. Den som hatar synden i stället för att älska den, och motstår och övervinner de passioner som härskar i hjärtat, visar följden av en princip, som bara kan komma från himlen.

Den fiendskap som råder mellan Kristi anda och Satans anda, visade sig mycket tydligt genom det sätt världen tog emot Jesus. Kristus renhet och helighet väckte de ogudaktigas hat mot honom. Samma fiendskap som mötte Kristus visar sig också mot hans efterföljare.

Satan försöker ständigt att övervinna Guds folk genom att bryta ned de barriärer, som skiljer dem från världen. Då församlingen rättar sig efter världens seder och bruk, blir den omvänd till världen, men ett sådant handlande omvänder aldrig världen till Kristus. Ett nära umgänge med synden gör det oundvikligt att synden ser mindre frånstötande ut.

Från Adams dagar till vår egen tid har vår store fiende använt sin makt till att förtrycka och fördärva. Alla som försöker följa Jesus, skall komma att delta i striden mot denne obarmhärtige fiende. Ju noggrannare en kristen efterliknar den gudomliga förebilden, desto säkrare är det, att han blir föremål för Satans angrepp.

Satan angrep Kristus med sina intensivaste och listigaste frestelser, men han led nederlag i varje sammandrabbning. Dessa strider utkämpades för vår skull. Dessa segrar gjorde det möjligt för oss att övervinna. Kristus ger styrka åt alla som söker den. Inte någon människa kan mot sin vilja övervinnas av Satan. Frestaren har ingen makt att behärska människans vilja eller att tvinga människan till att synda. Det faktum, att Kristus har segrat, bör uppmuntra hans efterföljare till att modigt strida emot synd och Satan.