Priset på vår litteratur.

Det finnes saker av betydelse, som våra förlagshus icke skänkt den nödiga uppmärksamheten. Män i ansvarsfulla ställningar borde ha utarbetat planer för våra böckers spridning, så att de icke behövde bliva liggande på hyllorna, då de komma från pressen. Vårt folk har stannat efter och icke följt med, då Guds försyn har öppnat vägen.

Många av våra tryckalster ha bringats ut i handeln till så låga priser, att förtjänsten icke varit stor nog att hålla tryckeriet i gott stånd och tillika avsätta en fond för förekommande behov. Och de av vårt folk, som ikke bära något särskilt ansvar för verket i dess olika grenar. . . . ha icke hållit sig underrättade angående sakens behov och del kapital, som är nödvändigt för att bedriva affären. De inse icke, i vilken grad sådana institutioner äro utsatta för förluster, och vilka som utgifter, som dagligen måste täckas. De synas mena, att allting går utan större omtanke efter utgifter, och begära, att våra tryckalster skola säljas till de lägsta priser; och det bliver då nästan ingenting över. Och sedan priserna bringats så lågt ner, alt de nästan äro ruinerande, visa de likväl ringa intresse för en större försäljning av just de böcker, som de begärt så stor prissänkning på. När de uppnått sin avsikt, känna de sig befriade från vidare bördor i stället för att visa ett levande intresse och verklig omsorg för en större omsällning, så att sanningens säd kan utsås och medel inbringas till förlaget för utgivande av andra alster.

Det har rätt en stor pliktförgätenhet från predikanternas sida, i det de underlåtit att värka intresset hos församlingarna på de platser, där de verkat, för denna sak. . . . Når priserna en gång sänkts, är det en svårare sak att höja dem igen, så att affären kan bära sig, eftersom inskränkta personer skola framhålla, att försöket härtill utgör spekulation. De betänka icke, att ingen människa skördar någon vinst därav, men att Guds institutioner, hans egna redskap icke må förlamas i sin verksamhet av brist på medel. Böcker, som borde få en vidsträckt spridning, ligga till ingen nytta i våra förlagshus, emedan icke nog slort interesse visas för att få dem utspridda.

Pressen är en makt, men om dess alster falla döda till marken på grund av brist på män, som vilja utarbeta planer för dess omsättning, är dess makt bruten. Det har funnits män, som varit nog framsynta att inse nödvändigheten av att anskaffa medel till att framställa böcker och traktater i mängd; men samtidigt har man varit försumlig uti att ordna arbetet så, att de medel, som blivit utlagda, kunde komma in igen till utgivande av nya tryckalster. Pressen med alla dess fördelar slår till deras förfogande, och, de kunna använda den med allra bästa resultat; eller de kunna gå halvt i sömnen och genom overksamhet förlora, vad de annars kunde hava vunnit. Med förståndiga beräkningar kunna de sprida ljus genom försäljning av böcker och skrifter; de kunna få in dem i tusende hem, där man nu sitter i villfarelsens mörker. "Testimonies", band 4, sid. 388, 399.