Lättsinnig och nervspännande läsning.

Världen översvämmas av böcker, som hellre borde förstöras än spridas. Det vore bättre, all böcker om indianstrider och liknande ämnen, vilka utgivas och spridas i vinningssyfte, aldrig bleve lästa. Det ligger en satanisk förtrollning i dessa böcker. Detta slags spännande berättelser om förbrytelser och avskyvärdheter ha en betvingande makt över många unga människor, i det sådana berättelser uppväcka en önskan hos dem att själva bliva bemärkta, även om det skulle ske genom dåliga handlingar. Det finnes även åtskilliga mera strängt historiska verk, vilkas inflytande knappast är bättre. De avvikelser från det rätta, de rysligheter och det tygellösa leverne, som skildras i dessa böcker, ha ofta verkat såsom en surdeg i många människors sinnen och lett till utövandet av liknande handlingar. Böcker, som framhålla människors sataniska handlingar, förkunna ju offentligt det som är ont. De förskräckliga detaljerna av brott och elände behöva icke återupplivas; och ingen, som omfattar den närvarande sanningen, bör taga någon som helst del i att bevara dem i minne.

Kärlekshistorier och nervspännande, lättsinniga berättelser utgöra innehållet i en annan klass av böcker, som äro en förbannelse för envar, som läser dem. Författaren kan nog förena en god moralisk lärdom med innehållet och genom hela boken infläta religiösa lankar; dock är det i de flesta fall blott satan som iklätt sig en ljusets ängels skepnad för att så mycket mera verksamt kunna bedraga och förföra. Sinnet påverkas i hög grad av den näring, del mottager. Människor, som läsa lättsinniga, nervspännande berättelser, bliva olämpliga för de livets plikter, som ligga framför dem. De föra ett overkligt liv och ha ingen lust till att rannsaka skrifterna för att nära sig av del himmelska mannat. Sinnet bliver förslappat och förlorar förmågan att rätt överväga pliklens och ödets stora problem.

Jag har blivit undervisad om, att ungdomen är utsatt för den största fara på grund av dålig läsning. Satan bringar oavlåtligen både ungdom och människor i den mognare åldern under sin förtrollning genom värdelösa berättelser. Om en stor del av de böcker, som utgivas, bleve förstörd, skulle det göra ett slut på en stor plåga, som i fruktansvärt hög grad bidrager till sinnets försvagande och hjärtats fördärvande. Ingen är så grundad i rätta principer, att han är säker inför frestelsen. Att denna dåliga läsning borde med bestämdhet avvisas.

Herren har icke lovat oss att deltaga varken i tryckning efter försäljning av sådan litteratur; ty den är ett medel att fördärva många själar. Jag vet, varom jag skriver ty denna sak har uppenbarats för mig. Låt icke någon, som antagit sanningen, deltaga i detta arbete i tanke att tjäna penningar därpå. Herren skall låta en tärande förbannelse vila över penningar, som förvärvats på detta sätt. Han skall skingra mer än det som samlas. - "Manual for Canvassers", sid. 51-53).