Att lämna över ansvaret

De sabbatsfirande bröder som lämnar över ansvaret för sitt förvaltarskap i händerna på sina hustrur, trots att de själva har förmåga att sköta det, är oförståndiga och misshagar Gud när de lämnar över det. Makens förvaltarskap kan inte överföras till hustrun. Ändå försöker man ibland att göra det, till stor skada för båda. En troende make har ibland överfört sin egendom till sin icke-troende partner och har hoppats att på så sätt glädja henne, få henne att sluta opponera sig och till slut få henne att ta emot sanningen. Men detta är inte något annat än ett försök att köpa sig frid eller att avlöna hustrun för att tro sanningen. Maken överför de medel som Gud har lånat honom för att främja sitt verk, till någon som inte känner någon sympati för sanningen. Vilken redovisning kan en sådan tjänare komma med, när den store Mästaren kräver att få tillbaka sitt med ränta?

Troende föräldrar har ofta överfört sina ägodelar till sina icke-troende barn och gör det därmed omöjligt att ge Gud det som tillhör honom. Genom att göra på det sättet avsäger de sig det ansvar som Gud har lagt på dem och placerar tillgångar i fiendens led, som Gud har anförtrott dem för att de ska ges tillbaka till honom, genom att de investeras i hans verk när han kommer att kräva det av dem. Det är inte Guds vilja att föräldrar som kan sköta sina egna affärer ska överlämna kontrollen över sina ägodelar ens (529) till barn som har samma tro. De har sällan så stor hängivenhet för Guds verk som de borde, och de har inte uppfostrats i motgångar och svårigheter så att de värdesätter eviga skatter högre och jordiska skatter mindre. De tillgångar som läggs i sådana barns händer leder till mycket ont. Det blir en frestelse för dem att älska det jordiska och förlita sig på ägodelar och känna att de inte behöver så mycket mer. När de får pengar som de inte har tjänat genom sina egna ansträngningar använder de dem sällan klokt.

Den make som överför sin förmögenhet till sin hustru öppnar en vid dörr för frestelser framför henne, oavsett om hon är troende eller icke-troende. Om hon är troende och av naturen girig och benägen till själviskhet och habegär, kommer kampen att bli mycket hårdare för henne med både sin mans förvaltning och sin egen att sköta. För att bli frälst måste hon övervinna alla dessa besynnerliga, onda karaktärsdrag och ta efter sin gudomlige Herres karaktär, söka efter tillfällen att göra andra gott och älska andra som Kristus har älskat oss. Hon borde odla kärlekens dyrbara gåva som vår Frälsare ägde i så rikt mått. Hans liv utmärktes av ädel och osjälvisk välgörenhet. Hela hans liv grumlades inte av en enda självisk handling.

Oavsett vilket motiv mannen har, så har han lagt en fruktansvärd stötesten i sin hustrus väg, som kan hindra henne från att vinna seger. Om överlåtelsen görs till barnen kan resultatet bli lika skadligt. Gud känner hans motiv. Om han är självisk och har gjort överlåtelsen för att dölja sin girighet och skaffa sig en ursäkt för att slippa göra något för att främja Guds verk, kommer det helt säkerhet att resultera i himlens förbannelse. Gud läser hjärtats syften och uppsåt och han prövar människornas barns motiv. Hans starka och synliga ogillande kanske inte visar sig på samma sätt som i Ananias och Safiras fall, men till slut kommer straffet inte att bli mildare än det som de fick. Genom att försöka bedra (530) människor ljög de för Gud. ”Den som syndar ska dö.”

Sådana människor kan inte bestå i domen bättre än den man som fick en talent och gömde den i jorden. När han kallades att göra räkenskap anklagade han Gud för att vara orättvis. ”Herre, jag visste att du är en sträng man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Och jag var rädd och gick bort och gömde din talent i jorden (där Guds verk inte kunde få någon nytta av den.) Se, här har du det som är ditt.” Gud sa: ”Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har de tio talenterna.” … ”Och kasta den oduglige tjänaren i det yttersta mörkret. Där ska vara gråt och tandagnisslan.” Denne man var rädd för att Herren skulle dra nytta av värdestegringen av hans talent.

Jag såg att det är många som har slagit in sin talent i en duk och gömt den i jorden. De verkade tycka att varje öre som de investerat i Guds verk är förlorat för alltid. För dem som känner det så, är det också så. De kommer inte att få någon belöning. De ger motsträvigt, bara för att de känner sig tvingade att göra något. Gud älskar en glad givare. De som inbillar sig att de kan överföra sitt ansvar till hustru eller barn, är bedragna av fienden. Att överlåta sina tillgångar kommer inte att minska deras ansvar. De är ansvariga för de pengar som himlen har anförtrott i deras händer och de kan inte på något sätt befria sig själva från detta ansvar, förrän de befrias genom att ge tillbaka till Gud det som han har anförtrott dem.

Kärlek till världen skiljer människor från Gud. ”Om någon älskar världen, så finns inte Faderns kärlek i honom.” Det är omöjligt att urskilja sanningen medan världen äger deras kärlek. Världen kommer emellan dem och Gud, grumlar synen och bedövar känslorna så att det är omöjligt för dem att urskilja heliga (531) ting. Gud kallar på sådana människor: ”Rena era händer, ni syndare, och gör era hjärtan rena, ni tvehågsna. Känn ert elände och sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg, och er glädje i bedrövelse.” De som har fläckat sina händer med världens orenhet måste rena sig själva från dess fläckar. De som tror att de kan tjäna världen och ändå älska Gud, är tvehågsna. Men de kan inte tjäna både Gud och mammon. De är människor med två olika sinnelag, som älskar världen och förlorar all känsla för sin plikt mot Gud. Ändå påstår de sig vara Kristi efterföljare. De är varken det ena eller det andra. De kommer att förlora båda världarna, om de inte tvättar sina händer och renar sina hjärtan genom att lyda sanningens rena principer. ”Den som säger sig förbli i honom är också skyldig att vandra så som han vandrade.” ”I detta har kärleken blivit fullkomnad hos oss, så att vi har frimodighet på domens dag, för såsom han är, så är också vi i denna världen.” ”Genom dem har han gett oss sina mycket stora och dyrbara löften, så att ni genom dem blir delaktiga av gudomlig natur, efter att ha flytt undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.”

Det är världsliga begär som förstör sann gudsfruktan. Kärlek till världen och det som är i världen skiljer oss från Fadern. Längtan efter jordisk vinning tilltar bland dem som påstår sig vänta på vår Frälsares snara återkomst. Köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda behärskar även bekännande kristna. Girigt strävar de efter det som är i världen, och många kommer att sälja det eviga livet för ohelig vinning.

-----------