Avsnitt elva: Ytterligheter i dieten

Värdet av ett konsekvent liv (1890)
Sjundedagsadventisternas uppfattningar skiljer sig i många avseenden från dem som i allmänhet förekommer. De som framhåller en impopulär sanning bör framför alla andra försöka leva konsekvent. De bör inte anstränga sig för att se hur annorlunda de kan vara, utan försöka komma dem så nära som möjligt som de vill påverka, så att de kan hjälpa dem nå den nivå de själva sätter så stort värde på. Dietreformens förespråkare bör framhålla hälsolärans principer på bästa sätt genom den omsorg de visar sitt eget matbord. De bör tillämpa dessa principer i sitt eget liv, så att dess fördelar på så sätt kommer att rekommenderas till sökarens omdöme.

Det finns många som förkastar varje reformrörelse, hur förnuftig den än är, om den begränsar aptiten. Man rådfrågar smaken i stället för förståndet och hälsans lagar. Genom dem kommer alla som har lämnat vanans gamla hjulspår och framhåller hälsoreformen att möta motstånd och anses vara för radikala, även om de följer en aldrig så konsekvent kurs. Men ingen bör tillåta att opposition eller hån drar honom bort från reformverket eller får honom att ta lätt på det. Den som är genomsyrad av samma anda som Daniel är varken inskränkt eller egenkär, utan står fast vid det rätta. I allt sitt umgänge, oavsett om det är med trossyskon eller med andra, avviker han inte från principer. Samtidigt visar han ett ädelt, kristuslikt tålamod. Men om man går till ytterligheter i hälsoreformen, kan man inte klandra dem som får motvilja mot den. Allt för ofta får vår religiösa tro dåligt rykte. De som kommer i kontakt med fanatiker inom hälsoreformen kan påstå att det inte finns något gott i den. Detta är ett verk som Satan älskar och som han vill skall fortsätta.

Två grupper har framställts för mig: 1. Den första har tagit emot hälsoreformen därför att någon annan har gjort det. De har inte själva fått en klar förståelse för dess principer. De kan inte leva upp till detta ljus, eftersom de inte känner till hälsoreformens principer eller övervägt sina motiv i evighetens ljus. I stället för att gräva djupt och själva bygga på en rätt grund vandrar de efter andras ljus och kommer säkert att misslyckas.

2. Den andra kategorien tvingar sina egna inskränkta åsikter på andra. Hälsoreformen innehåller sunt förnuft och den bör allvarligt studeras. Man bör inte kritisera någon annan på grund av att denne inte i alla avseenden praktiserar hälsoreformen som man själv. Det är omöjligt att fastställa en regel som passar alla.

Förorsaka inte en nödtid (1859)
Jag såg att Gud inte begär av oss att leva så sparsamt, att hans ”tempel” skadas eller blir svagt. Det är inte nödvändigt att bära bördor och uppfylla plikter för att åstadkomma ödmjukhet. I Guds Ord finns plikter och krav som syftar till att göra församlingen ödmjuk och få dess medlemmar att bli förkrossade.

Nödens tid ligger strax framför oss, och då skall Guds folk tvingas äta sparsamt och endast för att uppehålla livet. Men Gud skall förbereda oss för den tiden. Denna ödesdigra tid kommer att bli Guds tillfälle att ge sitt folk kraft och uppehålla dem.

Både de som arbetar med kroppsligt arbete och med intellektuellt arbete måste nu förse sig med näring för att få styrka, för Satan och hans änglar strider mot dem för att bryta ned deras krafter. De bör undvika överansträngning till kropp och själ, eftersom all styrka kommer att behövas. Jag såg, att det förhärligar inte Gud det minsta, när någon bland Hans folk förorsakar en nödtid för sig själv. Det ligger en nödtid alldeles framför Guds folk och Han skall förbereda dem för denna fruktansvärda strid.

När hälsoreform blir hälsoförstörare (1901)
Medan vi kämpar mot frosseri och dryckenskap bör vi ta fasta på de medel och redskap som vi använder för evangeliets framgång. För att kunna arbeta med enkla och klara linjer, måste vi känna till den mänskliga familjens förhållanden. Gud har ordnat för människor i olika delar av världen. De som vill vara Guds medarbetare måste noga tänka igenom hur de framhåller hälsoreformen i Guds stora vingård. De måste noga skilja på den mat som får ätas och inte får ätas. Den mänsklige budbäraren måste samarbeta med den gudomlige Hjälparen när det gäller att framhålla nådens budskap för dem som Gud vill rädda och frälsa.

Vi måste få kontakt med allmänheten. Om hälsoreformen förkunnas på det mest extrema sättet, kan mer ont än gott åstadkommas. Vi uppmanar dem att sluta äta kött samt sluta dricka te och kaffe. En del säger, att vi även bör sluta använda mjölk. Detta är något vi skall behandla med försiktighet. Det finns fattiga familjer, vars diet består av mjölk och bröd samt någon frukt. All köttmat bör överges, men grönsaker kan lagas smakligt med mjölk eller liknande. När jag predikar evangelium för de fattiga, har jag instruerats säga till dem, att äta den mat som innehåller mest näring. De säger: ”Vad skall vi äta, vi har inte råd att köpa nötter.” Jag kan inte säga till dem att de inte får dricka mjölk, äta ägg eller använda grädde eller smör. Tiden är ännu inte inne att föreskriva den strängaste dieten. Den tid kommer, när vi skall lämna mjölk, grädde, ägg och smör. Men mitt budskap är, att du inte bör oroa dig i förväg. Vänta på att Herren förbereder vägen för dig.

Det finns en del som försöker avstå från skadlig mat, men försummar att förse sig med tillräcklig näring och blir därför svaga och kan inte arbeta. På så sätt kommer hälsobudskapet i vanrykte.

Vi har varnats för att drabbas av sjukdom genom att använda smör samt för faran att små barn äter mycket ägg. Vi borde emellertid inte betrakta det som ett brott mot våra principer att använda ägg från höns, som är välskötta och välgödda. Ägg har vissa läkande egenskaper och neutraliserar vissa gifter i kroppen. De som vill vara framgångsrika när de för fram hälsoreformen måste ha Guds Ord till sin ledare och rådgivare. Bara då kan de stå på säker grund.

Jag vet att många av våra bröder i hjärta och levnadssätt är motståndare till hälsoreformen. Jag försvarar inte ytterligheter. Men jag har gått igenom mina manuskript och funnit att särskilda vittnesbörd varnar för de faror, som kommer till vårt folk när de följer världens levnadssätt. Jag är bedrövad, ja, mitt hjärta är sjukt när jag ser att dessa ting förekommer. Somliga säger, att några av våra bröder har pressat denna fråga för hårt. Men om en del har handlat oklokt, är det ingen ursäkt för att lämna hälsoreformen. Världens barn är i allmänhet långt ifrån att vara motståndare till frosseri och dryckenskap. Därför härskar det lustfyllda begäret i världen i dag.