Länderna långt borta

Kristi församling organiserades för missionsändamål. Kristen mission ger församlingen en säker grundval, en grund som har detta mål: ”Herren känner de sina.” (2 Tim. 2:19) Genom den inspireras dess medlemmar till iver att förneka sig själva och att göra uppoffrande ansträngningar för att sända sanningen till länder långt borta. Den har ett nyttigt inflytande på de icke-troende, ty när arbetarna verkar under gudomlig uppsikt, leds världsliga människor till att se storheten i de hjälpmedel, som Gud har försett dem med som tjänar Honom. Genom en mycket helig förpliktelse har vi ålagts att genom kristen mission lämna ett lysande exempel på Guds rikes principer. Som en organiserad kropp skall församlingen arbeta aktivt för att sprida inflytandet av Kristi kors vida omkring.

Gud kallar på människor, som är villiga att lämna allt för att bli Hans missionärer. Denna kallelse skall besvaras. I varje generation efter Kristi första ankomst har den evangeliska missionsbefallningen drivit män och kvinnor att dra ut till jordens ändar för att föra ut glädjebudskapet om frälsning till dem som befann sig i mörker. Gripna av Kristi kärlek och av de förtappades nöd har män lämnat hemmets bekvämlighet och vänners sällskap, ja, också lämnat hustru och barn för att resa till främmande land, till avgudadyrkare och vilda människor, för att förkunna nådens budskap. Många har mist livet under detta försök, men andra har uppfostrats till att föra uppdraget vidare. På så sätt har Kristi sak gått framåt steg för steg, och säden, som såddes med sorg, har burit rik skörd. Kunskapen om Gud har utbretts och korsets baner har rests i hedniska länder.

Det finns inte något som är mer dyrbart i Guds ögon än Hans tjänare, som går ut till jordens öde platser för att så sanningens säd och ser fram emot skörden. Ingen annan än Kristus kan mäta bekymren hos Hans tjänare, när de söker efter de förlorade. Han meddelar dem sin Ande och genom deras ansträngningar leds själar till att omvända sig från synd till rättfärdighet.

För att få omvända en enda syndare skulle predikanten ta sina resurser i anspråk till det yttersta. Själen, som Gud har skapat och som Kristus har återlöst, har stort värde på grund av de möjligheter den besitter, de andliga förmåner som den har beviljats, de förmågor som den kan ha om den levandegörs genom Guds Ord och den odödlighet som den kan uppnå genom det hopp som evangeliet framhåller. Om Kristus lämnade de nittionio för att Han skulle kunna leta rätt på och frälsa det enda förlorade fåret, kan då vi försvara oss om vi gör mindre? Om vi försummar att vara verksamma så som Kristus verkade och att uppoffra oss så som Han uppoffrade Sig, är vi då inte förrädare av ett heligt trosarv?

Jag är djupt gripen av behoven i främmande land så som de har framställts för mig. I alla delar av världen är Guds änglar i färd med att öppna dörrar som för en kort tid sedan var stängda för sanningens budskap. Från Indien, från Afrika, från Kina och från många andra platser hörs ropet: ”Kom över och hjälp oss!”

Att visa en givmild, självförnekande ande till stöd för utlandsmissionen är ett säkert medel till att främja missionens sak i hemlandet. Verksamhetens framgång hemma är nämligen i hög grad beroende av inflytandet från den evangeliska satsning som utförs i främmande land och som under Guds välsignelse flyter tillbaka. Det är genom att arbeta för att tillfredsställa andras behov, som våra egna själar kommer i beröring med Honom, som är källan till all kraft. Herren har lagt märke till varje sid. av missionsiver, som Hans folk har visat till förmån för främmande land. Det är Hans avsikt att det i varje hem, i varje församling och vid alla centraler för verksamheten skall visas givmildhet genom att man sänder hjälp till främmande land, där arbetarna har stora svårigheter att kämpa mot för att föra ljuset till dem som sitter i mörker.

Det som man ger för att påbörja verksamhet på den ena platsen, kommer att leda till att verksamheten stärks på andra platser. När arbetarna befrias från ekonomiska svårigheter, kan deras ansträngningar utsträckas. När människor förs till kunskap om sanningen och församlingar bildas, kommer ekonomin att stärkas. Allteftersom dessa församlingar växer och blir starkare, kommer de att vara i stånd till att inte bara utföra verksamhet inom sina egna gränser, utan de kommer också att kunna sända hjälp till andra missionsfält.

Hjälp från församlingarna i hemlandet
Medlemmarna i våra församlingar hemma skulle känna en börda i sina hjärtan för verksamheten i länder långt borta. En amerikansk affärsman, som var en allvarlig kristen, uttalade under ett samtal med en medarbetare, att han själv verkade för Kristus 24 timmar om dygnet. ”I alla mina affärskontakter”, säger han, ”söker jag att vara en representant för min Mästare. När jag har ett tillfälle till det, försöker jag vinna andra för Honom. Hela dagen arbetar jag för Kristus och om natten medan jag sover, har jag en man som verkar för Honom i Kina.”

Varför skulle inte medlemmarna i en församling eller i flera församlingar slå sig samman om att underhålla en missionär i främmande land? Detta kan de göra, om de vill förneka sig själva. Mina bröder och systrar, vill ni hjälpa till i detta stora verk? Jag bönfaller er om att göra något för Kristus och att göra det nu. Genom den lärare som era pengar kan underhålla på ett främmande missionsfält, kommer själar att kunna frälsas och lysa som stjärnor i Återlösarens krona. Vänta inte med att föra ert offer till Herren själv, även om det är aldrig så litet. När det ges av ett hjärta som är fyllt med kärlek till Frälsaren, blir det minsta offer en ovärderlig gåva, som vinner Guds leenden och välsignelser.

När Jesus säger om änkan: Hon ”gav mer än alla andra”, var Hans ord sanna inte bara när det gällde givarens bevekelsegrunder, utan också med hänsyn till gåvans frukter. De ”två små kopparmynt, några ören”, (Luk. 21:3; Mark. 12:42), har tillfört Guds förrådshus ett penningbelopp som är långt större än de rika judarnas bidrag. Som en bäck, som i början är liten, men som vidgar sig och gräver sig djupare under sin väg mot havet, så har inflytandet av denna lilla gåva vidgats och blivit djupare under sitt lopp genom århundraden. Det exempel på självuppoffring som den fattiga änkan gav, har haft inverkan och återverkan på tusentals hjärtan i alla länder och i varje generation. Det har tillfört Guds förrådshus gåvor från hög och låg, från rik och fattig. Det har bidragit till att underhålla missionsverksamheter, upprätta sjukhus, skaffa mat till de hungrande och till evangeliets förkunnelse för de fattiga. Människoskaror har blivit välsignade genom hennes osjälviska handling. På samma sätt blir varje gåva, som skänks och varje handling som utförs med en uppriktig önskan om Guds ära, sammankedjad med Allmaktens avsikter. Dess goda konsekvenser kan inte någon människa mäta.

Arbetsmetoder i främmande länder
Så snart ett arbete på ett nytt fält upptas, bör ett informationsarbete inledas och undervisning ges, bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där. Det viktigaste är inte att predika. Det viktigaste arbetet består i att gå från hus till hus, tala om Ordet och förklara Ordet. De, som vinner själar som lön, är de arbetare som följer det tillvägagångssätt som Kristus följde. Ständigt på nytt måste samma sanningar upprepas och arbetaren måste sätta hela sin tillit till Gud. Och vilka rika erfarenheter uppnår inte läraren, när han undervisar dem som befinner sig i mörker! Också han är en lärjunge och när han förklarar Skriften för andre, verkar den Helige Ande i hans sinne och hjärta och ger honom livets bröd till hungrande själar.

I främmande land kommer arbetaren att få kontakt med alla slags människor och alla slags karaktärer och han kommer att finna, att för att kunna möta folkets behov måste han utnyttja olika tillvägagångssätt. En känsla av egen oduglighet kommer att driva honom till Gud och till Bibeln för att finna ljus, kraft och kunskap.

De metoder och medel med vilka vi kan nå fram till vissa mål, är inte alltid desamma. Missionären måste använda sitt förstånd och sitt omdöme. Erfarenhet kommer att lära honom, vilket tillvägagångssätt som är klokast att följa under de rådande förhållandena. Situationen är ofta sådan, att ett lands seder och opinionen i landet för med sig förhållanden, som inte skulle accepteras i ett annat land. Förändringar till det bättre måste göras, men det är bäst att inte handla burdust.

Låt det inte uppstå strid om småsaker. Kristi kärleks och nåds ande kommer att knyta hjärta till hjärta om människorna vill öppna själens fönster mot himlen och stänga dem mot jorden. Genom sanningens kraft skulle många problem kunna lösas och gamla strider tystna, om man inför bättre tillvägagångssätt. Den stora, höga principen: ”Frid på jorden, till människor hans välbehag”, kommer att bli mycket bättre genomförd när de som tror på Kristus verkligen är Guds medarbetare.

Hjälp från himlen
Den, som arbetar på ett främmande missionsfält, måste ha himlens frid och kärlek i sitt hjärta, ty däri ligger hans enda trygghet. Under förvecklingar och prövningar, missmod och lidanden måste han med en martyrs hängivenhet och med en hjältes mod hålla fast vid den hand som aldrig släpper och säga: ”Jag vill inte svika och inte misströsta.” Han måste vara en grundlig granskare av Bibeln och ofta ge sig hän åt bönen. Om han söker hjälp från det höga innan han talar med andra, så kan han vara förvissad om att änglar från himlen kommer att vara hos honom. Ibland kan han längta efter mänsklig sympati, men i sin ensamhet kommer han att kunna finna tröst och uppmuntran genom gemenskap med Gud. Låt honom glädja sig över Frälsarens ord: Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut! (Matt. 28:20) Av denne gudomlige Ledsagare kommer han att få undervisning i konsten att frälsa själar.

På missionsfältet behövs energi och självuppoffring. Gud kallar på män som kommer att påskynda korsets seger, män som kommer att uthärda under nedslående förhållanden och försakelser, män som har den iver, beslutsamhet och tro som är oumbärlig på missionsfältet. Genom uthållig möda och en fast förtröstan på Israels Gud kommer beslutsamma, oförfärade män att uträtta förunderliga saker. Det finns knappt någon gräns för vad som kan uppnås, när de ansträngningar som görs, sker under ledning av en upplyst omdömesförmåga och stöds av allvarlig ansträngning.

Låt oss glädja oss över att en gärning som Gud kan godkänna, har utförts i främmande land. Låt oss upphöja våra stämmor till pris och tack för de frukter, som verksamheten har burit. Och vår gudomlige härförare, som aldrig begår ett misstag, säger fortfarande till oss: Framåt! Inta nytt område! Lyft baneret högt i alla länder! ”Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig.” (Jes. 60:1)

Tiden har kommit, när Guds budbärare vecklar ut bokrullen för världen. Den sanning som den förste, den andre och den tredje ängelns budskap innehåller, måste nå ut till alla folk och stammar och språk och folkslag. Den måste lysa upp mörkret i alla världsdelar och sträcka sig ut till öarna i havet. Det får inte bli någon försening i detta verk.

Vårt motto måste vara: ”Framåt! Ständigt framåt!” Himmelska änglar kommer att gå framför oss och bereda vägen. Den börda vi har för länderna bortom havet, kan aldrig läggas ned, förrän hela jorden har blivit upplyst av Herrens härlighet.

-----------