Filosofi och tomt bedrägeri

(290) Jag har blivit visad att vi måste vara på vår vakt mot hot från alla håll och uthålligt stå emot Satans antydningar och påhitt. Han har omskapat sig själv till en ljusets ängel och bedrar tusentals människor och gör dem till sina fångar. Han drar mycket stor nytta av vetenskapen om människans sinne. Här listar han sig obemärkt in, som en orm, för att förvanska Guds verk. Han skulle vilja få Kristi underverk och gärningar att se ut som om de vore resultatet av mänsklig förmåga och kraft. Om han skulle göra ett öppet och djärvt angrepp på kristen tro, skulle det driva den kristne i oro och ångest till sin Återlösares fötter, och hans starka och mäktiga Befriare skulle jaga den fräcka motståndaren på flykten. Därför förvandlar han sig själv till en ljusets ängel och bearbetar sinnet för att locka oss bort från den enda säkra och rätta stigen. Frenologins, psykologins och mesmerismens vetenskaper är kanaler genom vilka han mer direkt närmar sig denna generation och arbetar med den kraft som kommer att karakterisera hans ansträngningar nära prövningstidens slut.

Läs 2 Tessalonikerbrevet 2:8-12: ”Och då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren ska döda med sin muns anda och förgöra vid sin synliga återkomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen, för att de ska bli dömda, alla de som inte har trott sanningen utan har haft sin glädje i orättfärdigheten.”

Satan har oförmärkt närmat sig genom dessa vetenskaper och har förgiftat tusentals människors sinnen och lett dem till otro. Han vill gärna att kunskapen om dessa vetenskaper ska spridas. Det är en plan som han själv har gjort upp (291) för att han ska kunna få tillträde till människors sinnen och påverka dem som han själv vill. Samtidigt som man tror att en människas sinne på ett underbart sätt påverkar en annans, är Satan beredd och han smyger sig in och arbetar både till höger och vänster. Och medan de som ägnar sig åt dessa vetenskaper höjer dem till skyarna på grund av de mäktiga och goda effekter som de påstår har åstadkommits genom dem, så värnar de om och förhärligar Satan själv, som går in och verkar med stor kraft och med lögnens alla tecken och under - med alla orättfärdighetens förförelser. Ängeln sa: ”Lägg märke till dess inflytande. Striden mellan Kristus och Satan är ännu inte avslutad.“ Detta tillträde som Satan skaffar sig genom vetenskaperna är väl uttänkt av hans sataniska majestät. Det kommer i tusentals sinnen så småningom att ödelägga den sanna tron på Kristus som Messias, Guds Son.

Min uppmärksamhet riktades mot Guds kraft som manifesterades genom Mose, när Herren sände honom inför farao. Satan förstod hans ärende och var där. Han visste mycket väl att Mose var utvald av Gud för att bryta träldomsoket över Israels barn och att han i sitt arbete förebådade Kristi första ankomst för att bryta Satans makt över människorna och befria dem som blivit fångar genom hans makt. Satan visste att när Kristus skulle komma, skulle han utföra mäktiga gärningar och underverk för att världen skulle förstå att Fadern hade sänt honom. Han bävade inför hans kraft. Han rådgjorde med sina änglar om hur de skulle kunna utföra ett arbete med två syften: 1. Att förstöra inflytandet av det verk som Gud utförde genom sin tjänare Mose, genom att verka genom sina egna redskap och förfalska Guds sanna verk. 2 Att utöva ett inflytande genom att verka genom spåmännen, som skulle nå människor i alla tidsåldrar och hos många ödelägga sann tro på de mäktiga underverk och gärningar som skulle utföras av Kristus när han skulle komma till denna värld. Han visste att hans rike skulle skadas, för den kraft (292) han hade över mänskligheten skulle vara underlägsen Kristus. Det var inte någon mänsklig påverkan eller kraft som Mose ägde som åstadkom de underverk som utfördes inför farao. Det var Guds kraft. Dessa tecken och under utfördes genom Mose för att övertyga Farao om att den store ”JAG ÄR” sände honom för att befalla farao att släppa Israel så att de skulle kunna tjäna honom.

Farao tillkallade sina spåmän för att de skulle utföra sina trollkonster. De utförde också tecken och under, för Satan kom till deras hjälp för att verka genom dem. Trots det visade sig Guds verk vara överlägset Satans kraft, för magikerna kunde inte utföra alla de underverk som Gud utförde genom Mose. De kunde bara utföra några få av dem. Trollkarlarnas stavar blev till ormar, [Se Appendix.] men Arons stav slukade dem. Efter att magikerna hade försökt att framkalla myggen och inte kunnat det, tvingades de på grund av Guds kraft att erkänna även inför farao och säga: ”Detta är Guds finger.” Satan verkade genom magikerna på ett sätt som avsåg att förhärda den tyranniske faraos hjärta mot de mirakulösa manifestationerna av Guds kraft. Satan planerade att få Moses och Arons tro på sitt uppdrags gudomliga ursprung att vackla, och sedan skulle hans redskap, magikerna, få övertaget. Satan ville inte att Israels folk skulle befrias från det egyptiska slaveriet så att de kunde tjäna Gud. Magikerna misslyckades med att utföra underverket med myggen och klarade inte längre av att imitera Mose och Aron. Gud tillät inte Satan att gå längre, och magikerna kunde inte rädda sig själva från plågorna. ”Och trollkarlarna kunde inte stå inför Mose för böldernas skull, för det var bölder på trollkarlarna och på alla egyptierna.” 2 Mosebok 9:11

Guds kontrollerande makt skar här av den kanal som Satan arbetade genom, och lät till och med dem som Satan så mäktigt hade verkat genom, känna hans vrede. (293) Farao hade fått tillräckliga bevis för att kunna tro, om han ville. Mose verkade genom Guds kraft. Magikerna verkade inte bara genom sina egna konster, utan genom sin guds kraft, djävulens, som sinnrikt genomförde sitt bedrägliga verk, att förfalska Guds verk.

När vi närmar oss tidens slut blir det mänskliga sinnet lättare påverkat av Satans påhitt. Han får bedragna dödliga människor att förklara Kristi gärningar och underverk med naturliga principer. Satan har alltid varit angelägen om att utföra förfalskningar av Kristi gärningar och befästa sin egen makt och sina anspråk. I allmänhet gör han inte detta öppet och fräckt. Han är slug och vet att det effektivaste sättet för honom att genomföra sitt arbeta på, är att komma till den stackars, fallna människan i form av en ljusets ängel. Satan kom till Kristus i vildmarken i form av en vacker ung man - mer lik en kung än en fallen ängel - med bibeltexter i sin mun. Han sa: ”Det står skrivet.” Vår lidande Frälsare bemötte honom med bibeltexter och sa: ”Det står skrivet.” Satan utnyttjade det svaga och lidande tillstånd som Kristus var i, han som hade tagit vår mänskliga natur på sig.

Läs Matteus 4:8-11: ”Åter tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa till honom: Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: Gå bort, Satan. För det står skrivet: Herren, din Gud, ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom, och se, änglar kom fram och tjänade honom.”

Här visade Satan världen för Kristus i dess mest tilldragande ljus och antydde att han inte behövde uthärda så mycket lidande för att få jordens riken. Satan skulle ge upp alla sina anspråk om Kristus bara ville tillbe honom. Satans missnöje började första gången i himlen på grund av att han inte kunde bli den första i rang och högsta befäl (294), likställd med Gud och upphöjd över Kristus. Han gjorde uppror och förlorade sin ställning och han och de som sympatiserade med honom blev utkastade från himlen. I vildmarken hoppades han kunna utnyttja Kristi svaga och lidande tillstånd, och få den vördnad från honom som han inte kunde få i himlen. Men Jesus gav inte för ett ögonblick efter för Satans frestelse, inte ens i sitt utmattade och kraftlösa tillstånd, utan visade sin överlägsenhet och utövade sin auktoritet genom att befalla Satan: ”Gå bort” – lämna mig i fred. Satan var förbluffad. Han funderade då på hur han skulle kunna uppnå sitt syfte och få den vördnad från mänskligheten, som vägrades honom i himlen och av Jesus på jorden. Hade han lyckats när han frestade Kristus, skulle frälsningsplanen ha misslyckats och han skulle ha lyckats dra hopplös olycka över mänskligheten. Men det som Satan misslyckades med när han kom till Kristus, har han uppnått genom att gå till människan.

Om Satan kan förvirra och bedra mänskor så till den grad att han kan få dödliga människor att tro att det finns en inneboende kraft i dem själva att utföra stora och goda gärningar, då slutar de att förtrösta på Gud, att han ska göra det för dem som de tror att de har kraft i sig själva att göra. De erkänner inte en högre makt. De ger inte Gud den ära som han gör anspråk på och som han har rätt till på grund av sitt stora och upphöjda majestät. Satans mål har på så sätt uppnåtts, och han jublar över att fallna människor förmätet upphöjer sig själva på samma sätt som han upphöjde sig själv i himlen och blev utkastad. Han vet att om människor upphöjer sig själva är deras undergång lika säker som hans egen.

Satan misslyckades med sina frestelser mot Kristus i öknen. Frälsningsplanen har genomförts. Det höga priset för människans återlösning har betalats. Och nu försöker Satan rasera grunden för den kristnes hopp och vända människors tankar i en sådan riktning att de inte ska kunna dra nytta av eller bli frälsta genom det stora offer som har gjorts. Han får fallna människor, genom ”alla orättfärdighetens förförelser” (295) att tro att de kan klara sig utmärkt utan försoning, så att de inte behöver vara beroende av en korsfäst och uppstånden Frälsare och att människornas egna förtjänster kommer att göra dem berättigade till Guds ynnest. Därefter raserar han människans tillit till bibeln, väl medveten om att om han lyckas med det, och om tron på den detektor som sätter ett märke på honom själv raseras, då är han säker. Han får människor att inbilla sig att det inte finns någon personlig djävul. De som tror så gör inga ansträngningar att stå emot den som de inte tror existerar. På det sättet accepterar stackars blinda människor till sist levnadsregeln: ”Allt som sker är rätt”. De erkänner ingen mätstock som ska bedöma deras agerande.

Satan får många att tro att bön till Gud är onödig och bara en formsak. Han vet mycket väl hur nödvändig eftertanke och bön är för att hålla Kristi efterföljare vakna så att de kan stå emot hans list och villfarelser. Genom sina påhitt vill han vända tankarna bort från dessa viktiga uppgifter, så att själen inte ska förlita sig på hjälp från den Mäktige och få kraft från honom att stå emot Satans angrepp. Jag blev uppmärksammad på Guds folks brinnande, verksamma böner förr i tiden. ”Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud...” Daniel bad till sin Gud tre gånger om dagen. Satan blir rasande när han hör ljudet av ivrig bön, ty han vet att han kommer att förlora. Daniel valdes ut framför furstarna och prinsarna eftersom en utomordentlig vis ande var i honom. Fallna änglar fruktade att hans inflytande skulle försvaga deras kontroll över rikets makthavare, för Daniel hade mycket att säga till om. Den anklagande härskaran av onda änglar gjorde ledare och furstar missunnsamma och avundsjuka och de bevakade Daniel noga för att finna något som de kunde använda emot honom och rapportera honom för inför kungen, men de misslyckades. Då försökte dessa Satans redskap att använda hans trofasthet mot Gud, så att det skulle bli hans undergång. Onda änglar la fram planen för dem, och dessa redskap satte den snabbt i verket.

Kungen var ovetande om den utstuderade elakhet man utsatte (296) Daniel för. Med full vetskap om kungens dekret, fortsätter Daniel medan ” hans fönster i övervåningen var öppna” att böja knä inför sin Gud. Han anser att bön till Gud är så viktig, att han hellre skulle offra sitt liv än avstå från den. På grund av att han ber till Gud, kastas han i lejongropen. Så långt uppnår onda änglar sina avsikter. Men Daniel fortsätter att be, även i lejongropen. Tilläts han att bli uppäten? Glömde Gud honom där? Åh nej, Jesus, de himmelska härskarornas mäktige befälhavare, sände sin ängel för att stänga munnen på dessa hungriga lejon, så att de inte skulle skada den bedjande gudsmannen. Allt var fridfullt i den fruktansvärda gropen. Kungen blev vittne till att han bevarades och släppte ut honom under hedersbetygelser. Satan och hans änglar var besegrade och ursinniga. De redskap som han hade använt sig av dömdes till att gå under på samma fruktansvärda sätt som de hade planerat att förgöra Daniel på.

Trons bön är den kristnes stora styrka och kommer helt säkert att besegra Satan. Det är därför han antyder att vi inte behöver be. Han avskyr Jesu, vår Försvarares, namn, och när vi uppriktigt vänder oss till honom för att få hjälp blir Satans härskara skrämd. Det gagnar hans syften om vi försummar att be, för då tas hans lögnaktiga underverk lättare emot. Det som han inte lyckades uppnå genom att fresta Kristus, uppnår han genom att utsätta människan för sina bedrägliga frestelser. Han kommer ibland i en förtjusande ung persons gestalt eller som en vacker skuggbild. Han verkar hela människor och tillbeds av bedragna människor mänsklighetens välgörare. Frenologi och mesmerism är mycket uppskattade. De är bra i sitt rätta sammanhang, men de används av Satan som hans effektivaste redskap för att bedra och ödelägga själar. Hans konster och knep tas emot som om de vore från himlen, och tro på bibeln som detektor har förstörts hos tusentals människor. Satan får här den tillbedjan som han i sitt sataniska majestät vill ha. Tusentals människor samtalar med, och får undervisning från (297) denna demon-gud och agerar enligt hans instruktioner. Den värld som antas dra så stor nytta av frenologi och animal magnetism, har aldrig varit så fördärvad. Satan använder just dessa saker för att fördärva goda egenskaper och lägga grunden för spiritism.

Jag blev hänvisad till denna bibeltext, som särskilt passande att tillämpa på modern spiritism: Kolosserbrevet 2:8 ”Se till att inte någon rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri, efter människors traditioner, efter världens läror och inte efter Kristus.” Jag fick se att tusentals människor blivit fördärvade genom frenologins filosofi och animal magnetism, och har drivits till gudlöshet. Om tankarna börjar löpa i denna riktning är det nästan helt säkert att de blir obalanserade och kontrollerade av en ond ande. "Tomt bedrägeri" fyller stackars dödliga människors sinnen. De tror att de har en sådan kraft i sig själva att de kan utföra stora gärningar, och de inser inte behovet av en högre kraft. Deras principer och deras tro är "efter människors traditioner, efter världens läror och inte efter Kristus." Jesus har inte lärt dem denna filosofi. Inget liknande finns i hans undervisning. Han riktade inte dödliga människors sinnen till dem själva, till en kraft som de själva ägde. Han riktade alltid deras sinnen till Gud, universums Skapare, som källan till deras kraft och visdom. En särskild varning ges i vers 18: "Låt inte segerlönen tas ifrån er av någon som ger sig hän åt ödmjukhet och tillbedjan av änglar, och som fördjupar sig i sådant som han inte har sett, och till ingen nytta är uppblåst i sitt köttsliga sinne."

Spiritismens lärare närmar sig på ett behagligt och förföriskt sätt för att bedra er, och om ni lyssnar till deras fabler kommer ni att bli bedragna av rättfärdighetens fiende och kommer förvisso att gå miste om lönen. När väl ärkebedragarens fascinerande inflytande övervunnit er en gång, är ni förgiftade, och dess dödliga inflytande förvanskar och fördärvar er tro på att Kristus är Guds Son, och ni slutar att förlita er på hans blods förtjänster. De som blivit bedragna av denna filosofi (298) har blivit lurade på sin lön genom Satans bedrägerier. De förlitar sig på sina egna meriter, visar frivillig ödmjukhet och är även villiga att göra uppoffringar. De förnedrar sig själva och låter sina sinnen behärskas av fullständigt nonsens, och accepterar de mest absurda idéer genom dem som de tror är deras döda vänner. Satan har gjort dem så förblindade och har förvridit deras omdöme så att de inte märker det onda. De följer instruktionerna som påstås komma från deras döda vänner som nu är änglar i en högre sfär.

Satan har valt en mycket säker och fascinerande förvillelse, en som är uträknad för att fånga de människors sympatier som har lagt sina kära i graven. Onda änglar antar dessa käras form och berättar händelser som har med deras liv att göra, och gör sådant som deras vänner gjorde när de levde. På detta sätt lurar och leder de dessa dödas anhöriga att tro att deras avlidna vänner är änglar som svävar ovanför dem och kommunicerar med dem. De betraktar dem med en viss tillbedjan, och vad de eventuellt säger har större inflytande över dem än Guds ord. Dessa onda änglar som låtsas vara döda vänner, kommer antingen att fullständigt förkasta Guds ord såsom rena sagor, eller om det passar deras avsikter bättre, fokusera på de viktiga avsnitt som vittnar om Kristus och pekar ut vägen till himmelen, och ändrar Guds ords tydliga uttalanden så att de ska passa deras egen fördärvade natur och för att förgöra människor. Om man är tillräckligt uppmärksam på Guds ord kan alla som vill bli övertygade beträffande denna själsförgörande illusion. Guds ord förklarar i mycket bestämda ordalag, att "de döda vet ingenting". Predikaren 9:5, 6: ”För de levande vet att de ska dö, men de döda vet ingenting, och de får inte heller mer någon belöning, för minnet av dem är bortglömt. Och deras kärlek, deras hat eller deras avund finns inte mer och de har aldrig mer någon del i allt som sker under solen.”

Bedragna människor tillber onda änglar i tro (299) att de är deras döda vänners andar. Guds ord säger uttryckligen att de döda inte längre har någon del i vad som händer under solen. Spiritister säger att de döda vet allting som sker under solen, att de kommunicerar med sina vänner på jorden, ger värdefull information och utför underverk. Ps 115:17 "De döda prisar inte HERREN, inte heller någon av dem som har farit ner i det tysta." Satan, förvandlad så att han blivit lik en ljusets ängel, verkar med all slags bedräglig orättfärdighet. Han som kunde lyfta upp Guds Son, som var gjord ringare än änglarna, och ställa honom på ett av templets torn, och ta honom med upp på ett mycket högt berg för att visa honom världens riken, han kan använda sin makt över människorna, som är mycket underlägsna Guds on när det gäller vishet och styrka, även efter att han hade tagit på sig människans natur.

I denna fördärvade tidsålder har Satan kontroll över dem som har avvikit från det som är rätt och vågar sig in på hans mark. Han utövar sin makt över sådana människor på ett skrämmande sätt. Min uppmärksamhet riktades på följande ord: "som fördjupar sig i sådant som han inte har sett, och till ingen nytta är uppblåst i sitt köttsliga sinne” Jag fick se att somliga stillar sin nyfikenhet och leker med djävulen. De har ingen verklig tro på spiritism och skulle rygga tillbaka med förskräckelse vid tanken på att vara ett medium. Ändå vågar de gå till en plats där Satan kan utöva sin makt över dem. Sådana människor har inte för avsikt att tränga djupt in i detta verk, men de vet inte vad de gör. De vågar sig in på djävulens mark och frestar honom att kontrollera dem. Denne mäktige förgörare betraktar dem som sina lagliga byten och utövar sin makt över dem, emot deras vilja. När de önskar ta kontrollen över sig själva kan de inte göra det. De lät sina sinnen underkastas Satan, och han kommer inte att ge upp sina anspråk utan håller dem fångna. Ingen makt kan befria den insnärjda människan utom Guds kraft, som svar på innerliga böner från hans trogna efterföljare.

Vår enda trygghet nu är att söka efter sanningen som den uppenbaras i Guds ord, såsom man söker efter gömda skatter. Sådana ämnen som sabbaten, människans natur och Jesu vittnesbörd är de stora och viktiga sanningar som måste förstås. De kommer att visa sig vara ett ankare som ger Guds folk stadga i dessa bekymmersamma tider. Men människomassorna föraktar Guds ords sanningar och föredrar fabler. 2 Thessalonikerbrevet 2:10, 11: ”Därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen."

De mest tygellösa och fördärvade människorna blir mycket smickrade av dessa sataniska andar, som de tror är deras döda vänners andar, och de blir ytliga och uppblåsta i sitt köttsliga sinne. Kolosserbrevet 2:19 ”Och inte håller sig till huvudet, från vilken hela kroppen genom leder och senor får kraft och sammanhållning och växer med den tillväxt som Gud ger.” De förnekar honom som ger kroppen styrka, så att varje kroppsdel kan stärkas genom Guds kraft.

Tom filosofi. Kroppens lemmar kontrolleras av huvudet. Spiritister åsidosätter huvudet och tror att alla kroppsdelar måste agera själva och att fasta lagar kommer att föra dem vidare i en utveckling som leder till fullkomlighet utan ett huvud. Johannes 15:1-2, 4-6: "Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den ska bära mer frukt." "Förbli i mig, och jag i er. Såsom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte förblir i vinträdet, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Den som förblir i mig, och jag i honom, han bär rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop dem och kastar dem i elden för att brännas."

Kristus är källan till vår styrka. Han är vinstocken och vi är grenarna. Vi måste få näring från den levande vinstocken. Om vi berövas styrka och näring från den vinstocken är vi som kroppsdelar utan huvud. Vi är i precis den position som Satan vill att vi ska vara, så att han ska kunna kontrollera oss som han själv vill. Han verkar "med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen." Spiritism är en lögn. Den grundar sig på den stora ursprungliga lögnen: "Ni ska visst inte döden dö” Tusentals människor hugger av Huvudet, och resultatet blir att kroppsdelarna agerar utan Jesus som sitt huvud, och någon annan styr kroppen. Satan kontrollerar dem.

Det visades mig att Satan inte kan kontrollera människors sinnen om de inte har underkastat sig hans kontroll. De som avviker från det rätta är i allvarlig fara nu. De separerar sig själva från Gud och från hans änglars omsorg, och Satan som alltid är beredd att förgöra människor, börjar att presentera sina bedrägerier för dem. Sådana människor är i allra största fara. Om de ser och försöker att stå emot mörkrets makter och befria sig själva från Satans snaror, är det ingen lätt uppgift. De har vågat sig in på Satans mark, och han gör anspråk på dem. Han kommer inte att tveka att använda all sin kraft och kalla hela sin onda härskara till sin hjälp, för att vrida en enda människa ur Kristi hand. De som har frestat djävulen att fresta dem, kommer att bli tvungna att göra desperata ansträngningar för att befria sig själva från hans makt. Men när de börjar anstränga sig själva kommer Guds änglar, som de har bedrövat, till deras räddning. Satan och hans änglar vill inte släppa sitt byte. De tar upp kampen och slåss med de heliga änglarna, och striden är hård. Men om de som har gjort fel fortsätter att be och i djup ödmjukhet bekänner sina fel, kommer änglar med överlägsen styrka att få övertaget och befria dem ur de onda änglarnas våld.

När ridån lyftes och jag fick se vår tidsålders fördärv kände jag mig sjuk inombords, och jag blev svimfärdig. Jag såg att jordens inbyggare höll på att fylla sin ogudaktighets mått. Guds vrede är upptänd och han kan inte blidkas förrän syndarna är utplånade från jorden. Satan är Kristi personliga fiende. Han är upphovsman och ledare för alla slags uppror i himlen och på jorden. Hans raseri tilltar. Vi inser inte vilken makt han har. Om våra ögon kunde öppnas och vi fick se de fallna änglarna arbeta med dem som känner sig bekväma och tror att de är trygga, då skulle vi inte känna oss så säkra. Onda änglar är oss i hälarna varje ögonblick. Vi förväntar oss att onda människor är beredda att handla som Satan föreslår. Men när vi inte är på vår vakt mot hans osynliga medhjälpare vinner de mark och gör underverk och mirakel inför våra ögon. Är vi då beredda att stå emot dem med hjälp av Guds ord, det enda vapen vi kan använda med framgång?

Somliga kommer att frestas att ta emot dessa underverk som om de vore från Gud. De sjuka kommer att botas inför oss. Underverk kommer att utföras inför våra ögon. Är vi förberedda för den prövning som väntar oss, när Satans falska underverk kommer att visas upp ännu tydligare? Kommer inte många att bli snärjda och fångade? Genom att avvika från Guds tydliga förmaningar och bud, och lyssna till fabler, blir många beredda att ta emot dessa lögnaktiga underverk. Nu måste vi alla försöka rusta oss för den kamp som vi snart måste ge oss in i. Tro på Guds ord, som studerats under bön och tillämpats i praktiken, kommer att bli vår sköld mot Satans makt och göra så att vi avgår med segern genom Kristi blod.