Återupplivandet av kolportörsarbetet.

Betydelsen av kolportörsarbetet slår beständigt inför mig. Man har på senare tiden icke lagt den haft i detta arbete, varmed det en gång utfördes av de kolportörer, som gjorde del till sin uppgift. Kolportöerna ha kallats bort från sitt missionsarbete för alt upptaga annat arbete. Detta är icke som det bör vara. Många av våra kolportörer kunna, om de äro i sanning omvända och helgade, utföra ett större arbete i denna gren av verksamheten än i någon annan för att bringa den närvarande sanningen till människorna.

Ljusbärare.
Guds tydliga ord säger oss, att änden är nära. Världen skall varnas, och vi böra nu mer än någonsin vara Kristi medarbetare. Varningsbudskapet har blivit oss ombetrott. Vi skola bringa ljuset ut till världen, genom att vi låta det ljus, som vi mottaga från den stora ljuskällan, utstråla till andra. Alla människors ord och handlingar skola prövas. Låt oss icke hålla tillbaka nu. Det som skall göras för att varna. Världen, måste ske utan uppskov. Låt icke kolportörarbetet bliva vanryktat. Låt de böcker, som innehålla ljuset om den närvarande sanningen, spridas till så många som möjligt.

Utbildning och undervisning.
Ordförandena för våra konferenser och andra i ansvarsfull ställning ha en plikt att utföra härutinnan, så att de olika grenarna av vårt arbete skänkas lika uppmärksamhet. Kolportörer skola utbildas och inövas till att utföra det arbete, som findras för spridandet av de böcker, innehållande den närvarande sanningen, som människorna behöva. Till detta arbete behöver män med djup kristlig erfarenhet, män med harmoniskt utvecklad intelligens, starka, väluppfostrade män. Herren önska att sådana personer som äro dugliga till att undervisa andra och som hos lovande unga män och kvinnor kunna väcka intresse för denna sak och leda dem till att upptaga kolportörsarbetet och utföra det med gott resultat skola inträda i kolportörsverksamheten. Några äga den förmåga, utbildning och erfarenhet, som skulle sälla dem i stånd till att undervisa ungdomen i kolportörs arbetet på ett sådant sätt, att långt mer bleve utfört, än vad som nu är fallet.

Erfarna och oerfarna.
De som förvärvat sig erfarenhet i detta ar hele, ha en särskild skyldighet att omhändertaga och undervisa andra. Inöva, inöva, inöva unga män och kvinnor till att sälja de böcker, som Herren genom sin helige Ande har drivit sina tjänare till att skriva, Gud vill, att vi skola vara trogna i att uppfostra dem, som antaga sanningen, så att de komma till att tro med ett bestämt mål för ögonen och med insikt arbeta på Herrens eget sätt. Oerfarna personer böra sättas samman med erfarna arbetare, så att de kunna lära, huru de skola arbeta. De böra allvarligt söka Gud. Sådana kunna utföra ett gott verk i kolportagen, om de vilja lyssna till orden: "Hav akt på dig själv och på din undervisning" (1 Tim, 4: 11;) De som bevisa sig vara verkligen omvända och som upplaga kolportörarbetet, skola inse, att detta utgör den bästa förberedelse att verka i andra grenar av verksamheten.

Om de, som känna sanningen, ville leva efter den, skulle de finna på sätt att nå människorna, där de äro. Det var på grund av Guds förutseende, som de troende i den första kristna församlingen blevo spridda ut över landet och från Jerusalem kommo till andra delar av världen. Kristi lärjungar kvarstannade icke i Jerusalem eller i närbelägna städer, ulan de drogo utom sitt eget lands gränser, ut på de stora att farvägarna för att söka de förlorade och föra dem till Gud. Den dag som nu är, önskar Herren se sitt verk föras framåt på många platser. Vi må icke inskränka vår verksamhet till endast några få frukter.

Undervisning är nödvändig.
Vi må icke nedslå våra bröders mod och försvaga deras händer, så att det arbete, som Herren önskar utfört genom dem, bliver ogjort. Använden icke för mycken tid till att utbilda män för missionsarbetet. Undervisning är nödvändig, men alla böra ihågkomma, att Kristus är den store lären och källan till att sann visdom. Låt unga och, gamla inviga sig åt Gud, upptaga arbetet och gå framåt och verka i ödmjukhet under den helige Andes ledning. De som bevistat någon skola, höra gå till på arbetsfältet och i praktiken använda den kunskap, de tillägna sig. Om kolportörerna vilja göra detta och använda den duglighet. Gud har givit dem, samtidigt som de söka råd hos honom samt förena boverksamheten med personligt arbete för människorna, så skola deras förmågor genom övning tillväxa, och de skola förvärva sig många praktiska lärdomar, som de omöjligen kunde inhämta på skolan. Den utbildning, de på detta praktiska sätt vinna, kan med rätta kallas en "högre utbildning".

Intet högre arbete.
Det gives intet högre arbete än evangeliskt kolportörsarbete; ty därmed följer utövandet av de högsta moraliska plikter. De som sysselsätta sig med detta arbete, behöva ständigt stå under Guds Andes ledning. Det må icke finnas någon strävan efter självupphöjelse. Vad äger väl någon av oss, som han icke mottagit av Kristus? Vi bör älska varandra såsom bröder och uppenbara vår kärlek genom alt bistå varandra. Vi böra vara medlidsamma och välvilliga. Vi böra hålla samman och draga i samma rep. Endast de, som leva i övenensstämmelse med Kristi bön ord tillämpa den; det dagliga livet, skola beslå i den prövning, som skall komma över hela världen. De som upphöja sig själva, ställa sig under satan baner och utsätta sig för hans förförelse. Herrens ord till sitt folk innebär, att vi skola sätta målet för vår levnad allt högre och högre. Så framt vi lyda hans frist, skall han samarbeta med oss, och våra bemödanden skola krönas med framgång. Vi skola i vårt arbete mottaga rika välsignelser ovanifrån och samla oss skatter i himmelen.

Om vi bara kunde inse, vad som väntar oss, skulle vi icke vara så senfärdiga i Herrens verk.

Ansvariga för det vi kunde hava gjort.
Vi leva i sållningens tid, den tid, då allt som kan skakas, skall skakas. Herren skall icke ursäkta dem, som känna sanningen, om de icke i om och handling lyda hans befallningar. Om vi icke göra några ansträngningar för att vinna själar för Kristus, skola vi hållas ansvariga för det arbete, vi kunde hava utfört men försummat på grund av vår andliga likgiltighet. De som tillhöra Guds rike, må arbeta allvadigt för själars frälsning. De må utföra sin del i att ligga vittnesbördet ombundet och lagen förseglad i lärjungarnas hjärtan (Jes. 8:16).

Kallade tillbaka till arbetet.
Det är Herrens avsikt, att det ljus, han har givit angående skriften, skall lysa fram i klara, upplysande strålar; och det är våra kolportörers plikt att göra stora, samfällda ansträngningar för att Guds plan skall fullbordas. Ett stort och viktigt arbete ligger framför oss. Själafienden ser det, och han använder varje medel, som står i hans makt, till att förmå kolportörerna att gå över till annat arbete. I detta sakernas tillstånd bör en förändring ske. Gud kallar kolportörerna tillbaka till deras arbete. Han vill hava sådana personer i sin tjänst, som frivilligt inrikta att sin kraft och upplysning på att hjälpa till, där tillfälle gives. Mästaren fordrar, att var och en skall efter bästa förmåga utföra sin det. Vem vill åtlyda kallelsen? Vem vill gå ut och arbeta i Kristi visdom, nåd och kärlek för dem som äro nära såväl som för dem, som äro fjärran? Vem vill försaka bekvämlighet och nöjen och gå ut till platser, där villfarelse, vantro och mörker råda, och med allvar och uthållighet förkunna sanningen i att enfald, bedjande i tro och besökande hus efter hus? Vem vill i denna tid gå utanför lägret och, fylld med den helige Andes kraft, lida försmädelse för Kristi skull, upplåta skrifterna för människorna och kalla dem till omvändelse?

Gud har i varje tidsålder sina tjänare. Stundens krav besvaras därigenom, att den rätte mannen visar sig. När alltså den gudomliga rösten ropar: "Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?" då skall svaret lyda: "Här är jag, sänd mig" (Jes. 6:8). Måtte alla, som ihärdigt arbeta på kolportörsfältet, i sina hjärtan känna, att de utföra Herrens verk genom att hjälpa själar, som icke känna den närvarande tidens sanning. Må de låta varningsbudskapet ljuda på vägar och gärden för att bereda ett folk för Herrens stora dag, som snart skall upprinna. Vi ha ingen tid att förlora. Vi må påskynda detta arbete. Vem vill nu gå ut med våra skrifter? Herren skall göra varje man och kvinna, som vill samarbeta med den gudomliga makten, skicklig till detta arbete. Alla behövliga gåvor, mod, uthållighet, tro och ett gott uppträdande, skola visa sig allt efter det de iföra sig rustningen. Ett stort verk skall utföras i världen, och människor finnas, som säker I skola besvara kallelsen. Världen måste höra varningsbudskapet. När kallelsen ljuder: "Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?" må då svaret ljuda klart och tydligt: "Här är jag, sänd mig."

Arbeta som Paulus arbetade. Varhelst han befann sig, antingen han stod inför de listiga fariséerna eller den romerska överheten, inför rika eller fattiga, lärda eller olärda, inför krymplingen i Lystra eller de överbevisade syndarna i det macedoniska fängelset, upphöjde han Kristus såsom den, som hatar synden men älskar syndaren, den som bar våra synder för att göra oss delaktiga av sin rättfärdighet. - "Manual", sid. 34.