Kolportörsarbete som utbildning till predikoverksamheten.

Ett av de allra bästa sätt genom vilket unga människor kan göra sig lämplig för predikoverksamheten, är att börja som bokevangelister. Låt dem resa ut till små och större städer för att sälja böcker som innehåller sanningen för vår tid. I denna gärning kommer de att få tillfälle att tala Livets ord, och den sådd av sanning som de strör ut, kommer att växa och bära frukt. Genom att träffa folk och visa dem våra böcker kommer de att göra en erfarenhet, som de inte skulle kunna få genom att predika.

När unga män, som är fyllda med en innerlig längtan efter att frälsa sina medmänniskor, går ut i kolportörsarbete, kommer en skörd att samlas in åt Herren som en frukt av deras ansträngningar. Låt dem därefter gå ut som missionärer för att förkunna sanningen för vår tid, genom att de hela tiden ber om större ljus och om Andens ledning för att de måtte kunna förstå att tala ord i rätt tid till dem som är trötta. Låt dem utnyttja varje tillfälle till att utföra vänliga gärningar och komma ihåg att de går Herrens ärenden.

-----------

Alla som önskar ett tillfälle att verkligen missionera och som vill överlåta sig helt och odelat, skall finna att litteraturmissionen ger dem tillfällen att tala om sådant som berör det tillkommande och eviga livet. Den erfarenhet de därigenom får blir av största värde för dem som bereder sig för predikogärningen.

Det är den helige Andes inneboende, som gör oss passande, både män och kvinnor, att vara herdar för Guds hjord. När de bär i minnet den tanken, att Jesus är deras följeslagare, känner de en helig fruktan och en helgad glädje mitt i alla sina prövande omständigheter. De lär sig att bedja medan de arbetar. De fostras till tålamod, vänlighet, artighet och hjälpsamhet. De visar sann kristlig hövlighet, då de minns att Jesus, deras följeslagare, inte godkänner hårda, ovänliga ord och känslor. Deras tal förädlas. Talets makt betraktar de som ett dyrbart pund, som de fått som ett lån för att utföra ett högt och heligt värv.

Tjänaren lär sig, hur han bäst skall representera den gudomlige Ledsagaren som han är förenad med. Han visar respekt och vördnad för den Helige och Osynlige vats ok han bär och lär sig att vandra hans rena och heliga vägar. De som tror på den gudomlige Följeslagaren kommer att tillväxa. De erhåller kraft att kläda sanningens budskap i helig skönhet. – Vittnesbörd f församlingen 6, sid. 322.

-----------

Unga män, sök ivrigt att lära känna Herren, så kommer ni att lära er att ”hans uppgång är så viss som morgonrodnadens”. (Hos. 6: 3) Sök ständigt att bli mer framgångsrik. Eftersträva allvarligt en innerlig gemenskap med Återlösaren. Lev av tron på Kristus. Utför den gärning som Han utförde. Lev för att frälsa de själar som Han gav Sitt liv för. Sök på allt sätt att hjälpa dem som ni kommer i kontakt med… Samtala med deras gudomlige Bror, som med bud på bud, ljud på ljud, lite här och lite där, kommer att fullkomna deras utbildning. En nära gemenskap med Honom som offrade Sig själv som ett felfritt lamm för att rädda en förlorad värld, kommer att göra er till dugliga arbetare. - Vittnesbörd f församlingen 6, sid. 416.