Betydelsen av fysisk Träning

(71) Vår tids intresse för utbildning saknar motstycke. Den stora utbredningen av kunskap med hjälp av tryckeriet har möjliggjort självförbättring för alla, och därmed har en allmän önskan om större mental styrka väckts.

Även om vi i tacksamhet ser, att vi blir duktigare, skall vi inte blunda för bristerna i det nuvarande utbildningssystemet. I våra ivriga ansträngningar, att åstadkomma förståndsmässig stegring, försummas den fysiska såväl som den moraliska träningen. Många unga kommer från läroinstitutioner med låg moral och försvagade fysiska krafter, utan kunskap om det praktiska livet och med ringa kraft till, att utföra dess plikter.

Då jag har sett dessa onda ting, har jag frågat: Måste våra söner och döttrar bli moraliska och fysiska vrak, för att få en utbildning på skolorna? Så borde det inte vara, så behöver det inte vara, i fall lärare och studerande bara är uppriktiga inför naturens lagar, som också är Guds lagar. Alla sinnets och kroppens krafter bör ställas till den aktiva tjänstens förfogande, så att de unga blir starka, välbalanserade män och kvinnor.

Många studerände jäktar så, för att fullborda sin utbildning, att de inte riktigt fullbordar något, som de inleder. Få äger tillräckligt stort mod och självbehärskning, för att handla principfast. De flesta studerande förstår inte den egentliga meningen med utbildning, och handlar därför inte så, att avsikten uppfylls. De sätter igång med studier i matematik eller språk, samtidigt som de hoppar över studierna om det väsentliga för lycka och framgång i livet. Många, som utforskar jordens djup tillsammans med geologer, eller far tvärs över himlarna i sällskap med astronomer, visar inte det minsta intresse för den egna kroppens förunderliga mekanism. Andra ser det exakta antalet ben i människans skelett, och beskriver varje organ i kroppen korrekt, och (72) ändå är de helt ovetande om hälsolagarna, och sjukdomars botande, som om livet skulle styras av ett blint öde, i stället för av avgjorda och orubbliga lagar.

Fysisk hälsa lägger fundamentet för alla den studerandes ambitioner och hans hopp. Härav den livsviktiga betydelsen av kunskap om de lagar, varigenom hälsan säkras och bevaras. Varje ungdom bör lära sig, att styra över sina matvanor - vad han äter, när han äter, och hur han äter. Han bör lära sig, hur många timmar han skall lägga ned på studier, hur mycken tid han bör satsa på fysisk motion. Människokroppen går att jämföra med ett väloljat maskineri, som behöver omsorg, för att hållas i gång. En del därav skall inte ständigt bära bördor, medan en annan rostar av passivitet. När sinnet är i gång, bör musklerna också erhålla sin del av motionen.

Ordentlig reglering av mat-, sömn-, studie- och motionsvanor är en plikt, som varje studerande är skyldig sig själv, samhället och Gud. Den utbildning, som gör de unga till en välsignelse för världen, är en, som sätter dem i stånd till, att säkra en sann och ädel manlig eller kvinnlig natur. Om eleverna, som studerar hårt, sover litet, motionerar litet och äter på oregelbundna tider mat av olämplig eller låg beskaffenhet, erhåller de mental upplärning på bekostnad av hälsa och moral, på bekostnad av andlighet, och i slutändan på bekostnad av livet.

De hyser en naturlig önskan om aktivitet, och om de inte finner ett legitimt spelrum för sin instängda energi, efter att ha suttit inspärrade i klassrummet, blir de rastlösa och otåliga samt svårregerliga. Därmed förleds de till de skamlösa, omanliga förlustelser, som vanärar så många grund- och högskolor, ja, rent av till förnedring i riktiga utsvävningar. Många av de unga, som lämnar sina hem i trosskyldighet, fördärvas av sina kamrater på skolan.

Varje läroanstalt bör göra det möjligt, att lära sig och utöva lantbruk och mekanik. Det bör anställas dugliga lärare, till att instruera unga (73) i olika hantverk, såväl som i diverse intellektuella studier. När en del av vardagen används till mental förbättring, låt då en bestämd del ägnas åt kroppsarbete, samt lämplig tid åt andaktsövningar och studier av Skriften.

Denna träning uppmuntrar till självständiga, fasta och beslutsamma vanor. När man lämnar dessa institutioner, är man redo, att framgångsrikt utföra livets praktiska plikter. Man vinner mod och uthållighet, till att ta sig över hinder, och principfasthet, som inte viker för det ondas inflytande.

Om de unga blott skall ges en ensidig utbildning, vilken är då av största betydelse: Studier i naturkunskap, inbegripande alla hinder för hälsa och moral, eller en grundig upplärning i praktiska plikter, med sund moral och god fysisk utveckling? Vi säger utan tvekan, att det skall vara det sistnämnda. Men med ärlig ansträngning går det, för det mesta, att säkra bägge.

De, som kombinerar nyttigt arbete med studier, behöver inte gymnastisk motion. Och det arbete, som utförs i fria luften, är tio gånger nyttigare för hälsan, än inomhusarbete. Både mekaniskt arbete och lantbruk är kroppsarbete, fast lantbruk är hälsosammast av dessa. Inget mindre, än naturens livgivande luft och solsken tillfredsställer alla kroppens behov. Alla gymnastiska rörelser ingår, när jorden bearbetas. Jordbrukets skådeplats är de öppna fälten. Himlavalvet är dess tak, den solida jorden dess golv. Här plöjer och hackar, sår och skördar bonden. Se på honom, när han i ”skördetiden” slår och räfsar ihop gräset, lägger det i hässjor och samlar det i balar, lyfter upp och sänker ned, kastar bort och trampar ned, samt lägger undan. Dessa olika rörelser sätter fart på kroppens ben, led muskler, senor och nerver. Dessa livskraftiga rörelser skapar fulla, djupa och starka in- och utandningar, vilket utvidgar lungorna och renar blodet, samt sänder ut den varma livsströmmen, som flödar genom artärer och vener. En måttfull lantbrukare med sunda levnadsvanor, som kombinerar nyttigt arbeta med studier, behöver inte utföra några gymnastiska övningar, och (74) äger fullgod hälsa. Hans arbete är behagligt för honom. Hans aptit är god. Han sover gott, och är lycklig.

I motsats till den handlingskraftige bonden och hans villkor, har vi den stillasittande eleven. Han vistas i ett stängt rum, böjer sig över sitt bord, hans bröst är sammantryckt, hans lungor arbetar inte till fullo. Han kan inte göra fulla och djupa inandningar. Hjärnan belastas till det yttersta, medan kroppen är inaktiv, som om han inte skulle ha något särskilt bruk för den. Blodet rör sig trögt genom kroppen. Fötterna är kalla, huvudet varmt. Hur skall en sådan person kunna vara frisk?

Låt den studerande motionera regelmässigt, så att han andas djupt och fullt, varvid han drar in himlens rena och livgivande luft i lungorna; det gör honom till en ny människa. Det är inte så mycket de svåra studierna, som ödelägger studerandes sundhet, som deras förbiseende av naturens lagar.

På läroanstalterna bör erfarna lärare ge sig i kast med, att undervisa unga damer i kökets mysterier. Kunskap om hemmets plikter är av omätbart värde för varje kvinna. Ett otal familjers lycka har gått i kras på grund av hustruns och moderns passivitet. Det är inte lika viktigt, att våra döttrar lär sig målandets konst, kreativ konst, musik eller ens matematik, eller talekonst, som det är, att lära sig att skära till, sy och laga sina egna kläder, eller tillreda mat på ett sunt och inbjudande sätt. När en liten flicka är nio eller tio år gammal, bör hon åläggas, att regelbundet delta i fullgörandet av hemmets plikter, så mycket som hon kan, och bör hållas ansvarig för det sätt, som hon utför arbetet på. Det är en klok far, som säger, när han tillfrågas om, vad han tänker göra med sina döttrar: ”Jag vill sätta dem i lära hos deras framstående mor, så att de lär sig konsten, att ta tillvara på tiden, och bli duktiga hustrur och mödrar, familjeöverhuvuden och nyttiga medlemmar av samhället.”

Att tvätta kläder på en gammaldags tvättbräda, städa, damma av och flera andra, olika plikter i köket (75) och trädgården, är värdefullt för unga damer. Sådant nyttigt arbeta skall ha företräde framför krocket, bågskytte, dans och andra nöjen, som inte gagnar någon.

Många damer, vilka räknas som välutbildade och som har tagit examen med fina betyg från allehanda läroverk, är skamligt ovetande om livets praktiska plikter. De är utblottade på de egenskaper, som är nödvändiga, för att hålla ordentlig reda i en familj, och härigenom ett måste för deras lycka. De må tala om kvinnans upphöjda ställning och hennes rättigheter, likväl håller de själva till på en nivå långt under kvinnans sanna sfär. Det är varje Evas dotters rättighet, att bli riktigt utbildad om hemmets plikter, att bli skolad i alla delar av hemmets arbete. Varje ung kvinna bör utbildas så, att om hon kallas, att fylla en hustrus och mors ställning, kan hon inta platsen som drottning i sitt eget hem. Hon bör vara fullt kompetent till, att vägleda och undervisa sina barn och tjänare, eller att, vid behov, avhjälpa hushållets behov. Det är hennes förmån, att förstå människokroppens mekanism och renlighetens grundsatser, frågan om kosthåll och klädsel, arbete och vederkvickelse, och otaliga andra ting, som omedelbart angår det egna hushållet. Det är hennes förmån, att känna till de bästa sätten, att behandla sjukdom på, så att hon kan visa sina barn omsorg vid ohälsa, i stället för att överlämna sina dyrbara rikedomar i händerna på främmande sjuksköterskor och läkare.

Tanken, att flotta män och kvinnor utmärks av sin okunskap om nyttigt arbete, strider mot Guds plan från människans skapelse. Lathet är en synd, okunskap om husliga plikter är följden av dårskap, som efter döden kommer att ge anledning till bitter förtrytelse.

De, som gör det till en livsregel, att ära Gud, ger akt på apostelns förmaning: ”Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.” {Första Korintierbrevet 10:31.} Dessa studerande bevarar sin renhet i frestelsens stund, och lämnar skolan med välutvecklat förstånd, (76) samt med en sund kropp och en sund själ. - The Signs of the Times, den 29. Juni, 1882.

För vidare studium
Huvudsyftet med Utbildning, The Review and Herald, den 11. Juli, 1882.