2. Guds folks grundsatser äro oföränderliga. Ps. 89:35.

2. Guds folks grundsatser äro oföränderliga. Ps. 89:35.

a) Må ingen vara förmäten, att riva ned vår tros grundfäste - den grund, som lades i begynnelsen av vårt verk genom forskande i Guds ord under bön och genom uppenbarelser. På denna grund ha vi byggt över 50 (nu över 95 år) år. Människorna må tänka, att de ha funnit en ny väg och kunna lägga en starkare grund än den, som redan är lagd, men det är ett stort bedrägeri. ”En annan grund kan ingen lägga än den, som är lagd.” Många ha i den förflutna tiden företagit sig att bygga upp en ny tro och antaga nya grundsatser. Men huru länge bestod deras byggnad? Den störtade snart samman, ty den var inte grundad på hälleberget. Gospel-Workers, p. 307. - Dien. d. Evangl., s. 272.

b) Vårt verk skall icke genomgå någon förändring i sina huvuddrag. Det skall stå så klart och tydligt, som profetian gjort det. Vi få icke ingå något förbund med världen i tanke, att vi därigenom skola uppnå mera. Den, som står i vägen för verkets framåtskridande på det sätt Gud bestämt, misshagar Gud. Ingen del av den sanning, som gjort sjundedagsadventisterna till vad de ärö får försvagas. Vi fia sanningens gamla gränsstenar, erfarenhet och plikt, och vi måste stå fasta i försvarandet av våra grundsatser gent emot hela världen: Det är nödvändigt, att män uppväckas till att framhålla för alla folk Guds levande ord. - Vittnb., s. 136-137.

c) Jag såg en skara, som stod väl skyddad och säker och som ej fäste något avseende vid dessa, som ville rubba den tro, församlingen hade Gud betraktade skaran med välbehag. Jag blev visad tre trappsteg - första, andra och tredje ängelns budskap.

Min ledsagande ängel sade: ”Ve den, som flyttar ett block eller rör en prick i dessa budskap. Den riktiga förståelsen av dessa budskap är av den största betydelse. Själars öde beror på det sätt, varpå de bliva mottagna. Adventb., s. 325.

3. Den enskildes bestämda ställning till detta budskap. Matt. 6:24.