En kallelse till kolportörer.*

Sanitarium, Cal., den 15 maj 1900. (Utgivet i seperattryck (på engelska))
Kolportörsarbetet bör icke längre försummas. Det har många gånger visats mig, att vi borde visa större intresse för kolportörsarbetet. Spridandet av vår litteratur är ett mycket viktigt medel, varigenom det ljus, som Gud har skänkt församlingen, kan utstråla till världen. De böcker, som säljas av våra kolportörer, öppna många människors sinnen för Kristi outsägliga rikedom.

Kolportörskampanjer.
I Herrens tjänst finnas många slags arbeten att utföra. Vedhuggaren var förbunden med tempeltjänsten lika väl som präster av olika rang, vilka buro olika ansvar. Våra församlingsmedlemmar skola slå upp och vara ljus, ty ljuset har uppgått över dem. Låt dem, som känna sanningen, vakna upp ur sömnen och på allt sätt bemöda sig att nå människorna på den plats, där de är Henens verk må icke längre försummas och komma efter våra världsliga intressen. Det är icke tid att vara sysslolös eller försagd. Evangeliet skall förkunnas i hela världen. De tryckalster, som innehålla närvarande sanningens ljus, skola utsändas till alla platser. Kolportörskampanjer böra organiseras för försäljning av vår litteratur, så alt världen må bliva upplyst om det, som väntar oss i en nära framtid.

Varför äro vi icke mera vakna? Varje arbetare kan erhålla förvissning om vad som verkligen är hans särskilda uppgift och erhålla haft att taga fall därpå på nytt. Den särskilda utgjutelsen av Guds härlighets rikedom skall föra dyrköpta själar till korsets fot. Varje uppenbarelse av Frälsarens kärlek skall avgöra en eller annan själs öde antingen för liv eller död; ty alltings slut är nära. Människorna gå med raska steg sin undergång i möte. Deras planer och sammanslutningar äro mångfaldiga. Nya påfund för att göra Guds råd om intet skola ständigt uttänkas. Människorna samla sig skatter av guld och silver, vilka endast skola förtäras av elden på den yttersta dagen.

Som jägare och fiskare.
Kolportör-evangelister behövas, vilka likt jägare och fiskare kunna gå ut och fånga själar Kotportörsarbetet bör nu upptagas på allvar. Den kolportör, som av Jesus lär att vara saktmodig och ödmjuk i hjärtat, kan göra mycket gott. Kolportörerna - de böra helst gå två och två tillsammans - kunna nå en klar av människor som vi icke kunna nå med vår predikoverksamhet. Från hem till hem bringa de sanningens budskap. På detta sätt kunna de i nära beröring med människorna och finna många tillfällen att lata om Frälsaren. Låt dem sjunga och bedja med dem, som bliva intresserade i de sanningar, de ha att giva dem. Låt dem tala Kristi ord i hemmen. De kunna vara vissa om framgång, ty de ha ju löftet: "Se, jag år med eder alla dagar intill världens ände." Kolportörer, som gå ut besjälade av Mästarens sinnelag, ha himmelska väsen till följeslagare.

Dem som bära ansvar för Guds sak beder jag, att de icke tala någon världslig angelägenhet stå hindrande i vägen för arbetet att vinna själar. Låt icke något affärsförelag upptaga eder tid och edert interesse, som borde ägnas åt att bereda människorna för Henens återkomst. Sanningen må framstråla som en lysande fackla. Tiden är kort. Fienden skall göra alla möjliga försök att få oss upptagna med saker av mindre vikt och alt försumma del verk, som absolut måste utföras.

På vägar och stigar.
Att i denna världen skall snart förgås. Detta förstå icke de, som sakna gudomlig upplysning och som icke ha följt med Guds verks utveckling, Gudfruktiga män och kvinnor må gå ut för alt förkunna varningen på vägar och stigar. Jag råder mina bröder och systrar att icke inlåta sig på något arbete, som skall hindra dem att utbreda Kristi evangelium. I ären Guds språkrör. I skolen i kärlek tala till förlorrade själar om hans sanning. "Gån ut på vägar och stigar, och nödga människorna alt komma hit in, så att milt hus bliver fullt, säger Kristus, Hava vi icke i dessa ord en tydlig beskrivning av kolportörens arbete? Med Kristus inneboende i hjärtat skall han gå ut på vägarna och stigarna med inbjudning till bröllopsmåltiden. Män med medel och inflytande skola komma, om de bliva inbjudna. Somliga skola avslå inbjudningen, men, Gud vare lov, icke alla.

O, att tusenden av vårt folk rätt förstode den tid, i vilken vi leva, och det arbete, som måste utföras på fältet från hans lille hus! Der finnes många, många, som icke känna sanningen. De måste höra kallelsen om att komma till Jesus. De sörjande må tröstas, de svaga styrkas, de anfäktade uppmuntras. De faltiga må höra evangelium.

Mästaren känner och vakar över sina arbetare, varhelst de befinna sig i hans vingård. Han vill, att församlingen skall vakna upp till insikt om ställningen. Han vill, att de, som äro förbundna med våra institutioner, skola vakna upp och beflita sig om att främja bans rikssak. Låt dem sända arbetare tu på fältet och därefter sörja för, att dessa arbetare icke bliva försagda på grund av brist på sympati och tillfälle till framgång.

Kolportörsarbetet vinner själar.
Mina bröder och systrar, kommen ihåg, att I en gång skolen stå fram inför hela jordens Herre för att svara för, vad I haven gjort. Då skall edert arbete framstå just sådant det är. Vingården är stor, och Herren behöver arbetare. Låt ingenting hindra eder från att vecka för att vinna själar. Kolportörsarbetet är ett framgångsfullt arbete för själars frälsning. Viljen I icke pröva det?

Överbevisningens makt.
De, som sitta i villfarelsens mörker, äro köpta med Kristi dyrbara blod. Han har lidit för dem, och vi må arbeta för dem. Må det stå kläd för våra kolportörer, att det är för Kristi rikes befrämjande, de verka. Han skall vara deras lärare, dä de gå ut till sin av Gud bestämda gärning att varna världen för den kommande domen. Förenat med överbevisningens, bönens och Guds kärleks inflytande varken kan eller skall evangelistens arbete bliva utan frukt. Tänk på det interesse, som Fadern och Sonen ha för detta arbete. Liksom Fadern älskar Sonen, älskar Sonen sina egna, alla dem, som arbeta såsom han arbetade, för alt rädda förlorade själar. Ingen behöver känna sig kraftlös, ty Kristus säger: "Mig är given att makt i himmelen och jorden." Han har lovat alt skänka sina tjänare denna makt. Hans kraft skall bliva deras kraft. De skola stå innerligt förenade med Gud. Kristus vill, att alla skola emottaga hans nåds rikedom, som övergår allt, vi kunna fatta, och som är obegränsad, outtömlig. Den hör oss till genom det eviga förbundet, om vi vilja bliva Guds medarbetare. Den hör oss till, om vi vit ja förena oss med honom i att föra många söner och döttrar till Gud.

Ett med Kristus och Fadern.
Kristi intressen äro de högsta och förnämsta av alla intressen. Han har en egendom här i världen, som han önskar tillförsäkra sig och rädda för sitt eviga rike. Del är till Faderns och hans egen ära, som hans sändebud skola gå ut i hans namn; ty de äro ett med honom. De skola uppenbara honom för världen. Hans interessen äro deras intressen. Om de vilja vara hans medarbetare, skola de bliva Guds arvingar och Kristi medarvinger till del eviga arvet.
Ellen G. White.