Verket i de västra staterna

(250)Jag har sett att inflytelserika människor i de västra staterna har tagit emot sanningen, och att de framöver kommer att bli stöttepelare i verket. När de kan ordna sina världsliga affärer på ett sådant sätt att de kan använda en del av sina tillgångar, kommer de att göra sin del för att stödja verket. Jag såg också att somliga var villiga att ta emot den sanning som kommit till dem genom deras bröders givmildhet i de östra staterna, utan att det har kostat dem något. Bröderna i de västra staterna borde vakna upp och stå för utgifterna i sina egna stater. Gud kräver det av dem och de borde se det som en förmån att göra det. Herren kommer att sätta dem på prov. Han kommer att pröva dem för att se om de vill ta tillbaka sin tillgivenhet från världen och göra sin tro fullkomlig genom gärningar.

Jag såg att Guds hand sträcktes ut för att samla in själar i de västra staterna. Han har skickat ut människor som kan lära ut sanningen till andra. Det kommer att bli deras plikt att föra ut budskapet till nya områden. Jag såg att om de människor som har flyttat från de östra staterna till de västra, och som har uthärdat svårigheterna med att etablera sig i ett nytt område, tar emot och förstår sanningen för vår tid, då kommer de att visa uthållighet och karaktärsstyrka när det gäller sanningen, liknande den som de visade när det gällde att skaffa sig världsliga tillgångar. De kommer att engagera sig lika energiskt i arbetet med att främja sanningen. Om motsvarande iver saknas har sanningen ännu inte haft sitt frälsande och helgande inflytande på dem.

Jag blev visad tillbaka till ett möte i ___. Broder P kände ansvar för Guds verk, men R var motsträvig. Hans vittnesbörd var inte förenligt med Guds verk och han orsakade dem som arbetade för att främja det, sorger och besvär. Men det skulle ha varit bättre för Guds verk om man hade stått ut med honom litet längre, och om bröderna hade uthärdat den förvirring som han gav upphov till. Jag såg att broder P agerade oklokt när det gällde detta. Det gav R och fienderna till vår tro övertaget. Broder P borde ha väntat tills R´s religiösa (251) karaktär hade utvecklats mer fullständigt. Han skulle snart antingen ha anslutit sig till kvarlevan av Guds folk eller ha lämnats åt sidan. Men R vann sympati på grund av sin ålder. Han hade tagit del av den anda som rådde i Messenger-gruppen, och hela hans agerande förmörkades av den. Hans hustru har en lättretad, bitter anda och har varit ivrig att sprida falska rykten. Hon spelar den roll för sin man som Isebel gjorde för Ahab och sporrar honom att kämpa emot Guds tjänare som bär ett skarpt vittnesbörd.

Deras inflytande österut har helt klart stått emot sanningens ande och dem som ägnat sina liv åt att arbeta för att sprida den. Det finns en grupp österut som bekänner sig tro på sanningen, men som hyser hemligt missnöje mot dem som ansvarar för detta arbete. Sådana människors verkliga inställning visar sig inte förrän något inflytande riktat emot Guds verk uppstår. Då visar de sin sanna karaktär. Sådana människor tar gärna emot, njuter av, och sprider rykten, som inte har någon verklighetsförankring, för att undergräva deras inflytandet som är engagerade i detta verk. Alla som vill dra sig undan från samfundet kommer att få tillfälle till det. Något kommer att dyka upp för att testa var och en. Den stora sållningstiden ligger strax framför oss. De avundsjuka och de kritiska, som letar efter det som är dåligt, kommer att sållas bort. De hatar tillrättavisning och föraktar korrigering De som älskar andan i den tredje ängelns budskap kan inte vara förenade med andan hos R och hans hustru.

-----------