Pastorns hustru

Den 5 juni 1863 blev jag visad att Satan alltid arbetar för att göra pastorer modlösa och leda dem på avvägar, predikanter som Gud har utvalt till att förkunna sanningen. Det mest effektiva sätt han kan arbeta på är genom hemmets påverkan, genom ohelgade partners. Om han kan kontrollera deras sinnen kan han genom dem lättare få tillträde till maken, som arbetar med att predika och undervisa för att rädda själar. Jag blev hänvisad till de varningar som Gud upprepade gånger har gett, och till de plikter som har anvisats för hustrun till en pastor. Ändå har dessa varningar inte haft någon bestående inverkan. (450) Vittnesbörden som getts har bara haft en kortvarig effekt. Man har bara delvis följt ljuset. Lydnad och hängivenhet för Gud har glömts bort. Många har ignorerat den heliga plikt som vilar på dem, att ta vara på det ljus och de förmåner de fått och att vandra som ljusets barn. Om slöjan kunde dras undan och alla kunde se hur deras fall betraktas i himlen, skulle det ske ett uppvaknande och alla skulle med fruktan fråga: Vad ska jag göra för att bli frälst?

Den pastorsfru som inte är hängiven mot Gud är inte till någon hjälp för sin make. Medan han talar om hur nödvändigt det är att bära sitt kors och understryker vikten av självförnekelse, motsäger hans hustrus exempel ofta hans förkunnelse, och förstör dess kraft. På det sättet blir hon ett stort hinder och leder ofta sin man bort från hans plikt och från Gud. Hon inser inte vilken synd hon begår. I stället för att försöka vara till nytta, genom att med sann kärlek till människor försöka hjälpa dem som behöver hjälp, drar hon sig undan uppgiften och föredrar ett onyttigt liv. Hon behärskas inte av kraften från Kristi kärlek och av osjälviska, heliga principer. Hon väljer inte att göra Guds vilja och vara en medarbetare till sin man, till änglar och till Gud. När pastorns hustru följer med sin man i hans tjänst för att rädda själar, begår hon en stor synd om hon hindrar honom i hans arbete genom att ge uttryck för missnöje. Men istället för att av hela sitt hjärta delta i hans arbete och söka varje tillfälle att förena sitt intresse och sina ansträngningar med hans, försöker hon ofta göra det lättare och behagligare för sig själv. Ifall omständigheterna inte är så behagliga som hon skulle önska (vilket de inte alltid kommer att vara), borde hon inte hänge sig åt hemlängtan eller plåga sin man genom att inte vara glad eller genom att klaga. Hon kan då genom sitt missnöje göra hans uppgift svårare, och kanske dra honom från den plats där han skulle kunna göra nytta. Hon borde inte avleda sin mans intresse från det själavinnande arbetet, för att sympatisera med hennes svårigheter och tillfredsställa hennes nyckfulla och (451) missnöjda känslor. Om hon ville glömma sig själv och arbeta för att hjälpa andra, tala och be med stackars människor och bete sig som om deras frälsning var viktigare än något annat, skulle hon inte ha tid att längta hem. Hon skulle dag efter dag känna en djup tillfredsställelse, som lön för sitt osjälviska arbete. Jag kan inte kalla det uppoffring, för somliga av våra pastorers hustrur vet inte ens vad det vill säga att uppoffra sig eller att lida för sanningens sak.

Förr uthärdade pastorshustrur nöd och förföljelse. När deras män led i fängelser och ibland dödades, led dessa ädla och självuppoffrande kvinnor tillsammans med dem. Deras belöning kommer att bli lika stor som deras mäns. Fru Boardman och fruarna Judson led för sanningen, led tillsammans med sina makar. De offrade hem och vänner på alla vis, för att hjälpa sina makar i arbetet med att upplysa dem som satt i mörker och för att uppenbara de dolda hemligheterna i Guds ord för dem. Deras liv var hela tiden i fara. Själars frälsning var deras stora mål, och för det kunde de med glädje lida.

Kristi liv framställdes för mig. När hans självförnekelse och uppoffring jämförs med några av våra pastorsfruars prövningar och lidanden, då framstår allt som de kan kalla uppoffring som obetydligt. Om pastorns hustru ger uttryck för missnöje och modlöshet har det en nedslående påverkan på mannen och tenderar att lamslå honom i hans arbete, speciellt om hans framgång är beroende av inflytanden från omgivningen. Måste Guds tjänare i sådana fall bli lamslagen eller dras bort från sitt arbetsfält för att tillfredsställa sin hustrus känslor, som bottnar i ovilja att göra sin plikt? Hustrun borde anpassa sina önskningar och nöjen till det som är hennes plikt och överge sina själviska känslor, för Kristus och sanningens skull. Satan har varit mycket engagerad när det gäller att styra pastorernas arbete, genom påverkan från själviska och bekväma hustrur.

(452) Om en pastorshustru gör sin man sällskap på hans resor, borde hon inte följa med för sitt eget nöjes skull, för att besöka folk och bli uppassad, utan för att arbeta tillsammans med honom. Hon borde ha ett gemensamt intresse med honom, att göra gott. Hon borde vara villig att följa sin man, om inte hemarbetet hindrar det, och hon borde hjälpa honom i hans ansträngningar att vinna själar. Med mildhet och ödmjukhet, men med ädelt självförtroende, borde hon leda dem som är omkring henne. Hon borde göra sin del och bära sitt kors och dela ansvaret under möten, kring familjealtaret och i samtal runt brasan. Folk förväntar sig det och de har rätt att förvänta sig det. Om dessa förväntningar inte infrias spolieras mer än hälften av mannens inflytande. En pastors hustru kan uträtta mycket om hon vill. Om hon är självuppoffrande och älskar människor, kan hon tillsammans med honom göra nästan lika mycket gott som han.

En kvinnlig medarbetare i sanningens sak kan förstå och nå vissa människor, särskilt bland trossystrarna, som pastorn inte kan. Det vilar ett ansvar på pastorns hustru, som hon inte borde och inte kan frigöra sig ifrån så lätt. Gud kommer att kräva tillbaka det pund som lånats ut till henne, med ränta. Hon borde arbeta enträget, troget och tillsammans med sin man för att rädda själar. Hon borde aldrig kräva att få sina önskningar och sin vilja fram, visa bristande intresse för sin mans arbete eller ge uttryck för hemlängtan och missnöje. Alla dessa naturliga känslor måste övervinnas. Hon borde ha en mening i livet som hon beslutsamt genomför. Och om detta strider mot känslor, nöjen och naturliga intressen? Då bör de glatt och snabbt offras för att göra gott och vinna själar.

Pastorernas fruar borde leva hängivna liv och be mycket. Men somliga skulle vilja ha en religion där det inte finns några kors och som inte kräver någon självförnekelse eller ansträngning från deras sida. I stället för att ädelt stå på egna ben, lita på Gud för att få kraft och ta sitt eget ansvar, har (453) de ofta förlitat sig på andra och hämtat sitt andliga liv från dem. Om de bara med förtröstan och i barnslig tro, ville luta sig mot Gud och låta sin kärlek riktas mot Jesus och hämta liv från Kristus, den levande Vinstocken. Så mycket gott de då skulle kunna uträtta, vilken hjälp de skulle kunna vara för andra, vilket stöd för sina män och vilken lön de skulle få till sist! ”Bra gjort, du gode och trogne tjänare,” skulle låta som den ljuvaste musik i deras öron. Orden ”Gå in i din herres glädje” skulle återgälda dem tusenfalt för allt det lidanden och de prövningar de har uthärdat för att rädda dyrbara själar.

De som inte vill förmera det pund som Gud har gett dem, kommer att gå miste om det eviga livet. De som bara varit till liten nytta i världen kommer att bli belönade i förhållande till sina gärningar. När allt går smidigt bärs de framåt på vågen, men när de måste använda årorna enträget och outtröttligt, och ro emot vinden och tidvattnet, verkar det inte finnas någon kraft i deras kristna karaktär. De vill inte göra sig besväret att arbeta, utan lägger ner sina åror och låter belåtet strömmen föra dem nedströms. Så fortsätter de i allmänhet tills någon tar på sig bördan och arbetar allvarligt och energiskt för att dra dem uppströms. Varje gång de ger efter för sådan lättja förlorar de styrka och blir mindre benägna att arbeta för Guds sak. Det är endast den trogna segraren som vinner evig ära.

En pastors hustru borde alltid ha ett vägledande inflytande på dem hon umgås med, och hon kommer antingen att vara till hjälp eller ett stort hinder. Antingen samlar hon med Kristus eller så förskingrar hon. Det saknas självuppoffrande missionsanda bland våra pastorers livskamrater. Jaget kommer först, därefter kommer Kristus på andra plats, eller till och med på tredje plats. En pastor borde aldrig ta sin hustru med sig om han inte vet att hon kan vara en andlig hjälp, att hon är en som kan tåla, uthärda och lida för att göra gott och hjälpa människor för Kristi skull. De (454) som följer med sina män borde göra det för att arbeta tillsammans med dem. De kan inte förvänta sig att slippa prövningar och besvikelser. De borde inte lägga för stor vikt vid behagliga känslor. Vad har känslor med plikt att göra?

Jag fick berättelsen om Abrahams citerad. Gud sa till honom: ”Ta nu din son, din ende son Isak, som du älskar, och gå bort till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett av bergen, som jag ska säga dig.” Abraham lydde Gud. Han lyssnade inte på sina känslor, utan förberedde resan i ädel tro och förtröstan på Gud. Med hjärtat sönderslitet av ångest såg han den stolta och kärleksfulla modern betrakta löftessonen med kärlek. Men han förde bort denne älskade son. Abraham led, men han lät inte sin vilja göra uppror mot Guds vilja. Plikt, sträng plikt, behärskade honom. Han vågade inte för ett ögonblick lyssna på sina känslor eller ge sig hän åt dem. Hans ende son vandrade vid den bistra, kärleksfulla, plågade faderns sida. Han talade engagerat och nämnde om och om igen faderns kära namn och frågade sedan: ”Var är lammet till brännoffret?” Oh, vilken prövning för den trofasta fadern! Änglar såg med belåten förundran på det som hände. Guds trofasta tjänare band till och med sin älskade son och la honom ovanpå veden. Han hade höjt kniven, när en ängel ropade: ”Abraham! Abraham! ... Låt inte din hand komma vid pojken och gör honom inget.”

Jag såg att det inte är någon enkel sak att vara kristen. Det är lätt att bekänna det kristna namnet, men det är något stort och heligt att leva ett kristet liv. Det återstår nu bara en kort tid för att tillförsäkra sig den odödliga kronan och att få ett protokoll över goda gärningar och utförda plikter nedskrivet i himlen. Varje träd känns igen på sin frukt. Var och en kommer att dömas efter sina gärningar, inte efter sin bekännelse eller sin tro. Frågan kommer aldrig att ställas: ”Hur hög var hans bekännelse?” utan: ”Vilken frukt bar han?” Om trädet är dåligt, är dess frukt dålig. Om trädet är gott, kan det inte bära dålig frukt.

-----------