Fyra ohelgade Pastorer

Satans sluga påhitt. [Skrivet till en pastor, som fantiserade om en kvinna, som inte var hans hustru, och som han var känslomässigt fäst vid. Han föreställde sig, att han skulle bo med denna kvinna och få barn med henne i Himmelen.] Jag har mycket att säga till Dig. Det har visats mig, att Du svävar i stor fara. Satan är hack i häl på Dig, och allt emellanåt har han viskat behagliga fabler i Ditt öra, och har visat Dig bedårande bilder på en, som han säger bättre passar Dig, än hustrun från Din ungdom, modern till Dina barn. Satan verkar i smyg, utan att tröttas, för att åstadkomma Ditt (199) fall genom sina skenfagra frestelser. Han är fast besluten, att bli Din instruktör, och därför måste Du försätta Dig i ett läge, där Du finner kraft till, att stå emot honom. Han hoppas på, att leda Dig in i spiritualismens irrgångar. Han hoppas på, att släcka Din kärlek till Din fru, och ge den åt en annan kvinna. Han önskar, att Du skall låta tankarna syssla med den här kvinnan, tills hon, genom ohelgad tillgivenhet, blir Din gud.

Fantasier om familjebildning i Himmelen. Själafienden har vunnit mycket, när han är i stånd till, att leda föreställningsförmågan åt en av Herrens utvalda väktare till, att uppehålla sig vid tanken på äktenskap i den kommande världen med en kvinna han älskar, och att de där skall grunda en familj. Vi behöver inga sådana förtjusande bilder. Alla dylika föreställningar har sitt upphov i frestarens tankevärld.

Vi har Kristi tydliga försäkran om, att de frälsta i den kommande världen ”varken gifter sig eller blir bortgifta. Inte heller kan de dö längre, ty som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn” (Lukasevangeliet 20:35-36).

Det har framställts för mig, att andliga fabler tar många tillfånga. Deras sinnen är sinnliga och om det ej inträffar en förändring, kommer detta att betyda deras undergång. Till alla, som hänger sig åt dessa ohelgade fantasier, skulle jag säga: Hejda Er, för Kristi skull, inte ett steg till. Ni befinner Er på fientligt territorium. Ångra Er, jag bönfaller Er, och bli omvända.

Henne skall maken ha som sitt hjärtas dam. Till gifta män har jag instruerats att säga: ”Det är Era hustrur, mödrarna till Era barn, som Ni skall visa aktning och tillgivenhet. De skall äga Er uppmärksamhet, och Ni skall planera för deras lycka....”

Min broder U, kom ihåg, att en kvinna, som finner sig i den minsta yttring av tillgivenhet från en man, som är gift (200) med en annan kvinna, visar sig vara i behov av ånger och omvändelse. Och en man, som låter hustrun inta andra rangen avseende hans tillgivenhet, vanärar sig själv och sin Gud. Detta är ett av den yttersta tidens tecken. Men inte vill Du väl ändå uppfylla detta tecken! Den här rollen är vikt för de onda. Kristus styr över tillgivenheten hos dem, som älskar och hedrar Gud, varvid Han ser till, att den riktas mot rätt mottagare.

Min broder, Din fru har sina fel, men det har Du också. Hon är ändå Din hustru. Hon är mamma till Era barn, och Din uppgift är, att respektera, vårda och älska henne. Ta Dig noga i akt, så att orenheten inte får fotfäste i sinnet eller hjärtat....

Ditt äktenskapslöfte skall vara starkt som stål. Broder U, jag delgavs Ditt ärende för en tid sedan, men jag har skjutit upp brevskrivandet i tanke, att jag kanske skulle råka Dig och tala med Dig. Farlig känslosamhet håller på att ta Dig tillfånga, ja, den har nästan ödelagt Dig och henne, som har låtit Dig ha henne som Din favorit. Du skall givetvis inte be om Guds välsignelse över detta tilltag. Vad gäller denna sak, har Ditt sinne bearbetats av fienden, som står redo, att behärska dem, som ger utrymme åt spiritualistisk tillgivenhet.

Du har en fru, och Guds lag binder Dig till henne. ”Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.... Det är sagt: Den som skiljer sig från sin hustru skall ge henne skilsmässobrev. Jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott” (Matteusevangeliet 5:27-32, kursivering i Svenska Folk-Bibeln 98).

Måtte Herren hjälpa Dig, lyder min bön. Nu är det dags, att (201) kämpa trons goda kamp. Nu är det dags, att brottas mot det naturliga hjärtats önskningar och drifter. Nu är det dags för Dig, att se till, att Ditt äktenskapslöfte är starkt som stål, genom att i tanke, ord och gärning vägra, att komma till korta, vad gäller gudsvördnad och lydnad mot Hans bud. Du har pimplat spiritualistiska uppfattningar. Men om Du nu helhjärtat vänder Dig till Gud, kommer vår Herre Jesu Kristi nåd att tilldelas Dig, och då kommer sanningen att triumfera i Ditt liv. - Brev 231, 1903.

En offentlig tillrättavisning. [Skrivet till en ung, ogift predikant.] Oss väntar en hel del hårt arbete. Det förekom en lättsinnig anda [utomhus]. De unga männen parade ihop sig med de unga flickorna, och då de tillrättavisades för det, reagerade vissa av dem trotsigt, hårdhjärtat, ansvarslöst. För att hålla mötet frimodigt, måste vi först ta itu med detta. Men på Sabbaten tycktes allt bli rena villervallan. Äldstebroder Y, som har hållit predikningar, har ränt efter flickorna, gifta kvinnor och änkor, och så tycktes hans plan ha varit mellan förkunnelseuppdragen i olika delstater. På Söndag förmiddag kallade jag honom vid namn och sade till honom och övriga närvarande, att vi inte hade behov av dylika män, ty de skulle bara göra verket åt de nedtyngda arbetarna dubbelt så tungt, som nu.

Om de bara ville flytta sig ur vägen och agera enligt hjärtats önskemål, utan att hyckla godhet under sitt onda värv, skulle saken gynnas. Han har inte gjort sin bekännelse ännu. Vet inte, om han kommer att göra det heller. Dock strömmade ljus in i mötet, och ungdomarna, som hade följt hans exempel, trädde modigt fram och bekände sin dumhet. När skall Kristi bekännare lära sig? - Brev 53, 1884.

(202) Inbjudan, att verka i ett annat land. [Ett brev skrivet till en ångerfull förkunnare, som hade överträtt det sjunde budet.] Käre broder V! I förmiddags tog jag emot och läste Ditt brev, och om jag inte svarar genast, är jag rädd för, att jag glömmer bort det....

Vad gäller en flytt, föreslår jag England. Det är ett stort fält med få arbetare, med gott om arbete att uträtta, där alla kan delta - hela familjen, om de vill överlämna sig till Herren och spela sina roller i Hans sak. Du kommer att finna utrymme för verksamhet, och om Du går åstad, för att arbeta i saktmod och ödmjukhet, varvid Du gör tvärt emot Dina tidigare begångna misstag, kommer Gud att godta Dig. Det behövs arbetare i England, och fördelen med det landet jämfört med andra delar av Europa, är att våra amerikanska bröder inte behöver ledsagas av tolk....

Skulle Du anlända i England, kommer Du alldeles säkert att hitta tillräcklig sysselsättning, och Gud är nådig; Han beklagar vår svaghet; Han förlåter våra överträdelser; och under förutsättning, att vi lever ödmjukt och i ånger för våra synder, om vi upphör med vår ondska och lär oss, att göra gott, kommer vi att vinna Herrens gillande. Måtte Herren lära Dig och verka för Dig.

Jag önskar, att flera ville överlåta sig som missionärer i England. Det finns bara ett fåtal arbetare i landet. Vi behöver missionärer, som Gud kan verka genom och välsigna. Vi behöver män, som känner bördan för själar, män, som arbetar likt Kristus, ivrigt, osjälviskt, för att frälsa syndare och upplysa dem i mörkret. Jag skriver det här korta brevet till Dig i förmodan, att det räcker lika gott som en längre epistel. Din syster i Kristus. - Brev 41, 1886.

(203) Orena tankar och fantasier. [Skrivet till en obotfärdig pastor.] Äldstebroder Z, min själ har plågats mycket för Din skull. Jag fruktar, ja, storligen fruktar, att Du aldrig kommer att beträda Guds rike. Det smärtar svårt i hjärtat, när jag beaktar Ditt fall, där Du skall stå som en upplyst, utsedd tjänare åt Jesus Kristus; ändå är Du så svårt nedsmutsad, att heliga änglar inte törs gå nära Dig. Det är ingen nyhet, att Dina tankar är fördärvade av orena önskningar och fantasier. Du har inte portförbjudit olagliga önskemål och lustfyllda tankar. Då vi träffades i Healdsburg, sade Du till mig, att Du hade vunnit segern. Det var en lögn, ty Du visste, att detta inte var sant.

Flugan i spindelnätet. Ditt hittillsvarande liv visades mig: Du har saknat inte kraft till, att stå emot ondskan, om den har ifört sig en tilltalande dräkt. Du har vunnit kvinnors förtroende för Dig som en gudfruktig och rättfärdig man, sedan har Du dragit nytta av detta förtroende, för att ta Dig friheter med dem - Du har kysst dem, och gått så långt med dem i förförande, lustfyllda övningar, som de har tillåtit Dig. Detta har Du gjort både med syster X och andra. Och det smärtar in i ryggmärgen, när jag betänker, att Du har fläckat och lortat ned mer, än en eller två eller tre eller fyra med Din inställsamhet och Ditt svansande samt smekningar, som har förlett själar till utsvävning och last. Och Du skall vara väktare, herde! ...

Du har fått onda och lustfyllda handlingar att te sig harmlösa, och vissa har förts vilse av sin egen lust och fallit för frestelsen, eftersom de har saknat det moraliska modet till, att åthuta Dig, en pastor, för Dina orättfärdiga göranden. Det har varit åtskilliga, som har offrat samvete, sinnesfrid och Guds gillande, därför att en man, som folket har (204) utsett till väktare på Sions murar, har varit deras frestare - en varg i fårakläder.

Och dessa, som tidigare har varit ofördärvade, har fallit i den snara [som] Satan, genom en usel herde, har gillrat för dem under olika förespeglingar och ursäkter. Du har dolt Ditt onda hjärta förgiftat av dödligt motstånd till renhet och helgelse. Flugan lockad in i spindelväven, fisken lurad av betet på kroken, har snärjts och tagits.

Felaktig inställning till äktenskaplig rådgivning. Genom Ditt agerande har Du sänkt heliga angelägenheter till det simplas nivå. Många har undsluppit katastrof tack vare att de, så att säga, har ryckts som en brand ur elden; men Dina bedrifter, att bryta ned barriärerna kring familjeförhållandet mellan make och maka, de uppgjorda planerna, för att få hustrur att yppa för Dig hemligheterna hos sina liv som gifta, har förmått de lättledda - som har varit förtrollade av Dig - att öppna sina hjärtan för Dig som för en katolsk biktfader; och då har Du väckt tanken hos dem, att de har gjort ett misstag i, att ingå äktenskap.

Inom varje familj förekommer det stundom missförstånd. Satan utnyttjar tankar och känslor, som uttrycks, men om både man och hustru står emot Djävulen och ödmjukar sina hjärtan inför Gud, då blir svårigheterna snart lösta, utan några fula ärr. I stället har Du uppmuntrat till främlingskap hellre, än osämjors biläggande; härigenom har inte bara kvinnors, utan även mäns, frid, samklang och användbarhet förstörts, och lössläppthetens sådd, som Du har spridit, har gett en bitter, bitter skörd. Många har alltså vandrat bort ifrån Gud, men faktum är, att få har återvänt.

Det heliga sammanvävt med det orena. Kvinnors och flickors (205) skälmska eller fräcka, eftergivna hållning inför gifta mäns närmanden och uppvaktning gör, att de enkelt faller i fällan. Den man, som skulle vaka över själar för deras frälsning, vakar efter lägliga tillfällen till deras undergång. Många principlösa personer kommer i beröring med männen, som förkunnar sanningen; och somliga av dessa undervisare klär upp orättfärdigheten i högtidsstass, och eftersom åhörarnas hjärtan inte är befästa i fasta, orubbliga grundsatser, är snart nog ödeläggelsens verk ett faktum.

Det heliga sänks ned till och sammanflätas så grundligt med lust och orena, oheliga göranden, att offret blir förvirrat och själens tempel förvandlas till ett syndens träsk. Först lyssnar de intet ont anande; de godtar det visade smickret; därpå fortsätter undervisandet, till dess de likt ”oxen som går för att slaktas, lik{t} en fånge som skall straffas för sin dårskap” (Ordspråksboken 7:22) följer efter frestaren och går så långt, som han leder dem. - Brev 82, 1886.