Kristus är budskapets medelpunkt

Från "The Review and Herald". 20 mars 1894.
Den tredje ängelns budskap kräver att sabbaten i det fjärde budet förkunnas, och denna sanning måste förkunnas för världen. Men centrum med dess stora dragningskraft, Jesus Kristus, får inte utelämnas i den tredje ängelns budskap. Många av dem som förkunnar budskapet för vår tid, har satt Kristus i andra hand, och teorier och argument har haft första platsen. Guds härlighet i hans karaktär som uppenbarades för Mose, har inte fått första platsen. Herren sade till Mose: "Jag skall låta all min godhet gå förbi framför dig" (2 Mos. 33:19). "Herren gick förbi honom där han stod och ropade: "HERREN, HERREN!" - barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen, ja, tredje och fjärde släktledet." (2 Mos. 34:6 - 7).

Det ser ut som om det har varit en slöja för ögonen på många som har arbetat i denna rörelse. När de har förkunnat lagen, har de inte haft Jesus i tankarna, och de har inte framhållit att där synden var stor, är nåden ännu större. Det är på Golgata som nåden och sanningen möts, och att rättfärdighet och frid kysser varandra. Syndaren måste alltid ha sin blick riktad mot Golgata, och med ett litet barns enkla tro måste han vila i Kristi förtjänster, ta emot hans rättfärdighet och tro på hans nåd. De som arbetar för sanningens sak, skulle framhålla Kristi rättfärdighet, inte som nytt ljus, utan som dyrbart ljus som emellertid har varit dolt för människor. Vi måste ta emot Kristus som vår personlige frälsare, och han tillräknar oss Guds rättfärdighet. Vi måste upprepa och prioritera den sanning som Johannes gav uttryck för: "Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder." (1 Joh. 4:10).

I Guds kärlek har det öppnats den mest dyrbara kanal med dyrbar sanning, och Kristi nåds rikedom har blivit synlig för församlingen och världen. "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son." (Joh. 3:16). Hur stor är inte denna kärlek - vilken förunderlig, ofattbart stor kärlek! Han som ledde Kristus till att dö för oss medan vi ännu var syndare! Vilken förlust är det inte för en människa att förstå lagens stränga krav, men att inte förstå att Kristi nåd är ännu större! Det är sant att Guds lag uppenbarar Guds kärlek, när den framställs som sanningen i Jesus. Kristus, Guds gåva till en syndig värld, måste få en stor plats i varje predikan. Det är inte underligt att hjärtan inte har mjuknat och förvandlats genom sanningen, när den har framställts på ett kyligt och formellt sätt. Inte underligt att tron inte har kunnat gripa tag i Guds löften, när predikanter och andra missionsarbetare har försummat att framställa Kristus tillsammans med Guds lag. Hur ofta borde de inte ha försäkrat folk om att "han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom?" (Rom 8:32).

Satan går in för att människorna inte skall få se den kärlek hos Gud som förmådde honom att ge sin enfödde Son för att frälsa en förlorad mänsklighet, ty det är Guds godhet som leder människorna till omvändelse. Hur skall vi kunna framställa Guds stora, dyrbara kärlek? Detta förmår vi endast genom att vara med och utbrista: "Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också" (1 Joh. 3:1). Vi måste säga till syndiga människor: "Se, Guds lamm, som tar bort världens synd." (Joh. 1:29). Genom att framställa Jesus som Faderns representant, blir vi i stånd till att skingra det mörker som Satan har spritt över vår livsväg, för att vi inte skall kunna se Guds obeskrivliga nåd och kärlek som uppenbarades i Jesus Kristus.

Fäst blicken på korset
Håll blicken riktad mot korset på Golgata. Det är panten på vår himmelske Fars oändliga kärlek och gränslösa nåd. Ack, om alla ville vända om och på nytt göra sina första gärningar! När våra medlemmar gör det, kommer de att älska Gud över allting och sin nästa som sig själva. Efraim kommer inte att missunna Juda, och Juda kommer inte att plåga Efraim. Då kommer det som skiljer, att ordnas, och det ohyggliga ljudet av strid kommer inte längre att höras vid Israels gränser.

Genom den nåd som Gud så gärna ger, kommer alla att försöka besvara Kristi bön om att hans lärjungar måtte bli ett, liksom han och Fadern var ett. Frid, kärlek, barmhärtighet och godhet kommer att vara de styrande principerna i människan Kristi kärlek kommer att vara temat i allas sång, och det sannfärdiga vittnet kommer inte längre att behöva säga: "Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek." (Upp. 2:4). Guds folk kommer att leva i Kristus, Jesu kärlek kommer att uppenbaras, och en och samme Ande kommer att göra allas hjärtan levande genom att han pånyttföder och förnyar i dem Kristi bild och formar deras hjärtan efter samma mönster. Som levande grenar på det sanna vinträdet kommer alla att vara förenade med huvudet som är Kristus. Han kommer att bo i alla hjärtan, och vägleda, trösta och göra dem heliga. Han kommer att visa världen att hans efterföljare är ett och att de bär vittnesbörd om att det himmelska tecknet på tillhörighet har getts till den sista församlingen. Att Kristi församling är ett, kommer att bevisa att Gud sände sin enfödde Son till världen.

När Guds folk blir ett genom Andens enhet, kommer all fariseism, all egenrättfärdighet, som var det judiska folkets synd, att rensas ut ur allas hjärtan. Kristi prägel kommer att finnas på varje lem i hans kropp och hans folk kommer att vara som nya vinläglar som han kan hälla sitt nya vin i, utan att de spricker. Gud kommer att uppenbara den hemlighet som har varit dold från eviga tider. Han kommer för dem att "göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet - Kristus i er, härlighetens hopp." (Kol 1:27.)

Jesus kom för att ge människorna den Helige Ande, och därigenom blir Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Men det är omöjligt att ge den Helige Ande till människor som är fastlåsta i sin egen tankegång och har en stereotyp och oföränderlig lära, som lever efter människors traditioner och bud, liksom judarna på Jesu tid. De upprätthöll med omsorg församlingens seder och bruk och följde noga alla former, men de saknade fullständigt andligt liv och religiös fromhet.

Kristus jämförde dem med gamla, torra läglar som de på den tiden använde till att bevara vin i. Evangeliet kunde inte fylla deras hjärtan, eftersom den inte hade någon plats för det. De kunde inte vara de nya vinsäckar som han kunde fylla med sitt nya vin. Kristus var tvungen att söka på annat håll än bland de skriftlärde och fariséerna efter vinsäckar till sanningens och livets lära. Han var tvungen att finna människor som var villiga att få ett nytt och pånyttfött hjärta. Han kom för att ge människorna nya hjärtan. Han sade: "Jag skall ge er ett nytt hjärta." Men den tidens och vår tids egenrättfärdiga människor känner inte behov av att få nya hjärtan. Han förkastade de skriftlärda och fariséerna, för att de inte kände behov av någon frälsare. De höll fast vid sina former och ceremonier.

Jesus hade själv befallt deras gudstjänst. Den hade varit full av vitalitet och andlig skönhet. Men det andliga livet hade gått förlorat, och enbart ceremonierna var kvar. De höll fast vid de döda formerna och ceremonierna också efter att det andliga livet försvunnit från dem. När de avvek från Guds förordningar och bud, försökte de att kompensera det som hade försvunnit, genom att öka antalet av sina egna bestämmelser, och göra dem ännu strängare än de som Gud hade gett. Ju strängare de blev, desto mindre blev det kvar av Guds Ande och kärlek.

Kristus sade till folket: "På Mose stol sitter de skriftlärda och fariséerna. Allt vad de säger skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem. Och alla sina gärningar gör de för att folk skall se dem. De gör sina böneremmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna, och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen och kallar dem rabbi." "Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen. Rätten barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. (Matt. 23: 2 - 7, 23).

Den sista församlingen är kallad till att gå igenom en erfarenhet som liknar den som den judarna hade, och det sannfärdiga vittne som går omkring bland de sju ljusstakarna, har ett allvarligt budskap till sitt folk. Han säger: "Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar! Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats." (Upp. 2:4 - 5). Kärleken till Gud har gradvis försvunnit i församlingen, och resultatet är att själviskheten fick nytt liv. När kärleken till Gud upphörde, försvann också kärleken till trossyskonen. Församlingen kan vara värd lika mycket beröm som församlingen i Efesus, och trots detta sakna det levande gudslivet. Om dem sade Jesus: "Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för ditt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek." (Upp. 2:2 - 4).

En lagisk religionsform anses vara det rätta för vår tid. Men det är en missuppfattning. Jesu tillrättavisning av fariséerna passar in på dem som har förlorat sin första kärlek. En kall, lagisk religion kan aldrig leda människor till Kristus, eftersom det är en religion utan kärlek och utan Kristus. När fasta och bön praktiseras med en självisk inställning, är det avskyvärt för Gud. Den högtidliga gudstjänsten, de religiösa ceremonierna, den yttre ödmjukheten - allt förkunnar för världen att den som gör detta, ser på sig själv som rättfärdig. Detta påminner om en person som ivrigt utför sina religiösa plikter, och säger: Här är en som är lämplig för himlen. Men alltsammans är en villfarelse. Gärningar kommer inte att ge oss inträdesbiljett till himlen. Det enda stora offret som frambars är tillräckligt för alla som vill tro. Kristi kärlek kommer att fylla den troende med nytt liv. Den som dricker av vattnet från livets källa, kommer att fyllas med gudsrikets nya vin.

Tron på Kristus kommer att vara det medel som ger rätt inställning och rätt motiv, och godhet och fromhet kommer att prägla den som har sin blick fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Ha blicken fäst på Gud och inte på människor. Gud är din himmelske Far, som är villig att tåligt uthärda dina svagheter, och som förlåter och läker. "Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus". (Joh. 17:3). Genom att ha ögonen fästa på Kristus, kommer du att förvandlas, och du kommer att avsky din tidigare stolthet, din fåfänga och självbelåtenhet, egenrättfärdighet och otro. Du kommer att kasta dessa synder åt sidan som en värdelös börda, och vandra ödmjukt och tillitsfullt inför Gud. Du kommer att visa kärlek, tålamod, mildhet, godhet och hänsynsfullhet, och ha alla de goda egenskaper som utmärker Guds barn. Till sist kommer du att få en plats bland de heliga. - "The Review and Herald", 20 mars 1894.